GDS

Den Haag
01-08-1935 - 30-06-1997

Het ontstaan van G.D.S.

De R.k.s.v. G.D.S. (Groot Door Samenwerking) ontstond in 1935 door een fusie van twee Rooms Katholieke voetbalverenigingen. Dit waren de v.v. Graaf Floris, afkomstig van de St. Joseph parochie van de Van Limburg Stirumstraat te Den Haag en de v.v. S.D.S. (Sterk Door Samenspel), afkomstig van de H. Agnes parochie van de Beeklaan te Den Haag.
Deze verenigingen kwamen weer voort uit de St. Joseph-gezellen, een organisatie voor jonge mannen binnen de Rooms Katholieke kerkgemeenschap. Aan het einde van de 1e Wereld Oorlog werd tot oprichting van deze verenigingen aangedrongen door de geestelijkheid, ten einde een zinvolle vrijetijdsbesteding te geven aan de Rooms Katholieke jongeren.

De genoemde verenigingen bespeelden naast elkaar gelegen voetbalvelden nabij de toenmalige Kleiweg in Rijswijk, ongeveer op de plaats waar nu het winkelcentrum “In de Bogaard” is gelegen. Na een aantal moeilijkheden, besloten deze twee kleine verenigingen tot een fusie en werd als oprichtingsdatum van de nieuw gevormde R.k.s.v. G.D.S. 1 augustus 1935 aangehouden.
Als tenue werd toen vastgesteld: Shirt; zwart met oranje kraag en manchetten, broek; zwart en kousen; zwart met oranje boord.

De eerste voorzitter van GDS werd de heer Olieroock Sr, die alweer in 1936 de voorzittershamer overdroeg aan de heer J. van Meygaarden.

GDS ging spelen in de destijds bestaande Rooms Katholieke Federatie.

Vrij spoedig na de fusie werden de velden aan de Kleiweg verlaten en ging GDS spelen op het sportcomplex Hoornpark in Rijswijk.

Intussen hadden zich boven Europa donkere wolken samengepakt. In september 1939 brak de Tweede Wereldoorlog uit. Ook bij alle voetbalclubs braken er moeilijke tijden aan.

De jaren 1940 t/m 1949

Zoals gezegd, tijdens de Tweede Wereldoorlog was het uitermate moeilijk om het voortbestaan van GDS veilig te stellen, daar vele seniorenleden waren gedwongen in het buitenland (Duitsland) te gaan werken.

Aangezien “Het Hoornpark” nabij het militaire vliegveld Ypenburg was gelegen, werd GDS, door de bezetters, gedwongen dit terrein te verlaten. GDS vond toen andere speelgelegenheid op de sportvelden aan de Fruitweg te Den Haag en in een later stadium in onderhuur bij de vereniging S.V.L. aan de Lange Kleiweg in Rijswijk.

Na het einde van de Tweede Wereldoorlog keerden de GDS-ers weer terug en kon een aanvang worden gemaakt met de wederopbouw van de vereniging.

<

De jaren 1950 t/m 1959

In 1950 werd de functie van voorzitter door de heer J. van Meygaarden overgedragen aan de, voor die tijd, zeer jonge voorzitter Theo van Andel.

Seizoen 1951-1952

>

De zondag 1e Klasse B van de HVB was in het seizoen 1951-1952 uit de volgende clubs samengesteld: De Adelaars, ADO 5, DHBV, Duindigt, ESDO, GDS, Oranje Blauw, VDS, VELO en Wippolder.

<

Seizoen 1952-1953

Nadat in 1952 de huur van Het Hoornpark werd opgezegd moest GDS een tijdje op verschillende velden en weilanden (zowel in Rijswijk als in Den Haag) zijn wedstrijden spelen. In 1953 kreeg het bestuur van GDS de informatie dat de voetbalvereniging VELO, welke enkele velden bespeelde aan de Noordweg te Wateringen, een geheel nieuw gemeentelijk sportcomplex zou gaan betrekken aan de  Harry Hoekstraat te Wateringen. Het GDS-bestuur, daarbij gesteund door de toenmalige Geestelijke Adviseur Kapelaan Koenekoop, heeft toen direct de beslissing genomen om een huurovereenkomst aan te gaan met de eigenaar van deze velden, de heer Maat. Gelijktijdig moest echter een (voor die tijd) aanzienlijk bedrag worden betaald voor de opstallen (clubgebouwtje en kleedkamers), welke door VELO zouden worden achtergelaten.

