RAS

Den Haag
01-07-1928 - Heden

 

H.v.v. RAS

Sportpark Albarda
Albardastraat 15
2555 XP Den Haag ZH
Postbus 53116, 2505AC
Tel. 070-3681868
Site: http://www.hvvras.nl/

De oprichting van RAS

De oprichtingsvergadering van R.A.S. werd gehouden op 28 juli 1928 in de bovenzaal van Cafe-Restaurant EMMA aan het Regentesseplein. Onder leiding van de heer N. Wolters werden die avond 36 mensen lid van de vereniging en mocht de club 20 donateurs inschrijven. Bij acclamatie werden de heren Jacobs, Beurskens, Schaaf, Traksel en Wolters tot voorlopige bestuursleden gekozen. Na korte tijd trok de heer Beurskens zich echter alweer terug. Hij werd vervangen door de heer Vleeming.

Aan die oprichtingsvergadering waren enkele turbulente jaren vooraf, waarin steeds werd geprobeerd een vereniging van de grond te tillen met als doel een sportvereniging voor het administratief personeel van ‘s Rijks Belastingen. Vele pogingen werden begin jaren 20 in de kiem gesmoord, doordat er steeds onvoldoende belangstelling bleek te bestaan onder de h.h. ambtenaren. In 1926 was er weer een mislukte poging. Er werd toen geprobeerd samen te werken met de vereniging AVV (Ambtenaren Voetbal Vereniging). Na een korte periode van vruchtbare samenwerking werd echter de vereniging na een “onderling conflict” weer ontbonden. In 1928 werd wederom een poging ondernomen om te komen tot een sportvereniging voor Rijksambtenaren. Ondanks de lage verwachtingen was de respons op de op vele kantoren uitgedeelde circulaire, waarin het doel (“Beoefening van verschillende soorten van sport”) uiteen werd gezet, boven verwachting en dus werd er besloten tot de al eerder gememoreerde oprichtingsvergadering in het establishment EMMA.

In het oprichtingsjaar zijn er twee ledenvergaderingen gehouden. De eerste was de al genoemde oprichtingsvergadering; de tweede op 26 september. Tijdens die vergadering werd besloten toe te treden tot de zaterdagmiddagcompetitie van de Haagse Voetbalbond. Er kon een veld in onderhuur worden verkregen in Kijkduin (bij het eindpunt van de toenmalige buslijn M) en de clubkleuren werden bepaald op geel-zwart. De contributie werd vastgesteld op 50 cent per maand voor spelende leden en 3 gulden per jaar voor donateurs. In die tijd toch een aanzienlijk bedrag…..

Op 6 oktober 1928 speelde R.A.S. haar eerste wedstrijd. Tegen KLM werd met 6-5 verloren in de strijd om de zogenaamde “Zilveren Ooievaar” een door de “Sportkroniek” ter beschikking gestelde trofee.
Een negental verenigingen streed om deze beker, waaronder Duinoord, Scheveningen, HGA en Nefala (het huidige Nationale Nederlanden). Helaas kon het hele programma in de strenge winter van 1928 niet worden afgewerkt, zodat er dat jaar geen winnaar werd aangewezen van de wisselbokaal. Toen de competitie werd stilgelegd stonden onze helden overigens op de voorlaatste plaats. Niet verwonderlijk, want er werd gespeeld tegen teams die al vele jaren verder waren in hun ontwikkeling. Met name de nodige “ausdauer” werd node gemist, zo luidde de verklaring van de heren eerste elftalspelers.
Het eerste team van R.A.S. bestond uit de volgende spelers: Maartense, Burgers, Roosdorp, Jonker, Van Doesburg, Visser, Kruit, Van Riel, Reneman, Spaa en Prins.

R.A.S. kon in het eerste jaar van haar bestaan op een, in alle opzichten, voorspoedig jaar terugzien, temeer daar ook de geldmiddelen door het aanwezig zijn van een goed batig saldo geen zorg baarden. Het bestuur besloot dan ook tot het geven van een feestavond op zaterdag 28 september 1929 in de bovenzaal van het café-restaurant “De Gallerij” aan de Laan van Meerdervoort te Den Haag.

De jaren 1930 t/m 1939

Ook in het tweede seizoen (1929-1930) speelde R.A.S. weer in de zaterdagmiddag competitie van de Haagse Voetbalbond. Na een vinnige beslissingswedstrijd behaalde voetbalvereniging H.G.A. verdiend het kampioenschap van de HVB-Klasse binnen. R.A.S. eindigde dit seizoen van de elf teams op een negende positie. In vergelijking met het vorige seizoen een geringe verbetering want toen eindigde men als laatste.

Door een conflict tussen de verhuurder en voetbalvereniging T.O.G.O. werd deze club het bespelen van het terrein geweigerd waardoor ook R.A.S. alle aanspraken verloor. De Stichting Haagsche Sport- en Speelterreinen zorgde er echter voor dat R.A.S. een nieuw speelterrein kreeg toegewezen aan de Van Tuijllstraat te Voorburg, hetgeen een flinke verbetering mocht worden genoemd.
Door de aanmelding van enige goede voetballers kon het eerste elftal van R.A.S. in het seizoen 1931-1932 beslag leggen op de eerste plaats in de competitie. Echter door omstandigheden werd deze “eerste echte competitie” niet geheel beëindigd en hierdoor kon de Haagse Voetbalbond dan ook helaas geen kampioen aanwijzen. De eindstand aan kop in de HVB-Klasse was als volgt: 01. RAS 16-27 (90-42), 02. SVPT 13-20 (71-39) en 03. NEFALA 16-19 (77-56). Een poging om aan het begin van het seizoen 1931-1932 bij de afdeling voetbal een tweede elftal in te schrijven lukte helaas net niet.

Het eerste lustrum werd binnen R.A.S. niet gevierd. Reglements-wijzigingen waren er de oorzaak van dat het gehele bestuur aftrad. Op de Algemene Ledenvergadering in oktober 1933 werd bij R.A.S. het volgende bestuur gekozen: P. Advokaat (voorzitter), D.P.Maartense (secretaris), C.Vleeming (penningmeester) en H.Vos (commissaris).
De jaren 1934 t/m 1937 gaven bij R.A.S. op bestuurlijk vlak een tamelijk rustig beeld te zien. Op sportief gebied waren de resultaten in deze jaren niet denderend te noemen. Ondanks deze niet zo beste resultaten steeg het aantal leden zelfs zo, dat R.A.S. op een gegeven moment met een tweede- en derde-elftal aan de competitie kon deelnemen.
Tijdens het seizoen 1937-1938 betrok R.A.S. wederom een ander terrein, ditmaal aan de Schimmelweg te Rijswijk. Op 23 april 1938 werd dit terrein feestelijk in gebruik genomen. De resultaten van de drie R.A.A.-elftallen in seizoen 1937-1938 waren als volgt: R.A.S. 1 eindigde op de één na laatste plaats in de 1e Klasse B, het tweede en derde elftal in de middenmoot van resp. de reserveklassen A en C.
In 1938 werd er wederom een nieuw bestuur gekozen, ditmaal uit J.Traksel (voorzitter), P.Advokaat (secretaris), C.Vleeming (penningmeester), N.Wolters en H.Vos. In dit jaar vierde RAS ditmaal wel haar jubileum. I.v.m. het bereiken van het tweede lustrum organiseerde de feestcommissie een “feestvergadering”, waarbij aan het bestuur een fraaie medaille-kast werd aangeboden. Tevens werd er op 27 augustus 1938 een auto- en druiven-tocht gehouden.

Het eerste officiële kampioenschap van R.A.S. kon gevierd worden op 18 maart 1939. Het tweede elftal werd op die dag kampioen van de Reserve 1e Klasse, door SVGEB met maar liefst 11-1 te verslaan.
In augustus 1939 was de dreiging van een oorlog goed voelbaar. De mobilisatie had ook bij de R.A.S.-spelers een grote impact want er waren nog maar nauwelijks spelers voor twee elftallen.

De jaren 1940 t/m 1949

Op 29 februari 1940 bereikte het bestuur het bericht dat Nico Wolters, initiatiefnemer en oprichter van R.A.S., na een ernstige ziekte was overleden.
De Tweede Wereldoorlog was, het zal u niet verbazen, een moeilijke tijd voor onze vereniging. De oorlog, die op 10 mei 1940 in ons land was uitgebroken, bracht onzekerheid onder de vele R.A.S.-spelers die onder de wapenen waren geroepen. Na de capitulatie was het Wijnants die als laatste (op 17 juni 1945) terug kwam uit het krijgsgevangenkamp. Gelukkig waren alle R.A.S.-leden die hadden gevochten tegen de Duitse bezetters er heelhuids afgekomen.
Ten aanzien van de sportieve prestaties in de Oorlog zullen wij ons beperken tot de mededeling dat er in competitieverband werd gevoetbald en er jaarlijks ook werd deelgenomen aan de zogenaamde “Moolenburgh”-bekerwedstrijden. Deze wedstrijden werden altijd gespeeld op het RAS-terrein waarbij ook “belastingcollega’s” van andere steden deelnamen.

Op de Algemene ledenvergadering van 23 augustus 1941 werd P.Advokaat, i.v.m. zijn verdienste voor de club, tot Ere-lid benoemd. De heer Advokaat verhuisde naar de gemeente Roosendaal. Op 20 januari 1941 bestond RAS eigenlijk twaalf en een half jaar maar het bestuur vond dit, gezien de omstandigheden, geen reden om dit te vieren tot een feestje, vond het bestuur destijds. Het 15 jarig bestaan werd overigens wel gevierd en wel op 17 juli 1943. Uiteraard werd dit feest weer in het befaamde café EMMA, wat zo’n belangrijke rol heeft vervuld in de beginjaren van de vereniging, gevierd.
Dat de vereniging de moeilijke oorlogsjaren heeft overleefd heeft het met name te danken aan de heren Traksel, Vleeming, Jonkier, Maartense en Vos. Zij hebben in de oorlogsjaren alles in het werk gesteld om de club te behouden en dat is gelukt, ondanks vele moeilijkheden. R.A.S. is deze heren dan ook nog steeds veel dank verschuldigd.

Voorzitter Traksel was het die de eerste vergadering na de bevrijding mocht openen. Zijn eerste woorden waren: “Nederland is herrezen, wij hebben onze vrijheid terug, zo ook onze sportvereniging…”. De eerste na-oorlogse vergadering, op 7 juli 1945, werd om half drie geopend door een korte herdenking voor de leden T. Veen en Heidema, die door de Duitsers waren gefusilleerd.
Op donderdag 8 november 1945 werd er op de Algemene ledenvergadering het volgende R.A.S.-bestuur gekozen: Traksel (voorzitter), Roos (secretaris), Vleeming (penningmeester), Maartense en Paulides (commissarissen).

Er werd direct na de oorlog ook op een nieuw veld gespeeld. Voortaan was het terrein van de v.v. Quick Steps aan de Nijkerklaan te Den Haag de nieuwe thuisbasis van RAS In het eerste seizoen (1945-1946) werden meteen twee successen behaald. Zowel R.A.S. 1 (in 1e Klasse A HVB) als R.A.S.2 wisten op de eerste plaats in de competitie beslag te leggen. Deze kampioenschappen werden precies op de eerste Nationale feestdag na de bevrijding gevierd. De donkere dagen waren voorbij…

Vlak na de oorlog kreeg de Rijks Ambtenaren Sportvereniging er vele afdelingen bij zoals zwemmen, volleybal, tennis, bridge en zelfs toneel.

Van de periode 1946 t/m 1956 bij R.A.S. is bijna het gehele archief van deze club verloren gegaan.

