GDA

Loosduinen
27-04-1922 - Heden

Gabriël Dell Addolorata

De Rooms Katholieke Voetbalvereniging GDA werd op 27 april 1922 in de toenmalige zelfstandige gemeente Loosduinen opgericht en mag zich aldus een waarlijk Loosduinse vereniging noemen.
GDA Vlag - kopie

De Oprichting van de R.k.s.v. G.D.A.

In het vroege voorjaar van 1922 werd er onder de leden van het Rooms-Katholieke jongenspatronaat (een vorm van een niet geüniformeerde  jeugdbeweging) druk gepraat over de oprichting van een eigen voetbalvereniging. Op initiatief van Kees Al ontstond er een clubje dat W.I.K. (Willen Is Kunnen) genoemd werd.
Maar er bestond in die tijd ook een concurrerende club onder de naam V.V.L. (Voetbal Vereniging Loosduinen).
W.I.K. kwam niet tot bloei en Kees Al zocht steun bij wat oudere voetballiefhebbers. Dat hielp en met toestemming van pastoor J.van der Horst werd een eerste bijeenkomst gehouden in het gebouw met twee namen: “De Volksbond” en “Het Jongenspatronaat” aan de (Oude)Haagweg. Beide organisaties hielden er hun bijeenkomsten maar ook andere parochiële verenigingen maakte er gebruik van.
Ter voorbereiding van de oprichting werd een voorlopig bestuur gevormd bestaande uit Harry Peters (voorzitter), Kees Al (secretaris), Leen Jansen (penningmeester) en Willem Steijn.
Dit leidde ertoe dat op 27 april 1922 een officiële oprichtingsvergadering werd belegd. Voor deze vergadering waren zoveel mogelijk geïnteresseerden  uitgenodigd, in het bijzonder de jongens die al lid waren van een “Haagsche” voetbalclub en met name van de Voetbal Vereniging ‘s-Gravenhage (V.V.S.). De vergadering was een succes en het voorlopige bestuur werd officieel met aangevuld met Frans van Gaalen, Koos Heres en Piet Kortekaas.

Elftalfoto bij de oprichting in 1922 met o.a. Cees Peters, Toon van Gaalen, Koos Zalm, Willem Steijn en Piet Kortekaas.

Direct na de oprichting sloten de jongens van V.V.L. zich bij W.I.K. aan. De naam W.I.K. bleef nog geen jaar gehandhaafd. Er was n.l. al een Haagsche club met die naam en verder leefde er een sterke behoefte de Rooms-Katholieke identiteit van de club te benadrukken. Zo kwam men tot de keuze van de nieuwe naam Gabriël Dell Addolorata. Het voetbaltenue van het prille G.D.A. was allerminst lichtzinnig: een zwarte broek en een zwart hemd met een fraai glanzend geel-wit embleem (de pauselijke kleuren) met zwarte letters. Het eerste elftal speelde aanvankelijk met een afwijkend shirt. Over de voorzijde liep een brede, geel-witte verticale baan.

Het jonge bestuur liet de vereniging inschrijven als lid van de Diocesaan-Haarlemsche Voetbalbond (D.H.V.B.). De parochie ressorteerde in die tijd n.l. nog onder het bisdom Haarlem. Een mogelijke toetreding tot de neutrale Nederlandse Voetbal Bond (later Koninklijk) kwam niet eens ter sprake. Het eerste jaar kon met 5 elftallen worden deelgenomen aan de competitie.

Een eigen terrein

De eerste wedstrijden werden gespeeld op een veld rechts van “het Nieuwe Slag” (heden ligt daar de Groen van Prinstererlaan bij het Colijnplein). Dit veld werd voor f.50,= gehuurd van de gemeente Den Haag.
Pastoor van der Horst was alles behalve blij met dat voetbalveld in de duinen, hij had zijn jongens liever wat dichter in de buurt zodat hij wat gemakkelijker over hun toezicht kon houden. De pastoor besprak zijn zorgen met het Kerkbestuur en ondanks in die tijd de vele andere zorgen besloot men de bisschop een voorstel te doen tot inrichting van een sportterrein schuin achter de kerk, op de tuin van de heer Q.Nederpel.
Dit voorstel hield in dat de huurovereenkomst met de heer Nederpel moest worden beëindigd en dat een stukje grond (500m2) moest worden aangekocht van de Westlandsche Stoomtramweg Maatschappij.
Bij een brief van 11 januari 1923 verkreeg het Kerkbestuur de vereiste machtiging van het Bisdom. Daarbij werd uitgegaan van een totale kostprijs van maar liefst f.31.500,=

Dit schilderij met de aanblik van het G.D.A.-veld met poort is gemaakt door Frans van Gaalen een GDA lid, één van de oprichters en oud 1e elftalspeler.

Op 26 augustus 1923 om 13.00 uur werd het G.D.A. terrein officieel geopend. Binnenkomend vanaf de Emmastraat (nu Loosduinse Hoofdstraat) moet de eerste aanblik grandioos zijn geweest. Een maagdelijk groene vlakte, sierlijk omrasterd met vierkante witgeschilderde palen met daartussen de licht doorbuigende staalkabel en dan op afstand die oogstrelende houten tent, fraai van lijn en kleur met zijn geel witte vlakken fel oplichtend vanuit het zwarte bintwerk. En tenslotte de stralende dakkroon met de alleszeggende hartstochtelijke tekst: “R.K. Sportvereniging G.D.A.”

Op naar de top

Na de oprichting werd G.D.A. ingedeeld in de 3e Klasse van de diocesane bond. Het 4e en 5e elftal, bestaande uit junioren, gingen spelen in het Haagse district.
De resultaten van de elftallen waren zeer goed. het eerste liep de Klassen van de D.H.V.B. gemakkelijk door en promoveerde in 1925 naar de 2e Klasse van de R.K. Federatie (R.K.F.), die de diocesane bonden overkoepelde.
Na het 4e kampioenschap in successie werd in 1926 de hoogste Klasse van de R.K.F. bereikt.


Het eerste clubblad van GDA uit 1931. Onze voorouders maakten toen in de spelling nog wel 4 taalfouten, w.v. 2 leestekens en 2 vergeten letters. Het moet n.l. zijn: Gabriël Dell Addolorata .

De Loosduiners schaarden zich ook op dit niveau bij de topclubs, maar de titel bleef uit. In 1937 volgde zelfs degradatie naar de 2e Klasse van de Interdiocesane Voetbal Competitie Bond (I.V.C.B.), voorheen de R.K.F.

Twee jaar later echter werd de hoogste klasse heroverd door een sterk verjongd elftal. De kampioenswedstrijd tegen O.L.I.V.E.O. leverde een zelfverzekerde overwinning op.

GDA 1 Seizoen 1938-1939 kampioen van de 2e Klasse I.V.C.B. Staand v.l.n.r. Piet van Beek, Wim Hoogduin, scheidsrechter Bijvoets, Jan Nederpel, Wim Seelt, Piet Steentjes, Piet de Koning, Gerard Steijn en trainer Jan Post. Zittend Qrien Nederpel, Piet Nederpel, Ben Peeters, Jan Guliger, Koos Peeters en Henk Peeters.

Het schitterende kampioenschap begon met een Heilige Mis, gevolgd door een ontbijt voor heel G.D.A. in “de Roskam”. Er werd gespeecht door de pastoor die tevens de nieuwe G.D.A.-vlag inwijdde, en door erevoorzitter H.Peters. ‘s-Avonds kwam het feest tot het hoogtepunt. Er werd een soort revue opgevoerd onder de titel “G.D.A. is Kampioen” en het succes was ongekend.
G.D.A. was weer 1e Klasser en het was wel duidelijk dat G.D.A. sportief gezien een goede toekomst had. Toch zou het allemaal heel anders lopen! Aan de politieke horizon pakte zich donkere wolken samen en in 1940 vond een fusie plaats van de neutrale bond en enkele andere bonden, waaronder de Rooms-Katholieke. G.D.A., althans de senioren, kwamen plotseling in een heel ander milieu terecht.

Strijden voor de Roomsche zaak

Het besturen in de eerste jaren van G.D.A. moet in veel opzichten een genoegen zijn geweest. De bestuursleden kwamen voort uit eigen kring en genoten een zeker respect uit hoofde van hun functie. Het ledenaantal was in 1922 nog maar klein (zo’n 50 man) en iedereen kende iedereen.
Velen leden beschouwden G.D.A. als kostbaar bezit, misschien wel het enige dat ze dan toegekend hadden daarom had men ook heel veel voor de club over. Op de ledenvergaderingen waren altijd vrijwel alle leden aanwezig.

De prestaties van het eerste elftal moeten de bestuursleden met trots vervuld hebben. Afgezien van het tweejarig verblijf in de 2e Klasse, kon het nauwelijks beter. Verder was er natuurlijk de schitterende accommodatie die aanvankelijk nog maar weinig onderhoud vroeg. En tenslotte kon het bestuur van G.D.A. via pastoor van der Horst rechtstreeks een beroep doen op het Kerkbestuur als er grote voorzieningen nodig waren.
De eerste taak van het bestuur bestond in het handhaven en uitdragen van de Rooms-Katholieke waarden en normen, vooral onder de jeugd.

Er werd flink werk van gemaakt. Zo werd bijvoorbeeld het lidmaatschap van de Mariacongregatie voor de junioren verplicht gesteld maar er kwamen ook richtlijnen voor de sportkleding. Het broekje mocht niet te kort en de bovenarmen moesten bedekt blijven.
Het jonge G.D.A. bleek onder het formele oppervlak een mooi karakter te krijgen, G.D.A. werd menselijk en diepzinnig. Misschien is hiermee wel de grootste en oudste waarde van de vereniging genoemd. De club is trots op de toenmalige nauwelijks geschoolde leiders van toen, de gebroeders Peters en Nederpel, Henk Lelieveld, Piet Bergenhenegouwen, Tinus van Gaalen, Arie Hartman, en Aimé Thunnissen. Zij gaven G.D.A. een gezicht maar vooral ook een hart. Onder hen behoorden eveneens de leiders van de afd. Gymnastiek.

De tweede zorg was van profane aard. Het bestuur had grote moeite om financieel rond te komen. Vooral het innen van contributie leverde doorlopend problemen op. Sommige gezinnen konden die kleine bijdrage van nog geen twee dubbeltjes per week onmogelijk betalen. Ook het aanschaffen van sportkleding was voor velen een te grote luxe.
Een opvallend verschijnsel in deze tijd van armoede was dat diversen leden probeerden een paar centen aan de vereniging te verdienen. Een (geringe) vergoeding voor het trainen van de jeugd en de senioren, het kalken van het terrein, beheer van de rijwielstalling, controle van de toegangsbewijzen en schoonhouden van het clubgebouw werd acceptabel gevonden. Het bestuur slaagde er kennelijk niet goed in om voldoende vrijwilligers te krijgen.
Wat ook een groot probleem was, was het wegblijven van leden, vooral bij uitwedstrijden. De hoge reiskosten hadden hier mee te maken want het bisdom Haarlem, waarin G.D.A. speelde, was erg groot. Het vervoer bij uitwedstrijden en reiskostenvergoeding waren dan ook onderwerpen die regelmatig op de agenda van de bestuursvergadering stonden. De achtereenvolgende besturen van G.D.A. zijn er achteraf gezien goed in geslaagd de problemen die zich voordeden in goede banen te leiden.

Crisis bij G.D.A.

Eigenlijk is er maar één keer een echte crisis bij G.D.A. geweest en dat was in 1928. Het zelfverzekerde en bijna onverslaanbare G.D.A. werd in de clubbladen van de tegenstanders, maar ook in de pers, herhaaldelijk beticht van te hard spel. Voor een katholieke vereniging was dit in die tijd een echte zware beschuldiging.
Binnen G.D.A. werd er heftig gereageerd en in het clubblad werden deze beschuldigingen fanatiek bestreden. Maar in 1928 moet er vanuit het bestuur van de Rooms-Katholieke Bond een uitspraak zijn gedaan over de speelwijze van G.D.A. De heilige verontwaardiging was zo groot dat het merendeel van de leden ineens bedankte. Twee van de drie seniorenelftallen moesten worden teruggetrokken en het bestaan van G.D.A. kwam zodoende ernstig in gevaar. Toen kwam pastoor van der Horst in het geweer. Hij wist de kritiek van bondszijde te beteugelen. De succesvolle eerste voorzitter Harrie Peters werd teruggehaald in het bestuur en onder zijn leiding was de crisis in korte tijd overwonnen.

In 1930 was het aantal leden bij G.D.A. gegroeid tot 150 en de club had behoefte aan een tweede veld. Die behoefte kon in 1934 worden voorzien want G.D.A. kon een veld huren van B.T.C. aan de Houtweg (heden de Kapelaan Meereboerweg). De onderlinge band werd er alleen niet sterker op bij G.D.A. en bovendien kwamen er nu heel wat jongens van buiten Loosduinen.
Na het overlijden van geestelijk adviseur pastoor van der Horst veranderde de verhouding tussen G.D.A. en het Kerkbestuur ingrijpend. De bestuurlijke communicatie verslechterde steeds meer en bereikte op het eind van de jaren dertig een dieptepunt. De oorzaak van deze teloorgang was ten dele van praktische aard. Het Kerkbestuur was niet in staat vlot te reageren op verzoeken of signalen van G.D.A. zijde, alleen al door de lage vergaderfrequentie en overvolle agenda’s. Er was over en weer nog maar weinig begrip voor elkaars problemen.
Eind jaren dertig volgde er een pittig gesprek tussen G.D.A. en het Kerkbestuur. Er werden wat afspraken gemaakt over enkele belangrijke reparaties maar tot een fundamentele aanpak van het probleem kwam men niet. Bovendien kwam de oorlog nabij en kregen de kerk en G.D.A. met hele andere problemen te maken.

De oorlogsjaren bij G.D.A.

Op 28 augustus 1939 kondigt de Nederlandse regering de algemene mobilisatie af. Er werden veel jongens onder de wapenen geroepen, onder hen ook diverse G.D.A.-ers. De normale voetbalcompetitie werd geannuleerd en er kwam een noodcompetitie van maar 5 clubs. De Nederlandse soldaten namen bezit van de Sint Petrusschool, de gymzaal was niet meer beschikbaar voor G.D.A. waardoor de afdeling Gymnastiek het moeilijk kreeg.
Er kwamen loopgraven bij de ingang van het G.D.A. terrein en de soldaten maakten gebruik van het voetbalveld, met of zonder toestemming.
In 1940 brak de hel los. Er werd in Loosduinen fel gevochten rond het vliegveld Ockenburgh. Het G.D.A.-terrein fungeerde als tijdelijke begraafplaats.

In augustus 1940 dringt het tot G.D.A. door dat de “hoge heren” besloten hebben tot een fusie van de sportbonden. De I.V.C.B. gaat op in de neutrale Nederlandse Voetbalbond (later Koninklijke). Het ideaal van een sterke roomse sportbeweging lag in scherven.
In december 1940 werd het terrein door de Duitsers gevorderd en G.D.A. mocht er weer ‘s-zondags wedstrijden spelen. Het G.D.A. bestuur stond voor bijna een onmogelijke taak, er was geen geld, weinig supporters, geen vrije beschikking over het veld, terugloop van het ledental en geringe animo van de leden. Het werd van kwaad tot erger, het derde elftal werd door de bond uit de competitie gezet wegens herhaaldelijk niet opkomen, het vijfde werd teruggetrokken en de boetes liepen hoog op.

In juli 1941 verscheen er een extra editie van het clubblad, waarin het bestuur een poging deed de leden zoveel mogelijk te motiveren. Er werden strenge maatregelen getroffen tegen wegblijvers.
Op een gegeven moment kwam er een verbod voor het spelen van vriendschappelijke wedstrijden maar de afdeling Gymnastiek gaf een geslaagde demonstratie en in augustus 1941 zorgde de afdeling Athletiek voor een leuke sportdag.

In augustus 1942 kwam er via de geestelijk adviseur van de Katholieke bond een verpletterend bericht binnen. In opdracht van de Deutsche Polizei moest de vereniging G.D.A. worden ontbonden.
In oktober 1942 kwam het bestuur echter weer gewoon bijeen. De ontbinding van de vereniging en de in beslagneming van geld en goederen was kennelijk geen werkelijkheid geworden.
Het verenigingsleven draaide zo goed en zo kwaad als het ging gewoon door.
In de tweede helft van 1944 namen de problemen wanstaltige vormen aan. Er was een uitgangsverbod na 21.00 uur, de honger stak zijn kop op en er werden razzia’s gehouden. De competitie ging in september niet meer van start.
Duitse troepen werden gelegerd in de Sint Petrusschool en het G.D.A.-terrein lag er uitnodigend naast.