In een later stadium is de oorspronkelijke huurovereenkomst omgezet in een pachtovereenkomst. Deze beslissing zou achteraf blijken van het grootste belang te zijn geweest in de verdere geschiedenis van GDS. In deze pachtovereenkomst werd namelijk bedongen dat GDS het eerste recht zou krijgen tot aankoop bij een eventuele verkoop van de velden.

Mede in verband met de overgang naar de velden aan de Noordweg te Wateringen, werd de vereniging meer aangewezen op de nieuwe Haagse stadswijk Moerwijk en de aldaar bestaande Rooms Katholieke parochie. Op voorstel van de diocesaan adviseur Rector Grimbergen werd GDS door de bisschop van Rotterdam benoemd tot parochiële vereniging en werd Pater Oerlemans als Geestelijk Adviseur aangesteld.

Ondertussen werd het eerste elftal van GDS in het seizoen 1954-1955 kampioen van de zondag 1e Klasse A van de HVB en promoveerde hiermee naar de KNVB-Klassen.

Het was dus GDS gelukt om door te dringen tot de 4e Klasse KNVB. Bij GDS maakten in deze tijd de gebroeders Valkenhoff deel uit van het eerste elftal. Zowel Toon als Theo Valkenhoff trokken wekelijks zoveel aandacht dat de gebroeders werden gecontracteerd door Holland Sport. Voor deze transactie ontving GDS, voor die tijd vastgestelde bedrag van 3000 gulden per speler.

Enkele jaren nadat GDS op de velden aan de Noordweg te Wateringen was gevestigd, overleed de eigenaar (de heer Maat) van de velden. De heer Maat had in zijn testament bepaald dat o.a. de velden zouden worden nagelaten aan het kerkbestuur van de St. Jan de Doper te Wateringen. Uiteraard werd er meer grond nagelaten dan uitsluitend de voetbalvelden. Spoedig bleek dat een lid van het parochie-bestuur belangstelling had om een deel van de grond aan te kopen. Deze transactie werd toen  voor een gering bedrag geregeld, mede doordat de prijs van de grond destijds werd vastgesteld door de Grondkamer en deze grond als weidegrond werd aangemerkt. Toen GDS kennis had gekregen van deze transactie maakte ook zij van haar recht tot koop van de velden gebruik.

De jaren 1960 t/m 1969

In 1961 was het dan zover, GDS werd eigenaar van de speelvelden. De Afdeling Den Haag van de KNVB kon in die tijd vele verenigingen die eigenaar waren van opstallen op hun complex, dus clubgebouw, kleedgelegenheid e.d, maar er waren maar weinig clubs, die ook de grond (de velden) als hun bezit konden beschouwen. Dat waren er slechts twee, HVV en dus GDS.

Nu GDS eigenaar van de velden was geworden werden o.l.v. Theo Hoogelander en Koos Bijmans plannen uitgewerkt om een nieuw clubgebouw te gaan stichten. Bij het indienen van de bouwtekeningen bleek echter hoe moeizaam en traag de vereiste vergunningen konden worden verkregen. Toen echter aan alle formaliteiten was voldaan, werd met grote voortvarendheid, en met opoffering van veel vrije tijd, o.l.v. genoemde heren het nieuwe clubgebouw door de eigen leden tot stand gebracht.

In 1963 werd het nieuwe clubgebouw van GDS officieel geopend door de toenmalige burgemeester van Wateringen, de heer M.P.A. Meissen, die bij de totstandkoming van dit clubgebouw de vereniging steeds positief heeft bijgestaan.
mede door de grote inbreng van de eigen leden, kon het clubgebouw van GDS geheel uit eigen middelen worden gefinancierd.

 

>

<

>

<

>

Hoe zij hiertoe zijn gekomen, verschilt hemelsbreed. Immers, H.V.V. kwam rechtstreeks in het bezit van de accommodatie die nog wordt bespeeld.
G.D.S. deed dat via via later en er waren er, die meewarig het hoofd schudden, want het is nogal wat als een ‘modale’ vereniging zich op dit punt meet met ‘De Groote Haagsche’. Door slim en doordacht handelen kwam G.D.S. in het rijke bezit van een complete accommodatie.
De schrik sloeg bestuur en leden wel even om het hart, toen slokop Den Haag zijn oog had laten vallen op expansie in Wateringen, op welks grondgebied het domein van G.D.S. De club ontsprong de dans, zoals blijkt uit het relaas van het tot stand. komen van de grondaankoop.