De jaren 1950 t/m 1959

Uit het historische geheugen van oud R.A.S. 1-voetballer Ton Geerlink gelukkig toch nog een terugblik op het kampioensjaar van RAS in seizoen 1951-1952.
Zoals gezegd werd het eerste elftal van R.A.S. o.l.v. trainer Frans van der Nock van Gogh kampioen van de 4e Klasse A. In die tijd betekende dit nog geen automatische promotie naar de 3e Klasse maar moest men daarvoor een beslissingswedstrijd spelen tegen de kampioen uit de andere 4e Klasse. In deze promotiewedstrijden moest R.A.S. dus aantreden tegen ‘s-Gravenzandse SV.
De eerste wedstrijd speelde R.A.S. thuis aan de Nijkerklaan onder toeziend oog van maar liefst 3000 toeschouwers, waarvan 2500 Westlanders. De ‘s-Gravenzandse SV-supporters zorgden voor een hels spektakel en dat was logisch want R.A.S. werd met maar liefst 1-7 “afgedroogd”.
In de terugwedstrijd was bijna heel ‘s-Gravenzande uitgelopen en maakte het hele dorp zich alvast op voor een grootse huldiging van hun “boys”. Trainer Frans zag dit allemaal met lede ogen aan, hield vervolgens en donderspeech en zond een geladen R.A.S.-elftal de mudvolle (5000 toeschouwers) wei in. R.A.S. begon furieus aan de wedstrijd en stond binnen een half uur voetballen met 3-0 voor. Heel ‘s-Gravenzande kreeg de stuipen op het lijf en met enorm krachtvoetbal kwamen hun helden nog terug tot 3-2, maar daar bleef het bij. De kleine schare R.A.S.-supporters trok zingend door de straten van ‘s-Gravenzande, er was een derde beslissingswedstrijd nodig.
Deze derde beslissingswedstrijd werd gespeeld op het GDA-terrein in Loosduinen. Zo’n 5000 Westlanders waren weer aanwezig om de zo fel begeerde promotie kracht bij te zetten. Wederom stokte de adem in de keel bij deze supporters toen R.A.S. met 1-0 de leiding nam. R.A.S. kon niet “doordrukken” en toen ‘s-Gravenzandse SV gelijk maakte brak de Westlandse storm los. Het werd uiteindelijk 4-1 voor ‘s-Gravenzandse SV en promoveerde hiermee naar de 3e Klasse.
Het kampioenselftal van RAS uit seizoen 1951-1952 bestond uit; Wim Voorman, Piet Poulisse, Bram Eekhout, Tonnie Pijpers, Jan van Dam, Frans van der Nolck van Gogh (trainer), Bram Leonard, Jan van Rutten, Ton Geerlink, Koos van Gelder, Rchard Middeldorp en Epi Leonard.
Achteraf was het misschien maar beter dat R.A.S. niet naar de 3e Klasse was gepromoveerd want de club had in die tijd slechts drie elftallen en geen jeugd.

In 1955 werden alle sportafdelingen van R.A.S. “samengevoegd” in een Personeelsvereniging. Voor de voetbalafdeling werd dit nu pompen of verzuipen want de toenmalige ambtenaren waren niet bepaald enthousiast te noemen over de voetbalsport zodat er veel spelers “van buiten af” voor een groot deel de kwaliteit bepaalde. Het ging zodoende dan ook slecht met de prestaties van het eerste elftal en men degradeerde tot aan de laagste afdeling van de HVB.
Op de jaarlijkse Ledenvergadering van de afdeling voetbal, die werd gehouden op donderdag 28 augustus 1958 in het Palviljoen Zuiderpark, kwam dan ook het voorstel om de afdeling voetbal om te vormen tot een zelfstandige voetbalvereniging en men ging hiermee akkoord. R.A.S. ging hierdoor voortaan verder als RAS (zonder puntjes dus).  Hiervoor, in januari 1958, had de voetbalafdeling overigens al een eigen voetbalbestuur gekozen die bestond uit M.C.P. Stapelkamp (voorzitter), W.A.A.van Dop (secretaris), J.Luis (penningmeester) en de commissarissen A.Geerlink en C.P. van Gulden.
De afdeling voetbal was dus akkoord gegaan met de, mogelijke, afscheiding maar dit voorstel moest nog wel op de Algemene Ledenvergadering van de gehele vereniging RAS worden goedgekeurd. En dit geschiedde, op 25 november 1958 koos een grote meerderheid van de stemmen voor een zelfstandige voetbalvereniging.
De Ere-leden van de Rijksambtenaren-vereniging, die zich in het verleden verdienstelijk hadden gemaakt voor de afdeling voetbal werden verzocht dit Ere-lidmaatschap ook bij de nieuwbakken voetbalvereniging RAS aan te nemen. Aan dit verzoek werd voldaan door de heren Advokaat, Maartense, Paulides en Traksel. Jaap Traksel had zelfs de titel Ere-voorzitter.
Na de afsplitsing tijdens het seizoen 1958-1959 groeide het ledental bij RAS ineens uit naar 114 leden, waaronder 56 werkende senioren en 48 pupillen en junioren. Een behoorlijke groei dus, vooral van de jeugdafdeling, die bij aanvang van het seizoen 1958-1959 nog geen pupillen-elftal voor de competitie op de been kon brengen maar daartoe in februari 1959 wel in staat was. Het belangrijkste probleem bij de jeugdafdeling was waar men het benodigde kader vandaan moest halen. De heren Siedenburg, Nobels, Louman en Van der Vos loste dit probleem op door zich als jeugdleider beschikbaar te stellen.

Een steeds terugkerende “ellende” was de terreinkwestie. RAS had in deze tijd slechts de beschikking over één veld in het Zuiderpark, bij het tweede gedeelte. Naarmate het seizoen vorderde werden steeds vaker wedstrijden afgelast door de slechte gesteldheid van het veld. De kleedgelegenheid van RAS bestond uit een houten keet waarin een trog was aangebracht met aan de bovenzijde koud-water-kranen en de kantine was alleen maar een bemeten snoeptent waarvan, ondanks de afrastering, regelmatig de ruiten sneuvelden. Het bestuur was deze slechte terreinkwestie meer dan zat en deed een beroep op B & W van Rijswijk om in aanmerking te komen voor de huur van twee velden in het nieuw aangelegde “Prinses Irene Sportpark”, maar op dit verzoek werd in eerste instantie afwijzend gereageerd.
In december 1959 kwam alsnog het verheugende bericht van de Gemeente Rijswijk dat RAS alsnog in aanmerking kon komen voor een speelveld op het Sportpark Prinses Irene.

Seizoen 1959-1960

Op 2 januari 1960 werd het nieuwe terrein door de senioren van RAS in gebruik genomen. De jeugd bleef echter achter in het Zuiderpark terwijl er ‘s-winters werd getraind op het veld van Oranje Blauw aan de Schimmelweg te Rijswijk. Een groot voordeel op het nieuwe complex was dat de senioren, tegen een gering bedrag, gebruik konden maken van warme douches en dat was voor de RAS-spelers een ongekende weelde.
Het bestuur van RAS besloot om de contributie voor de senioren te verhogen naar f.2,= per maand. De junioren moesten f.1,= neertellen en de allerkleinsten f.0,75. Een redelijke bron van inkomsten voor de club was indertijd de voetbaltoto, waarmee de heer en mevrouw Van Gulden zo’n 300 uur per seizoen mee bezig waren.
Het tweede- en derde-elftal van RAS vonden in seizoen 1959-1960 kennelijk inspiratie in hun nieuwe omgeving want beide elftallen werden kampioen.


Een kampioenselftal van RAS 2 omstreeks 1960. Staand v.l.n.r.  Toon Bouwman, Luchtenburg, John v.d. Wester, Max v.d. Water, Ruud de Jonge, Leen Kouwen en Henk de Jager. Zittend onbekend jongetje, Eddy Das, Albert Bezoen, John Kuiper, Simon Verwijk en Arie v.d Leeuwen.

Het eerste elftal van RAS ontliep voor de zoveelste keer op het nippertje een degradatie.
Ondanks het nieuwe complex bleef de terreinenkwestie binnen RAS een heet hangijzer want de spreiding tussen de senioren en jeugdafdeling bevorderde nu niet bepaald het clubleven.

Seizoen 1960-1961

In het seizoen week het eerste elftal van RAS af van het vertrouwde beeld door lange tijd mee te strijden om het kampioenschap maar men eindigde uiteindelijk op een derde plaats. RAS 2 moest na één seizoen het veroverde terrein alweer prijsgeven en degradeerde.
Op 15 april 1961 werd RAS opgeschrikt door een ontstellende gebeurtenis. De populaire RAS-voetballer Wim Mittemeyer werd tijdens een wedstrijd tegen PTT 3 getroffen door een hartaanval en overleed ter plaatsen.

Seizoen 1961-1962

Het ledental groeide nog steeds bij RAS en zodoende schreef het bestuur voor het seizoen 1961-1962 maar liefst vijf seniorenelftallen, vier junioren- en ee welpen-team in. In november moest er echter een juniorenelftal worden teruggetrokken.
De zaterdag 4e Klasse B van de KNVB was in het seizoen 1961-1962 uit de volgende clubs samengesteld: DEVJO, Die haghe, De Lier, Maasdijk, ORNAS, RAS, Rozenburg, Semper Altius, SV’35 en TSB. Het eerste elftal verviel helaas weer in de oude gewoonte en ontsnapte met 1 punt voorsprong op de nummer laatst ternauwernood aan degradatie.
Van de 18 wedstrijden werden 5 duels gewonnen, speelde men 4 keer gelijk en werd er 9 maal verloren. Dit leverde dus 14 punten op en een doelsaldo van 30-33. Zoals aangegeven was dit een puntje meer dan DEVJO, Semper Altius en Maasdijk, die gezamenlijk op de laatste plaats eindigde en hierdoor een extra competitie moesten spelen voor degradatie.

Het eerste verslag van de afdeling junioren vinden we na afloop van het seizoen 1961-1962. De jeugdcommissie bestond uit de heren Louman, Siedenburg, Nobels en Van der Vegt. RAS telde toen 47 junioren en 10 pupillen. Het in die tijd bijzonder sterke eerste jeugdelftal werd kampioen in haar adeling. In 1962 werd ook nog eens voor de eerste maal, op Goede Vrijdag, een toernooi georganiseerd met o.a. de deelnemers DEVJO, JAV, Loosduinen, SV’35 en natuurlijk RAS.

Seizoen 1962-1963

Na lang wachten maar bepaald niet stil gezwegen kreeg het bestuur van RAS in 1962 een zeer heugelijke mededeling dat de club, samen met Duindorp SV en ODB, bewoner mocht gaan worden van het nieuw aan te leggen sportcomplex aan de Albardastraat te Den Haag. Er werd meteen door RAS een commissie gevormd, bestaande uit de heren Advokaat, Geerlink en v.d.Vos, die de besprekingen en toekomstplannen met Duindorp SV en ODB doornamen. Gevolg van één en ander was dat de drie verenigingen bij de ingebruikneming van de nieuwe velden over een prachtige kantine zouden kunnen gaan beschikken naar een ontwerp van het RAS-lid A.Klein.

Seizoen 1963-1964

Voetbalvereniging RAS bleef vlijtig aan het vernieuwen want vanaf het seizoen 1963-1964 werd het RAS-nieuws voorzien van een keurig omslagvel gevuld met advertenties. Een en ander was tot stand gekomen door de heer Rog.
De KNVB afdeling ‘s-Gravenhage vond blijkbaar dat RAS, met de in het verschiet liggende velden aan de Albardastraat, genoeg in de watten was gelegd en deelde op 26 oktober 1963 laconiek mee dat met ingang van 27 oktober 1963 geen gebruik meer kon worden gemaakt van veld 3 in het Zuiderpark. Ter compensatie kreeg de club weliswaar veld 8 in het Zuiderpark aangeboden maar daar kon men slechts eens per 14 dagen op terecht. Het RAS-bestuur was het hier totaal niet mee eens en wendde zich direct tot alle mogelijke instanties. Er werd een vervangende speelgelegenheid aangeboden op sportpark “Ockenburgh” maar daar wilde het RAS-bestuur niets van weten. Gelukkig zat het weer wel mee zodat de competitie van alle RAS-elftallen alsnog kon worden afgewerkt.

Het eerste elftal van RAS kwam dit seizoen uit in de zaterdag 4e Klasse C van de KNVB met daarin als tegenstanders: ASWH, Capelle, DEVJO, Groote Lindt, Katwijk, PPSC, Rouwkoop, Semper Altius en Zwervers.

Het vlaggenschip van RAS kende een constant seizoen want van de 18 competitiewedstrijden wist men 6 in winst om te zetten, werd er 6 x gelijk gespeeld en 6 x verloren. Met 18 punten, en de doelcijfers 22-27, eindigde RAS op de zevende positie van de ranglijst van de 4e Klasse C.

Seizoen 1964-1965

Ondertussen ging het werk aan de Albardastraat gewoon door en werd in juni 1964 een begin gemaakt met de bouw van de kantine. Onverbrekelijk zal hieraan de naam van de heer W.A.A. van Dop verbonden blijven, die al spoedig de bijnaam “directeur van de Albardastraat” verwierf. Samen met de al eerder genoemde commissie verzette hij bergen met werk. De oplevering van het zo fel begeerde “eigen home” werd op 1 oktober 1964 verwacht echter met de nieuwe velden ging het niet zo denderend en er bestond zelfs een kans dat deze opnieuw ingezaaid moesten worden. Gelukkig bleef deze ellende voor RAS bespaard anders had dit een uitstel van één jaar voor de club betekend.
In het seizoen 1964-1965 kwam er dan toch definitief een einde bij RAS aan de terreinen-ellende want de club verhuisde eindelijk naar haar nieuwe complex aan de Albardastraat. Toendertijd was dat nog een uithoek van Den Haag want de Groen van Prinstererlaan was nog een aangestampt kolenpad en de Albardastraat zelf hield precies bij de ingang van het sportcomplex op. Dankzij het harde werken van zeer velen kreeg RAS de beschikking over twee velden en een kantine.
Op 27 februari 1965 werd de kantine officieel geopend door wethouder Vrolijk. In de maand mei werd er een grote reünie gehouden voor oud RAS-leden die hun ogen uitkeken.
Het tweede elftal van RAS werd dit seizoen kampioen en promoveerde hierdoor naar de KNVB. Het eerste elftal was in de competitie heel lang de “rode lantaarndrager” in de 4e Klasse KNVB maar voor de zoveelste keer werd degradatie op het laatste nippertje ontsprongen. Bij de jeugd werd de A1 dit seizoen kampioen. In april 1965 vond het eerste internationale jeugdtoernooi bij RAS plaats toen er twee schoolelftallen uit Engeland op bezoek kwamen.