De opbouw van G.D.A. na de oorlog

In februari 1945 vallen er bommem in Loosduinen. Ook het G.D.A. terrein kreeg enkele voltreffers. Als op 5 mei 1945 de bevrijding komt is het G.D.A. bestuur al lang in beweging.
Al in mei 1945 rolt het eerste clubblad van de stencilmachine en hield het bestuur met alle leden een belangrijke praatavond waarin werd afgesproken dat alle krachten binnen G.D.A. gemobiliseerd werden. Het zwaar gehavende G.D.A.-terrein kon wel een opknapbeurt gebruiken! Op 7 oktober 1945 was het eindelijk zover, het G.D.A.-terrein kon opnieuw worden geopend.
De voetbal ging weer rollen. De junioren speelden ook weer, al waren ze niet al te fraai uitgedost en hadden ze nog geen voetbalschoenen,, het plezier was er niet minder om.

Voor het eerste en tweede elftal werd er een goede trainer in de naam van Herman Choufoer aangetrokken. Na het zoveelste meningsverschil met het Kerkbestuur zag het bestuur van G.D.A. het eigenlijk niet meer zitten, maar opeens kwam er steun uit een onverwachte hoek. Trainer Herman Choufoer kwam met diversen inspirerende voorstellen om het verenigingsleven binnen de club gezelliger te maken. De clubtent moest gezelliger gemaakt worden, G.D.A. moest mee gaan doen aan de Westlandse competitie en er moest een supportersvereniging opgericht worden.

Seizoen 1947-1948

 

De prestaties van het eerste elftal gingen omhoog. G.D.A. eindigde in het seizoen 1947-1948 als tweede en werd bovendien Westlands kampioen.

>

Seizoen 1948-1949

In 1948 kreeg G.D.A. ook nog de beschikking over een veld op Sportpark Ockenburgh.

Het eerste elftal van GDA kwam dit seizoen uit in de zondag 3e Klasse C van de KNVB met daarin de volgende tegenstanders: BEC, Blauw-Zwart, BMT, Cromvliet, GSV, ONA, VCS en Westerkwartier.

Van de in totaal 16 competitiewedstrijden wist men er 6 te winnen, 1 gelijk te spelen en 9 te verliezen. Met 13 punten, en een doelsaldo van 26 voor en 38 tegen, eindigde GDA op een zevende positie van de ranglijst.

In het begin van 1949 kwamen er echter weer donkere wolken aan de “bestuurlijke hemel”. G.D.A. was financieel weer in de problemen geraakt. Er moest gewoon een sterke man komen bij G.D.A. Op een Buitengewone ledenvergadering werd Piet Bergenhenegouwen gekozen als nieuwe voorzitter van de club.
Het verenigingsleven bloeide weer op ondanks een tijdelijke daling van het ledental als gevolg van de oprichting van voetbalvereniging Verburch.

G.D.A. in de jaren 1950 t/m 1959

De resultaten van het eerste elftal waren zwak. In het voorjaar van 1950 vocht G.D.A.1  elke wedstrijd voor lijfsbehoud en dit leverde fantastische sport op met veel publiek. Tijdens een wedstrijd tegen koploper VCS werden er rondom het veld veilingkistjes gezet zodat ook de tweede en derde rij toeschouwers de wedstrijd goed konden volgen.
Aan het eind van de competitie bleek dat G.D.A. gelijk was geëindigd met Cromvliet. Op 2e Paasdag volgde er een legendarische beslissingswedstrijd op Houtrust. G.D.A. wist op een zeer druk bezocht Houtrust deze wedstrijd Cromvliet met maar liefst 6-0 te verslaan. De penningmeester was na afloop van dit seizoen erg blij. Door al die “knokwedstrijden”, de fancy-fair en het “Houtrust succes” was ineens het kastekort verdwenen, G.D.A. was weer schuldenvrij!

Ondertussen was voorzitter Bergenhenegouwen de houding van het Kerkbestuur meer dan zat. Er werd door Jan en alleman gebruik gemaakt van het terrein zonder toestemming of medeweten van de huurder G.D.A. Enige tijd later werden de wederzijdse grieven tussen Kerkbestuur en G.D.A. uitgepraat. Het Kerkbestuur ging uiteindelijk akkoord met het door G.D.A. voorgestelde contract. De huur kwam op f.500,= per jaar en G.D.A. werd, afgezien van enkele begrijpelijke beperkingen, baas in eigen huis.
Hiermee werd het G.D.A. bestuur eigenlijk voor het eerst erkend en kreeg men ruimte. Het bestuur won aan zelfvertrouwen en alles binnen de vereniging ging ineens veel beter.

Voorzitter Piet Bergenhenegouwen had zijn werk perfect gedaan en G.D.A. weer op koers gebracht. In 1953 gaf hij de voorzittershamer over aan Gé Janssens en Piet Bergenhenegouwen werd benoemd tot Erelid van G.D.A.
De kwestie Ockenburgh was binnen de club een moeilijk oplosbare zaak. Een groot deel van het voetballeven van G.D.A. speelde zich daar op dat oude wijde vliegveld af. G.D.A. had daar een veldje aan de slootkant (later kwam daar nog een veld bij). Het was er onherbergzaam en onpersoonlijk, de velden lagen volkomen onbeschut. De junioren en het merendeel van de senioren waren op dit terrein aangewezen.

Seizoen 1955-1956 De geboorte van de zaterdagafdeling bij G.D.A.

In het seizoen 1955-1956 werd er bij G.D.A. een zaterdagafdeling opgericht. De geboorte van de zaterdagafdeling van GDA begon op een familie-verjaardag van de Loosduinse familie van Velthoven in 1955. De toenmalige bestuursleden Nico Verheij en Herman van Daalhoff waren met dochters van deze familie getrouwd en penningmeester Wim Peters, de schoonvader van huidig verenigingsmanager Kees van der Kolk zat daar ook bij. Toen G.D.A. op 1 oktober 1955 begon met een zaterdagmiddagelftal, bestond het team dus uit bestuursleden die ook nog graag een partijtje wilden voetballen. Op zondag moesten bestuurlijke plichten vervuld worden, maar de zaterdagmiddag bood gelegenheid voor de sportieve genoegens.
Recreatie en voetballen, het gaat heel goed samen maar het bleek dat de wil om te winnen eveneens op zaterdagmiddag een sterke plaats innam.

Op 1 oktober 1955 werd de eerste officiële wedstrijd van de “zaterdag 1” gespeeld tegen Insulinde. G.D.A. won met maar liefst 6-1.

In dit zelfde seizoen werd het G.D.A. clubgebouw overgeschilderd in de kleuren rood en wit.

In juni 1956 werd voorzitter Janssens opgevolgd door de nieuwe voorzitter Nico Verheij, één van de grootste voortrekkers uit de voorbije periode van G.D.A.

Seizoen 1956-1957

>

<

Seizoen 1957-1958

>

<

Seizoen 1958-1959

In juli 1958 toonde G.D.A. trots een nieuw succes: de egalisering en asfaltering van de paden rond het voetbalveld door de gemeente. Ook werd er in dit jaar een tweede veld gehuurd op Ockenburgh, nadat eerst van alles was geprobeerd om elders ruimte te vinden.

Op 19 april 1959 speelde G.D.A. voor de beker in het Zuiderpark tegen de profs van ADO. G.D.A. oogste veel roem in deze wedstrijd. Voor vele duizenden toeschouwers kwam G.D.A. na een 2-0 achterstand terug in de wedstrijd door een doelpunt van Toon van Gaalen. Een gelijkspel zat er net niet in omdat een ziedend schot van de vlijmscherpe spits Nico Oosenbrug de paal trof.


Zo druk was het bij de bekerwedstrijd van 3e klasser GDA tegen eredivisieclub ADO (later in het seizoen bekerfinalist) in het Zuiderpark.

Seizoen 1959-1960

>

De zondag 3e Klasse B van de KNVB was in het seizoen 1959-1960 uit de volgende clubs samengesteld: Alphen, Archipel, Bodegraven, Celeritas, Cromvliet, GDA, GSV, Olympia, RVC, VIOS, VVP en Westerkwartier.

Na het gehele seizoen een nek-aan-nek race met Celeritas om de titel werd uiteindelijk Celeritas met 34 punte kampioen. GDA wist van de 22 competitiewedstrijden er 13 te winnen, 6 gelijk te spelen en 3 te verliezen. Met 32 punten en een doelsaldo van 37 voor en 18 tegen eindigde GDA op de tweede positie. VIOS (27 punten) volgde op ruime afstand op de derde plaats.

<

Seizoen 1960-1961

Het jaar 1960 was voor G.D.A. een goed jaar. De voetbalprestaties waren goed en, mede dankzij de opbrengsten van de voetbal-toto en kantineomzet, ging het de club financieel ook voor de wind.
Geheel onverwachts trad plotseling voorzitter Nico Verheij af. Hij kwam tot zijn besluit omdat volgens hem de club G.D.A. het niet meer zo nauw nam met het predikaat Rooms-Katholiek. Steeds meer leden verloren het contact met de kerk. Leo Nederpel volgde Nico Verheij op als voorzitter.

Binnen G.D.A. hield echter de succesreeks gewoon aan. Er werd een nieuwe barinstallatie annex koelcel geplaatst, de riolering werd vernieuwd, evenals de geluidsinstallatie en na jaren wikken en wegen werd er een zware toevoerkabel getrokken vanaf de Emmastraat om de nieuwe lichtmasten te kunnen voeden.

Seizoen 1961-1962

In 1961 nam de jeugd voor het eerst deel aan een zomerkamp van de N.K.S. te Zundert. Bij het begin van seizoen 1962-1963 was het ledenaantal bij G.D.A. opgelopen tot maar liefst 377.
Midden in deze groeiperiode vierde G.D.A. in april 1962 haar 40 jarige bestaan. Op dit feest maakte de pastoor bekend dat een strook van de Pastorietuin werd opgeofferd voor het aanleggen van een geasfalteerd trainingsveldje.

Na het behalen van een fraaie tweede plaats in seizoen 1960-1961 daalden de prestaties van het eerste elftal. Eén van de oorzaken hiervan was dat Frans van Gaalen emigreerde naar Australië en stervoetballer Gerrie Hup een contract bij ADO had gekregen.
In maart 1963 stelde Hoofdjuniorenleider Cor Thoen zijn functie ter beschikking. Piet van der Lans, nog erg jong en onervaren, had de moed de vacante functie over te nemen. Jaren later bleek toch wel dat Piet van der Lans aan de basis lag van een nieuwe bloeiperiode van de jeugdafdeling.
In het seizoen 1964-1965 krijgt trainer van Dijk als eerste, buiten de elftalcommissie om, de bevoegdheid om het eerste en tweede elftal op te stellen.
In het seizoen 1965-1966 degradeerde G.D.A. (na ruim 25 jaar in de 3e Klasse te hebben gespeeld) naar de 4e Klasse.

Seizoen 1962-1963

>

De indeling van de zaterdag 1 voor het seizoen 1962-1963 in de 3e Klasse B van de HVB luidde als volgt; Arentsburg, ASSO, Bizon, GDA, KSD, PVS, PZH, SVGW, Te Werve en TONEGIDO.

Een onopvallend seizoen voor GDA 1, waarin men uiteindelijk bovenin de middenmoot eindigde. Van de 18 competitiewedstrijden won men er 8, speelde 2 keer gelijk en werd er 8 maal verloren. Met 18 punten, en een doelgemiddelde van 64 voor en 51 tegen, eindigde de zaterdag 1 op de vierde positie van de ranglijst. Te Werve was dit seizoen oppermachtig en werd met 32 punten kampioen.

>

Seizoen 1966-1967

>

De zondag 4e Klasse C van de KNVB was in het seizoen 1966-1967 uit de volgende clubs samengesteld: BMT, DONK, GDA, Gouderak, De Ooievaars, PDK, Postalia, Spoorwijk, Texas en Waddinxveen.
Van de uiteindelijk 20 competitiewedstrijden wist GDA er 9 te winnen, speelde 5 keer gelijk en werd er 6 keer verloren. Met 23 punten, en de doelcijfers 30-26, eindigde GDA in de middenmoot op de zesde positie van de zondag 4e Klasse E van de KNVB.

<

Seizoen 1967-1968

In 1967 werd er van alles aan gedaan om de kantine, vergader-en kleedruimtes bewoonbaar te houden en zelfs te verfraaien. Zo werden er bijvoorbeeld maatregelen genomen om het clubgebouw te voorzien van een aansluiting op het aardgasnet. De bestuurskamer werd weer eens opgeknapt en er vonden diverse verbouwingen plaats om de beschikbare ruimte zo goed mogelijk te benutten.

De oude kantine en kleedkamers van GDA op het terrein aan de Emmastraat achter de kerk. Achter de GDA-gebouwen de hallen van de Loosduinse groenteveiling.

Maar op den duur ging G.D.A. toch inzien dat de mogelijkheden op dit terrein aan de Emmastraat te beperkt waren. Bovendien waren de omstandigheden “buiten” nog aanzienlijk slechter. Het terrein kon in de loop van het seizoen nauwelijks meer bespeelbaar worden gehouden.
De belasting was gewoon veels te hoog, onder meer door de vele wedstrijden en een uitgebreid trainingsprogramma.
Gelukkig kwam juist in deze moeilijke periode een hal beschikbaar op het veilingterrein waar getraind en gevoetbald kon worden. Het was geen luxe sportpaleis (onverwarmd, zonder kleedruimte en weinig ideale vloer) maar vooral de jeugd maakte hier gretig gebruik van.

>

<

Door een 3-0 overwinning op Alto werd de zaterdag 1 van GDA op zaterdag 11 mei 1968 kampioen van de 3e Klasse B van de HVB en promoveerde hiermee naar de 2e Klasse van de Afdeling Den Haag. Indertijd moest de wedstrijd Alto-GDA door de scheidsrechter bij een stand van 0-1 door de scheidsrechter gestaakt worden. Op 11 mei resteerde de 32 minuten waarin GDA nog wist te scoren door Vogels (0-2) en Van der Haak (0-3).

>

Seizoen 1968-1969

De voetbalprestaties van het eerste team lieten ook niet veel te wensen over. In het seizoen 1968-1969 kon men zich maar net ontrekken aan degradatie naar de H.V.B. Het ledenaantal bij G.D.A. nam wel alleen maar toe en was inmiddels opgelopen tot boven de 400.
Langzamerhand sijpelde de kille werkelijkheid door in de bestuurlijke gelederen. G.D.A. zat gevangen achter de mooie toegangspoort en moest daar weg, maar waarheen?

Op 15 juni 1969 volgt Rinus Kok voorzitter Herman van Daalhoff op. Rinus Kok had gelijk een tamelijk compleet nieuw beeld van G.D.A. voor ogen en hij had ook gelijk een visie over de toekomst van G.D.A.
Zijn idee spitste zich toe op twee hoofdpunten; de accommodatie en de bestuurlijke organisatie. De accommodatie werd prioriteit nummer één! Dat ene, lieflijke, nostalgische terreintje achter de kerk was een enorme hindernis voor de noodzakelijke ontwikkeling bij G.D.A., er moest veel meer ruimte komen. Ruimte voor een groot sportcomplex met mogelijkheden voor meer sporten, ook voor vrouwen.

Eind jaren zestig wordt er bij de zaterdagafdeling een tweede elftal samengesteld.

>

Seizoen 1969-1970

Rinus Kok was geen afwachter en hij ging direct praten met de gemeentelijke instanties maar het resultaat was niet echt bemoedigend. Op het bestaande plan “Madestein” waren n.l. geen sportvelden geprojecteerd. Kok ging nogmaals met de wethouder praten en deze wethouder liet zich zelfs verleiden tot een bezoek aan de G.D.A.-tent.
Het bestuur kon nog steeds niet veel doen maar besloot toch om een bouwfonds te vormen. Dit bouwfonds was bedoeld voor het kostbare onderhoud van de oude tent en, als er nog geld overbleef, als spaarpotje voor eventuele nieuwbouw.
De leden van G.D.A. dachten dat het allemaal niet zo’n vaart zou lopen maar op 26 juni 1970 stelt het bestuur aan de ledenvergadering voor contact op te nemen met de gemeente Den Haag met als doel: “de verhuizing van G.D.A.”. Vrijwel iedereen bij G.D.A. bleek hier achter te staan.

De zondag 4e Klasse B van de KNVB was in het seizoen 1969-1970 uit de volgende clubs samengesteld: ASC, Cromvliet, DSO, De Flamingo’s, GDA, HMSH, Hoek van Holland, De Postduiven, VVP, VVSB en sv Wassenaar.