G.D.S. EN DE ERFENIS VAN ‘BOER’ MAAT

Er moet wat door bestuur en leden van G.D.S. zijn heengegaan toen ze in 1961 eigenaar werden van de grond waarop zij al geruime tijd speelden. Een gevoel van trots, misschien ook van ‘waar zijn we aan begonnen’, want de tienduizendjes vlogen hen om de oren, en dat was heel veel geld toen.
Maar ze waren in elk geval verlost van het zwerven. Toen Graaf Floris en S.D.S., buren aan de Kleiweg in Rijswijk, in 1935 besloten samen te gaan als G.D.S., werd al gauw het Hoornpark betrokken, dat in de oorlog moest worden verlaten. Fruitweg, Lange Kleiweg en weer Hoornpark volgden.
Het definitieve vertrek kwam toen de eigenaar van Hoornpark, de Haagsche Patronatenbond, de zaak verkocht aan de gemeente Rijswijk, die al snel besloot dat alleen Rijswijkse verenigingen er gebruik van mochten maken. G.D.S. dus weg en gedoemd op allerlei velden en weilanden te spelen.
Inmiddels was in 1950 de (jonge) Theo van Andel tot voorzitter gekozen. Hij zou dat blijven tot 1977, en in die tijd vervulde hij een taak die door G.D.S. nooit zal worden vergeten. Drie jaren nadat hij de hamer in handen had genomen, kwam G.D.S. ter ere dat VELO de accommodatie aan de Noordweg in Wateringen zou verlaten en naar een gloednieuw gemeentelijk complex aan de Harry Hoekstraat zou verhuizen.
G.D.S. ging er meteen op af en sloot een huurovereenkomst met de eigenaar van de velden van VELO, de heer Maat die, omdat hij nogal wat grond in die contreien bezat, gemeenlijk ‘boer’ Maat werd genoemd. Het simpele clubgebouwtje en de kleedkamers moesten worden overgenomen voor een, in die tijd, fors bedrag. Op de dag dat G.D.S. de huurovereenkomst wijzigde in een pachtovereenkomst werd, naar later bleek, een gouden zet gedaan.
G.D.S. bedong daarbij dat zij het eerste recht tot koop zou hebben indien de velden in de verkoop zouden worden gedaan.

TOTO/ACTIVITEIT

Enige jaren nadien overleed de heer Maaten liet de velden na aan het kerkbestuur van Sint Jan de Doper in Wateringen, plus nog een stuk grond, waarvoor een inwoner van Wateringen belangstelling had. G.D.S. evenwel had het eerste recht tot aankoop en kocht de velden.

In 1961 was de club eigenaar!, een uniek gebeuren, want alleen H.V.V. kon zich bezitter van haar complex noemen, dat wil zeggen grond en opstallen. Het clubgebouwtje stelde niet veel voor en G.D.S. bouwde een nieuw. Inderdaad, G.D.S. bouwde want de vereniging telde een groot aantal ‘handwerkslieden’ die het loodgieters en schilderwerk, het timmeren van de bar en allerlei andere karweitjes opknapten. Zelfwerkzaamheid dus, wat in die tijd nog niet zo heette, maar wel dezelfde betekenis had. Wat je zelf kon doen, kostte niets of in elk geval veel minder. Met een (kleine) subsidie van de provincie en tien mille á fonds perdue van de NSF kon het gebouw uit eigen middelen bekostigd worden. Kantine inkomsten en grote activiteit in de toto deden de kas van G.D.S. mede zwellen.

RUIL

Een jaar nadat het clubgebouw in gebruik was genomen, kreeg Theo van Andel bezoek van de burgemeester van Wateringen die hem vroeg, of G.D.S. bereid was tot een grondruil. VELO moest weg uit de Harry Hoekstraat vanwege woningbouw. Er is dus dertig jaren nadien niets nieuws onder de zon, want ook nu worden sportvelden geofferd voor huizen.
Wateringen zou G.D.S. een stuk grond bezorgen ‘aan de andere kant’ met een ingang aan de Erasmusweg en zou een nieuw complex laten verrijzen aan de Noordweg, voor VELO. Maar G.D.S. had net een clubgebouw opgetrokken en hoe moest dat dan? Wateringen: ‘We vergoeden de materiaalkosten’. G.D.S. antwoordde: ‘We willen de vervangingswaarde’. Er werd eindeloos onderhandeld. De ‘kleine maar taaie’ Van Andel en zijn bestuur lieten zich niet omver praten.
De uitkomst: Wateringen stelde een perceel grond van 3 ha., 13 aren en 40 centiaren beschikbaar, betaalde fl 25.000,– voor de meerdere grond aan de Noordweg, legde twee voetbalvelden en een pupillenveld aan en betaalde bijna 69.000 gulden voor clubgebouw en kleedgelegenheid en zou Den Haag vragen om een uitgang naar de Erasmusweg te realiseren.