Seizoen 1965-1966

De sterk verbeterde omstandigheden werkte bij RAS een explosieve groei in de hand want het aantal leden was bij aanvang van dit seizoen gestegen van 157 naar 198 en het aantal donateurs van 40 naar 96.
Tijdens het seizoen 1965-1966 werd er op het nieuwe complex van RAS de lichtinstallatie in gebruik genomen en hiermee kreeg de club in een kort tijdsbestek de beschikking over een accommodatie waar menig grote voetbalclub jaloers op was.
Helaas was er over dit seizoen ook nog slecht nieuws te melden want het eerste elftal degradeerde van de 4e Klasse KNVB naar de HVB. Het derde elftal van RAS werd in dit seizoen wel kampioen van haar afdeling en promoveerde hiermee naar de res. 1e Klasse.

Seizoen 1966-1967

Het ledental binnen RAS was bij aanvang van dit seizoen opgelopen tot 217, onderverdeeld in 8 senioren-, 5 junioren- en 2 pupillen-elftallen. De resultaten van dit seizoen waren over het algemeen niet om over naar huis te schrijven.
De zaterdag 1e Klasse A van de HVB was in het seizoen 1966-1967 uit de volgende clubs samengesteld: DEVJO, DSO, Duinoord, Hoekse Boys, HPSV, KMD, Klokken Toren Boys, Naaldwijk, RAS, Semper Altius, SVPTT en SV’35 . RAS 1 speelde een constant seizoen en eindigde uiteindelijk op een vierde plaats van de 1e Klasse A.
Het vijfde elftal van RAS werd dit seizoen de trots van de vereniging door kampioen te worden.

Seizoen 1967-1968

De zaterdag 1e Klasse A van de HVB was in het seizoen 1967-1968 uit de volgende clubs samengesteld: DEVJO, DSO, Duinoord, Honselersdijk, sv de Jagers, Klokken Toren Boys, RAS, Semper Altius, SVPTT, SV’35 en sv Wassenaar.

Het seizoen 1967-1968 stond verder in het teken van het volgende jubileum want de club bestond in 1968 precies 40 jaar. Dit werd gevierd met een trip naar Arnhem waarbij alle elftallen, inclusief de veteranen, uitkwamen tegen de plaatselijke voetbalvereniging E.S.A. Op het einde van de dag vertrok het gehele gezelschap naar Houten voor een uitgebreid diner.
De junioren van RAS gingen ook nog met z’n allen naar een interland wedstrijd.

Seizoen 1968-1969

Tijdens het seizoen 1968-1969 hebben er geen benoemingswaardige gebeurtenissen plaatsgevonden.

Seizoen 1969-1970

Vanaf 30 april 1970 beschikte RAS over twee heuse “ridders”. Piet Advokaat werd op die dag n.l. benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau omdat hij al meer dan 40 jaar zich verdienstelijk maakte voor de voetbalsport. Een dergelijke eer was al eerder RAS-lid Joop van de Vos te beurt gevallen.

Seizoen 1970-1971

Op zaterdag 15 augustus 1970 werden de plannen om naast “het RAS-nieuws” ook een maandblad uit te geven werkelijkheid. In september rolde het eerste exemplaar van de stencilmachine en de redactie, bestaande uit A.v.d.Hoogenband, P.v.Leeuwen, J.Ludikhuize en H.Strating, was er in geslaagd om een alleszins lezenswaardig blad te maken. De naam “Rasstronaut” was duidelijk geïnspireerd  door de Amerikaanse gewoonte in die tijd om allerlei mensen een soort opstapdienst tussen de maan en aarde te laten onderhouden.
Op 9 april 1971 moest RAS afscheid nemen van een prominent lid. Op die datum overleed n.l., na een langdurige ziekte, Jan van Rutten. Zijn nagedachtenis zou later nog geëerd  worden door het instellen van de “In Memoriam Jan van Rutten-beker” op de RAS-dag.

Seizoen 1971-1972

Op 29 april 1972 werd het vierde elftal van RAS, dankzij een 7-2 overwinning op Semper Altius 6, kampioen en promoveerde hiermee naar de res. 2e Klasse.
De zaterdag Hoofdklasse van de HVB was dit seizoen uit de volgende clubs samengesteld: Hoekse Boys, Honselersdijk, HPSV, De Jagers, KMD, Klokken Toren Boys, NNPV, RAS, Semper Altius, SEV en SVPTT.
RAS 1 had eveneens goede vooruitzichten op promotie, maar moest dan wel op 13 mei uit van Hoekse Boys winnen. Helaas leed men een 2-1 nederlaag en greep het Vlaggenschip er weer eens net naast. Het tweede elftal deed het dit seizoen minder goed en degradeerde uit de res. Hoofdklasse HVB.

Seizoen 1972-1973

Na twintig jaar trouwe RAS-dienst stapte de heer H.G.H.Huls met ingang van het seizoen 1972-1973 uit het bestuur i.v.m. verhuizing naar Twente. Op 2 september 1972 werd er speciaal voor hem een veteranenwedstrijd gespeeld tussen RAS en ADO, gevolgd door een massaal bezochte receptie. Tijdens deze receptie werd de heer Huls tot Ere-lid van RAS benoemd.
Tijdens dit seizoen werd er aarzelend een begin gemaakt met de oprichting van een damesafdeling, die echter al spoedig levensvatbaar bleek. Het eerste damesteam van RAS bestond uit: Nellie Eversteijn, Joyce van Gils, Yvonne Glaudemans, Gerrie de Hoogh, Yvonne de Lannoy, Joke Markus, Pinkie Midde, Carlo Rog, Corrie Timmer, Tineke Vermeij, Joke Vogels, Mieke Glaudemans, Marian van de Kamp, Ditta Verhagen, Ingrid van der Linden en Corrie van der Zwan.
Het terrein aan de Albardastraat ging onertussen steeds meer op een echt sportcomplex lijken. In maart 1973 werd zelfs tijdens een bestuursvergadering besloten dat er op veld 1 dugouts geplaatst mochten worden.

De zaterdag-Hoofdklasse van de HVB was in het seizoen 1972-1973 uit de volgende clubs samengesteld: DORR, Holland Sport’32, Honselersdijk, HPSV, sv De Jagers, KMD, NNPV, RAS, Semper Altius, SEV, SVPTT en VCS.

Het eerste elftal van RAS kwam, na een slechte start, toch nog op een gedeelde tweede plaats in de Hoofdklasse HVB. Die tweede plaats, die ook recht gaf tot rechtstreekse promotie, moest men wel delen met Semper Altius. Hierdoor werd RAS weer eens met een beslissingswedstrijd geconfronteerd, ditmaal op het veld van Te Werve. Ondanks het fraaie weer en de vele toeschouwers, die op zaterdag 21 april aanwezig waren, mocht het wederom niet lukken want er werd door RAS met 1-0 verloren en hierdoor bleef de club van trainer Wienus  Schook in de Hoofdklasse HVB

. De jeugd van RAS leverde in dit seizoen maar liefst drie kampioenen af, de A2, A3 en C2.
Op 28 april 1973 vond de eerste RAS-dag plaats met een mix-toernooi, een drive-in show en een dansavond. Het was die dag een heus RAS-sfeertje, hetgeen wil zeggen dat de hele dag enorm geslaagd was.

Seizoen 1973-1974

Met ingang van het seizoen 1973-1974 vertrokken de kantinebeheerders “Tante Olga” en “Ome Koos” Kleinee naar Semper Altius. Op een receptie werd afscheid genomen van deze mensen die gedurende 15 jaar een stukje RAS waren geweest.
Ook voorzitter Geerlink stopte ermee. Tijdens de Algemene Ledenvergadering van 6 juni 1973 werd hij door zijn opvolger, C.Flink, tot Ere-voorzitter benoemd.
De dames hadden zich intussen een vaste plaats binnen RAS verworven en werden niet zogenaamd langer bekeken als meisjes die met een bal aan het stumperen waren. Zo kon het ook gebeuren dat op 5 september 1973 het eerste RAS-damestoernooi plaats vond. Omdat het RAS-terrein i.v.m. een onderhoudsperiode niet gebruikt kon worden werd dit toernooi gehouden op het terrein van vv Naaldwijk.
Omdat de activiteiten rond de maandblad “de Rastronaut” tot een nulpunt waren gedaald werd Hans Rouw gestrikt door het bestuur als nieuwe redacteur terwijl Loek den Broeder de illustraties van dit blad ging verzorgen.
Op 11 mei 1974 speelde Fred van der Linden zijn laatste competitiewedstrijd voor RAS 1. Deze gebeurtenis werd “gevierd” met een 6-1 overwinning op KMD, waardoor de tweede plaats in de Hoofdklasse HVB werd gehaald. Maar uitgerekend dit seizoen promoveerde alleen de kampioen, dus u raadt het al…… wederom geen promotie voor RAS 1.
De tweede RAS-dag stond in het teken van de WK’74, wat wil zeggen dat de mix-elftallen de namen van de WK-gangers kregen. Winnaar van de 2e RAS-dag werd zodoende Haiti.

Seizoen 1974-1975

Ter voorbereiding op het seizoen 1974-1975 werd er door RAS 1 geoefend tegen Jonathan in Zeist. Na deze wedstrijd gingen de spelers naar Austerlitz, waar men zich uitstekend vermaakte op de kermis en vooral in de bots-autootjes.
In oktober 1974 werd er een nieuwe afrastering om het eerste veld aangelegd en hiermee kreeg het sportcomplex een nog mooier aanzien. Met deze afrastering werd gelijk de aandacht gevestigd op het feit dat deze zich uitstekend leende voor het aanbrengen van reclame-borden.
Eind 1974 werd bekend dat Duindorp SV aan het einde van dit seizoen zou gaan verhuizen naar sportpark Houtrust en onmiddellijk werden er met ODB vergaderingen belegd om de kantine uit te gaan breiden. In eerste instantie waren beide verenigingen van plan om een verdieping op het bestaande clubgebouw te gaan bouwen in de vorm van een “paalwoning” maar dit is er nooit van gekomen.
Om de  aanstormende kosten te drukken werd er een interne lotto georganiseerd die onmiddellijk een doorslaand succes werd. De helft van de opbrengst was voor het bouwfonds, de andere helft voor de winnaar(s). De omzet liep al snel op van f.150,- naar rond de f.250,- per week.
Terwijl het seizoen 1974-1975 zich, als gevolg van de alweer vele afgelastingen, krakend te einde sleepte, nam trainer Wienus Schook het besluit RAS te gaan verlaten. Uit waardering voor zijn werk tijdens de seizoenen 1969-1970 en 1971 t/m 1975 werd hem op 16 mei een afscheidsavond aangeboden.

Seizoen 1975-1976

Op 1 juli 1975 vertrok mede-bewoner Duindorp SV naar de velden van Houtrust. In oktober 1975 kwam de heer Jacobs, één van de oprichters van RAS, te overlijden.
Als opvolger van Wienus Schook was voor dit seizoen de van ADO-jeugd afkomstige trainer Jan Lobel aangetrokken. Ook Pieter van der Togt werd, als de nieuwe masseur van RAS, begroet.
Bij aanvang van dit seizoen kwam er van het oefenprogramma bitter weinig van terecht. De onwaarschijnlijk lange en hete zomer zorgde er n.l. voor dat diversen wedstrijden i.v.m. de droogte moesten worden afgelast. RAS 1 maakte in de competitie een goede kans op het kampioenschap. Met nog twee wedstrijden te spelen bezette RAS met 26 punten de eerste plaats, gevolgd door Te Werve (25), HPSV en DORR (beide 24). Het werd een spannende eindfase, waarin DORR de kansen van RAS deed dalen door met 3-1 te winnen van de mannen van trainer Jan Lobel. Te Werve maakte geen fout en werd alsnog kampioen. RAS was nu volledig afhankelijk geworden van de uitgestelde wedstrijd VCS-HPSV. Bij verlies of gelijkspel van de politiemensen zou RAS alsnog weer in de KNVB-klasse komen want in dit seizoen promoveerde n.l. de eerste twee clubs in de eindstand van de Hoofdklasse HVB. Op zaterdag 8 mei 1976 was RAS dan ook massaal aanwezig bij de wedstrijd VCS tegen HPSV. Toen de scheidsrechter om 16.30 uur met de stand 1-1 affloot kwam aan alle onzekerheid een einde. RAS was eindelijk gepromoveerd. Ondanks de hitte vond er meteen een geweldig en langdurig promotiefeest plaats.