Seizoen 1970-1971

In september 1970 liet het gemeentebestuur weten dat er nu ineens wel sportvelden zijn geprojecteerd in het nieuwe bestemmingsplan “Madestein”. De mist trok op en G.D.A. kreeg ineens perspectief op een nieuw terrein op Madestein. Het overleg met de gemeente kwam op gang. Het huurcontract met de Kerk werd wel vernieuwd, rekening houdend met de mogelijkheid van een verhuizing.
G.D.A. vierde haar 50-jarige jubileum en o.a. wethouder Pieter Vink was uitgenodigd. Natuurlijk hield Pieter Vink een speech maar in die speech zat een enorme verrassing; G.D.A. krijgt een eigen sportpark in Madestein met drie velden. Heel G.D.A. juichte, een mooier jubileumkadoo kon de club niet krijgen.
Na het feest kwam de G.D.A.-trein pas echt op gang. De eerste plattegrond van het sportpark verscheen al snel in de kantine.

Seizoen 1971-1972

>

De zondag 4e Klasse A van de KNVB was voor het seizoen 1971-1972 uit de volgende clubs samengesteld: Archipel, Concordia, Foreholte, Full Speed, GDA, Hillegom, HVV, Rijswijk, SJC, Van Nispen, VIOS en VVSB.

Het werd een uiterst moeizaam seizoen voor de zondag 1 van GDA. Tot aan de winterstop wist men slechts één keer te winnen, werd er 5 keer gelijk gespeeld en gingen er 6 wedstrijden verloren. Uiteindelijk werd er van de 22 competitiewedstrijden 4 gewonnen, 9 gelijk gespeeld en 9 keer verloren. Met 17 punten, en de doelcijfers 17-28, eindigde GDA op een elfde en voorlaatste positie van de zondag 4e Klasse A van de KNVB.

<

Seizoen 1972-1973

>

De zondag 4e Klasse D van de KNVB was in het seizoen 1972-1973 uit de volgende clubs samengesteld: Delfia, sv den Hoorn, GDA, De Ooievaars, RKSVM, Schiebroek, Stolwijk, VFC, VIOS, Vredenburch, VVP en Westerkwartier.

Na de degradatie van het eerste elftal hadden veel G.D.A.-ers gehoopt op een snelle terugkeer naar de 3e Klasse maar dat viel zwaar tegen. G.D.A. 1 kon zich vaak maar ternauwernood handhaven in de 4e Klasse en het bestuur ging op zoek naar middelen om de prestaties te verbeteren.
De komst van trainer Jan de Jong in 1972 bracht echter een spectaculaire opleving.

In april 1973 werd de werkgroep Realisering Nieuwbouw (later gewoon Bouwfonds genoemd) geïnstalleerd. Jan van Kleef nam de nieuwe uitdaging aan en stelde zich beschikbaar als coördinator.

>

Op 19 mei 1973 werd er voor de eerste keer een toernooi georganiseerd door de zaterdagafdeling van G.D.A.

Seizoen 1973-1974

In december 1973 gaat de gemeenteraad formeel akkoord met de aanleg van “Madestein II”. Het bouwfonds was inmiddels al opgelopen tot maar liefst f.50.000,=. Architect Ton van Deurlo zette nog wat artistieke punten op het ontwerp van de gebroeders Borsboom, die vrolijk het verdere tekenwerk voor hun rekening namen.

>

Wederom reikte de zondag 1 van GDA tot de tweede plaats, hetgeen dit seizoen zelfs uitzicht bood op promotie. De eerste promotiewedstrijd tegen plaatsgenoot De Postduiven leverde, door een ziedende kogel van Paul Peeters, een 1-0 zege op. Maar hierop volgden nederlagen tegen V.F.C. en Rijpwetering, beide met 1-0. De illusies waren voorlopig voorbij.

Seizoen 1974-1975

Op 27 november 1974 hechtte Gedeputeerde Staten zijn goedkeuring aan het plan “Madestein II”, de aanleg kon beginnen. Een maand later passeert het Bouwfonds de magische grens van maar liefst f.100.000,= en de acties om geld in te zamelen werden alleen maar groter.

De zaterdag 2e Klasse A van de HVB bestond in het seizoen 1974-1975 uit de volgende verenigingen; ANWB, Arentsburg, Bizon, Blauw-Zwart, ESC, GDA, Marine, PZH, Quick Steps, SML’46 en VELO.

De eerste competitiehelft werd geteisterd door vele afkeuringen. Zo speelde de zaterdag 1 tot aan de winterstop slechts 6 competitiewedstrijden. Met 7 punten uit deze 6 wedstrijden sloot GDA de eerste seizoenshelft op een vijfde positie van de ranglijst af.

>

Trainer Peter Palstra nam in het seizoen 1974-1975 het roer over van Jan de Jong maar kon de opgaande lijn bij het eerste elftal niet handhaven en nam zelfs voortijdig afscheid. Begin 1975 nam Dick Mos de trainingen van de A-selectie op zich. Als oud jeugdtrainer probeerde hij versneld een verjonging door te voeren ter versterking van de eenheid in de ploeg en daarmee ook de kwaliteit. Het lukte net niet. Dick Mos werd getroffen door een ernstige ziekte en kon het seizoen niet afmaken. Jan de Jong, een man die een plaats had verdiend in het hart van de G.D.A.-ers bleek bereid de functie van Dick Mos over te nemen, maar hij stond voor een onmogelijke opgave. Uiteindelijk moest G.D.A., na een 2-1 nederlaag tegen Tediro, afscheid nemen van de 4e Klasse en dus ook van de K.N.V.B.

Seizoen 1975-1976

In november 1975 was de begroting en het exploitatie-overzicht van de nieuwbouw gereed en de subsidie kon worden aangevraagd. G.D.A. zette een certificaatlening uit. Op 20 februari 1976 ging de eerste paal de grond in.

>

Het eerste seizoen in de H.V.B. speelde zich voor G.D.A. af in de onderste regionen. Daarna kwam er geleidelijk enige vooruitgang in de prestaties.

Seizoen 1976-1977

Op 26 augustus 1976 begon het epos van zelfwerkzaamheid in de bouw. Dagelijks was er een ploeg van zo’n 30 man in de weer.
Op 17 oktober 1976 werd de bouw afgerond en op 30 oktober vond de officiële opening plaats. De aanblik van het ruime, ultra moderne gehoekte clubgebouw was schitterend. De G.D.A.-trein was aangekomen in het beloofde land, de bemanning is uitzinnig. “G.D.A. uit Loosduinen is living on the top of the world”!

Voorzitter Kok ging vervolgens aan het werk met de bestuurlijke organisatie. Het bestuur werd teruggebracht naar 5 personen en er werden verschillende commissies samengesteld. Deze commissies kregen een grotere zelfstandigheid. De besturing van de commissies zou worden geregeld door middel van richtlijnen, algemene commissievergaderingen en periodieke gesprekken tussen bestuur en de afzonderlijke commissies.

De zondag Hoofdklasse van de HVB bestond in het seizoen 1976-1977 uit de volgende verenigingen: ADS, DWO, De Flamingo’s, GDA, GSC, HDV, Oliveo, De Ooievaars, OSC, Quick Steps, De Valkeniers, WIK en Wippolder.

Hans Zoet was door het bestuur aangetrokken als nieuwe trainer voor de zondagselectie. Deze selectie bestond verder uit: van Veen, L. van der Meer, Steenvoort, Nederpelt, Piet Peters, C. Peters (aanvoerder), Koos Hendriksen, Fred Pilk, P. van der Meer, Haaksma, J. Peters, Wim Peters, Marco Smith, Scheffer en J. Mikkers.

De Flamingo’s en De Valkeniers (met trainer Aad de Mos) staken al in de eerste seizoenshelft ver boven de andere teams in de Hoofdklasse A uit. GDA ging met 12 punten uit 12 duels op een zevende positie de winterstop in.

 

Seizoen 1977-1978

Het jaar 1977 bracht G.D.A. twee opmerkelijke feiten. Laurens van der Lans werd ingeschreven als het 500-ste lid van G.D.A. en de laatste geestelijk adviseur, kapelaan J. van Roode, nam afscheid van G.D.A. En dit nadat net de zoveelste discussie over de naamgeving G.D.A. en de Katholieke identiteit nog maar net was uitgestorven. G.D.A. verloor in kapelaan Van Roode een trouwe, goed vriend en, volgens voorzitter Kok, en bestuurslid zonder portefeuille. Een verrassend grote groep leden besefte ineens dat aan een rijke traditie van zo’n 55 jaar ineens een einde was gekomen.
Op de ledenvergadering van 13 oktober 1977 werd kapelaan Van Roode benoemd tot Erelid. In hem werden al zijn voorgangers geëerd voor hun rijke inbreng in de vereniging.
Niet zoveel later, in mei 1978, nam ook voorzitter Rinus Kok afscheid van G.D.A. Ook hij werd benoemd tot Erelid. Daarmee werd het respect uitgedrukt voor een man die rustig, zonder veel ophef, maar ook helder van geest en met grote vasthoudendheid, wist te bereiken wat moest worden bereikt: G.D.A. op een eigen sportcomplex.

>

De zondag Hoofdklasse van de HVB was in het seizoen 1977-1978 uit de volgende clubs samengesteld: ADS, DWO, GDA, GONA, GSC, HDV, Kranenburg, OLIVEO, Oranje Blauw, OSC, Quick Steps, SOA, WIK en Zwart Blauw.

<

In mei 1974 gingen er binnen GDA eerst stemmen op om de ‘zami’ in eerste instantie op te heffen i.v..m. te weinig belangstelling. Echter in het seizoen 1976-1977 was de zaterdagafdeling gegroeid tot 3 elftallen en in het seizoen 1977-1978 1 jaar zelfs tot 4 elftallen.

>

Seizoen 1978-1979

De zondag Hoofdklasse van de HVB was dit seizoen uit de volgende clubs samengesteld: ADS, DWO, ESDO, De Flamingo’s, GDA, Kranenburg, Oranje Blauw, OSC, Quick Steps, SVDHB, Steeds Voorwaarts en Westerkwartier.

>

Seizoen 1979-1980

>

De zondag Hoofdklasse van de HVB was in het seizoen 1979-1980 uit de volgende clubs samengesteld: Concordia, Cromvliet, DWO, ESDO, De Flamingo’s, GDA, GONA, Kranenburg, Oranje Blauw, Paraat, Steeds Voorwaarts, De Valkeniers en Westerkwartier.

Voor het seizoen 1979-1980 was trainer Theo Kleindijk aangetrokken. Theo Kleindijk was een prestatietrainer en voor hem moest G.D.A. flink in de buidel tasten. De discussies hierover barstte los binnen de vereniging en ook de selectie moest hieraan enorm wennen. Een enkeling uit de selectie haakte zelfs mokkend af maar de resultaten werden wel snel beter.

In dit seizoen zouden overigens de bovenste twee clubs in de eindranglijst promoveren naar de 4e Klasse KNVB. Helaas was dit echter niet weggelegd voor GDA want het eerste elftal wist van de 24 competitiewedstrijden er 11 te winnen, 4 gelijk te spelen en 9 te verliezen. Met 26 punten en een doelsaldo van 40 voor en 28 tegen eindigde men op een vijfde positie van de ranglijst. Kampioen Steeds Voorwaarts (36 punten) en nummer 2 Westerkwartier (32 punten) promoveerden naar de KNVB.

In 1980, toen het bestuur aarzelend begon na te denken over een eventuele ledenstop, werd een voorlopige piek bereikt van 600 leden.

Het verenigingsleven bloeide in vele opzichten op en de kantine-omzet vloog omhoog. De G.D.A.-kantine gonsde van bedrijvigheid en altijd was er wel wat te vieren. Na een paar jaar was de roes voorbij. De commissies hadden geklaagd want al het werk kwam eigenlijk neer op een kleine groep mensen. De wildgroei aan feesten en andere festiviteiten moesten worden ingetoomd.

>

In april 1980 werd het eerste zaterdagelftal van GDA kampioen, na een 6-0 overwinning op Graaf Willem II VAC en promoveerde hiermee naar de 1e Klasse HVB.
Op zaterdag 26 april 1980 won kampioen GDA ook haar laatste competitiewedstrijd. Tegen DHL werd het 4-1 door doelpunten van Henk Kneteman (2x), Piet Hartman en Jan van der Meer. De Loosduiners beëindigden daardoor ongeslagen de competitie.

Seizoen 1980-1981

In augustus 1980 kwam het trieste bericht dat Leo Borsboom op pas 34 jarige leeftijd was overleden. Leo had de speelse grondvormen van het huidige clubhuis bedacht en uitgewerkt.

De zondag Hoofdklasse van de HVB was in het seizoen 1980-1981 uit de volgende clubs samengesteld: BTC, Cromvliet, Esdo, De Flamingo’s, GDA, GONA, Kranenburg, Oranje Blauw, Postalia, SEP, SOA en VVP.
Het eerste elftal struikelde in de beslissende wedstrijd tegen B.T.C.

In 1981 promoveerde het tweede elftal wel naar de K.N.V.B.

Seizoen 1981-1982

>

De indeling van de zaterdag 1 van GDA voor het seizoen 1981-1982 in de 1e Klasse A van de HVB luidde als volgt; Blauw Zwart, BSC´68, Ec/So, ESC, GDA, sv De Jagers, KSD, Marine, sv Nootdorp, NSEM, VCS, Verburch en sv Wassenaar.

Zeven zeges, vijf wedstrijden een gelijk spel en twaalf nederlagen, 35 treffers gescoord en 43 tegendoelpunten. Het was de balans van het seizoen 1981-1982 waarmee GDA met 19 punten ternauwernood op een veilige negende positie van de ranglijst eindigde.

De zondag Hoofdklasse van de HVB was in het seizoen 1981-1982 uit de volgende clubs samengesteld: Cromvliet, DWO, de Flamingo’s, Full Speed, GDA, GONA, Graaf Willem II VAC, Kranenburg, Oranje Blauw, SEP, SOA, Westerkwartier, Wippolder en Zwart Blauw.

In het seizoen 1981-1982 was het wel raak voor de zondag 1 van GDA. Omdat de eerste twee clubs in de eindstand van de zondag Hoofdklasse rechtstreeks promoveerden wist de de formatie van de scheidende trainer Theo Kleindijk op 25 april 1982 dit al te bewerkstelligen. Door een 0-3 overwinning (doelpunten 2x Henk Oosterwijk en 1x Fred Pilk) bij SEP was GDA namelijk al zeker van de tweede positie en werd deze promotie al prachtig op foto vastgelegd.
De zondag 1 van GDA nadat men op 25 april 1982 promotie naar de KNVB wist te bewerkstelligen door een overwinning bij SEP aan de Brasserskade te Delft. Staand v.l.n.r; Edwin van Benten, Laurens van de Lans, Jan Steenvoort, Tex van Toor, Henk Oosterwijk, Maarten van der Kolk, Alex van Dalen, Jos Peeters, Piet Peters, Tom Haaksma, Cor Kessels, Harry van Dijk, Theo Kleindijk (trainer), Cees Peters, Joop Mikkers en Lies van Boheemen. Zittend v.l.n.r; Ron van de Klugt, Harry van Leent, Ton van Koutrik, Arnold van de Helm, Hans Boek, Fred Pilk, Ron van Dijk, Theo van Leeuwen en Cor Peeters.

Twee dagen later (uitgerekend op 27 april 1982, de dag van het 60-jarige bestaan van G.D.A.) werd het eerste elftal van GDA dan ook kampioen in de wedstrijd tegen GONA.

Het 60-jarig bestaan van GDA werd hierdoor extra uitbundig gevierd.

Van de uiteindelijk 26 competitiewedstrijden werd er door GDA 17 gewonnen, 4 gelijk gespeeld en 5 verloren. Hiermee behaalde de formatie van trainer Theo Kleindijk 38 punten en een doelsaldo van 67 voor en 27. Spits Fred Pilk werd met 16 doelpunten topscorer bij GDA.

Seizoen 1982-1983

>

De zaterdag 1e Klasse A van de HVB was voor het seizoen 1982-1983 uit de volgende clubs samengesteld: Blauw Zwart, BSC’68, ESC, Escher Boys, GDA, KSD, LenS, Marine, sv Nootdorp, NSEM, VCS en sv Wassenaar.

De zaterdag 1 speelde een anonieme rol dit seizoen in de 1e Klasse HVB. Van de uiteindelijk 22 competitiewedstrijden wist men er 7 te winnen, 2 gelijk te spelen en 13 te verliezen. Met 16 punten, en de doelcijfers 32 voor en 48 tegen, eindigde GDA op een achtste positie van de ranglijst.