LEDENSTOP

Je kan dus zeggen dat G.D.S. er niet slecht uit was gekomen. Weer werd niet vergeefs een beroep gedaan op de leden, die bouwplannen in eigen beheer ontwierpen en na verkregen goedkeuring kon met de realisering worden begonnen. In 1967 werd de nieuwe accommodatie geopend. Vanuit de nieuwbouwwijken Bouwlust, Vrederust en Morgenstond stroomden de, vooral jeugdige, leden toe. G.D.S. groeide naar 33 elftallen en moest zelfs een ledenstop voor senioren instellen omdat er geen ruimte was om iedereen te laten voetballen.

Tot het in 1974 mogelijk was om een stuk grond van 9250 vierkante meter te kopen en een derde veld aan te leggen. Doen we, oordeelde G.D.S. Een waagstuk? De grond kostte meer dan een ton. Het leek of G.D.S. geen zee te hoog kon gaan want het clubgebouw werd ook nog eens drastisch uitgebreid en toen eigen leden, die daarvoor het materiaal bezaten, de grond zodanig hadden bewerkt dat het derde veld aangelegd kon worden, kon er in het seizoen 1977-1978 op gespeeld worden.
Theo van Andel legde in 1977 de voorzittershamer neer. Hij had zijn levenswerk voor zijn vereniging voltooid en droeg het (voor 3 jaren) over aan Cor Hoogelander, die in 1980 werd opgevolgd door Hans van Vliet.

De Grens

Deze directeur van de Haagse Raad voor Sport en Recreatie moet, met zijn bestuurders en de leden, de schrik om het hart zijn geslagen toen de plannen van Slokop Den Haag bekend werden om een deel van Wateringen te annexeren. Felle protesten van Wateringse zijde haalden niets uit, inspraak bleek nutteloos. In het clubblad van 7 januari 1993 schreef Van Vliet: “De Wippolder, waarin G.D.S. ligt, is een van de twee Wateringse lokaties waarop Den Haag wil bouwen. Daarvoor is een grenswijziging nodig. Op 22 december 1992 werd die grens, in principe, vastgesteld in het verlengde van de Vrederustlaan in zuidelijke richting tot de Noordweg en vervolgens over de Noordweg heen langs de Wateringse Kwaklaan. Voor G.D.S. betekent dit dat we op Wateringse grond blijven maar dat Den Haag op 30 meter achter veld 3 gaat bouwen”.

En zo is het gegaan. G.D.S. hoeft niet weer de ellenlange procedure van een verhuizing door te maken. Het verkeert zelfs in dezelfde situatie als bij de eerste verhuizing van Noordweg naar Erasmusweg. Als er rondom gebouwd wordt, komen er weer nieuwe gezinnen, ook jongere met kinderen, wat nieuwe leden kan opleveren. Eén droom kan echter niet in vervulling gaan. Er is even sprake van geweest dat G.D.S. zou ruilen met het 1600 meter verderop gelegen K.M.D.

G.D.S. zou het complex van K.M.D. huren en die club zou naar de Erasmusweg gaan omdat het plan was dat Den Haag dat complex zou kopen. Het ging niet door, want Den Haag wil alleen (ont)vangen en niet uitgeven. Hans van Vliet, een beetje triest: “Van dat geld hadden we een sporthalletje, een oude droom, willen bouwen. Dat gaat dus niet door”.

TRANSFERS

G.D.S. was net naar de vierde klas gepromoveerd en Holland Sport speelde betaald voetbal. Bij de promovendus voetbalden de broers Theo en Toon Valkenhoff, die de overstap naar H.S. maakten voor het destijds vastgestelde bedrag van fl 3.000,~? de man.
Toen blies net de storm het dak van de kantine weg en de zeker niet van koopmansgeest gespeende G.D.S.’ers zeiden tegen Holland Sport::”Geef maar zoveel en de rest in bouwmaterialen”.