RAS 1, in 1976 gepromoveerd naar de 4e klasse. Staand v.l.n.r. Jan Lobel(trainer), Piet van der Togt, Peter Rutjes, Freek Bakker, Loek den Broeder, Rinus de Bruin, Walter Visscher, Cees Glaudemans, John van de Westen, Gerard Massa(grensrechter) en Fred van der Linden(leider). Zittend  John Vogelaar, Gerrie Steyger,Jos Simons, Peter van de Velde, Jan Wilbrink, Henk Verkolf, Hans Massa en Jan ten Kate.

De plannen voor een nieuwe kantine hadden inmiddels vaste vorm gekregen want zowel RAS als ODB kregen een nieuw clubhuis. ODB kon gaan bouwen aan de andere kant van de kleedkamers en RAS mocht de bestaande kantine gaan verbouwen en uitbreiden. Op 1 maart 1976 werd op de Algemene Ledenvergadering door alle leden het groene licht gegeven en RAS kon definitief gaan uitbreiden. Deze uitbreiding besloeg een oppervlakte van ongeveer 60 m2, waarin een nieuwe bestuurskamer, massagekamer, een toiletgroep en een hal met entree werd geprojecteerd. Voorts werd de huidige kantine geheel gerenoveerd en van nieuw meubilair worden voorzien. De totale kosten hiervan bedroeg plusminus 1,5 ton.

Seizoen 1976-1977

De damesafdeling van RAS ging er zo langzaam maar zeker een gewoonte van maken om bij het begin van het nieuwe seizoen in de problemen te zitten. Het team bestond in eerste instantie nog maar uit 9 meiden zodat er dus een dringend beroep gedaan moest worden op een aantal ouwe getrouwen. Ondanks deze toevoer moest dit damesteam regelmatig incompleet het veld in.
Op 7 augustus opende ODB haar clubgebouw. RAS was nog lang niet zover want in de week van de opening van het ODB-clubgebouw werd er bij RAS pas begonnen aan het metselwerk. Zodoende kon de nieuwe kantine niet op tijd worden opgeleverd maar gelukkig mocht men bij de thuiswedstrijden van het eerste elftal gebruik maken van de ODB-bestuurskamer.
Begin november kon het RAS-NIeuws dan toch melden dat de laatste hand werd gelegd bij de nieuwbouw. In dat artikel stond overigens de namen van de mensen die al hun krachten en vrije tijd gaven aan de totstandkoming van het nieuwe RAS-clubhuis: Jan van de Berg, Ton Peters, Cees Glaudemans, Jan Wilbrink, John Vogelaar, Peter Henny, John Saris en Hans Ludikhuize.
Na maanden van hard werken werd op 30 december 1976 het nieuwe clubgebouw van RAS aan de Albardastraat 15 te Den Haag officieel geopend. Deze officiële opening werd verricht door de oudste supporter van RAS, de 100-jarige Opa Vrolijk.
De opkomst bij de opening was bijzonder groot. Onder het oog van zo’n 205 bezoekers stak opa Vrolijk, na een korte toespraak, de openhaard aan en verrichte daarmee de officiëële opening. De heer C. van Herp, voorzitter van de zaterdag-afdeling van de KNVB bood RAS nog een sierlijke klok aan.

De zaterdag 4e Klasse B van de KNVB was in het seizoen 1976-1977 uit de volgende clubs samengesteld: ARC, DEVJO, sv Die Haghe, Hermandad, Holland Sport’32, sv Loosduinen, Maasdijk, Monster, MVV’27, RAS, Scheveningen, Semper Altius en Unicum.

Aan alle euforie kwam in de maand mei toch een einde. Het 1e elftal draaide geen best seizoen en dat resulteerde op 21 mei 1977 met een degradatie. Trainer Jan Lobel besloot aan het einde van dit seizoen zijn contract niet te verlengen en werd opgevolgd door de van vv Ornas afkomstige trainer Wim van der Zant.

Seizoen 1977-1978

De jeugdafdeling bij RAS liep gestaag terug, reden voor het jeugdbestuur om een door Lo Wartna ontworpen folder te gaan uitgeven waarin jeugdige voetballertjes werd verzekerd dat hun toekomst bij RAS lag en nergens anders.  Bij de senioren gebeurde er iets merkwaardigs. Toen RAS promoveerde meldde zich bijna geen enkel nieuw lid aan maar na de degradatie kwamen er dit seizoen maar liefst 22 nieuwe spelers bij. Ook de damesafdeling kon dit seizoen zes nieuwe actievelingen noteren.
Het bestuur van RAS zat overigens flink in de moeilijkheden, want door diversen omstandigheden bestond het nog maar uit vier personen waarvan secretaris A.v.d.Leeuw zich met ingang van seizoen 1977-1978 niet meer herkiesbaar stelde. Op de Algemene Ledenvergadering van 15 juni 1977 werd alles opgelost en het volgende bestuur gekozen: A.Rog (voorzitter), R.Alting (secretaris), C.Flink (penningmeester), Han Rouw (wedstrijdsecretaris), J.Simonis (2e secretaris), E.Das (jeugdvoorzitter), P.den Houting (damesvoorzitter) en J.Ludikhuize (kantinecommissie).
Het seizoen 1977-1978 stond uiteraard voor een groot deel in het teken van het naderende 50-jarige jubileum. Zo kreeg bijvoorbeeld het “RAS-Nieuws” een aangepaste omslag met daarin opvallend veel adverteerders.

De zaterdag Hoofdklasse van de HVB was in het seizoen 1977-1978 uit de volgende clubs samengesteld: DORR, Duinoord, DVC, Holland Sport’32, Honselersdijk, De Jagers, KMD, ORNAS, RAS, SVGEB, VCS en sv Wassenaar.

RAS 1 ging dit seizoen goed van start in de competitie maar verloor in de tweede seizoenshelft veel punten waardoor de ploeg uiteindelijk op een vijfde positie bleef steken. Het 2e elftal van RAS behaalde dit seizoen de tweede plaats in de res. 1e Klasse B en was nu afhankelijk van het aantal uit de KNVB terugkerende clubs om eventueel nog promotie te kunnen bewerkstelligen. Bij die KNVB-clubs verliep alles naar RAS-wens en zo moest er een beslissingswedstrijd gespeeld worden tegen de nr.2 van de andere res. 1e Klasse, Honselersdijk 2. Deze wedstrijd vond plaats op 20 mei op het terrein van Vitesse Delft. Na een spannende wedstrijd won RAS 2 uiteindelijk, na verlenging, met 2-1 en volgde er een spontaan feest tot in de kleine uurtjes.
De jeugd van RAS ging na afloop van dit seizoen weer op reis en wel naar Duitsland (13 t/m 15 mei) en Maasstricht (26/27 mei). De dames, die voor de tweede keer bij VCS een enorme wisselbeker weghaalden, organiseerde hun eigen toernooi op 1 mei 1978 en toonden zich ook hierin de sterksten van het deelnemersveld bestaande uit Veere, Alphia, Hillensluis, Demos, VCS, ODB en Scheveningen.

Ter gelegenheid van het 50-jarig jubileum van RAS werd gedurende de maand mei een nederlaagserie georganiseerd. De uitgenodigde verenigingen Die Haghe, Hoekse Boys, Semper Altius en SEV speelden tegen alle RAS-elftallen, inclusief jeugd. In totaal werden er zodoende 52 wedstrijden afgewerkt met als eindstand: 1.Semper Altius 12-19, 2. Die Haghe 12-18, 3.Hoekse Boys 12-13 en 4. SEV 12-12.

Seizoen 1978-1979

De officiële receptie van het 50-jarige bestaan van RAS vond plaats op 23 augustus 1978 en 3 dagen later was er een grote feestavond georganiseerd in de Veilinghal aan de Kapelaan Meereboerweg.

>

In het seizoen 1978-1979 was de zaterdag Hoofdklasse van de HVB uit de volgende clubs samengesteld: DORR, Duinoord, DVC, GONA, Holland Sport’32, Honselersdijk, HPSV, De Jagers, Ornas, RAS, Te Werve en Wassenaar.

<

Seizoen 1979-1980

>

De zaterdag Hoofdklasse van de HVB was in het seizoen 1979-1980 uit de volgende clubs samengesteld: DVC, GONA, Holland Sport’32, Honselersdijk, HPSV, De Jagers, Nationale Nederlanden, sv Nootdorp, RAS, Semper Altius, Te Werve en sv Wassenaar.

<

Seizoen 1980-1981

>

De zaterdag Hoofdklasse van de HVB was in het seizoen 1980-1981 uit de volgende clubs samengesteld: sv Duinoord, DVC, GONA, Holland Sport’32, Honselersdijk, v.v. Nationale Nederlanden, sv Nootdorp, Ornas, RAS, Semper Altius, SEV en sv Wassenaar.

Een onopvallend seizoen voor het vlaggenschip van RAS 1 waarin men uiteindelijk onderin de middenmoot eindigde. Van de 22 competitiewedstrijden won men er 6, speelde 9 keer gelijk en werd er 7 maal verloren. Met 21 punten, en de doelcijfers 22-30, eindigde het team van trainer Cees Glaudemans op de achtste positie van de ranglijst.

<

Seizoen 1981-1982

>

De indeling van RAS 1 voor het seizoen 1981-1982 in de zaterdag Hoofdklasse van de HVB luidde als volgt; sv Duinoord, DVC, GONA, Holland Sport’32, Honselersdijk, v.v. Nationale Nederlanden, Ornas, RAS, Scheveningen’, Semper Altius, SVGEB en Westerkwartier.

Vier zeges, zes wedstrijden een gelijk spel en twaalf nederlagen, 29 treffers gescoord en 47 tegendoelpunten. Het was de trieste balans van het seizoen 1981-1982 waarmee RAS met 14 punten op de laatste plaats van de ranglijst eindigde en degradeerde naar de 1e Klasse HVB.

<

Seizoen 1982-1983

>

Ook in dit seizoen kwam het eerste elftal van RAS uit in de zaterdag Hoofdklasse van de HVB met ditmaal als tegenstanders: DSO, DVC, sv Duinoord, HS Texas DHB, v.v. Nationale Nederlanden, Ornas, Scheveningen, SVGEB, Te Werve, Verburch en Westerkwartier.

Met de hakken over de sloot wist het eerste elftal van RAS zich veilig te spelen voor behoud in de Hoofdklasse van de HVB. Van de uiteindelijk 22 competitiewedstrijden wist men er slechts 4 te winnen, 6 gelijk te spelen en maar liefst 12 te verliezen. Met 14 punten, en de doelcijfers 23 voor en 43 tegen, eindigde RAS op de voorlaatste plaats van de ranglijst. De v.v. Nationale Nederlanden werd het kind van de rekening en degradeerde met slechts 9 punten.

Seizoen 1983-1984

>

De zaterdag Hoofdklasse HVB was in het seizoen 1983-1984 uit de volgende clubs samengesteld: DORR, sv Duinoord, DVC, HPSV, sv Nootdorp, Ornas, RAS, Scheveningen, SVGEB, VCS, Verburch en Westerkwartier.

Het eerste elftal van RAS speelde dit seizoen een anonieme rol in de Hoofdklasse HVB. Van de uiteindelijk 22 competitiewedstrijden wist men er 6 te winnen, 9 gelijk te spelen en 7 te verliezen. Met 21 punten, en de doelcijfers 18 voor en 22 tegen, eindigde men onderin de middenmoot op een achtste positie van de ranglijst.

<

Seizoen 1984-1985

>

Het dameselftal van RAS werd dit seizoen kampioen van de Haags-Leidse Hoofdklasse en promoveerde hierdoor naar Interregionale Klasse.

Seizoen 1985-1986

>

De zaterdag Hoofdklasse HVB was in het seizoen 1985-1986 uit de volgende clubs samengesteld: Blauw Zwart, DORR, sv Duinoord, DVC, HS texas DHB, LenS, Naaldwijk, RAS, SEV, SVGEB, VCS en Verburch.

<

Seizoen 1986-1987

>

De zaterdag Hoofdklasse van de HVB was voor het seizoen 1986-1987 uit de volgende clubs samengesteld: Blauw Zwart, sv Duinoord, HS Texas DHB, LenS, Naaldwijk, PDK, RAS, Semper Altius, SVGEB, Takdier Boys, Te Werve en VCS.