De zondag 1 van GDA kwam dit seizoen uit in de 4e Klasse C van de KNVB met daarin als tegenstanders: Alexandria’66, BMT, Hillegersberg, De Postduiven, Quick Steps, SCR, SMV, Steeds Volharden, sv Voorburg, VOC en VVP.

Hans Hillebregt was voor dit seizoen aangetrokken als nieuwe trainer van de A-selectie. In seizoen 1982-1983 draaide de zondag 1 van GDA goed mee in de 4e Klasse C en mengde zich steeds meer in de strijd om een toppositie.

>

De dames van G.D.A. presteerde ook enorm goed en maakte op die manier veel propaganda voor G.D.A. In 1983 werd Piet van der Lans benoemd tot Erelid van G.D.A. Jarenlang was hij als jeugdsecretaris de grote animator van de jeugdafdeling.

Onder de G.D.A.-leden ontstond het idee om een zogenaamde club van 100 op te richten, o.a. voor de bouw van een tribune maar het bestuur hield die bouw af. Zoveel publiek trok G.D.A. nu ook weer niet! Bovendien vertoonde het ledental een dalende tendens en liepen de nota’s en energierekening flink op dus het standpunt van het bestuur was voorlopig geen grote projecten.
Het bestuur maakte zich ook grote zorgen over de samenwerking binnen de vereniging, er was teveel geruzie. De interesse van de leden was niet al te groot en ook de Algemene Ledenvergaderingen werden slecht bezocht.

Seizoen 1983-1984

>

De zaterdag 1e Klasse A van de HVB was in het seizoen 1983-1984 uit de volgende clubs samengesteld: Blauw Zwart, BSC’68, Escher Boys, GDA, sv De Jagers, KSD, LenS, Marine, Nationale Nederlanden, NSEM, Takdier Boys en sv Wassenaar.

De zaterdag 1 van GDA kon dit seizoen helaas het hoofd niet boven water houden en degradeerde uiteindelijk naar de 2e Klasse van de HVB. Van de 22 competitiewedstrijden werden er slechts 2 gewonnen, 4 gelijk gespeeld en 16 verloren. Met 8 punten, en een doelgemiddelde van 30 voor en 64 tegen, eindigde GDA op de laatste positie van de ranglijst.

<

Seizoen 1984-1985

>

<

Seizoen 1985-1986

>

De zaterdag 1e Klasse A van de HVB was in het seizoen 1985-1986 uit de volgende clubs samengesteld: DVJ, Ec-So, GDA, HTSV, Marine, Ornas, PZH, Schipluiden, SVGW, Takdier Boys, VELO en sv Wassenaar.

Het werd een slecht seizoen voor de zaterdag 1 van GDA. In de eerste seizoenshelft behaalde de Loosduiners slechts 6 punten uit 12 duels (doelsaldo 13 voor en 26 tegen) en ging hiermee op een elfde positie de winterstop in. Hiermee hield men alleen PZH (3 punten) onder zich.
Na de winterstop waren de prestaties van GDA zelfs nog minder. Van de uiteindelijk 22 competitiewedstrijden werden er slechts 2 gewonnen, 7 gelijk gespeeld en 13 verloren. Met 11 punten en een doelsaldo van 28 voor en 54 tegen eindigde men samen met HTSV op de laatste positie van de 1e Klasse A.

Een beslissingswedstrijd tussen HTSV en GDA moest dus gaan uitmaken welke club er zou gaan degraderen naar de zaterdag 2e Klasse van de HVB. (We hebben nog niet kunnen achterhalen hoe deze beslissingswedstrijd is verlopen. Wel zien we GDA in het volgende seizoen terug in de 2e Klasse HVB dus dat betekent dat ze gedegradeerd waren).

De zondag 4e Klasse C van de KNVB was in het seizoen 1985-1986 uit de volgende clubs samengesteld: BEC, Delft, De Flamingo’s, GDA, Hoek van Holland, De Postduiven, RKSVM, Schipluiden, Spoorwijk, VVM, VVP en sv Wippolder.

>

De zaterdag 1e Klasse A van de HVB was in het seizoen 1985-1986 uit de volgende clubs samengesteld: DVJ, Ec-So, GDA, HTSV, Marine, Ornas, PZH, Schipluiden, SVGW, Takdier Boys, VELO en sv Wassenaar.

In mei 1986 degradeerde de zaterdag 1 van GDA naar de 2e Klasse HVB.

Seizoen 1986-1987

Medio 1986 speelde voorzitter Berendse met de gedachte om op te stappen. Hij was overigens niet de enige die vermoeidheid-verschijnselen vertoonde maar opvolgers stonden niet bepaald in de rij. Het bestuur nam uiteindelijk de beslissing om aan te blijven en riep de leden op tot samenwerking en meer verdraagzaamheid. Deze oproep wierp zijn vruchten af. Het doelloos rondzwaaiend idee om het groots aan te pakken schoot plotseling wortel.
G.D.A. wilde een sporthal bouwen en de sporthal-commissie aanschouwde het levenslicht. G.D.A. vroeg toestemming aan de Gemeente voor de bouw van deze sporthal maar de gemeente maakte er geen haastwerk van.

In het seizoen 1986-1987 was de zondag 4e Klasse B van de KNVB als volgt samengesteld: ASC, Cromvliet, Duindorp SV, DWO, GDA, HVV, Naaldwijk, Quick Steps, RAVA, UDO, Vredenburch en sv Wassenaar.

>

Seizoen 1987-1988

Er was trouwens veel meer aan de hand in sportief Den Haag. In 1987 verscheen er een rapport van de K.N.V.B. over de posities van de amateurclubs in het algemeen. De situatie was tamelijk alarmerend! De terugloop van het ledental was bij veel clubs aanzienlijk en daardoor raakte veel clubs in de gevarenzone. Bij G.D.A. ging het gelukkig helemaal zo slecht nog niet.
Een nieuw verontrustend signaal bereikte G.D.A. Madestein werd gezien als aantrekkelijk bouwterrein en daardoor zouden er sportvelden moeten verdwijnen.

<

De zaterdagafdeling van GDA bleef maar groeien want in het seizoen 1987-1988 namen er maar liefst 5 elftallen aan de zaterdagcompetitie deel.

Seizoen 1988-1989

Na een aantal sombere berichten had het seizoen 1988-1989 gelukkig ook weer zijn positieve kanten. Het ledental groeide weer en 1989 droeg alle kenmerken van een jubeljaar.

De zondag 1 van GDA werd in het seizoen 1988-1989 ingedeeld in de zondag 4e Klasse B met ditmaal als tegenstanders: Celeritas, Cromvliet, Delft, Duindorp SV, ODB, Quick Steps, RAVA, Scheveningen, Vredenburch, VVP en sv Wassenaar.

GDA kende een uitstekende eerste seizoenshelft want met 23 punten uit 13 duels ging men met een straatlengte voorsprong op concurrent RAVA (14 punten) als koploper de winterstop in.

Het mooiste wat G.D.A. kon overkomen werd in dit seizoen werkelijkheid. G.D.A.1 werd kampioen van de 4e Klasse K.N.V.B. na een 3-0 zege op sv Wassenaar. De promotie naar de 3e Klasse was een feit en hier had heel G.D.A. maar liefst 23 jaar lang naar uitgekeken. Overigens werd ook het 2e elftal in dit seizoen kampioen een deelde volop in de feestvreugde mee.

<

Voor het seizoen 1988-1989 werd er voor het eerst in de geschiedenis van GDA-zaterdag een trainer van “buitenaf” aangetrokken, waarbij hiermee ook gelijk het verschijnsel selectiegroep zijn intrede deed.

Seizoen 1989-1990

>

Na het kampioenschap in het seizoen 1988-1989 kwam de zondag 1 van GDA dit seizoen uit in de zondag 3e Klasse van de KNVB. De 3e Klasse B was in het seizoen 1989-1990 uit de volgende clubs samengesteld: BEC, BTC, DSO, DWO, GDA, GDS, HBS, Hoek van Holland, Laakkwartier, LenS, VCS en Westlandia.

In het seizoen 1989-1990 wist G.D.A.1 zich redelijk in de 3e Klasse te handhaven. Er was zelfs even kijk op het behalen van een periodetitel. Maar na afloop van de competitie volgde er een grote teleurstelling voor de hunkerende achterban. De selectie onderging een zware aderlating want maar liefst 10 spelers verdwenen  om uiteenlopende redenen bij G.D.A.

>

Seizoen 1990-1991

>

Ook in het seizoen 1990-1991 kwam het vlaggenschip van GDA uit in de zondag 3e Klasse B van de KNVB en moesten de mannen van de nieuwe trainer Ben Moelker het ditmaal opnemen tegen: Delfia, DSO, DWO, GDA, Hoek van Holland, Laakkwartier, VIOS, Vredenburch, VUC, Westlandia en Wippolder.

In het seizoen 1990-1991 kon G.D.A.1 nog net ontkomen aan degradatie maar het 2e en 3e elftal degradeerde wel. In het seizoen 1991-1992 moest G.D.A. dan toch het hoofd buigen en degradeerde men alsnog uit de 3e Klasse K.N.V.B. De uittocht van de vele selectiespelers had uiteindelijk dan toch zijn tol geëist.

De teleurstelling was binnen G.D.A. gelukkig niet zo groot want men had hier al een beetje rekening mee gehouden. De club had het trouwens druk genoeg rond de sporthal in wording. Op dit gebied werd, voorzichtig gezegd, aardig “gescoord”.
Een zorgvuldig opgezette superloterij werd een onverwacht succes. Van zoveel medewerking had niemand bij G.D.A. ooit van durven dromen.
De kantinecommissie werd ook verblijd met de mededeling dat de elftallen voortaan bij toerbeurt zouden assisteren aan de bar.

Binnen G.D.A. waren er nog wel veel problemen, vooral op financieel, fiscaal, juridisch en organisatorisch gebied. De bestuursleden besloten dan ook dat de toekomstige sporthal voor allerlei doeleinden moest worden gebruikt, ook door mensen buiten de vereniging.

Wat betreft het vrouwenvoetbal bij GDA daarmee ging het uitstekend. Het eerste vrouwenteam promoveerde dit seizoen zelfs naar de landelijke afdelingen.

Seizoen 1991-1992

>

In verband met het opheffen van de 3e Klasse had de HVB (Haagse Voetbal Bond) dit seizoen de vier overgebleven teams ondergebracht in de 2e Klasse. Dit had het gevolg dat de zaterdag 2e Klasse HVB bestond uit 13 teams, te weten: Blauw Zwart, CWP, DWO, ESDO, GDA, Graaf Willem II VAC, Marine, MVO’72, ORNAS, PZH, RAS, Westerkwartier en FC Zoetermeer.

RAS was dit gehele seizoen oppermachtig en werd dan ook met 39 punten uit 24 duels kampioen. De zaterdag 1 van GDA speelde een onopvallend seizoen en eindigde in de onderste regionen van de middenmoot. Van de 24 wedstrijden werden er 6 gewonnen, 7 gelijk gespeeld en 11 verloren. Met 19 punten en een doelsaldo van 28 voor en 43 tegen eindigde men op de negende positie van de ranglijst.

De zondag 3e Klasse B van de KNVB was in het seizoen 1991-1992 uit de volgende clubs samengesteld: Delfia, GDA, GDS, GONA, Hoek van Holland, Laakkwartier, ODB, Quick Steps, RKSVM, Vredenburch, VUC en Westlandia.

<

Seizoen 1992-1993

In 1992 nam Koos Langstraat samen met enkele anderen het initiatief om te komen tot verbetering van de G.D.A.-organisatie. Het bestuur stond voor dit initiatief open en tijdens een jaarvergadering werd de commissie G.D.A.-2000+ ingesteld met als doel: advies uit te brengen aan de ledenvergadering ter verbetering van de huidige organisatie, ten einde de jeugd maar ook de seniorenleden een gezonde toekomst te bieden op sportief, organisatorisch en financieel gebied. De commissie bestond uit Leon Steijn, Koos Langstraat, Ferry Jeursen en Henk Oosterwijk.

De 4e Klasse C van de KNVB-zondag was voor het seizoen 1992-1993 uit de volgende clubs samengesteld: BTC, Celeritas, Cromvliet, GDA, GONA, HBS, HVV, Kranenburg, Laakkwartier, RAVA, REMO en WIK.

>

De zaterdag 2e Klasse van de HVB was in het seizoen 1992-1993 uit de volgende clubs samengesteld: Blauw Zwart, BMT, Cromvliet, DWO, ESDO, GDA, Graaf Willem II VAC, HTSV, Marine, Ornas, PZH, Vredenburch en Westerkwartier.

>

Seizoen 1993-1994

In juni 1993 verscheen het rapport met knelpunten in de bestaande organisatie en aanbevelingen ter verbetering. Het rapport werd aangeboden en besproken op de Algemene Ledenvergadering van 17 september 1993. De vergadering stelde zich in grote lijnen achter het ambitieuze plan. De commissie G.D.A.-2000+ besloot zichzelf op te heffen in de wetenschap dat in ieder geval 2 commissieleden (Koos Langstraat en Leon Steijn) zitting zouden nemen in het bestuur van G.D.A.

Enkele maanden later werd het echter al duidelijk dat de mogelijkheden om tot krachtig en integraal vernieuwingsbeleid te komen niet optimaal waren. Wel konden enkele belangrijke zaken worden aangepakt en met succes! Zo werden aanzetten gedaan om te komen tot verbetering van de spelkwaliteit. De jeugdselectie kreeg op elk niveau een betaalde trainer en de aanstellingscriteria voor de trainers werden aangescherpt, met name ook voor de hoofdtrainer van de zondagselectie. Verder werden er de trainingsprogramma’s beter op elkaar afgestemd en werd er meer lijn gebracht in de keuze van de selectiespelers.

>

De zondag 4e Klasse C van de KNVB was in het seizoen 1993-1994 uit de volgende clubs samengesteld: Celeritas, Cromvliet, Duindorp SV, GDA, Groen Wit’58, HBS, Kranenburg, ODB, De Postduiven, Quick Steps, Scheveningen en WIK.

De formatie van trainer John Vente speelde een onopvallend seizoen in de 4e Klasse. De eerste seizoenshelft werd met 10 punten uit 10 competitiewedstrijden op een zevende positie afgesloten. Na de winterstop kwamen daar 13 punten bij en zodoende eindigde GDA uiteindelijk met 23 punten uit 22 duels en een doelsaldo van 42 voor en 40 tegen op de zesde positie van de 4e Klasse C. Kampioen werd Cromvliet met 32 punten.

>

Seizoen 1994-1995

In 1995 werd een nieuwe douche-installatie aangebracht en wat later werd ook de centrale verwarming van het clubgebouw gemoderniseerd. Ook werd één van de bijvelden voorzien van verlichting ter vergroting van de train en speelmogelijkheden.

>

Bij al die mooie resultaten bij G.D.A. komt dan ook nog het kampioenschap van het 1e elftal bij. Op 23 april 1995 werd G.D.A. 1 o.l.v. trainer Maarten Rog kampioen van de 4e Klasse C na een 5-1 overwinning op concurrent Groen Wit’58. G.D.A. was weer terug in de 3e Klasse!
In september 1995 werd er een grotendeels vernieuwd bestuur gepresenteerd dat door de leden dankbaar werd aanvaard. Lex Jos werd de nieuwe voorzitter van dit nieuwe bestuur

Bij het vrouwenvoetbal nam de dames 1 van GDA dit seizoen zelfs deel aan de nieuw gevormde Eredivisie van het vrouwenvoetbal.

We zijn nog op zoek naar de historie van G.D.A. van na 1995…..

Seizoen 1995-1996

>

<

Seizoen 1996-1997

>

De zondag 4e Klasse C van de KNVB was in het seizoen 1996-1997 uit de volgende clubs samengesteld: BTC, Cromvliet, DZS (De Zwarte Schapen), GDA, GONA, HS Texas DHB, Kranenburg, Laakkwartier, De Postduiven, SOA, SVH en WIK.

Al voor aanvang van de eerste competitiewedstrijd werd Kranenburg, met spelers als Bert Dusbaba, Ramon Pavon, Zier Tebbenhoff, Richard Linnenbank, Martin Abbenhuis en keeper Ricardo Darsan, als de toekomstige kampioen van de 4e Klasse C bestempeld. Die voorspelling kwam dan ook uit want het oppermachtige Kranenburg werd met maar liefst 59 punten en een doelsaldo van 90 voor en 35 tegen, de terechte kampioen. GDA, o.l.v, trainer Maarten Rog, leiders J. Krul en G. Jansen en verzorger Arnold Breejen wist van de uiteindelijk 21 competitiewedstrijden (laatste competitiewedstrijd tegen het al gedegradeerde BTC werd niet meer gespeeld) er 7 te winnen, 8 gelijk te spelen en 6 te verliezen. Met 29 punten en een doelsaldo van 32 voor en 29 tegen eindigde men op een ietwat teleurstellende zevende positie van de ranglijst.