En zo gebeurde.

Speciale dank aan Frank Koers voor deze bijdrage.

>

Seizoen 1969-1970

>

In het seizoen 1969-1970 was de zondag Hoofdklasse van de HVB uit de volgende voetbalverenigingen samengesteld: Delfia, Den Hoorn, Duindorp SV, Full Speed, GDS, Groen Wit’58, GSC, HDV, Juventas, Postalia, De Valkeniers en Zwart Blauw.

GDS 1 kende een uitstekend seizoen want van de uiteindelijk 22 competitiewedstrijden werden er 10 gewonnen, 8 gelijk gespeeld en 4 verloren. Met 28 punten, en een doelsaldo van 29 voor en 19 tegen, eindigde men op de derde positie van de ranglijst. Dit was maar net achter sv Den Hoorn en Full Speed die beide met 31 punten op de eerste plaats eindigde. De beslissingswedstrijd om het kampioenschap werd vervolgens door sv Den Hoorn met 2-1 gewonnen.

<

Seizoen 1970-1971

>

<

Seizoen 1971-1972

>

Het vlaggenschip van GDS werd in het seizoen 1971-1972 ingedeeld in de 4e Klasse D van de KNVB van het zondagvoetbal en ontmoette daarin; Aeolus, Cromvliet, sv Den Hoorn, DSO, Excelsior’20, De Ooievaars, Schiedam, SMV, TONEGIDO, VFC en Wippolder.

>

Seizoen 1972-1973

>

De zondag 4e Klasse C van de KNVB was in het seizoen 1972-1973 uit de volgende clubs samengesteld: Archipel, Full Speed, GDS, HMSH, Moordrecht, Quick Steps, RAVA, Schiedam, Spoorwijk, TONEGIDO, Waddinxveen en Wippolder.

<

Seizoen 1973-1974

>

<

Het weken in degradatie verkerende GDS wist op de laatste competitiedag het vierdeklasserschap als nog te prolongeren. Op zondag 5 mei 1974 werd namelijk Delfia met een 2-0 nederlaag naar huis gestuurd door twee doelpunten van Nico van Leeuwen.

Seizoen 1974-1975

<

In het seizoen 1974-1975 kwam GDS 1 uit in de zondag 4e Klasse D van de KNVB met daarin de volgende tegenstanders: Cromvliet, Den Hoorn, Full Speed, Graaf Willem II VAC, HMSH, Kranenburg, Oranjeplein, de Postduiven, Schiebroek, Tediro en VVP.

>

Seizoen 1975-1976

>

<

Seizoen 1976-1977

>

>
De beslissingswedstrijd op het terrein van RVC tussen G.D.S. en sv Den Hoorn, voor één plaats in de (promotie)nacompetitie, eindigde door twee doelpunten van Adri Koers in een zege van 2-0 voor G.D.S. Hiermee plaatste het team van trainer Brakus zich dus voor de nacompetitie voor promotie naar de 3e Klasse KNVB, waarin men moest aantreden tegen Moordrecht, Rijswijk en sv Voorburg.


GDS 1 seizoen 1976-1977. Staand v.l.n.r. Theo vd Meer (leider), Carl Jacobs, Robert Drent, Rick Horvath, Alfons Styifzand, Nico van Leeuwen, ? , Ben van Andel en Toon Brakus (trainer). Zittend  Rob Plomp, Nico van Rijswijk, Clemens Henkes, Hans Honders, Cees Quax en Sjaak Essers.

>

Seizoen 1977-1978

>

<

Seizoen 1978-1979

>

<

Seizoen 1979-1980

>

<

Seizoen 1980-1981

>

In het seizoen 1980-1981 was de zondag 4e Klasse B van de KNVB uit de volgende clubs samengesteld: Archipel, Bernardus, Celeritas, GDS, Graaf Willem II VAC, Meerburg, RKAVV, SJZ, SVLV, VCS, sv Voorburg en sv Wassenaar.

<

Seizoen 1981-1982

>

Het vlaggenschip van GDS werd in het seizoen 1981-1982 ingedeeld in de 4e Klasse A van de KNVB van het zondagvoetbal en ontmoette daarin; Archipel, Concordia (H), Foreholte, Hillegom, Randstad Sport, ROAC’79, Scheveningen, Teylingen, Van Nispen, VCS en sv Wassenaar.