<

Seizoen 1987-1988

>
Het eerste elftal van R.A.S. kwam dit seizoen wederom uit in de Hoofdklasse van de HVB. Naast RAS bestond deze Hoofdklasse uit: DORR, Duinoord, HPSV, LenS, Marine, Naaldwijk, Semper Altius, SVGW, Takdier Boys, Te Werve en VCS.
Het werd een zeer zwaar seizoen voor de mannen van trainer Jaap Tuit. In de allereerste competitiewedstrijd, op zaterdag 29 augustus 1987, kreeg men in de thuiswedstrijd tegen Te Werve met maar liefst 0-7 klop. Gelukkig nam RAS een week later revanche voor deze grote nederlaag en versloeg, door doelpunten van Peter Tol en Marco Immers, vv Naaldwijk met 2-1. In de 1e Periode eindigde RAS uiteindelijk met 2 gewonnen, 3x gelijk en 3x verlies met 7 punten op de 9e plaats. Helaas werden hierna de prestaties van het Vlaggenschip van RAS alleen maar minder. Tot aan de winterstop werd er nog maar één keer gelijk gespeeld en verder alleen maar verloren, zodat de club met 8 punten uit 13 wedstrijden op de voorlaatste plaats in de Hoofdklasse was beland.
Na een lange winterstop (i.v.m. de vorst) werden de prestaties van RAS er niet beter op. Men wist n.l. alleen nog te winnen van VCS (5-1) en gelijk te spelen tegen vv Marine (3-3) en alle overige wedstrijden werden verloren. Door een 5-1 nederlaag tegen DORR degradeerde RAS op 27 april 1988 uiteindelijk naar de 1e Klasse van de Haagse Voetbal Bond.
De cijfers van RAS 1 dit seizoen: 22 gespeeld en 11 punten, doelsaldo 26-57.

>

Seizoen 1988-1989

>

De twaalf clubs die in het seizoen 1988-1989 in de zaterdag 1e Klasse B van de HVB uitkwamen waren; Amar Deep, DVC, Graaf Willem II VAC, HS Texas DHB, HTSV, KSD, vv Nationale Nederlanden, PGS, RAS, RAVA, Schipluiden en SVGEB.

O.l.v. de nieuwe trainer Jan Niemeijer presteerde RAS gelukkig beter dan in het vorige seizoen. Van de 22 competitiewedstrijden wist RAS er 7 te winnen, 7 gelijk te spelen en werd er 8 keer verloren. Met 21 punten en een doelsaldo van 43 voor en 46 tegen eindigde men op een zesde positie van de ranglijst. Kampioen werd v.v. Nationale Nederlanden met 34 punten.

Seizoen 1989-1990

>

<

Seizoen 1990-1991

>

<

Seizoen 1991-1992

De zaterdag 2e Klasse HVB bestond dit seizoen uit 13 teams, te weten: Blauw Zwart, CWP, DWO, ESDO, GDA, Graaf Willem II VAC, Marine, MVO’72, ORNAS, PZH, RAS, Westerkwartier en FC Zoetermeer.

>

Seizoen 1992-1993

>

De zaterdag 1e Klasse B van de HVB was in het seizoen 1992-1993 uit de volgende clubs samengesteld: CWP, DVC, EOC, HS texas DHB, Kamraan, KSD, Neta Dall, PGS, Quick Steps, RAS, VELO en sv Wassenaar.

<

Seizoen 1993-1994

>

<

Seizoen 1994-1995

<

>

Seizoen 1995-1996

<

De zaterdag 1e Klasse A van de HVB was in het seizoen 1995-1996 uit de volgende clubs samengesteld: Ariston’80, BSC’68, Cromvliet, Marine, Neta Dall, PGS, RAS, RVC, VCS en Vredenburch.

>

Seizoen 2002-2003

>

Het eerste elftal van v.v. RAS kwam in het seizoen 2002-2003 uit in de 5e Klasse A van de KNVB met ditmaal als tegenstanders; Aarlanderveen, sv Duinoord/De Jagers, Foreholte, GWS, Leidsche Boys, LFC, Marine,  Roodenburg, SJC, SVOW en UVS.

De formatie van trainer Wim Zoutendijk presteerde dit seizoen naar behoren. Van de 22 competitiewedstrijden werden er 11 gewonnen, 5 gelijk gespeeld en 6 verloren. Met  38 punten en een doelsaldo van 54 voor en 57 tegen eindigde RAS 1, samen met Roodenburg en Aarlanderveen op een gedeelde derde positie van de ranglijst. Kampioen werd SJC met 50 punten, gevolgd door LFC (42).

<

Seizoen 2008-2009

Volgt……

Seizoen 2009-2010

Volgt……
Het 1e elftal van RAS werd voor dit seizoen ingedeeld in de 3e Klasse C samen met CION, Die Haghe, DSVP, DVO’32, Haaglandia, KMD, Naaldwijk, sv Polanen, Rhoon, SSS en Victoria’04.

Door de vorming van de Topklasse komen er in het seizoen 2010-2011 extra plaatsen vrij in de Hoofdklasse, 1e- en 2e- Klasse. Bovendien zullen vanaf het seizoen 2010-2011 ook de competities in de 2e Klasse gaan bestaan uit 14- i.p.v. 12 ploegen. Dit betekende dat in dit voetbalseizoen 2009-2010 een verzwaarde promotie regeling gold en zodoende de nummers 1 en 2 in de eindstand zouden promoveren naar de 2e Klasse.

>

Tijdens de nieuwjaarsreceptie mocht voorzitter Ron Hendriksen  een lid van RAS in het zonnetje zetten.  Cees Grundmann ontving n.l. een oorkonde vanwege het feit dat hij reeds 50 jaar aan de vereniging verbonden was.

 

>

Seizoen 2010-2011

Begin augustus 2010 werd bekend dat er toch een nieuw kunstgrasveld op het terrein van RAS en ODB aan de Alberdastraat werd aangelegd. In tegenstelling tot het oude kunstgrasveld, waarin rubber was verwerkt, kwam er nu een met zand ingestrooid veld. De werkzaamheden begonnen op 16 augustus en, na enige vertraging, werd op dinsdag 12 oktober 2010 het nieuwe kunstgrasveld eindelijk definitief goedgekeurd.
Na de promotie van het vorige seizoen werd het eerste elftal van RAS voor seizoen 2010-2011 ingedeeld in de 2e Klasse C met als tegenstanders Oegstgeest, Soccer Boys, Haaglandia SW, Roodenburg, DSVP, Polanen, SVC’08, DUNO, Zevenhoven, Forum Sport, GHC, LYRA en RCL.
De eerste competitiewedstrijd van het nieuwe seizoen moest RAS “thuis” aantreden tegen, de andere promovendi van vorig seizoen, sv Polanen. Het werd uiteindelijk 0-2 voor Polanen. In de tweede wedstrijd, de derby bij DUNO uit, behaalde RAS haar eerste punt van het seizoen door zeer knap met 2-2 gelijk te spelen. Daarna ging het bergafwaarts met de prestaties van RAS want achtereenvolgens werd er op rij verloren van Zevenhoven (1-2), Soccer Boys (2-1), Haaglandia (0-2), RCL (4-1) en Forum Sport (0-3). Ondanks de slechte prestaties en de laatste plaats met slechts één punt maakte zowel het bestuur van RAS als trainer Eki Korte zich nog absoluut geen zorgen voor degradatie.
En ze bleken gelijk te krijgen want op 6 november 2010 behaalde RAS, thuis tegen Roodenburg, de eerste zege (5-3) van het seizoen binnen. In deze wedstrijd stond RAS na 25 minuten voetballen nog wel met 1-3 achter maar met een enorme wilskracht en bezieling wisten de mannen van trainer Korte toch nog met 5-3 te winnen. Op 13 november speelde RAS 0-0 in en tegen Oegstgeest en vervolgens werd er tweemaal op rij gewonnen van SVC’08 (3-1) en uit tegen de latere kampioen GHC (2-3). De stand onderin de 2e Klasse C was tijdens de winterstop als volgt; 9. Oegstgeest 11-12, 10. Soccer Boys 11-12, 11. RAS 11-11, 12. DSVP 11-8, 13. Roodenburg 11-7 en 14. Polanen 11-5.
Tijdens de winterstop maakte trainer Eki Korte bekend dat hij RAS aan het einde van dit seizoen zal gaan verlaten.
Op 22 januari 2011 begon de tweede helft van de competitie en door de 1-2 winst van RAS bij sv Polanen bleef men voor de vijfde opeenvolgende wedstrijd ongeslagen. Aan de successtory van RAS leek vooralsnog geen einde te komen want op 29 januari greep de formatie van Eki Korte tegen buurman DUNO wederom de winst (3-2). Echter een week later verloor RAS, na bijna vier maanden, weer eens. Bij Zevenhoven werd het maar liefst 4-1.
Maar RAS herstelde zich een week later weer prima want met de belangrijke zege op Soccer Boys (2-0) nam men afstand van de onderste regionen. Na RAS-DSVP (2-2) volgde het uitduel tegen angstgegner Haaglandia. Voor de vierde maal op rij in twee seizoen tijd verloor RAS wederom (1-0). Het team van Eki Korte raakte weer in een dip want na LYRA-RAS (3-0), RAS-RCL (3-3), Forum Sport-RAS (6-1) en RAS-GHC (0-5) was men weer in de onderste regionen van de 2e Klasse beland.
Op 9 april behaalde RAS in Leiden bij concurrent Roodenburg een gouden zege. Theo Wildschut en Ralph van Breukelen wisten een 1-0 achterstand om te buigen in een 1-2 overwinning. Een week later behaalde RAS wederom een belangrijke zege door “thuis” Oegstgeest met 3-2 te verslaan. Door deze overwinning naderde men de handhaving in de 2e Klasse. RAS had nu nog aan één overwinning in de laatste drie wedstrijden genoeg om dit doel te bereiken. Bij SVC’08 werd er met 2-0 verloren dus moest het in de volgende thuiswedstrijd op 7 mei tegen kampioenskandidaat LYRA gebeuren. Dit lukte ook want door een zeer knappe 2-1 overwinning speelde RAS zich definitief in veilige haven. De laatste competitiewedstrijd verloor RAS nog bij DSVP met 3-2 zodat de eindstand onderin de 2e Klasse C als volgt was; 9. Roodenburg 26-31, 10. RAS 26-31, 11. Haaglandia 26-28, 12. DSVP 26-28, 13. Soccer Boys 26-26 en 14. Polanen 26-12.

Seizoen 2011-2012

>

Het bestuur van RAS had voorafgaande aan de Algemene Ledenvergadering van 22 november 2011 de noodklok geluid. De club zat met een groot tekort aan kaderleden en ook in het bestuur dreigden teveel plaatsen onbezet te blijven. Ondanks de noodkreet viel de opkomst op deze ALV zwaar tegen. Toch werd de crisissfeer tijdens die vergadering weggenomen. De Hsv RAS verwelkomde n.l. een nieuwe penningmeester in de persoon van Frans Bitter, een man met verstand van zaken. Daarnaast kwam er nu ook een financiële commissie binnen de club, die ondersteuning ging brengen.