<

Seizoen 1997-1998

>

<

Seizoen 1998-1999

>

<

Seizoen 1999-2000

>

>

De eeuwwisseling kon worden gevierd in de 3e Klasse. In de beslissingswedstrijd in Maassluis tegen VFC schoot Ché Jansen in de 87ste minuut met een vrije trap GDA weer naar de zo begeerde 3e Klasse KNVB.

Seizoen 2000-2001

>

De zaterdag 1 van GDA werd dit seizoen ingedeeld in de 5e Klasse C van de KNVB met daarin als tegenstanders; DZW (De Zwarte Schapen), GONA, HTSV, LenS, Neta Dall, De Postduiven, Quick Steps, Te Werve, VCS en Wanica Star.

De zaterdagvoetballers kenden een goed seizoen want van de uiteindelijk 20 competitiewedstrijden werden er 12 gewonnen, 2 gelijk gespeeld en 5 verloren. Met 38 punten en een doelsaldo van 60 voor en 36 tegen eindigde men op een vierde positie van de 5e Klasse C. Te Werve was dit seizoen oppermachtig en werd met 55 punten kampioen, gevolgd door De Zwarte Schapen (46 punten) en Quick Steps (44).

De zondag 3e Klasse B van de KNVB was in het seizoen 2000-2001 uit de volgende clubs samengesteld: Cromvliet, DSO, DWO, GDA, GONA, HBS, HVV, ODB, Postduiven, Quick Steps, VDL en VIOS.

Nadat GDA vorig seizoen de nacompetitie met promotie succesvol had afgesloten had trainer Kees van der Kolk niet verwacht dat zijn formatie dit seizoen in eerste seizoenshelft wederom zou gaan strijden om de bovenste plaatsen in de 3e Klasse B. De stand na zeven competitieduels bovenaan de ranglijst was als volgt; 01. HBS met 13 punten, 02. ODB ook 13 punten en 03. GDA met 12 punten. Tijdens de achtste competitiewedstrijd zou GDA, in de kraker bij HBS, eventueel zelfs de 1e Periodetitel voor zich kunnen gaan opeisen maar helaas leed men op Sportpark Craeyenhout een kansloze 4-0 nederlaag.
Toch zou GDA, met 21 punten uit 11 duels, als koploper in de 3e Klasse B de winterstop ingaan. Het beeld in die stand was wel vertekend want HBS had 19 punten uit 9 duels en ODB 16 punten uit slechts 8 wedstrijden.

Mede door een langdurige blessure van topscorer Che Jansen kon GDA na de winterstop de strijd om de koppositie niet lang meer volhouden. Van de uiteindelijk 22 competitiewedstrijden wist de formatie van trainer Van der Kolk er 9 te winnen, 7 gelijk te spelen en 6 te verliezen. Met 34 punten en een doelsaldo van 48 voor en 39 tegen eindigde GDA op een vijfde positie. Dit was achter kampioen HBS (44 punten), ODB (39), VIOS (38) en GONA (36).

<

Seizoen 2001-2002

>

 

In het seizoen 2001-2002 leek het eerste elftal van GDA gemakkelijk op een kampioenschap in de derde klasse af te stevenen. Maar na een tumultueus competitieslot werd GDA weer eens veroordeeld tot een nacompetitie voor promotie naar de tweede klasse.
Op het VIOS-terrein werd op 2 juni 2002 de beslissingswedstrijd tegen Scheveningen onder overweldigende belangstelling van honderden GDA supporters, na doelpunten van Ché Jansen en Jeroen Peeters, met 2-1 gewonnen. De terugtocht naar Madestein was onvergetelijk. Het zegevierende elftal en begeleiders werden op een versierde boerenkar onder begeleiding van honderden supporters op de fiets in triomf naar het eigen clubgebouw gebracht. De gealarmeerde motorpolitie kon slechts zijn bewondering uitspreken over de gedisciplineerde triomftocht naar Loosduinen.

2 juni 2002, G.D.A.1 promoveert naar de 2e Klasse K.N.V.B. Staand v.l.n.r: Cor Duyvestijn (leider), Richard Urgert, Gerard Evers (Fysio), Albert v.d.Dussen (trainer), Patrick van den Berg, Ruud Jos, Randy Baay, Hans Bakker, Max Kuijvenhoven, Theo van den Berg (grensrechter), Ché Jansen, Bonny van Gaalen, Arno Barnas, Richard Hulst, George Jansen (leider), Maurice Roos en Hielke Zuidwijk. Jaap van der Griend was de keeper. Zittend v.l.n.r: Henk Freeke, Antoine Daniëls, Mark de Lange (ass.trainer), Ronald Blewanus, Martijn van Eendenburg, Tim Peters, Dave Buytelaar, Michel Paalvast, Ron Huisman, Jeroen Peeters, Remco Lubout, Mike v.d.Wege en Dennis Lubout.

<

De zaterdag 4e Klasse B van de KNVB was in het seizoen 2001-2002 uit de volgende clubs samengesteld: sv Duinoord, DUNO, GDA, Haagse Hout, Hoekse Boys, HWD, KSD, vv Nationale Nederlanden, PGS, Quick Steps, RVC/Rijswijk, TAC’90, Te Werve en Vredenburch.

>

Seizoen 2002-2003

>

>

Seizoen 2003-2004

<

>

Seizoen 2004-2005

>

<

Seizoen 2005-2006

>

<

Seizoen 2006-2007

>

<

Seizoen 2007-2008

>

<

De zaterdag 1 van GDA kwam dit seizoen kwam uit in de 4e Klasse C, met als tegenstanders GDA, HMSH, Hoekse Boys, HPSV, HSTexas DZS, Loosduinen, PGS/VOGEL, Schipluiden, VCS, VVK, Wanica Star en Westlandia

>

Seizoen 2008-2009

>

<

Seizoen 2009-2010

>

De zaterdag 4e Klasse D van de KNVB was in het seizoen 2009-2010 uit de volgende clubs samengesteld: Duindorp SV, GDA, GSC-ESDO, HDV, HPSV, sv Loosduinen, PGS-VOGEL, Quick Steps, RAVA-PEC, TAC’90, Te Werve, VCS en Wanica Star.

>

Op zondag 9 mei 2010 ging in Loosduinen “het dak eraf”. GDA bereikte n.l. voor het eerst in haar bestaan de eerste klasse. De ploeg van trainer Edwin Grunholz was op het sportpark ‘Thurlede’, de thuisbasis van Excelsior’20 in Schiedam, met 4-2 de baas over PFC.
GDA had veel supporters meegenomen naar Schiedam. Het ‘Thurlede-sportpark’ kleurde die zondagmiddag dan ook hoofdzakelijk rood/wit. De schrik schoot de GDA-aanhangers al snel om het hart, want PFC opende al na drie minuten de score. De bal werd uit een hoekschop bij de eerste paal langs doelman Sander van der Toorn binnen gekopt: 0-1. GDA liet zich door die snelle achterstand niet uit het veld slaan en herpakte zich goed. Toch duurde het nog tot de 25e minuut voordat de Loosduiners konden juichen. Een vrije trap van de ingebrachte John Grunholz (hij verving de geblesseerde Marvin Moreira) werd nog beroerd door een been van een PFC-verdediger, waarna deze in het doel verdween (1-1). Pal daarop moest PFC met tien man verder toen een speler van de ploeg uit Geervliet na een fikse overtreding terecht de rode kaart kreeg voorgehouden. GDA strafte dat nog voor de pauze af. Op aangeven van Robert van Vliet zette Tzvetan Deyanov zijn ploeg op een 2-1 voorsprong.
Vlak na rust deed de équipe van het trainersduo Edwin Grunholz en Martin Abbenhuis weer goede zaken. Weer Robert van Vliet zette Jeffrey Spaans vrij voor het PFC-doel en dat betekende 3-1. Acht minuten voor tijd leek het toch nog even spannend te worden toen PFC John Lugtenburg de bal langs Van der Toorn zag koppen en de 3-2 op het bord bracht.GDA behield de rust en zes minuten later maakte Rogier Beld aan alle onzekerheid een einde door 4-2 te scoren en konden aan Loosduinse kant alle remmen los. GDA mag zich opmaken voor een geweldige eerste klasse volgend seizoen. GDA kende een sterke tweede helft van het seizoen. In december stond de ploeg nog op een zesde plaats. Van de laatste veertien duels werden er elf gewonnen en drie gelijk gespeeld.

>

Seizoen 2010-2011

>

Tijdens de Algemene Ledenvergadering van GDA op 11 oktober 2010 had Leon Steijn de voorzittershamer neergelegd. En daarmee trad een boegbeeld af. Voor zijn verdiensten gedurende een lange reeks van jaren werd hij, onder luid applaus, benoemd tot Erelid.
Leon Steijn was een echte verenigingsman, die tijdens zijn langdurige bestuursfuncties, respect voor de tradities van GDA koppelde aan de ‘modernisering’ van het hedendaagse amateurvoetbal. Na 17 jaar bestuurslid, waarvan de laatste vijf als voorzitter, kwam hiermee een einde aan een lange en vruchtbare periode als bestuurslid. Van die 17 jaar had hij ook nog eens 6 jaar een dubbele pet op, die van jeugdvoorzitter.

>

Het eerste elftal van de zaterdag werd dit seizoen ingedeeld in de 3e Klasse C met als tegenstanders; Die Haghe, Honselersdijk, HVC’10, KMD, sv Loosduinen, Monster, MSV’71, Naaldwijk, PGS/Vogel, Semper Altius, SEV, VDL en Westlandia.

De zaterdag 1 van GDA was goed door de ‘transferperiode’ heen gekomen want geen enkele selectiespeler was er vertrokken en daarentegen had het team van nieuwe trainer Nico Knoester zich met een aantal spelers kunnen versterken. Zo keerde bijvoorbeeld Arno Barnas terug na een seizoen Westlandia (zo).

Het team van trainer Nico Knoester begon niet al te best aan de competitie. Bovendien kreeg GDA in de eerste seizoenshelft 2 punten in mindering van de KNVB door een opstootje in de wedstrijd tegen GDA. Uiteindelijk wist GDA van de 26 competitiewedstrijden er 5 te winnen, 9 gelijk te spelen en 12 te verliezen. Met 22 punten en een doelsaldo van 45 voor en 62 tegen eindigde men op een twaalfde positie van de ranglijst en dit betekende dat GDA p/d wedstrijden moest gaan spelen voor behoud in de 3e Klasse. Rechtstreeks degradeerde dit seizoen Semper Altius (20 punten en PGS/VOGEL (16 punten).

>

Op zaterdag 28 mei 2011 heeft hare Majesteit de Koningin, het behaagd om Piet vd Lans een “lintje” te geven. Ten overstaan van een overvol Clubgebouw kreeg Piet de versierselen opgespeld door wethouder Sander Dekker. In zijn toespraak kreeg Piet de waardering voor zijn vele jaren vrijwilligers werk voor zijn cluppie GDA. Leider, secretaris, hoofd junioren leider, animator van de GDA kampen, archivaris, gastheer, fotobewaarder, organisator van de schaatstochten leden administratie, en nog vele andere bezigheden maakte dat hij deze onderscheiding meer als verdiende.
Piet was er stil van, en gaat in het Loosduinse GDA voortaan als “lid in de orde van oranje Nassau” door het leven.

Seizoen 2011-2012

>

>
Op zaterdag 11 februari 2012 was het dan eindelijk weer eens zover: de traditionele GDA schaatstocht naar Vlaardingen! Vanaf 10.00 uur reed de ‘GDA-taxi’ (platte kar) naar het ijs op de Wennetjessloot bij de Uithof, waar de tocht begon. De route liep vanaf Loosduinen, via Schipluiden naar Vlaardingen en vervolgens via Schipluiden weer terug naar Loosduinen.Iedereen mocht meedoen en ook de A-selectie, inclusief de begeleiding, had de schaatsen aangetrokken voor de schaatstocht. Voor de kleintjes en achterblijvers was het boardingveld omgetoverd tot een prachtige sfeervolle ijsbaan, waar het de gehele dag gezellig was met muziek en koek & zopie.

>

Het bestuur van GDA moest voor het komende seizoen op zoek naar een nieuwe hoofdsponsor. De huidige hoofdsponsor Optiflor had n.l. te kennen gegeven aan het einde van dit voetbalseizoen te stoppen met sponsoren van de zondagselectie.

GDA, vierde op zaterdag 23 juni het 90-jarig bestaan voor de diverse groepen van de jeugdafdeling. Honderden jeugdspelers hadden de dag van hun leven.

Seizoen 2012-2013

>

>

De zaterdag 1 van GDA werd in het seizoen 2012-2013 in de ietwat onbekende 4e Klasse D ingedeeld met teams als DVO’32, GGK, Hargasport, HBSS, HermesDVS, HPSV, Loosduinen, PKC’85, Quintus, Swift Boys, Verburch, Vredenburch en VVK’68. De voetbalvereniging GGK trok zich echter al aan het begin van de competitie terug uit deze Klasse.

>

GDA kon op zaterdag 13 april 2013, na de 1-2 zege in de “burenruzie” met Loosduinen de kampioensvlag hijsen. GDA wist in de derby met Loosduinen de titel te pakken en daarmee promotie naar de derde klasse te bewerkstelligen. Het team van trainer Nico Knoester nam in de 20e minuut een 0-1 voorsprong door een treffer van Thijs Bekker. Pas in de extra tijd van de eerste helft wist Loosduinen de gelijkmaker op het scorebord te brengen. In de tweede helft zag GDA toch nog kans de drie punten te pakken. Een doelpunt van Lennard Nijp betekende een 1-2 eindstand. Nadat bekend was, dat de overgebleven concurrent voor de titel Swift Boys met 4-1 had verloren van DVO’32, kon het kampioensfeest voor GDA van start.

In juni 2013 kwam er een triest einde van het tijdperk vrouwenvoetbal bij GDA. De eerste voetbaltraining voor vrouwen bij de Rksv GDA vond 45 jaar eerder plaats maar omdat dit seizoen ook het laatst overgebleven vrouwenteam te weinig speelsters had kon er bijna niet meer wekelijks gevoetbald worden. De overgebleven speelsters besloten daarom om naar de Hsv DUNO over te stappen.

Seizoen 2013-2014

>

>

De technische commissie van GDA had in januari 2013 al overeenstemming bereikt met John Baven om ook in het seizoen 2013-2014 als hoofdtrainer bij de GDA zondagselectie werkzaam te blijven. Ook assistent trainer Ronald Paats bleef het tweede elftal trainen en John Baven tijdens trainingen en wedstrijden assisteren. De beide begeleiders van het eerste team, Frank van der Burg en Henk Oosterwijk, bleven de selectie voor dit seizoen ook weer trouw.

>

<

Het bestuur van GDA had in Richard Langeveld, voor de zaterdagselectie, een opvolger gevonden voor Nico Knoester.

Seizoen 2014-2015

>

De 1e Klasse B van de KNVB-zondag was voor het seizoen 2014-2015 uit de volgende clubs samengesteld: FC Boshuizen (Leiden), GDA (Den Haag), GOES (Goes), HMSH (Den Haag), IFC (Hendrik Ido Ambacht), Kocatepe (Rotterdam), Nieuwerkerk (Nieuwerkerk), Olympia (Gouda), PSV Poortugaal (Rotterdam), RKAVV (Leidschendam), VELO (Wateringen), sv Wateringse Veld-GONA (Den Haag), Xerxes DZB (Rotterdam) en Zwervers cvv (Capelle aan de IJssel).

<

Van 3 t/m 10 januari 2015 vertoefde de zondag-selectie weer op Gran Canaria voor het traditionele trainingskamp.

De indeling van West II, zaterdag 3e klasse B was in seizoen 2014-2015 als volgt: Ariston’80, Berkel, DSVP, Duindorp, DUNO, GDA, Honselersdijk, Houtwijk, KMD, Naaldwijk, Quick Steps, Quintus, Semper Altius en TAC’90.