GDS, o.l.v. trainer Nico van der Meer, kende een uitstekend seizoen. Sterker nog, tijdens de voorlaatste competitiewedstrijd wist men op zondag 9 mei 1982 uit bij VCS (0-1 doelpunt Ad Essers) te winnen en kreeg men in de kleedkamer te horen dat koploper van Hillegom had verloren. Door dit resultaat was GDS de nieuwe lijstaanvoerder van de 4e Klasse A en kon de formatie van trainer Van der Meer een week later bij winst op het al gedegradeerde Archipel de titel in de wacht slepen.

Op zondag 16 mei 1982 zette de oranje-zwarte formatie dan ook de kroon op het werk door in een thuisduel Archipel met 2-0 te verslaan en hiermee kampioen te worden van de 4e Klasse A.

We zijn nog op zoek naar de kampioensfoto van GDS uit dit seizoen! Wie kan ons hiermee helpen? Mail dan naar; haagse.voetbalhistorie@gmail.com

De kampioensformatie van GDS bestond dit seizoen o.a. uit; van Velzen (keeper), Van Rijswijk, Huib Nesvadba, Honders, Van der Meer, Ricardo Koers, Drenth, Ter Smitte, Marcel Westen, Ad Essers, Loek Verbeek, Fred Verbeek en Adri Koers.

Seizoen 1982-1983

>

<

Seizoen 1983-1984

Voor het seizoen 1983-1984 schreef het bestuur van GDS maar liefst 8 senioren-elftallen en 2 damesteams bij de KNVB in. De jeugdafdeling bestond dit seizoen uit; 2 A-elftallen, 2 x B, 1x C, 1x C, 2 x D, 1 F-team en 2 Fjes.

De indeling van het amateurvoetbal voor de regioclubs in district West II seizoen 1983-1984 in de zondag 3e Klasse A zag er als volgt uit: BTC, Celeritas, DoCoS, GDS, HVV, LFC, Quick, RKDEO, Schipluiden, TONEGIDO, UDO en VVSB.

Ternauwernood wist GDS dit seizoen degradatie te ontlopen. Uiteindelijk zou de formatie van Nico van der Meer van de 22 competitiewedstrijden er 7 winnen, 5 gelijk spelen en 10 verliezen. Met 19 punten en een doelsaldo van 22 voor en 32 tegen eindigde men op de tiende positie van de ranglijst. Hiermee hield men de degradanten Schipluiden (18 punten) en BTC (14) onder zich.

Seizoen 1984-1985

>

In het seizoen 1984-1985 werd GDS 1 ingedeeld in de zondag 3e Klasse B van de KNVB met ditmaal als tegenstanders: DBGC, Delfia, Den Hoorn, DHL, Emma, ODB, Oliveo, RKDEO, Rijswijk, Scheveningen en VOC.

GDS speelde een onopvallend seizoen want uiteindelijk eindigde men in de middenmoot op een zevende positie van de ranglijst. Van de 22 competitiewedstrijden werden er 7 gewonnen, 7 gelijk gespeeld en 8 verloren. Hiermee behaalde de formatie van trainer Nico van der Meer 21 punten en een doelsaldo van 27 voor en 33 tegen. Kampioen werd sv Den Hoorn met 32 punten.

<

Seizoen 1985-1986

>

De zondag 3e Klasse B van de KNVB was in het seizoen 1985-1986 uit de volgende clubs samengesteld: Alexandria, BTC, DHL, GDS, Laakkwartier, LMO, Oliveo, RFC, RKDEO, Rijswijk, Scheveningen en Swift.

<

Seizoen 1986-1987

>

In het seizoen 1986-1987 was de zondag 3e Klasse B van de KNVB West II uit de volgende clubs samengesteld: BTC, DHL, GDS, Hoek van Holland, ODB, Oliveo, RKDEO, Rijswijk, Scheveningen, Soccer Bous, VELO en VIOS.

<

Seizoen 1987-1988

>

De 3e Klasse B was in het seizoen 1987-1988 uit de volgende clubs samengesteld: Delfia, DWO, GDS, Hoek van Holland, LenS, Oliveo, De Postduiven, RKDEO, Scheveningen, VELO, VIOS en Wippolder.