>

Het bestuur van RAS had voor het seizoen 2011-2012 Jimmy Charite als nieuwe trainer vastgelegd.
Ook in het seizoen 2011-2012 werd het 1e elftal van RAS in de 2e klasse C ingedeeld. Nieuwkomers in deze Klasse waren Gouda (kwam uit 2D), HVC ’10 (kampioen in 3C), MVV ’27 (kwam uit 2D) en Valken ’68 (kampioen in 3A). GHC (kampioen), RCL (gepromoveerd via nacompetitie), Soccer Boys (gedegradeerd) en Polanen (gedegradeerd) maakte geen deel meer uit van de de 2e klasse C. De volledige competitie-indeling was als volgt: DSVP, DUNO, Forum Sport, Gouda, Haaglandia/Winston, HVC ’10, Lyra, MVV ’27, Oegstgeest, RAS, Roodenburg, SVC ’08, Valken ’68 en Zevenhoven.
Trainer Jim Charité beleefde met zijn nieuwe ploeg een dramatisch begin van de competitie want de eerste zeven wedstrijden op rij, tegen achtereenvolgens Gouda (0-6), Valken’68 (3-2), Zevenhoven (1-2), SVC’08 (2-1), MVV’27 (0-2), Oegstgeest (4-2) en DUNO (2-3), werden allen verloren. Hierdoor stond RAS na zeven gespeelde wedstrijden en nul punten en een doelsaldo van 8-22 stijf onderaan in de 2e Klasse C.
Toch had trainer Charité alle vertrouwen in zijn team en verkondigde in oktober 2011 in de AD/HC dat de 2e Klasse nog lang niet van zijn RAS af was. Ook het RAS-bestuur had alle vertrouwen in Charité en dit werd al op 27 oktober mooi weergegeven met een contractverlenging. De belofte van Charité kwam al snel uit want op zaterdag 29 oktober behaalde RAS in Hoek van Holland zeer verrassend een 1-4 overwinning bij koploper HVC’10. Het hek leek nu van de dam want een week later werd, door een doelpunt van topscorer Dylan Zoutendijk, ook LYRA met 1-0 verslagen. Op 12 november werd er echter weer (onverdiend) verloren bij Haaglandia (3-2) maar een week later werd deze nederlaag weer knap rechtgezet door het hooggeklasseerde Forum Sport met 3-2 te verslaan. In de laatste competitiewedstrijd voor de winterstop speelde RAS thuis 1-1 gelijk tegen koploper DSVP. Door deze knappe “eindsprint” ging RAS, met 10 punten uit 12 wedstrijden, op een twaalfde positie in de 2e Klasse C de winterstop in, met één punt voorsprong op Oegstgeest en drie punten op Roodenburg. Bovendien hadden de mannen van Charité nog een inhaalduel tegoed.
Het jaar 2012 begon uitstekend voor RAS en RAS-spits Dylan Zoutendijk. Op zaterdag 14 januari won men n.l. het inhaalduel bij hekkensluiter Roodenburg met 2-4, onder meer door drie doelpunten van Zoutendijk. Met deze belangrijke overwinning nam RAS afstand van de onderste plaats. Toch kende het vervolg van de competitie qua prestaties vele up’s and downs. Zo werd er bijv. flink verloren van Valken’68 (0-5), Zevenhoven (7-1), LYRA (5-1) en HVC’10 (1-4) maar ook weer knap gewonnen van o.a. MVV’27 (2-5), SVC’08 (4-3) en Roodenburg (5-2). Al met al eindigde RAS uiteindelijk met 27 punten uit 26 duels op een 12e positie in de 2e Klasse C, wat nacompetitie betekende.
In de eerste promotie/degradatie-ronde moest RAS het opnemen tegen Lugdunum. Het thuisduel wist RAS nog met 4-3 te winnen maar “uit” werd het, uiteindelijk na verlenging, 5-2 voor Lugdunum waardoor RAS alsnog degradeerde naar de 3e Klasse.
Ondanks deze enorme domper was het zeer opmerkelijk te noemen dat RAS 1 zo goed voor de dag kwam in het Haaglanden Voetbaltoernooi. Na overwinningen op HMSH zaterdag (0-9), Haaglandia SW zaterdag (2-3), LYRA (2-3), TAC’90 zondag (0-2) en VELO (1-1, door na strafschoppen), haalde het team zelfs de finale. Op zaterdag 2 juni moest RAS in de finale aantreden tegen Quick. Op het veld van Haaglandia verloor RAS helaas met 3-1 van Quick en was hiermee het (lange) seizoen afgelopen.

Het tweede elftal van RAS, o.l.v. trainer Jordi Domingos, werd op donderdagmiddag 17 mei (Hemelvaartsdag) kampioen van de Res. 3e klasse B! Op het terrein van VUC werd in een belissingswedstrijd met 1-0 gewonnen van DWO 2.  Het meer spannende dan fraaie duel werd in de 80e minuut beslist door een fraaie vrije trap van Ferdi Ersoy.

Op de Algemene Ledenvergadering van 23 november 2011 werd Frans Bitter benoemd tot penningmeester van RAS en volgde hiermee Cees Mourits op.
Voormalig RAS-lid Tim Krul maakte deel uit van de selectie van het Nederlands-elftal o.l.v. trainer Bert van Marwijk voor deelname aan het Europees Kampioenschap voetbal in Polen en de Oekraine. Doelman Tim Krul keepte op dat moment voor het Engelse Newcastle United.

Seizoen 2012-2013

Op de Algemene Ledenvergadering van dinsdag 20 november 2012 besloot Ron Hendriksen zich niet meer verkiesbaar te stellen voor een nieuwe termijn als voorzitter van RAS.  Het bestuur had vervolgens, naar aanleiding van de ontstane situatie, Mark Voogd gevraagd als interim-voorzitter de honneurs waar te nemen. Tijdens deze ledenvergadering gingen de leden akkoord met deze tijdelijke benoeming.
Na de degradatie van afgelopen seizoen werd het 1e elftal van RAS dit seizoen ingedeeld in de 3e Klasse C met als tegenstanders CION, Die Haghe, Duindorp, Honselersdijk, Houtwijk, KMD, Maasdijk, MSV’71, MVV’27, Quick Steps, Semper Altius, Victoria’04 en Westlandia.

Op 2 oktober 2012 besloten RAS en trainer Jim Charité definitief per direct uit elkaar te gaan. De reden voor dit besluit waren de tegenvallende resultaten en het ontbreken van voldoende chemie tussen de trainer en de huidige spelersgroep. Het bestuur van RAS had deze beslissing overigens niet lichtvaardig genomen. Uit gesprekken met de trainer, de spelers en de technische staf kwam naar voren, dat het verwachtingspatroon bij spelers en trainer nogal ver uiteen liep. De assistent-trainers Jordi Domingos en Rick van Veen namen voorlopig de honneurs waarn.

>

Op zaterdag 1 juni degradeerde RAS wederom, ditmaal naar de 4e Klasse van het zaterdagvoetbal. Het allesbeslissende duel tegen Hermandad uit Rotterdam ging met 2-3 verloren, terwijl RAS eigenlijk met drie doelpunten verschil had moeten winnen om zich nog te kunnen handhaven.

>

Tijdens de druk bezochte Extra Algemene Ledenvergadering van dinsdag 28 mei 2013 namen de leden van R.A.S. enkele belangrijke beslissingen. Zo kreeg het bestuur carte blanche om de onderhandelingen met de gemeente Den Haag over het Buurthuis van de Toekomst verder in te gaan. Zo rond november 2013 zal het bestuur i.s.m. de gemeente de volgende stappen zetten die uiteindelijk moeten leiden tot een nieuw clubhuis.

Na een korte inleiding door PR-functionaris Nico Mourits werden door de vergadering respectievelijk Mark Voogd (Als voorzitter), Johan Stravers (Als secretaris) en Gerco Pronk (Controller en Bestuurslid Technische zaken) officieel benoemd.

>

Seizoen 2013-2014

Per 1 juli 2013 werd de Haagse Scheidsrechters Vereniging, kortweg de HSV, officieel inwoner bij RAS aan de Albardastraat. De HSV had hiervoor 1,5 jaar bij SVH aan de Noordweg ingewoond.

>

Jan Linkerhof werd met ingang van het seizoen 2013-2014 de nieuwe trainer van zaterdagclub RAS. Voor Linkerhof lag er een enorme klus te wachten, want sportief gezien maakte de club aan de Albardastraat niet haar beste tijd door. In het seizoen 2011-2012 was de degradatie uit de tweede klasse een feit en ook in seizoen 2012-2013 kan het eerste team geen potten breken en degradeerde zodoende naar de 4e Klasse. Het bestuur van RAS hoopte dan ook dat, de als ambitieus bekend staande, trainer Linkerhof precies paste bij de plannen die de club voor ogen had de komende jaren.

De indeling van West II zaterdag 4e klasse C was in seizoen 2013-2014 uit de volgende clubs samengesteld; BMT, Duindorp sv, HDV, HVV Hercules Den Haag, KSD-Marine, sv Loosduinen, PGS/VOGEL, RAS, Vredenburch, VUC, Wanica Star, Te Werve, en Wilhelmus.

>

>

De Algemene Ledenvergadering van RAS besloot op maandagavond 16 december 2013 unaniem dat het bestuur door kon gaan op de ingeslagen weg, die uiteindelijk moest gaan leiden tot een nieuw clubgebouw. Voorzitter Mark Voogd presenteerde op enthousiaste wijze de plannen waaraan de afgelopen maanden keihard was gewerkt. Samen met de gemeente Den Haag zou vervolgens in januari worden bekeken wat de vervolgstappen waren. De aanwezige leden waren onder de indruk van het werk dat tot nu toe al gedaan was. De getoonde tekeningen riepen veel goede reacties op. Uiteraard waren er ook kritische kanttekeningen, met name over de al dan niet te nemen risico’s, maar de algehele teneur was er toch een van groot enthousiasme.
Medio maart zal de kogel definitief door de kerk moeten gaan. Dan zullen de leden, als alles volgens plan verloopt, hun fiat moeten geven aan de plannen. De komende maanden zal u nog veel lezen over de plannen en over de initiatieven die e.e.a. ook financieel haalbaar moeten maken. Alles duurde echter langer dan was gepland. In mei 2014 zat er eindelijk iets meer vooruitgang met de plannen van de nieuwbouw, maar sommige “molens” draaiden wat langzaam. Alle documenten waren inmiddels ingeleverd en akkoord verklaard. Dit was een lange procedure, die nu eenmaal doorlopen moest worden.

>

>

Trainer Jan Linkerhof informeerde het bestuur van RAS donderdag 29 mei over zijn vertrek naar Hsv Duno. De trainer was benaderd door zijn oude club met het verzoek om daar weer als trainer in dienst te komen. Bovendien werd Jan Linkerhof door DUNO een langlopend contract als technisch directeur in het vooruitzicht gesteld.
Het bestuur van RAS was door deze mededeling onaangenaam verrast. Enkele maanden geleden waren RAS en Jan Linkerhof immers een verlenging van zijn contract overeengekomen. Het bestuur was dan ook niet blij dat DUNO, zeker zo vlak voor het einde van de transferperiode, de trainer heeft gevraagd. Het bestuur liet dit ook aan DUNO, waarmee RAS overigens verder een prima relatie mee had, laten weten.
Het bestuur van RAS moest zich dus op korte termijn beraden over de thans ontstane situatie en zo snel mogelijk op zoek gaan naar een nieuwe oefenmeester voor het seizoen 2014-2015.

Al op maandag 2 juni presenteerde het bestuur vol trots dat men Dick Jol m.i.v. komend seizoen als de nieuwe trainer van RAS. Met het aanstellen van Dick Jol hoopte RAS hiermee een nieuw tijdperk te kunnen gaan inluiden, met name omdat Jol  prioriteit wilde stellen aan de doorstroming van jeugd en continuïteit binnen de vereniging.
Dirk Zier Gerardus Jol, zoals de Scheveninger bij zijn geboorte in 1956 officieel gedoopt werd, was in een recent verleden als speler actief in het betaalde voetbal. Hij kwam o.a. uit voor N.E.C. en Kortrijk. Verder is hij natuurlijk vooral bekend als een van de beste betaald-voetbal scheidsrechters van Nederland. In zijn carrière als referee heeft hij vele hoogtepunten bereikt.

Seizoen 2014-2015

Het bestuur van RAS schreef voor het seizoen 2014-2015 3 seniorenelftallen en 2 veteranenteams in voor de zaterdagcompetitie. De jeugdafdeling bestond dit seizoen uit 2 B teams, 2 C, 2 D, 4 E, 3 F een minipupillen en een meisjes MC 1.

Het bestuur van RAS was dit jaar vertegenwoordigd uit: Mark Voogd (voorzitter), Pim Beekink (jeugdvoorzitter), Frans Bitter (penningmeester), Johan Stravers (secretaris), Gerco Pronk (technische zaken selectie/financieel controler) en Cees Mourits (penningmeester).

RAS bereikte dit seizoen voor het eerst in haar bestaan het aantal van 200 (!!) jeugdleden. Onder leiding van jeugdvoorzitter Pim Beekink had de club de afgelopen jaren keihard ingezet op de toename van het aantal jeugdleden. Door tal van activiteiten en promotie-acties in de rondom gelegen wijken, floreerde de jeugdafdeling thans als nooit tevoren. Kathrina van der Palm scheef zich in november 2014 in als 200e jeugdlid van RAS.

In de maand november kreeg de Haagse voetbalvereniging RAS het geweldige nieuws te horen dat de club een geheel nieuw clubgebouw zou krijgen. Op de plek van de huidige kantine moest na het seizoen 2014-2015 een Buurthuis van de Toekomst komen te staan. De kosten voor het nieuwe onderkomen zouden worden betaald door de gemeente, diverse fondsen en een aantal RAS-leden. Een lening bleek niet noodzakelijk.
Het nieuwe clubgebouw van RAS zou een waar “sportparadijs” gaan worden. Het Buurthuis van de Toekomst zou, qua uitvoering, zeer fraai worden. In mei 2015 zou er begonnen worden met de sloop van de huidige kantine, waarna een pand zal worden neergezet wat uit drie (!) etages zou gaan bestaan.
In samenwerking met de gemeente Den Haag en Fonds 1810, werd er besloten dat het nieuwe pand voortaan zeven dagen per week van 7-23.00 uur geopend zal zijn. Naast voetbal moest er ook ruimte komen voor kaartclubs, de wijkvereniging, de scheidsrechtersvereniging, een hardloopvereniging, fysiotherapeuten en zal het worden gebruikt als buurthuis en restaurant voor de wijk.
Voor het nieuwe gebouw werd gekozen voor een ontwerp van de befaamde Italiaanse architect Giuseppe Sacconi, die bekend stond voor zijn grote glazen oppervlakten. Hierdoor zou er een goed overzicht komen te ontstaan op het hoofdveld, zowel op de begane grond als op de derde etage.