>

Seizoen 2015-2016

Op de Algemene Ledenvergadering van G.D.A. van vrijdag 11 december 2015 werd er terug gekeken op het seizoen 2014 – 2015 en vooral vooruit gekeken naar het seizoen 2015 – 2016. Belangrijke aandachtspunten waren de vrijwilligers, het bestuur en de zaterdag/zondag-afdeling.
GDA was in financieel opzicht gelukkig nog steeds gezond. Er waren wel een paar aandachtspunten, zoals: De sponsoring liep zienderogen terug en de kostenpost Voetbalzaken was een stuk hoger geworden dan in het verleden. De invoering van de vrijwilligersbijdrage (€ 30,-), die een aantal jaren geleden was ingevoerd, had uiteindelijk niet tot het gewenste resultaat geleid.
Voorzitter Frans van Deursen had een gesprek met een vertegenwoordiger van de gemeente Den Haag over de velden van GDA. De velden van buurman ADS waren verkocht aan een ontwikkelaar die daar in het seizoen 2017-2018 huizen ging bouwen. GDA kan dan niet meer gebruik maken van de velden van ADS. Sterker nog, de gemeente ging er van uit gaat dat GDA geen vier velden maar slechts drie velden zou overhouden. Pas als duidelijk is, dan inzichtelijk gemaakt kan worden, dat er sprake is van overbezetting van de (drie) velden en is, komt er een basis om te praten over een extra kunstgrasveld waarmee een mouw kan worden gepast aan de huidige overbezetting.

Voorzitter Frans van Deursen gaf verder aan dat met het vertrek van de bestuursleden Michel Paalvast en Freddy Stant aan het einde van het seizoen het bestuur nog uit slechts drie leden zou bestaan. Dat was uiteraard onwerkbaar en onacceptabel. Kees van de Kolk pakte de handschoen op en ging proberen om in mei 2016 een nieuwe groep bijeen te krijgen.
Frans van Deursen (voorzitter), Ronald Boekkamp (penningmeester) en Gerard Kroon (secretaris) bleven aan als bestuurslid van GDA.

Verder maakte het bestuur van GDA duidelijk dat het lastig gaat worden om voor het volgende seizoen de zondag-selectie ‘rond’ te krijgen, onder andere door het vertrek van Wiel aan den Wiel. Binnen de club waren stemmen op gegaan om alles op de zaterdagafdeling te gaan richten en met de zondag mogelijk te stoppen. Er werd voorgesteld om hierover in februari 2016 een extra ALV over te organiseren.

Dat GDA een levende vereniging was, bleek wel weer op de traditionele nieuwjaarsreceptie van 1 januari 2016. Met bijna 200 bezoekers was de receptie meer dan geslaagd. Zij zagen onder andere hoe Piet van der Lans weer een groot aantal jubilarissen een clubspeld kon laten opprikken. Paul van der Meer en Ton Zuiderwijk (beide 50 jaar lid), Frank van den Burg, Terry van Gaalen, Harry Hersbach, Ton Hoogduin, Ron van der Klugt, Richard Talboom, Joop Vollebregt, Ronald van de Wetering, Arie van Zeijl (allemaal 40 jaar lid) en Jeroen Bal, Patrick van den Berg, Maurice van Kuik, Max Kuivenhoven, Maarten van der Lans (25 jaar lid).
Tot vrijwilliger van het jaar werd Joop van Kesteren uitgeroepen. Dit vanwege zijn al jarenlang getoonde inzet op vele fronten. De heer Van Kesteren mocht de wisselbeker een jaar lang vasthouden.

Op vrijdag 5 februari 2016 vond er bij GDA dus een Bijzondere Algemene Ledenvergadering plaatst. Ook de Rksv GDA had te maken met ontwikkelingen in de samenleving en met ontwikkelingen binnen de vereniging. Binnen het district West II vonden er bij steeds meer verenigingen een verschuiving plaats van de zondag naar de zaterdagafdeling. Ook bij GDA bleef er steeds minder kader beschikbaar voor het in stand houden van voldoende selectieteams op de zondag. Die twee ontwikkelingen leidde er toe dat het bestuur niet wilde afwachten op gebeurtenissen die van invloed konden zijn op het komende seizoen, maar samen met de leden het gesprek wilde aangaan over de vraag op welke dag (of dagen) GDA prestatief wilde blijven voetballen.
Uiteindelijk besloten de leden van GDA dat zowel de zaterdag- als zondagtak prestatief moest blijven voetballen. Na deze uitslag besloot het bestuur dat men binnen de club en bij haar jeugdleden de zondag beter over het voetlicht proberen te brengen om zodoende de leden een weloverwogen keus te kunnen laten maken voor zaterdag – of zondagvoetbal. Nu deze kogel door de kerk was kon de club snel de benoemingen van de zaterdag – en zondagtrainer voor het aankomende seizoen bekend maken want zowel de hoofdtrainer van de zondag- als van de zaterdag-selectie zouden aan het einde van dit seizoen vertrekken.

Voor aanvang van de competitie 2015-2016 schreef het bestuur van GDA voor de zaterdagafdeling 5 seniorenelftallen en voor de zondagafdeling 6 seniorenteams in. De jeugdafdeling van GDA bestond ditmaal uit 2 A-elftallen, 2x B, 4x C, 4x D, 7x E, 8x F en 2 Minipupillenteams.

De indeling van het amateurvoetbal voor de regioclubs in district West II seizoen 2015-2016 in de zaterdag 3e Klasse B zag er als volgt uit: Berkel, DSVP, DUNO, Die Haghe, GDA, Honselersdijk, Houtwijk, MVV’27, Maasdijk, Naaldwijk, Sempter Altius, TAC’90, Te Werve en Verburch.

Richard Langeveld was voor het derde seizoen hoofdtrainer van de zaterdagselectie. De zaterdag 1 begon in eerste instantie uitstekend aan de competitie want van de eerste vijf wedstrijden werden er vier gewonnen en 1 gelijk gespeeld. Helaas kreeg GDA hierna met een inzinking te maken. In de eerste competitiehelft werden er van de 13 wedstrijden 5 gewonnen, 4 gelijk gespeeld en 4 verloren. Met 19 punten, en de doelcijfers 25-25, ging de zaterdag 1 toch nog op een vijfde positie van de ranglijst de winterstop in.

>

De indeling van het amateurvoetbal voor de regioclubs in district West II seizoen 2015-2016 in de zondag 1e Klasse B zag er als volgt uit: FC Boshuizen, DRL, GDA, IFC, Olympia, PFC, Poortugaal, SJC, SVDPW, TAC’90, VELO, VOC, Wateringse Veld GONA, CVV Zwervers. Nieuw in de afdeling waren dus: DRL, PFC, SJC, SVPDW, TAC’90 en VOC.

Het bestuur van GDA had voor het seizoen 2015-2016 Dennis Olman gecontracteerd als de nieuwe trainer voor de zondagselectie.

<

>

Op vrijdagavond 27 mei 2016 hield GDA weer haar jaarlijkse Algemene Ledenvergadering. In de aanloop naar deze Algemene Ledenvergadering was het bestuur van GDA al geruime tijd op zoek naar een nieuwe voorzitter, een penningmeester en een secretaris. Van groot belang was dus de verkiezing van een nieuw bestuur en voorzitter Frans van Deursen vroeg daarvoor dan ook alle aandacht van de leden. GDA leek dus op weg naar bestuurscrisis want van de huidige drie bestuursleden ging Michiel Paalvast zeker niet door, stopte ook secretaris Gerard Kroon Frans van Deursen had ook besloten om zijn voorzittershamer neer te leggen.

>

Seizoen 2016-2017

>

Voor het seizoen 2016-2017 had de KNVB voor een nieuw competitiemodel gekozen. Dit nieuwe competitiemodel ging in de top bestaan uit een Eredivisie, een Eerste divisie, de Tweede divisie, twee Derde divisies en vier Hoofdklassen. In de competities kwam er ruimte voor de beloften-teams van betaald voetbalclubs, die voorheen nog uitkwamen in een gesloten competitie. Sportief gezien was dit een optimale voetbalpiramide. Zoveel mogelijk goede voetballers treffen elkaar in dezelfde competitiestructuur, en clubs kunnen nu bij wijze van spreken doorstoten van de vijfde klasse naar de Eredivisie. De top werd dus in theorie haalbaar voor iedereen en voor elke club. Met andere woorden, voor het eerst sinds de intrede van het betaald voetbal in 1954 werd promotie en degradatie tussen het betaald voetbal en amateurvoetbal mogelijk. Voor de zondag 1 van GDA was er dus, na de degradatie vorig seizoen uit de 1e Klasse, nog een zeer lange weg te gaan. Voor de zaterdag 1 veranderde er eigenlijk ook weinig want ook in dit seizoen kwam men uit in de 3e Klasse van de KNVB.

Er was echter nog een verandering vergeleken met het vorige seizoen. Vanaf het seizoen 2017-2018 ging de KNVB bij het jeugdvoetbal een aantal grote veranderingen doorvoeren. Deze pasten in het streven van de KNVB naar verbetering van kwaliteit en aantrekkelijkheid van het voetbal en spannende competities. Om de overgang geleidelijk te laten verlopen startte men in het seizoen 2016-2017 met de nieuwe aanduiding voor alle jeugdcompetities. De benaming voor de leeftijdscategorieën F tot en met A verdwenen. Daarvoor in de plaats kwamen de gebruikelijke aanduidingen die internationaal al geldde, Onder 19 tot en met onder 9.
De nieuwe benaming werd nu als volgt; Onder 19 (JO19), was voorheen A-junioren, Onder 17 (JO17), voorheen B-junioren, Onder 15 (JO15), voorheen C-junioren, Onder 13 (JO13), voorheen D-pupillen, Onder 11 (JO11), voorheen E-pupillen en Onder 9 (JO9) voorheen F-pupillen. De afkorting ‘JO’ betekent ‘Jeugd onder’. De opgave van teams ging op dezelfde manier als de jaren hiervoor. Alleen heette bijvoorbeeld het B1-elftal voortaan het O17-1 elftal en het D4 team het O13-4 team.

De R.k.s.v. GDA schreef voor het seizoen 2016-2017 voor de zaterdagcompetitie 5 seniorenelftallen en 1 vrouwenteam (35+) en voor de zondagcompetitie 6 seniorenelftallen in bij de KNVB. De jeugdafdeling bestond dit seizoen uit: 2 x JO-19, 2x JO-17, 3x JO-15, 5x JO-13, 5x JO-11, 8x JO-9, 1x JO-7 en 1x M(meisjes)-11.

De indeling van het amateurvoetbal in de zaterdag 3e Klasse B zag er in seizoen 2016-2017 als volgt uit: Ariston’80, Die Haghe, GDA, Houtwijk sv, KMD, Loosduinen sv, Maasdijk, MVV ’27, Naaldwijk, Quick Steps, Schipluiden, SEV, VELO en Verburch.

Het eerste seniorenelftal van de zaterdag had dit seizoen het trainersduo Nico Knoester & Dennis Roerade voor de groep staan. Voor aanvang van de competitie waren de verwachtingen bij de zami-selectie hoog gespannen, maar door de vele blessures konden de trainers nog niet hun gewenste elftal bij elkaar brengen. Dit resulteerde dan ook in een slechte seizoenstart waardoor GDA op de onderste plek van de ranglijst belandde. Gaandeweg de eerste seizoenshelft werden de resultaten gelukkig beter en vlak voor de winterstop werd de competitie afgesloten met twee overwinningen op rij. en steeg het naar de vierde plek van onder. Van de 13 competitiewedstrijden wist GDA er uiteindelijk 4 te winnen, 2 gelijk te spelen en werd er 7 keer verloren. Met 14 punten, en de doelcijfers 21-36, gingen de mannen van het trainersduo Knoester / Roerade op een 11e positie van de 3e Klasse B de winterstop in.

In de tweede seizoenshelft zagen we een ongekende prestatie van de za-mi 1 van GDA want de eerste 8 competitiewedstrijden van het jaar 2017 werden allemaal op rij gewonnen. Op zaterdag 4 maart, na een 3-2 overwinning op Maasdijk, veroverde het team van trainer Roerade zelfs de 2e Periodetitel en was hiermee sowieso verzekerd voor deelname aan de nacompetitie voor promotie.
Zoals gezegd, GDA zat.1 was in de tweede seizoenshelft door bijna niemand te stuiten want van de uiteindelijk 26 competitiewedstrijden werden er 15 gewonnen, 3 gelijk gespeeld en 8 verloren. Met 48 punten, en de doelcijfers 52 voor en 50 tegen, eindigde GDA op de tweede plaats, achter kampioen sv Die Haghe (56 punten) en voor Verburch (45 punten).

Helaas verliep de nacompetitie anders dan dat iedereen verwacht had. Vlak voor aanvang van de nacompetitie had trainer Dennis Roerade, na lang aarzelen, besloten om GDA na afloop van dit seizoen te verlaten en trainer te worden bij sv Wateringse Veld/Gona. Hierdoor was er door het bestuur van GDA onvoldoende vertrouwen meer om met elkaar de nacompetitie goed in te gaan en af te ronden en dat leidde uiteindelijk tot het directe afscheid van Roerade en de club. Deze maatregel hielp niets want in de tweeluik met CVC Reeuwijk speelde GDA eerst uit met 2-2 gelijk en thuis werd er met 2-3 verloren waardoor het seizoen in een klap voorbij was.

Francesco Fens werd dit seizoen met 20 doelpunten topscorer bij GDA zaterdag 1.

De zondag 2e Klasse D van de KNVB West II was in het seizoen 2016-2017 uit de volgende clubs samengesteld: Antibarbari, BMT, sv Charlois, Excelsior’20, GDA, GLZ/Delfshaven, HVV, Kocatepe, OHVV, Spartaan;20, VFC, VUC, Wateringse Veld/GONA, Wilhelmus en Xerxes/DZB. Een poule dus met maar liefst 15 verenigingen!

Het keurkorps van de zondag stond dit seizoen o.l.v. trainer Sjaak Polak. Trainer Polak kreeg voor aanvang van het seizoen te maken met een vertrek van maar liefst veertien selectiespelers en had mede daardoor een moeizame start. De seizoensopening thuis tegen OHVV (2-2) leverde één punt op maar daarna volgde drie nederlagen op rij en bezette GDA de voorlaatste plaats op de ranglijst. Vanaf de maand oktober vond GDA de weg omhoog door de ene na de andere overwinning te boeken. Dit gebeurde onder aanvoering van captain Dennis Lubout, die op zondag 6 november 2016 tegen VUC zijn 750e wedstrijd in GDA 1 speelde. Van de uiteindelijk 14 competitiewedstrijden in de eerste seizoenshelft wist de zondag 1 er 4 te winnen, 5 gelijk te spelen en werd er 5 keer verloren. Met 17 punten, en de doelcijfers 24-25, gingen de mannen van het trainer Sjaak Polak op een keurige tiende positie van de 2e Klasse D de winterstop in.
In de maand november werd echter bekend dat trainer Sjaak Polak het volgend seizoen niet meer werkzaam zou zijn op Sportpark Madestein dus moest de technische commissie van GDA, middels een sollicitatieprocedure, op zoek naar een nieuwe trainer.

Traditiegetrouw verbleef de zondagselectie van GDA weer begin januari voor een trainingskamp op het Spaanse eiland Gran Canaria. GDA verbleef ditmaal van 2 t/m 9 januari 2017 op Gran Canaria, waar de Loosduinse club al weer voor de veertiende maal op het Spaanse vakantie-eiland zich voorbeidde op de tweede seizoenshelft.

Ook de zondag 1 van GDA kende o.l.v. trainer Sjaak Polak een uitstekende tweede seizoenshelft. De prestaties waren zelfs zo goed dat de 3e Periodetitel in de wacht werd gesleept en GDA hiermee al zeker was van de nacompetitie voor promotie naar de 1e Klasse. Van de uiteindelijk 28 competitiewedstrijden werden er door GDA 13 gewonnen, 6 gelijk gespeeld en 9 verloren. Met 45 punten, en de doelcijfers 61 voor en 43 tegen, eindigde men op een zeer knappe derde positie van de ranglijst van de 2e Klasse D, achter kampioen Spartaan’20 (65 punten) en nummer 2 Kocatepe (49).

Het eerste nacompetitieduel verliep voor GDA niet gunstig. Het thuisduel tegen RVC’33 werd door de scheidsrechter in de 36e minuut gestaakt bij een stand van 0-2. GDA-er Dennis Lubout kreeg bij een 0-2 achterstand de rode kaart voorgehouden. Dit leverde protesten op die voor de scheidsrechter aanleiding waren de wedstrijd definitief te staken. Pas twee weken later werd het restant van 54 minuten uitgevoetbald en won RVC’33 uiteindelijk met 0-5. De uitwedstrijd tegen RVC’33 werd voor GDA dus een formiliteit en verloren met 5-1.

De zaterdag 2 van GDA promoveerde door winst in een zinderende finale van de nacompetitie naar de reserve tweede klasse. Verder mocht GDA dit seizoen nog een aantal kampioenen huldigen. De JO17-1 werd met 56 punten uit 24 wedstrijden kampioen van de Hoofdklasse E. De JO15-2 werd met 46 punten uit 18 wedstrijden kampioen van de 3e Klasse 09. De JO13-1 werd met 52 punten uit 18 duels kampioen van de 1e Klasse 05P, De JO9-1 werd met 47 punten uit 18 duels kampioen van de 2e Klasse 2. De vrouwen 30+ van GDA werd met 46 punten uit 16 wedstrijden kampioen van de 1e Klasse 2 en de MO11-1 werd met 48 punten uit 16 duels kampioen van de 1e Klasse 2.