<

Seizoen 1988-1989

>

In het seizoen 1989-1990 was de zondag 3e Klasse B van de KNVB West II uit de volgende clubs samengesteld: BTC, Den Hoorn, DSO, DWO, GDS, HBS, Hoek van Holland, LenS, Oliveo, Postduiven, RKDEO en VCS.

<

Seizoen 1989-1990

>

Het vlaggenschip van GDS kwam ook in het seizoen 1989-1990 uit in de zondag 3e Klasse B van de KNVB, met ditmaal als tegenstanders: BEC, BTC, DSO, DWO, GDA, HBS, Hoek van Holland, Laakkwartier, LenS, VCS en Westlandia.

In een seizoen waarin VCS oppermachtig was en uiteindelijk met 32 punten kampioen werd speelde GDS 1 een redelijk seizoen. Van de 22 competitiewedstrijden werden er 8 gewonnen, 5 gelijk gespeeld en 9 verloren. Met 21 punten, en de doelcijfers 29-38 eindigde men onderin de middenmoot op een achtste positie van de zondag 3e Klasse B.

<

Seizoen 1990-1991

>

Na de promotie in het seizoen 1989-1990 mocht het vlaggenschip van GDS het dit seizoen gaan proberen in de 2e Klasse van de KNVB. In het seizoen 1990-1991 was de zondag 2e Klasse A van de KNVB uit de volgende clubs samengesteld: ADO, GDS, Gouda, Oliveo, Olympia, OVV, Quick, Roodenburg, Rijswijk, Spartaan’20, VCS en VELO.

<

Seizoen 1991-1992

>

De zondag 3e Klasse B van de KNVB was in het seizoen 1991-1992 uit de volgende clubs samengesteld: Delfia, GDA, GDS, GONA, Hoek van Holland, Laakkwartier, ODB, Quick Steps, RKSVM, Vredenburch, VUC en Westlandia.

<

Seizoen 1992-1993

>

De indeling van het amateurvoetbal voor de regioclubs in district West II seizoen 1992-1993 in de zondag 3e Klasse B van de KNVB zag er als volgt uit: Delfia, DSO, GDS, LENS, ODB, Quick Steps, RKSVM, Scheveningen, Verburch, Vredenburch, VUC en Wippolder.

O.l.v. de nieuwe trainer Wout Pronk kende GDS 1 een moeizaam seizoen maar wist zich uiteindelijk met 19 punten uit 22 duels (doelsaldo 38 voor en 41 tegen) toch te handhaven in de 3e Klasse.

Het 2e elftal van GDS werd dit seizoen kampioen van de reserve 3e Klasse B. Met 35 punten uit 22 wedstrijden en de doelcijfers 59-25, was men met een straatlengte voorsprong op DSO 2 (22-28), dit seizoen oppermachtig.

Seizoen 1993-1994

>

De zondag 3e Klasse B van de KNVB was in het seizoen 1993-1994 uit de volgende clubs samengesteld: Delfia, DHL, GDS, GONA, Hoek van Holland, OLIVEO, RAVA, RKSVM, Verburch, Vredenburch, VUC en Wippolder.

<

Seizoen 1994-1995

>

De zondag 3e Klasse B van de KNVB was in het seizoen 1994-1995 uit de volgende clubs samengesteld: Concordia, Cromvliet, Delfia, DHL, DSO, DWO, GDS, GONA, Oliveo, RAVA, RKAVV en sv Voorburg.

De selectie van de nieuwe trainer Hans Honders bestond dit seizoen uit: Leo van Asperen, Stanley Briedé, Henk van Evert, Ton Feller, Ron van der Heiden, Peter Hoogelander, Ron de Jong, Ferry Kemper, Dennis Louwe, Michel Paalvast, Ed Postma, Michael Rijkschroeff, Ron Valkenhoff, Rob van Wingerden en Anthony Zoutenbier.

<

Seizoen 1995-1996

>

<

Seizoen 1996-1997

>

Toen aan het einde van het seizoen 1995-1996 de Haagse Voetbal Bond (HVB) werd opgeheven, “promoveerde” de zaterdag 1 van GDS ineens van de 2e Klasse HVB naar de zaterdag 5e Klasse (de laagste klasse) van de KNVB. Zodoende werd GDS in het seizoen 1996-1997 ingedeeld in de zaterdag 5e Klasse B van de KNVB, met daarin als tegenstanders: Archipel/Ornas,sv Bohemen, HS Texas DHB, HTSV, sv De Jagers, Kamraan, MVO’72, Neta Dall, PZH, RAS en VCS.