Tijdens de zeer druk bezochte Nieuwjaarsreceptie van RAS benadrukte voorzitter Mark Voogd in zijn speech dat het jaar 2015 wel eens van cruciaal belang kon gaan zijn voor de toekomst van de vereniging: “In 2015 gaat het dan eindelijk gebeuren. We krijgen ons Buurthuis van de Toekomst. Een nieuw clubgebouw dat RAS de komende jaren weer zekerheid geeft m.b.t. het voortbestaan van onze club. Het wordt een jaar vol uitdagingen, waarin we in mei gaan beginnen met de sloop van ons oude, vertrouwde, clubgebouw. We zullen heel veel zelf moeten gaan doen, veel zelfredzaamheid dus. Daarom doe ik ook een beroep op alle RAS-leden om de bouwcommissie, die binnenkort in het leven wordt geroepen te helpen. Uw hulp is hard nodig en dat kan echt op vele gebieden. Samen zijn we RAS!”, aldus de preses in zijn toespraak.
Tijdens deze Nieuwjaarsreceptie werd er tevens een zilveren speld uitgereikt aan Ricardo de Jong, die 25 jaar lid was van RAS. Ook werden Pim Beekink en Nico Mourits in het zonnetje gezet vanwege hun verdiensten voor de club in het afgelopen seizoen.

De vakantie was in de regio West nog maar net begonnen toen de eerste selectietrainingen bij RAS zich alweer aandiende. Op maandag 4 augustus ging de, deels vernieuwde, selectie, o.l.v. trainer Dick Jol aan de slag.

De indeling van West II zaterdag 4e klasse B was in seizoen 2014-2015 als volgt samengesteld: BMT, HDV, Hercules, HPSV, Loosduinen, Maasdijk, MSV’71, PGS/Vogel, RAS, Te Werve, Verburch, Vredenburch, Wanica Star.
De selectie van RAS kreeg te maken met een moeilijke start van het seizoen. De eerste twee wedstrijden tegen Maasdijk (6-3) en HDV (0-4) gingen verloren. Op 20 september volgde dan toch de eerste overwinning toen er bij Wanica Star met 0-7 werd gewonnen. Een week later trok Wanica Star zich echter terug uit de competitie en kwam deze uitslag weer te vervallen. Hierna volgde er wederom een nederlaag, RAS-BMT werd 0-1.
De oorzaak van de slechte prestatie’s was vrij duidelijk. Er was nog nauwelijks een selectie en dus moest er geput worden uit de jeugd, want RAS beschikte over een zeer behoorlijke jeugdafdeling en daar moest het dit seizoen dan maar mee gebeuren.Natuurlijk bleven resultaten daarom vooralsnog uit, maar de planning was niet kortzichtig. Er moest nu worden gebouwd aan een nieuw elftal en dat zal dan over een paar jaar resultaat op moeten gaan leveren.
Tot aan de winterstop werd er door RAS 1 slechts 1 keer gewonnen, 2 maal gelijk gespeeld en 8 keer verloren. Met 5 punten en een doelsaldo van 10 voor en 45 tegen ging RAS op de voorlaatste plaats van de 4e Klasse B de winterstop in.

Trainer Dick Jol en RAS besloten in, zoals dat zo mooi heet, “goed onderling overleg” per 1-1-2015 afscheid van elkaar te nemen. De laatste weken bleek er van enige chemie tussen de trainer en de spelersgroep geen sprake meer en was de opkomst op de training niet volgens verwachting. Zowel de trainer als het bestuur van RAS zag hierdoor geen perspectief meer om de samenwerking te continueren in het nieuwe jaar. Voor wat betreft de rest van het seizoen vroeg het bestuur aan Stefan Barrett en Jordi Domingos om de komende maanden als trainersduo de honneurs van RAS 1 waar te nemen.

In de tweede seizoenshelft waren de resultaten iets beter dan voor de winterstop. Gewonnen werd er van HDV (1-4), BMT (0-3) en Hercules (4-0) en gelijk gespeeld tegen HPSV (1-1) en sv Loosduinen (1-1). De overige wedstrijden gingen verloren.
Van de 22 competitiewedstrijden wist RAS er dus 4 te winnen, 4 gelijk te spelen en werd er 14 keer verloren. Met 16 punten, en een doelsaldo van 25-75, eindigde de clubs op de 9e plaats op de ranglijst van de 4e Klasse B. Dit was nog voor BMT (15 punten), HDV (11) en HPSV (10).

In tegenstelling bij de senioren was het seizoen 2014-2015 voor de jeugdafdeling van RAS een fantastisch jaar geworden, waarbij het aantal leden aanzienlijk was toegenomen. Ook het aantal vrijwilligers dat deze groep heeft voortgebracht was enorm! Hierdoor was het jeugdbestuur in staat om niet alleen op zaterdag, maar ook op de trainingsavonden alle functies in te laten vullen door enthousiaste mensen. Verder investeerde RAS dit seizoen flink in opleidingen voor jeugdtrainers en jeugdscheidsrechters, met als doel de jonge talentvolle spelers en scheidsrechters naar een hoger niveau willen te brengen.
Maar liefst 5 jeugdteams van RAS werden dit seizoen kampioen. De B1 (in de 3e Klasse 8), C2 (5e Klasse 11), D1 (3e Klasse 05), F1 (6e Klasse 12) en de F2 in de 10e Klasse 32.

Op zaterdag 9 mei 2015 was het oude, vertrouwde, clubgebouw van RAS nog één keer het toneel voor een feestavond. Een feestavond met een weemoedig randje. Immers, twee dagen later zou de sloperskogel door het gebouw, dat voor velen sinds de jaren 60 een huiskamer was geworden, gaan. Binnen de voetbalwereld stond het clubhuis van RAS bekend als een van de gezelligste in Den Haag en omstreken. Helaas voldeed het clubhuis niet meer aan de eisen van deze tijd en bleek ook dat de kantine langzaam aan het wegzakken was. Het gebouw ging dus verdwijnen. Gelukkig zou er een prachtig, nieuw, Buurthuis van de Toekomst voor terug komen. Op zaterdagavond was het dus nog een keer feest. Een feest met een lach en een traan waar vele oud-RAS-leden ook van de partij waren om met elkaar te praten over het heden en verleden. Gezellig was het zeker. Een mooie finale voor het oude RAS clubhuis. Velen schreven, ter afscheid, nog een boodschap op de ramen.

Op maandagmorgen 11 mei 2015 begon in alle vroegte de sloop van het clubgebouw van RAS. Omstreeks 7 uur werd de eerste muur naar beneden gehaald. Tot in de avond werd er keihard gewerkt door de heren slopers en binnen een dag stond er alleen nog een klein stukje muur van de keuken overeind.

Seizoen 2015-2016

Bij aanvang van seizoen 2015-2016 was het bestuur van de Hvv RAS als volgt samengesteld: Mark Voogd (voorzitter), Johan Stravers (secretaris), Frans Bitter (penningmeester), Pim Beekink (jeugdvoorzitter), Gerco Pronk (technische zaken) en Nico Maurits (pr & communicatie).

Op vrijdagavond 16 oktober 2015 werd het nieuwe clubhuis van RAS officieel geopend. Door een ferme druk op een knop werden vier confetti-kanonnen geactiveerd door wethouder Baldewsingh en kon het feest beginnen. Naast de wethouder waren er zo’n 150 mensen aanwezig op het openingsfeestje. Bestuursleden van bevriende verenigingen, de Haagse scheidsrechtersvereniging, afgevaardigden uit de wijken, bestuursleden van de bridgeclub die bij RAS onderdak had gevonden en vele, vele leden en belangstellenden. Zij werden allereerst getrakteerd op een kort optreden van de Haagse commedian Bert Kleijweg die in een korte conference, in behoorlijk ABH (Algemeen Beschaafd Haags), de lachers op zijn hand wist te krijgen. Hierna was het woord aan de wethouder, die met een korte, maar bevlogen, speech de juiste toon wist te raken en de historie van RAS grappig voor het voetlicht bracht.
20151009_134345
Voorzitter Mark Voogd bedankte hierna uitgebreid alle vrijwilligers. Zij waren wekenlang bezig geweest om alles in orde te krijgen. Sommigen hadden zelfs twee of drie weken vrij genomen om te kunnen werken aan het clubhuis. Het was nu officieel: Het Buurthuis van de Toekomst is open! De Hvv RAS was nu klaar voor de toekomst!

Overigens werd tijdens de openingsavond van het nieuwe clubgebouw van RAS voorzitter Mark Voogd en jeugdvoorzitter Pim Beekink verrast met de benoeming tot Erelid van RAS. Het bestuur had dit besloten n.a.v. alle werkzaamheden van de heren Voogd en Beekink rond de nieuwbouw. Zonder hun doortastendheid was het nieuwe clubhuis er nooit gekomen. Daarnaast waren beide heren al jaren op vele fronten actief binnen de club. Uit handen van bestuurslid Gerco Pronk ontvingen zij een aantal fraaie kado’s plus bijgaande foto met daarop de Eretitel.

Het bestuur van RAS schreef voor het seizoen 2015-2016 in totaal 3 seniorenelftallen, 2 veteranenteams en een 45+ team in voor de zaterdagcompetitie. De jeugdafdeling van RAS bestond dit seizoen uit 1 A-elftal, 2x B, 3x C, 2x D, 3x E, 3x F, 1 meisjes B en 1 Minipupillen-team.

De zaterdag 4e Klasse B van de KNVB was in het seizoen 2015-2016 uit de volgende clubs samengesteld: BMT, Duindorp SV, Erasmus, GSC ESDO, HPSV, HVV Hercules, KSD-Marine, Laakkwartier, Loosduinen, PGS Vogel, Quick Steps, RAS, VELO en Vredenburch. Een bijna pure “Haagse” competitie dus met leuke derby’s.

Het bestuur had, in overleg met de selectie, besloten om Jordi Domingos dit seizoen aan te stellen als hoofdtrainer van RAS. De A-selectie van RAS was kwalitatief versterkt ten opzichte van vorig jaar en de methode van groepsproces qua trainen en samenwerken verscherpt. Dit bleek ook wel in de resultaten want RAS speelde een veel betere eerste seizoenshelft dan vorig jaar. Van de 13 competitiewedstrijden werden er 5 gewonnen, 4 gelijk gespeeld en werd er 4 keer verloren. Met 19 punten, en de doelcijfers 22-25, ging RAS op een keurige gedeelde zesde positie van de ranglijst de winterstop in.

<

Seizoen 2016-2017

Tijdens de Algemene Ledenvergadering van dinsdag 22 november 2016 werd het bestuur van RAS uitgebreid met drie nieuwe leden. Dit waren Jenny Pieterse (ass. Jeugdvoorzitter), Souhail Afkiran (Boekhouder) en Sandra Baltazar (leden- contributieadministratie). De overige bestuursleden waren: Mark Voogd (Voorzitter), Frans Bitter (Penningmeester), Johan Stravers (Secretaris), Pim Beekink (Jeugdvoorzitter), Gerco Pronk (Financieel controler / Buurthuis) en  Cees Mourits (2e Penningmeester).

Voor het seizoen 2016-2017 had de KNVB voor een nieuw competitiemodel gekozen. Dit nieuwe competitiemodel ging in de top bestaan uit een Eredivisie, een Eerste divisie, de Tweede divisie, twee Derde divisies en vier Hoofdklassen. In de competities kwam er ruimte voor de beloften-teams van betaald voetbalclubs, die voorheen nog uitkwamen in een gesloten competitie. Sportief gezien was dit een optimale voetbalpiramide. Zoveel mogelijk goede voetballers treffen elkaar in dezelfde competitiestructuur, en clubs kunnen nu bij wijze van spreken doorstoten van de vijfde klasse naar de Eredivisie. De top werd dus in theorie haalbaar voor iedereen en voor elke club. Met andere woorden, voor het eerst sinds de intrede van het betaald voetbal in 1954 werd promotie en degradatie tussen het betaald voetbal en amateurvoetbal mogelijk. Er was dus nog een hele lange weg te gaan voor het vlaggenschip van RAS want ook in dit seizoen kwam de Haagse club gewoon weer uit in de vierde klasse van het zaterdagvoetbal.