>

Seizoen 2017-2018

Het 96-ste seizoen van GDA werd weer een seizoen met nieuwe kansen en nieuwe uitdagingen. Al jaren een doorn in het oog van de clubbestuurders (en leden) van GDA was de slechte conditie van het hoofdveld. Nu in 2018 ook nog eens, door huizenbouw, de trainingsmogelijkheden op de oude velden van ADS kwamen te vervallen werd de Loosduinse club met een gigantisch probleem opgezadeld. In de maand november kwam echter het verheugende bericht naar buiten dat de gemeenteraad had besloten dat GDA, met ingang van seizoen 2018-2019, de beschikking zou krijgen over een gloed nieuw (kunstgras)hoofdveld.

Het hoofdbestuur van GDA bestond dit seizoen uit Frans van Deursen (voorzitter), Gerard Kroon (penningmeester), Teun Wezelenburg (wedstrijdsecretaris zaterdag) en Kazs Krikke (wedstrijdsecretaris zondag). Het bestuur schreef dit seizoen voor de zaterdagcompetitie 5 seniorenelftallen en 1 vrouwenteam en voor de zondagcompetitie 6 seniorenelftallen in bij de KNVB. De jeugdafdeling was in het seizoen 2017-2018 uit de volgende teams samengesteld: 1x JO19, 2x JO17, 3x JO15, 4x JO13, 5x JO11, 4x JO9, 1x JO8 en 2x JO7. De meisjesafdeling van GDA bestond uit: 1x MO13 en 2x MO11-team.

De indeling van de zaterdag 1 van GDA voor het seizoen 2017-2018 in 3e Klasse B luidde als volgt; Ariston’80, Duindorp sv, GDA, KMD, LYRA, MSV ’71, MVV ’27, Maasdijk, Naaldwijk, Quick Steps, Schipluiden, Sportclub Monster, VELO en Verburch.

Bij de zaterdagselectie was bij aanvang van dit seizoen het nodige gewijzigd. Er verdween met de trainer bijna een heel elftal. Maar onder leiding van Wim Baggerman stond er toch weer een complete selectie voor twee teams. Logischerwijs werd het met een geheel nieuw team een zeer moeizaam seizoen omdat iedereen aan elkaar moest wennen. Dit zagen we zeker terug in de eerste seizoenshelft waarin de zaterdag 1 van GDA van de 12 wedstrijden slechts 11 punten wist te bemachtigen.
In de tweede seizoenshelft werden de prestaties beter en wist GDA rechtstreekse degradatie te voorkomen. Van de uiteindelijk 26 competitiewedstrijden wist men er 7 te winnen, 7 gelijk te spelen en 12 te verliezen. Met 53 punten, en een doelgemiddelde van 41 voor en 59 tegen eindigde GDA op de twaalfde positie wat promotie/degradatiewedstrijden betekende.

Op zaterdag 2 juni 2018 wist GDA de eerste p/d-wedstrijd te winnen door sv Houtwijk met 5-2 te verslaan. Een week later volgde de ‘burenruzie’ tegen sv Loosduinen. De zaterdag 1 van GDA ging thuis met 2-3 onderuit en dat betekende degradatie naar de 4e Klasse KNVB. Lesley Kloor werd dit seizoen met 13 doelpunten topscorer bij de zaterdag 1 van GDA, gevolgd door Robbie Boere met 8 doelpunten.

De indeling van de zondag 1 van GDA voor het seizoen 2017-2018 in de 2e Klasse C luidde als volgt; Alphen, DOSR, DSOV, Foreholte, GDA, HVV, KDO, Laakkwartier, Pancratius, RKDEO, ROAC, TAC’90, Teylingen en VUC.

De zondagselectie, met veel bekende gezichten, was onder leiding van trainer Abdullah Sari zelfs groter dan ooit. De zondag 1 beleefde een goed seizoen in de 2e Klasse C want van de uiteindelijk 26 competitiewedstrijden werden er 14 gewonnen, 3 gelijk gespeeld en 9 verloren. Met 45 punten, en een doelsaldo van 55 voor en 38 tegen, eindigde men op een keurige vierde positie. Dit was achter kampioen DSOV (55 punten), VUC (53) en RKDEO (49).
Met deze vierde positie had GDA zich geplaatst voor de nacompetitie waarin men in de eerste ronde, net als vorig seizoen, uit moest komen tegen RVC’33. Op 3 juni 2018 moesten de Loosduiners wederom het hoofd buigen tegen de Reeuwijkers en werd er met 2-1 verloren. Hiermee zat de nacompetitie voor GDA er meteen op en kwam er abrupt een einde van een fraai seizoen.
Mo Achalhi werd dit seizoen met 14 doelpunten topscorer bij de zondag 1 van GDA.

Op vrijdagavond 25 mei 2018 hield GDA een buitengewone Algemene Ledenvergadering met als één van de hoofdpunten de verkiezing van een nieuw bestuur. Frans van Deursen (voorzitter) en Gerard Kroon (penningmeester) waren aftredend en hadden aangegeven geen nieuwe periode als bestuurslid in te gaan, daarbij was Herman van Bree genoodzaakt om zijn taak als bestuurslid wegens gezondheidsredenen neer te leggen. Toen deze berichten een aantal maanden geleden binnen de club doorsijpelde werden er gesprekken gevoerd met nieuwe kandidaten. Daaruit kreeg het bestuur een goed gevoel bij een aantal nieuw te kiezen bestuursleden. Als voorzitter werd voorgesteld Boy Schoenmaker, Linda van der Ende nam de rol van secretaris op zich terwijl Dick Visser de penningen ging beheren. Met Boy Schoenmakers (voorzitter), Linda van der Ende (secretaris), Dick Visser (penningmeester) als dagelijks bestuur, aangevuld met Theo van den Berg, Herman van Bree, Frits van Leeuwen, Tim Klieverik, Bert Knoester, Jeffrey Schutte en Nicole Scutte was het nieuwe bestuur van GDA weer kwalitatief en kwantitatief prima op orde.

>

Seizoen 2018-2019

Op zaterdag 20 oktober 2018 werd officieel het nieuwe kunstgrasveld door Haags voetbalicoon Lex Schoenmaker geopend. Het werd al met al een topdag op sportpark Madestein, met vele activiteiten voor ieder GDA-lid, van jong tot oud. Na de officiële opening volgde er nog een wedstrijd tussen Oud-GDA 1 en het huidige eerste elftal van GDA.

Op vrijdag 23 november 2018 stond bij GDA de Algemene Ledenvergadering (ALV) op het programma met als belangrijk agendapunt; de toekomst van GDA. Tim Klieverik gaf deze avond een presentatie over het algemeen toekomstbeleid van de Loosduinse club.

Voor de zondagcompetitie werden in dit seizoen 3 seniorenelftallen ingeschreven en op de zaterdag kwamen bij GDA 5 seniorenelftallen uit. De jeugdafdeling bestond in het seizoen 2018-2019 uit; 1x JO19, 1x JO17, 3x JO15, 2x JO13, 3x JO11, 3x JO9, 3x JO8 en 2 JO7-teams. Bij de meisjesafdeling werd een MO13- en een MO11-elftal ingeschreven.

In het seizoen 2018-2019 kwam de zaterdag 1 van GDA uit in de 4e Klasse D en moest het daarin opnemen tegen de volgende tegenstanders: BMT, Erasmus, GSCESDO, HPSV, Houtwijk, sv Loosduinen, MSV’71, PGS-Vogel, Quintus, RAS, RVC-Celeritas, TAC’90 en Wanica Star. Een bijna geheel Haagse poule dus met daarbij Quintus uit Kwintsheul en MSV’71 uit Maassluis.

De selectie van trainer Wim Baggerman kende een uitstekende eerste seizoenshelft en leek hiermee met twee vingers in de neus rechtstreeks op het kampioenschap af te stevenen. Van de 12 wedstrijden werden er 10 gewonnen en 2 gelijk gespeeld en zodoende ging GDA met 32 punten en een doelsaldo van 64 voor en 12 tegen, als koploper de winterstop in. Dit allemaal met ruime voorsprong op de nummer 2 sv Loosduinen (25 punten) en BMT (23 punten).
Echter  in de tweede seizoenshelft stortte GDA 1 qua prestaties helemaal in en bleek het ook nog eens dat sv Loosduinen de ene na de andere wedstrijd wel wist te winnen. Hierdoor werd uiteindelijk sv Loosduinen kampioen met 64 punten en eindigde GDA op de tweede positie. Van de 26 wedstrijden wist men er 19 te winnen, 4 gelijk te spelen en 3 te verliezen. Hiermee behaalde GDA 61 punten en een doelsaldo van 112 voor en 40 tegen.

De zondag 1 van GDA kwam dit seizoen wederom uit in de 2e Klasse C met ditmaal als tegenstanders: Altior, DOSR, ESTO, Foreholte, HVV, KDO, Laakkwartier, ONA, ROAC, RVC’33, Stompwijk’92, TAC’90 en Teylingen.

GDA was geen schim meer van de ploeg die altijd wel bovenin de tweede klasse meedraaide. De meeste spelers waren naar de zaterdagtak van GDA vertrokken of hun voetbalgeluk bij een andere club gezocht. Hierdoor was de gemiddelde leeftijd van de selectie naar 21 jaar gedaald. In de eerste seizoenshelft bleek dus al snel dat de 2e Klasse voor het jeugdige GDA te hoog was gegrepen want met slechts 4 punten uit 11 duels (doelsaldo 12 voor en 26 tegen) ging het elftal van trainer Abdullah Sari op de laatste plaats van de ranglijst de winterstop in.

Voor het zoveelste achtereenvolgende jaar verbleef GDA in de winterstop met de zondagselectie op trainingskamp op Gran Canaria. Aan de sfeer lag het niet maar helaas kwam men ook in de tweede seizoenshelft kwaliteit te kort om zich te kunnen handhaven voor de 2e Klasse. Ondertussen had trainer Sari in februari het bijltje er bij neergelegd en zijn contract ingeleverd.
Van de uiteindelijk 26 wedstrijden wist GDA er slechts 2 te winnen, 3 gelijk te spelen en werd er 21 keer verloren. Met 9 punten, en een doelsaldo van 27-77, eindigde men dus op de laatste positie van de ranglijst.

Echter in maart 2019 had het bestuur van GDA helaas het besluit genomen om na dit seizoen te stoppen met het selectievoetbal op zondag. Voorzitter Boy Schoenmaker had op de ingelaste Algemene Ledenvergadering van vrijdag 22 maart 2019 de leden binnen tien minuten overtuigd dat het zondag-selectievoetbal bij GDA geen toekomst meer had. GDA was een vereniging die met het selectievoetbal op zondag groot was geworden en deze beslissing deed de gehele vereniging dus ook veel pijn. Het was echter een weloverwogen beslissing, die alles te maken had met de alsmaar afnemende interesse om nog op zondag te voetballen. Niet alleen bij GDA, maar ook andere verenigingen in de regio West 2 besloten met hun zondagselectie te stoppen.

Seizoen 2019-2020

Voor dit seizoen werden er bij GDA 4 seniorenelftallen ingeschreven voor de zaterdagcompetitie. Op de zondag kwam er nog maar 1 seniorenteam (geen standaard) in het veld. De jeugdafdeling van GDA uit: 1 JO19, 1 JO16, 2 JO15, 1 JO13, 1 JO11, 2 JO10, 4 JO9, 3 JO8 en 4 JO7-temas. De meisjesvoetbal afdeling bestond uit 2 MO13-teams.

Vanaf dit seizoen zagen we bij GDA dus voor het eerst in de historie van de club geen zondag-selectievoetbal meer. Alle ogen waren nu dus gericht op het zaterdag standaardteam dat uitkwam in de 4e Klasse D. De indeling van deze zaterdag 4e Divisie D was als volgt; D.V.C. (Delft), Graaf Willem ll VAC, GDA,, Haagse Hout, H.P.S.V, K.S.D.-Marine, Laakkwartier, Oosterheem (Zoetermeer), RVC Celeritas, Semper Altius. S.E.V, TAC’90, Vredenburch en FC Zoetermeer.

Niet alleen bij de selectiespelers maar ook in de begeleiding van GDA zagen we bij aanvang van dit seizoen een hoop nieuwe gezichten. Ronald Paats was de nieuwe hoofdtrainer van GDA. Wesley van Maren werd zijn assistent-trainer maar zou ook nog als speler voor GDA 1 uitkomen. Tweede trainer Jan Kloor was wel aangebleven.

GDA presteerde uitstekend in de eerste seizoenshelft en was samen met Vredenburch, Semper Altius en TAC’90 in een felle strijd gewikkeld om de koppositie in de 4e Klasse D. Het team van trainer Paats sloot de eerste seizoenshelft met 28 punten uit 12 duels af op een tweede positie van de ranglijst. Dit was 1 puntje minder dan koploper Vredenburch en 2 punten meer dan achtervolger Semper Altius.

Van vrijdag 10 t/m maandag 13 januari 2020 verbleef de selectie van GDA  heerlijk in Hotel Hup te Mierlo om op trainingskamp zich voor te bereiden op de belangrijke tweede seizoenshelft. Het gevecht om de koppositie werd in de tweede seizoenshelft alleen maar spannender waarbij het steeds maar weer stuivertje wisselen werd om de eerste positie.
Het seizoen zou echter nooit worden afgemaakt want na de uitbraak van het coronavirus (begin maart 2020) lag een groot deel van het dagelijks leven in Nederland plat. Vanaf donderdag 12 maart 2020 werden ook alle activiteiten bij o.a. voetbalverenigingen, zowel in het betaalde voetbal als bij de amateurs, met onmiddellijke ingang gestopt. Dit betekende dus in Nederland geen voetbalwedstrijden, geen trainingen en en ook geen andere clubactiviteiten. Een week later werd door de Nederlandse regering deze maatregelen zelfs aangescherpt en moesten alle accommodaties in Nederland op slot. Na deze maatregel besloot de KNVB dat de competities van het amateurvoetbal dit seizoen niet meer hervat zouden worden omdat het sowieso niet meer was toegestaan om tot de zomer toe te voetballen. Dit gold voor al het voetbal in heel Nederland. De KNVB besloot hierdoor dat er voor het seizoen 2019-2020 geen eindstanden zouden komen, en er dus ook geen kampioenen, promovendi en degradanten waren. Ook werden de bekerkampioenschappen niet meer uitgespeeld. Het volgend seizoen zou dan iedere club in dezelfde klasse uitkomen als bij de start van dit seizoen.

GDA 1 speelde dus de laatste competitiewedstrijd van dit seizoen op 7 maart 2020 met een 1-1 gelijkspel tegen SEV. Op dat moment had het team van trainer Paats van de 17 wedstrijden er 12 gewonnen, 2 gelijk gespeeld en 3 verloren. Met 38 punten en een doelsaldo van 57 voor en 13 tegen, stond men op de vierde positie van de ranglijst. Om te laten zien hoe spannend het was, koploper was op dat moment TAC’90 met 40 punten, gevolgd door Vredenburch (39) en Semper Altius (39).

Ondertussen werden beetje bij beetje de strenge corona-maatregelen door de regering versoepeld. Vanaf 29 april 2020 mochten in Nederland kinderen tot 12 jaar zonder anderhalvemeter-restrictie weer trainen. De oudere kinderen (van 12 tot 18) gold deze afstandsregel nog wel. Er mocht sowieso alleen getraind worden, wedstrijden bleven taboe en kantines en kleedkamers moesten dicht blijven. Met ingang van 11 mei mochten ook de senioren weer (anderhalvemeter-restrictie) trainen.

Seizoen 2020-2021

Vanaf 1 juli 2020 werden de coronamaatregelen door het kabinet wederom versoepeld en mochten eindelijk na ruim drie maanden alle sportkantines weer open. De regel om anderhalve meter afstand van elkaar te houden bleef wel van kracht. Helaas betekende dat wel dat juist in de maand juli de zomer- en vakantieperiode was aangebroken. Na ruim twee maanden totaal geen omzet gedraaid te kunnen hebben bleven bij veel clubs de sportkantines juist wel open zodat de leden in de zomer konden door trainen. Hierdoor kon de club wellicht toch nog iets mee pikken van de zomeromzet. Overigens mocht er per 1 juli 2020 in het amateurvoetbal ook weer wedstrijden gespeeld worden waarbij tot 250 toeschouwers bij een wedstrijd aanwezig mochten zijn.