<

 

 

 

 

 

Op zaterdag 26 november 2011 werd er een grandioze G.D.S.-reünie gehouden in de kantine van sv Erasmus (de voormalige G.D.S.-kantine). De reünie, voor oud-GDS-ers, werd gehouden van 17.00 uur tot 20.00 uur met een gezellig hapje en drankje. Vanaf 20.00 uur volgde er een feestavond met een G.D.S.-reünieoptreden van Ralph RD / Old Nick. Deze bands bestond geheel uit oud-G.D.S.’ers.
De oud G.D.S.-ers die aanwezig waren op deze reünie waren: Sylvia Nolet, Cock Geurse, Patrick Dalmolen, Manon Nolet, Yvonne Koning, Joyce en Jimmy Nolet, Rob van Wingerden, Gerard Maas, Ton en Sylvia Koers, Frits Brouwers, Peter Driehuijs, Ronald Driehuijs, Joop Meeuwis, Jan en Wilma van Westbroek, Aad en Anneke Selders, Paul Friskes, Marja Jansen Willemse, Peter Willemse
Jeffrey en Anneke Baumgarten, Ab van Biezen, Ruud van der Kleij, Ton Verdegaal, Erik Barbier, Tim van der Meer, Leo Koers, Wim Nolet, Rens van Oosten, Ab van Westbroek, Hans van Vliet, Mario en Dorien Hertog, Adri Koers, Joris Kempen, Frits Brouwers, Wim Nolet, Ben Eijkelhof, Han van Biezen, Anton van der Vlist, Robert Robinson, Carl Jakobs, Herman Bijmans, Jacques en Tilly Selders, Stef en Thea Nolet, Huub de Kleijn, Nico Hartgring, Sjef en Maria Nolet, Michel Fabri, Henk Oosterhout, Richard Kleinegris, Hans Honders, Rob Ligthart, Ricardo Koers, Arthur Korenhof, Ton Witteveen, Rob en Ingrid van der Togt, Wil van der Togt, Aad en Nel Briede, Robert van de Graaf, Barry van Rijn, Rachid Houach en Stefan Peters.

Palmares GDS

Kampioenschappen:
1945-1946 1e klasse A HVB
1954-1955 1e klasse A HVB
1981-1982 4e klasse A

Andere prestatie’s:

Parade der trainers bij GDS

1960-1961 ?
1961-1962 ?
1962-1963 ?
1963-1964 ?
1964-1965 ?
1965-1966 ?
1966-1967 ?
1967-1968 ?
1968-1969 ?
1969-1970 ?
1970-1971 ?
1971-1972 Fred Eckhardt
1972-1973 Theo Valkenhoff
1973-1974 Jan Evengroen
1974-1975 Jan Evengroen
1975-1976 Toon Brakus
1976-1977 Toon Brakus
1977-1978 Johan van der Berg
1978-1979 Johan van der Berg
1979-1980 Johan van der Berg
1980-1981 Johan van der Berg
1981-1982 Nico van der Meer
1982-1983 Nico van der Meer
1983-1984 Nico van der Meer
1984-1985 Nico van der Meer
1985-1986 NIco van der Meer
1986-1987 Nico van der Meer
1987-1988 Nico van der Meer
1988-1989 Nico van der Meer
1989-1990 Nico van der Meer
1990-1991 Joop van der Krogt
1991-1992 Joop van der Krogt
1992-1993 Wout Pronk
1993-1994 Wout Pronk
1994-1995 Hans Honders
1995-1996 Hans Honders
1996-1997 Hans Honders

Parade der voorzitters bij GDS

1935-1936 Olieroock Sr
1936-1950 J. van Meygaarden
1950-1977 Theo van Andel
1977-1980 Cor Hoogelander
1980-???? Hans van Vliet

Terrein aan de Kleiweg in Rijswijk,

Terrein bij het Hoornpark te Rijswijk

Terrein aan de Fruitweg te Den Haag

Terrein aan de Lange Kleiweg te Rijswijk

Weer terrein bij het  Hoornpark te Rijswijk

Terrein aan de Noordweg te Wateringen

Terrein aan de Erasmusweg te Den Haag

Ere-voorzitter(s) GDS:

?

Ere-leden GDS:

?

Lid van Verdienste bij GDS:

?
Peter Jakobs