>

De competitie-Indeling van de zaterdag 1 van GDA voor het seizoen 2020-2021 in de 4e Klasse E was als volgt: BMT, sv Erasmus, GDA, GSC ESDO, HMSH, sv Houtwijk, PGS/VOGEL, Quintus, RAS, RVC Celeritas, Semper Altius, Toofan en VCS. Een mooie poule dus met vele Haagse derby’s.

>

Het weekeinde van 10/11 oktober bleek alweer de laatste speelronde van het seizoen 2020-2021. De KNVB besloot namelijk op woensdag 14 oktober 2020, de dag na de persconferentie van het kabinet over de coronamaatregelen, een streep door alle competities te zetten. Lange tijd hoopte de voetbalbond dat er nog iets (bijvoorbeeld het uitspelen van één competitiehelft) mogelijk was, maar dat bleek ondanks een aantal versoepellende coronamaatregelen vanaf 3 maart 2021 onhaalbaar. Zo werd de leeftijdsgrens voor buitensporten in teamverband verruimd van 17 tot 27 jaar.
Dit betekende dat voor het tweede seizoen op rij de competities in het amateurvoetbal het einde niet haalden. Bijna een jaar geleden, het weekeinde van 7/8 maart, was de laatste speelronde van seizoen 2019-2020.

Na de aangekondigde versoepelingen op 26 juni 2021 was het meest in het oog springende maatregelen voor het voetbal: trainen en spelen van wedstrijden: alle voetballers mochten eindelijk weer volledig trainen én wedstrijden spelen tegen teams van andere verenigingen.

Seizoen 2021-2022

Dit seizoen ging de R.k.s.v. G.D.A. haar 100-ste levensjaar in. Om precies te zijn bestond de Loosduinse voetbalvereniging op 27 april 2022 precies 100 jaar! Deze mooie leeftijd was maar voor weinig verenigingen weggelegd en daarom wilde men dit unieke gebeuren, ondanks de corona, uiteraard niet onopgemerkt voorbij laten gaan.

Voor dit seizoen schreef GDA voor de zondagcompetitie 1 seniorenelftal in en op zaterdag kwam men met 3 seniorenelftallen uit. De jeugdafdeling bestond ditmaal uit: 2 JO18, 1 JO13, 1 JO12, 1 JO11, 2 JO10, 2 JO9, 3 JO8, 2 MO15 en 2 MO13-teams.

De clubs die in seizoen 2021-2022 werden ingedeeld in de zaterdag 4e klasse F waren: BMT, sv Erasmus, GDA, GSC ESDO, HMSH, sv Houtwijk, MSV’71, Maasdijk, ODB, PGS/Vogel, Quintus, Toofan, VCS en Wanica Star.

<

Seizoen 2022-2023

In competitieverband  kwam GDA in dit seizoen op de zaterdag uit met 4 seniorenelftallen en en op zondag speelde men nog met 1 seniorenelftal (35+). De jeugdafdeling bestond in het seizoen 2022-2023 uit: 1 JO19, 1 JO13, 1 JO12, 1 JO11, 2 JO10, 3 JO9en 2 JO8 teams. De meisjesafdeling bij GDA bestond ditmaal uit 1 MO17 en 1 MO13 elftal.

Poule-indeling competitie zaterdag 4e Klasse C van de KNVB was in het seizoen 2022-2023 als volgt: BMT, Hsv DUNO, sv Erasmus, GDA, HPSV, sv Loosduinen, ODB, PGS/VOGEL, Quick Steps, Quintes, RAS, Semper Altius, VCS en Vredenburch.

De formatie van de nieuwe trainer Robin den Dulk begon matig aan het seizoen maar herstelde zich knap door de 2e Periodetitel in de wacht te slepen. GDA kende vervolgens een uitstekende tweede seizoenshelft en eindigde ook, met 25 punten uit negen wedstrijden, stijf bovenaan in de derde periode. Helaas voor de Loosduinse formatie was PGS/Vogel niet meer te achterhalen en werd zodoende met 61 punten kampioen van de 4e Klasse C. GDA wist van de 26 competitiewedstrijden er 17 te winnen, 6 gelijk te spelen en 3 te verliezen. Met 57 punten en een doelsaldo van 85 voor en 29 tegen eindigde de formatie van trainer Den Dulk op de tweede positie van de ranglijst.

Door het winnen van de 2e periode had GDA een ticket voor de nacompetitie voor promotie naar de 3e Klasse bemachtigd, en de tweede positie op de ranglijst betekende dat GDA op basis van die hoge positie de eerste ronde mocht overslaan. De tweede ronde ging tussen GDA en FC Maense. Dat een periodekampioenschap nog geen prijs is werd maar weer eens duidelijk. De Rotterdammers trokken met 1-2 aan het langste eind en zodoende was GDA uitgeschakeld en kon zich na de zomer weer gaan opladen voor weer een seizoen in de vierde klasse.

Opvallend feit dit seizoen bij GDA. Op zaterdag 21 januari 2023 werd de inmiddels 43-jarige Dennis Lubout, voor aanvang van de competitiewedstrijd GDA – Quick Steps, gehuldigd voor maar liefst 900 wedstrijden in het eerste elftal van GDA. Mister GDA werd op 6-jarige leeftijd lid werd van de Loosduinse voetbalvereniging en is zijn club altijd trouw gebleven. Dennis maakte op 23 november 1997, op 18-jarige leeftijd, zijn debuut in GDA 1 tegen DRGS. Trainer van GDA was toen Maarten Rog. De officiële 900e wedstrijd van Dennis Lubout in GDA 1 was overigens tijdens het trainingskamp van GDA op Gran Canaria tegen VELO maar voor aanvang van de wedstrijd tegen Quick Steps werd er bij dit heugelijke feit even stil gestaan en kreeg hij een shirt overhandigd kreeg van GDA voorzitter Boy Schoenmaker. Dennis Lubout is een echte clubman, want naast voetballer in het eerste is hij ook nog jeugdtrainer geweest, heeft hij eerder al in de Technische commissie gezeten en draait hij regelmatig een bardienst.

<

Seizoen 2023-2024

Het bestuur van GDA was in het seizoen 2023-2024 als volgt samengesteld: Boy Schoenmaker (voorzitter), Marc Molenkamp (secretaris) en Dick Visser (penningmeester).

GDA nam dit seizoen aan de zaterdagcompetitie deel met 3 seniorenelftallen en op de zondag kwam men met 1 seniorenelftal in het veld. De jeugdafdeling bestond in het seizoen 2023-2024 uit 17 teams, onderverdeeld in; 2 JO14, 2 JO12, 2 JO11, 3 JO10, 2 JO9, 4 JO8, 1 MO17 en 1 MO15 teams.

De “slechts” twaalf clubs in de 4e Klasse C in seizoen 2023-2024 waren; BMT, DUNO, sv Erasmus, GDA, GSC ESDO, sv Houtwijk, sv Loosduinen, sv Madestein, ODB, Quick, SVH en Zuid West DH.

De A-selectie van GDA bestond dit seizoen uit de volgende spelers: Maikey van Bemmel, Samir  Ben Omar, Brian Bloemink, Sven van Boheemen, Gokman Coban, Wessel van Gaalen, Bernard Gaburno, Diego Gregorio, Jorden ‘t Hart, Faissol Haryouli, Dennis Heemskerk,  Rowen den Heijer, Tony van der Linden, Dennis Lubout, Jeroen Mantel, Herman van Maren, Arnout Ooijevaar, Jason van Oostrom, Rowan Ridderhof, Rafe Rimmelzwaan, Stephen de Ruiter, Bradley Schoenmaker, Justin Schoenmaker, Noa Schoenmaker, Nick Selier, Dominick Stouten, Jordy Taal, Frans Tetteroo, Alessandro Visser, Mehti Yildirim, Azad Yilmaz, Jayden van Zoelen en Michael van Zwam.

De technische staf van GDA was in dit seizoen als volgt samengesteld; Robin den Dulk (hoofdtrainer), Ron Ridderhof (assistent-trainer), Michael Oude Nijhuis (keeperstrainer), Marcel van der Ende (leider), Bas Tolboom (leider), Arnold Brehler (verzorger) en Bonny van Gaalen (grensrechter).

<

Op zaterdag 13 april 2024 stond de “burenruzie” GDA – sv Loosduinen op het programma. Het zou voor GDA uiteindelijk een historische dag worden! Niet alleen door de 2-1 (doelpunten van Jeroen Mantel en Stephen de Ruiter) overwinning van GDA maar ook omdat de concurrentie (ODB en GSC ESDO) punten lieten liggen want daardoor was GDA met 44 punten uit 19 duels niet meer te achterhalen. Met andere woorden, GDA mocht zich kampioen noemen en dit feest werd tot in de late uurtjes gevierd.
Door het verlies van de concurrentie op zaterdag 13 april kwam het kampioenschap voor zowel GDA als voor de KNVB toch nog vrij onverwacht. Op zaterdag 20 april 2024, na de 3-0 gewonnen thuiswedstrijd tegen Quick, werd het kampioenschap nog eens gevierd en tevens de kampioensschaal overhandigd. (Foto van Wil aan de Wiel).

Kampioen GDA wist uiteindelijk van de 22 competitiewedstrijden er 15 te winnen, speelde 6 keer gelijk en slechts eenmaal werd er verloren. Hiermee behaalde men 51 punten en een doelsaldo van 74 voor en 24 tegen. Op 11 punten achterstand eindigde GSC ESDO en sv Erasmus op een gedeelde tweede positie.

Seizoen 2024-2025

>

Toen de KNVB op vrijdag 5 juli de indeling van de standaardelftallen voor het seizoen 2024-2025 bekend maakte zagen we GDA terug in de zaterdag 3e Klasse F met daarin als tegenstanders: Ariston’80, DHC, DSVP, Duindorp SV, DWO, KMD, Lyra, Laakkwartier, MVV’27, PGS/Vogel, Schipluiden vv, Vitesse Delft en Wilhelmus.

<

 

 

 

Bron:

Veel informatie over R.k.s.v. G.D.A. komt uit het 75-jarige jubileumboek “Tussen Nieuwe Slag en Madestein” uitgegeven op 27 april 1997 en samengesteld door Arie Hartman, Piet van der Lans, Kees Peters, Kees de Ridder en Tineke Verstraate.
Verder gaat onze dank uit naar de fantastische medewerking van Piet van der Lans en voetbalvereniging R.k.s.v. G.D.A.

 

 

 

Palmares GDA (zondag)

Kampioenschappen:
1922-1923 3e Klasse G D.H.V.B.(Diocesaan Haarlemsche Voetbal Bond)
1923-1924 2e Klasse E D.H.V.B.
1924-1925 1e Klasse C D.H.V.B.
1925-1926 2e Klasse H R.K.F. (de landelijke Katholieke voetbalbond, later I.V.C.B.)
1938-1939 2e Klasse West 2 B I.V.C.B.
1981-1982 Hoofdklasse HVB
1988-1989 4e klasse B
1994-1995 4e klasse C

Andere prestatie’s:
1999-2000 Winnaar nacompetitie 4e Klasse, promotie naar 3e Klasse KNVB
2001-2002 Winnaar nacompetitie 3e Klasse, promotie naar 2e Klasse KNVB
2009-2010 Winnaar nacompetitie 2e Klasse, promotie naar 1e Klasse KNVB
2013-2014  Winnaar nacompetitie 2e Klasse, promotie naar 1e Klasse KNVB

 

Palmares GDA (zaterdag)

Kampioenschappen:
1967-1968 3e klasse B HVB
1979-1980 2e klasse A HVB
2012-2013 4e Klasse D KNVB
2023-2024 4e Klasse C KNVB

Andere prestatie’s:

Parade der trainers bij GDA zondag:

1960-1961 H.G.M. Peeters
1961-1962 H.G.M. Peeters
1962-1963 H.G.M. Peeters
1963-1964 H. Jans
1964-1965 H. Jans
1965-1966 P. van Dijk
1966-1967 P. van Dijk
1967-1968 P. van Dijk
1968-1969 P. van Dijk
1969-1970 Piet van Anraad
1970-1971 Piet van Anraad
1971-1972 Jan van Leeuwen
1972-1973 Jan de Jong
1973-1974 Jan de Jong
1974-1975 Peter Palstra / Dick Mos (a.i.)
1975-1976 Dick Mos / Jan de Jong (a.i.)
1976-1977 Hans Zoet
1977-1978 Hans Zoet
1978-1979 Dirk Mos
1979-1980 Theo Kleindijk
1980-1981 Theo Kleindijk
1981-1982 Theo Kleindijk
1982-1983 Hans Hillebregt
1983-1984 Hans Hillebregt
1984-1985 Hans Hillebregt
1985-1986 Huub Scherpenisse / H.Krijgsman (a.i.)
1986-1987 H. Krijgsman
1987-1988 Jaap Advocaat
1988-1989 Jaap Advocaat
1989-1990 Jaap Advocaat
1990-1991 B.Moelker
1991-1992 B.Moelker
1992-1993 John Vente
1993-1994 John Vente
1994-1995 Maarten Rog
1995-1996 Maarten Rog
1996-1997 Maarten Rog
1997-1998 Maarten Rog
1998-1999 Kees van der Kolk
1999-2000 Kees van der Kolk
2000-2001 Kees van der Kolk
2001-2002 Albert van der Dussen
2002-2003 Albert van der Dussen
2003-2004 Marten Glotzbach
2004-2005 Marten Glotzbach
2005-2006 Marten Glotzbach
2006-2007 Stefan Koegler
2007-2008 Bas Steffens
2008-2009 Bas Steffens
2009-2010 Edwin Grünholz
2010-2011 Edwin Grünholz
2011-2012 Carlos Roeleveld
2012-2013 Carlos Roeleveld / per november John Baven (a.i.)
2013-2014 John Baven
2014-2015 John Baven
2015-2016 Dennis Olman
2016-2017 Sjaak Polak
2017-2018 Abdullah Sari
2018-2019 Abdullah Sari (tot 01-02-2019)
Vanaf het seizoen 2019-2020 geen standaardteam meer op de zondag

Parade der trainers GDA zaterdag:

1979-1980 Arie Middendorp
1980-1981 ?
1981-1982 ?
1982-1983 ?
1983-1984 ?
1984-1985 ?
1985-1986 ?
1986-1987 ?
1987-1988 ?
1988-1989 ?
1989-1990 ?
1990-1991 ?
1991-1992 ?
1992-1993 ?
1993-1994 ?
1994-1995 ?
1995-1996 ?
1996-1997 ?
1997-1998 ?
1998-1999 ?
1999-2000 ?
2000-2001 Aad Stuurman
2001-2002 Aad Stuurman
2002-2003 Ron Ridderhof
2003-2004 Ron Ridderhof
2004-2005 Ron Ridderhof
2005-2006 Kees Kroon
2006-2007 Kees Kroon
2007-2008 Kees Kroon
2008-2009 Patrick Fieret
2009-2010 Wout Pronk
2010-2011 Nico Knoester
2011-2012 Nico Knoester
2012-2013 Nico Knoester
2013-2014 Richard Langeveld
2014-2015 Richard Langeveld
2015-2016 Richard Langeveld
2016-2017 Richard Langeveld met Dennis Roerade (tot 16-05-2017)
2017-2018 Wim Baggerman
2018-2019 Wim Baggerman
2019-2020 Ronald Paats
2020-2021 Ronald Paats
2021-2022 Ronald Paats
2022-2023 Robin den Dulk
2023-2024 Robin den Dulk

Parade der voorzitters bij GDA:

1922-1927 H.J. Peters
1927-1928 L.Timmers
1928-1929 H.J.Peters
1929-1930 H.J.Lelieveld
1930-1932 C.H. Peters
1932-1935 H.J. Peters
1935-1938 A.A. Thunnissen
1938-1942 C.H. Peters
1942-1945 C.A. van Putten
1945-1948 J.C. Beijersbergen
1948-1949 C.A. van Putten
1949-1953 P.Th. Bergenhenegouwen
1953-1956 G.J. Janssens
1956-1960 N.Th. Verheij
1960-1967 L.G. Nederpel
1967-1969 H.P.A. van Daalhoff
1969-1978 M.J. Kok
1978-1995 G.W.G.M. Berendse
1995-2005 A.J. Jos
2005-2010 Leon Steijn
2010-2018 Frans van Deursen
2018- heden Boy Schoenmaker

*

*

*

*

Sportpark Madestein
Madesteinweg 10
2553 EC Den Haag
Tel. 070-3978769

Ere-voorzitters GDA:

?

Ere-leden GDA:

?
Leon Steijn
Ger van Leeuwen (2015)

Lid van Verdienste bij GDA:

?