Er was echter nog een verandering vergeleken met het vorige seizoen. Vanaf het seizoen 2017-2018 ging de KNVB bij het jeugdvoetbal een aantal grote veranderingen doorvoeren. Deze pasten in het streven van de KNVB naar verbetering van kwaliteit en aantrekkelijkheid van het voetbal en spannende competities. Om de overgang geleidelijk te laten verlopen startte men in het seizoen 2016-2017 met de nieuwe aanduiding voor alle jeugdcompetities. De benaming voor de leeftijdscategorieën F tot en met A verdwenen. Daarvoor in de plaats kwamen de gebruikelijke aanduidingen die internationaal al geldde, Onder 19 tot en met onder 9.
De nieuwe benaming werd nu als volgt; Onder 19 (JO19), was voorheen A-junioren, Onder 17 (JO17), voorheen B-junioren, Onder 15 (JO15), voorheen C-junioren, Onder 13 (JO13), voorheen D-pupillen, Onder 11 (JO11), voorheen E-pupillen en Onder 9 (JO9) voorheen F-pupillen. De afkorting ‘JO’ betekent ‘Jeugd onder’. De opgave van teams ging op dezelfde manier als de jaren hiervoor. Alleen heette bijvoorbeeld het B1-elftal voortaan het O17-1 elftal en het D4 team het O13-4 team.

Het bestuur van RAS schreef dit seizoen voor de zaterdagcompetitie 3 seniorenelftallen, 2 veteranenteams en 1 35+team in bij de KNVB. De jeugdafdeling van RAS bestond ditmaal uit: 1x JO-19, 2x JO-17, 2x JO-15, 2x JO-13, 4x JO-11 en 3x JO-9 teams.

De indeling van het amateurvoetbal in de zaterdag 4e Klasse B zag er in seizoen 2016-2017 als volgt uit: Duindorp SV, DUNO, sv Erasmus, GSC ESDO, Haagse Hout, Hercules, HPSV, Laakkwartier, sv Madestein, PGS/Vogel, RAS, De Ster, TAC’90 en Vredenburch.

Trainer Jordi Domingos zag zijn selectie dit seizoen aardig aangesterkt worden. Mede hierdoor begon RAS uitstekend aan de competitie want van de eerste vijf competitiewedstrijden werden er vier gewonnen en een gelijk gespeeld. In de eerste seizoenshelft wist het vlaggenschip van RAS van de 13 competitiewedstrijden er 8 te winnen, 3 gelijk te spelen en 2 te verliezen. Met 27 punten, en het doelsaldo van 38-20, ging RAS dan ook op een prachtige tweede positie van de ranglijst de winterstop in. Dit waren nog wel 5 punten minder dan koploper Duindorp SV.

Ook in de tweede seizoenshelft kwamen de mannen van trainer Domingos uitstekend voor de dag want RAS veroverde de 2e Periodetitel en bleef koploper Duindorp SV heel lang op de hielen volgen. Duindorp SV werd uiteindelijk toch kampioen en van de 26 competitiewedstrijden wist RAS er 16 te winnen, 5 gelijk te spelen en 5 te verliezen. Met 53 punten, en de doelcijfers 75 voor en 40 tegen, eindigde men op een uitstekende tweede positie van de ranglijst.

Door het winnen van de 2e Periodetitel was RAS al verzekerd van nacompetitie. Poule 4 in de strijd om een plaatst in de 3e Klasse bestond uit: Oegstgeest, Quick Steps, RAS en Semper Altius. RAS begon de nacompetitie uitstekend met een 0-1 zege bij Oegstgeest maar ging een week later helaas aan de Albardastraat hard onderuit (2-6) tegen 3e Klasser Quick Steps. In de laatste wedstrijd van deze nacompetitie verpletterde RAS tegenstander Semper Altius met 8-1. Door het verlies van Quick Steps tegen Oegstgeest kwam RAS echter twee doelpunten tekort om alsnog te promoveren naar de 3e Klasse.

Bij vier teams van Hvv RAS mocht aan het einde van het seizoen 2016-2017 de kampioensvlag in top. De JO19-1 werd met 39 punten uit 16 duels kampioen van de 3e Klasse 06. De JO15-1 met 38 uit 18 kampioen van de 2e Klasse 13. De JO11-2 met 51 uit 18 kampioen van de 5e Klasse 12 en de JO11-4 met 42 uit 18 kampioen van de 10e Klasse 08.

Seizoen 2017-2018

Met ingang van dit seizoen zette de Hvv RAS een eerste stap op weg naar een rookvrije sportaccommodatie. Rondom het veld en voor de ingang van het clubgebouw werden borden geplaatst met het verzoek hier niet meer te roken. Hiermee hoopte men een weg in te slaan naar een rookvrije generatie.

Tegen alle verwachtingen in bleef het ledenaantal bij de Hvv RAS maar groeien, dit was vooral het geval bij de jeugdafdeling. Met andere woorden, het nieuwe jeugdbestuur was fantastisch bezig en RAS kon dan ook de toekomst met vertrouwen tegemoet zien.
Het bestuur van RAS schreef voor het seizoen 2017-2018 voor de zaterdagcompetitie 4 seniorenelftallen en 2 veteranenteams in bij de KNVB. De jeugdafdeling bestond dit seizoen uit: 2x JO17, 3x JO15, 3x JO13, 4x JO11 en 4 JO9 teams.

De indeling van Hvv RAS 1 voor het seizoen 2017-2018 in de zaterdag 4e Klasse B luidde als volgt; Hsv Celeritas, Hsv DUNO, sv Erasmus, GSC-ESDO, HDV, Hvv Hercules, sv Houtwijk, sv Loosduinen, sv Madestein, PGS-Vogel, Hvv RAS, VCS en Wanica Star.

Na het uitstekende seizoen 2016-2017 vielen de prestaties van RAS 1 dit seizoen tegen. Van de uiteindelijk 22 competitiewedstrijden wisten de mannen van trainer Jordi Domingos er 9 te winnen, 1 gelijk te spelen en maar 12 te verliezen. Met 28 punten, en een doelsaldo van 68 voor en 51 tegen, eindigde men op de achtste positie van de ranglijst.
Maurizio Resodiwirjo werd dit seizoen bij RAS 1 topscorer met 17 doelpunten.

Bij één team van Hvv RAS kon dit seizoen de kampioensvlag in top. Bij de jeugd werd de JO11-2 kampioen van de 5e Klasse 03 VJ.

Eind juni 2018 introduceerde RAS een eigen clubcard om mee te betalen. Deze werd gekoppeld aan het nieuwe kassasysteem en werd zo gebruikt als betaalpas voor consumpties in het clubhuis.

Seizoen 2018-2019

Op zaterdag 28 juli 2018 bestond de Hvv RAS alweer 90 jaar! Maar liefst negentig jaar geleden dus werd de oprichtingsvergadering van RAS gehouden op 28 juli 1928 in de bovenzaal van Café-Restaurant EMMA aan het Regentesseplein te ‘s-Gravenhage. Echte festiviteiten rondom het 90-jarig bestaan van de club werden niet gevierd maar later in dit seizoen zou men hier nog wel aandacht aan besteden.

>

In het seizoen 2018-2019 kwam Hvv RAS 1 uit in de zaterdag 4e Klasse D en moest het daarin opnemen tegen de volgende tegenstanders: BMT, Erasmus, GDA, GSCESDO, HPSV, Houtwijk, sv Loosduinen, MSV’71, PGS-Vogel, Quintus, RVC/Celeritas, TAC’90 en Wanica Star. Een bijna geheel Haagse poule dus met daarbij Quintus uit Kwintsheul en MSV’71 uit Maassluis.

>

Seizoen 2019-2020

>

Tijdens de druk bezochte nieuwjaarsreceptie van zaterdag 4 januari 2020 werd Jan Werkman door het bestuur van Hvv RAS in het zonnetje gezet. De heer Werman ontving de gouden RAS-speld wegens zijn 50-jarig lidmaatschap van de club. Bovendien ontving hij ook nog een aantal kado’s, niet alleen vanwege dit jubileum, maar ook omdat Jan al die jaren als vrijwilliger binnen de vereniging werkzaam is geweest. Voorzitter Mark Voogd roemde Jan Werkman vanwege al zijn werk voor de club. Met name zijn werk achter de bar en het jarenlang op zaterdag in alle vroegte openen van het clubhuis.

Dit seizoen kwamen er voor RAS op de zaterdag 4 seniorenelftallen, 1 veteranenteam en 1 mannen 45+ team in het veld. De jeugdafdeling was uit een JO19, 2 JO17, 2 JO15, 3 JO13, 3 JO11, 1 JO10, 2 JO9, 2 JO8 en 1 JO7 teams samengesteld.

Het eerste elftal van RAS kwam in het seizoen 2019-2020 uit in de 4e Klasse E. De competitie-indeling hiervan was als volgt : BMT, sv Erasmus, GSC-ESDO, HMC, HMSH, sv Houtwijk, Maasdijk, MSV’71, PGS-Vogel, Quintus, RAS, VCS en Wanica Star.

In een competitie waarin sv Houtwijk het gehele seizoen oppermachtig was speelde de formatie van trainer Jordi Domingos geen rol van betekenis. Het seizoen zou echter nooit worden afgemaakt want na de uitbraak van het coronavirus (begin maart 2020) lag een groot deel van het dagelijks leven in Nederland plat. Vanaf donderdag 12 maart 2020 werden ook alle activiteiten bij o.a. voetbalverenigingen, zowel in het betaalde voetbal als bij de amateurs, met onmiddellijke ingang gestopt. Dit betekende dus in Nederland geen voetbalwedstrijden, geen trainingen en en ook geen andere clubactiviteiten. Een week later werd door de Nederlandse regering deze maatregelen zelfs aangescherpt en moesten alle accommodaties in Nederland op slot. Na deze maatregel besloot de KNVB dat de competities van het amateurvoetbal dit seizoen niet meer hervat zouden worden omdat het sowieso niet meer was toegestaan om tot de zomer toe te voetballen. Dit gold voor de mannen, vrouwen en jeugd, in de zaal en op het veld, op alle amateurniveaus en in heel Nederland. De KNVB besloot hierdoor ook dat er voor het seizoen 2019-2020 geen eindstanden zouden komen, en er dus ook geen kampioenen, promovendi en degradanten waren. Ook werden de bekerkampioenschappen niet meer uitgespeeld. Het volgend seizoen zou dan iedere club, dus ook RAS, in dezelfde klasse uitkomen als bij de start van dit seizoen.

Het eerste elftal van RAS speelde dus de laatste competitiewedstrijd van dit seizoen op 7 maart 2020. Uit bij MSV’71 werd er op die dag met 2-0 verloren. Op dat moment had het team van trainer Domingos van de 16 wedstrijden er 6 gewonnen, 2 gelijk gespeeld en 8 verloren. Met 20 punten en een doelsaldo van 33 voor en 32 tegen, stond men op de negende positie van de ranglijst.

Ondertussen werden beetje bij beetje de strenge corona-maatregelen door de regering versoepeld. Vanaf 29 april 2020 mochten in Nederland kinderen tot 12 jaar zonder anderhalvemeter-restrictie weer trainen. De oudere kinderen (van 12 tot 18) gold deze afstandsregel nog wel. Er mocht sowieso alleen getraind worden, wedstrijden bleven taboe en kantines en kleedkamers moesten dicht blijven. Met ingang van 11 mei mochten ook de senioren weer (anderhalvemeter-restrictie) trainen.

Ondertussen was men op 1 mei 2020 begonnen met het vervangen van het kunstgras op veld 1 op Sportpark Albarda. Ook op veld 2 werd er een geheel nieuw en goed bespeelbaar grasveld aangelegd.

Seizoen 2020-2021

>

<

Seizoen 2021-2022

>

<

Seizoen 2022-2023

De Hvv RAS schreef dit seizoen voor de zaterdagcompetitie 6 seniorenelftallen en 1 veteranenelftal (45+) in. De jeugdafdeling bestond ditmaal uit: 1 JO19, 1 JO17, 1 JO16, 1 JO15, 1 JO14, 1 JO13, 3 JO12, 1 JO11, 3 JO10, 3 JO9, 1 JO8, 2 JO7 en 1 MO20 teams.

Poule-indeling competitie zaterdag 4e Klasse C van de KNVB was in het seizoen 2022-2023 als volgt: BMT, Hsv DUNO, sv Erasmus, GDA, HPSV, sv Loosduinen, ODB, PGS/VOGEL, Quick Steps, Quintes, RAS, Semper Altius, VCS en Vredenburch.

<

Seizoen 2023-2024

Het dagelijkse bestuur van RAS dit seizoen bestond uit: Mark Voogd (voorzitter), Johan Stravers (secretaris), Cees Mourits (penningmeester), Sandra Baltazar (ledenadministratie), Gerco Pronk (financieel controler / buurthuis) en Pim Beekink (jeugdvoorzitter /voetbalzaken).

Wederom schreef het bestuur voor de competitie 6 seniorenelftallen en 1 veteranenelftal (45+) in. De jeugdafdeling telde in het seizoen 2023-2024 uit 19 teams, onderverdeeld in; 1x JO18, 1x JO17, 1x JO15, 1x JO14, 1x JO13, 3x JO12, 3x JO11, 1x JO10, 2x JO9, 2x JO8 en 3 JO7 teams.

De “slechts” twaalf clubs in de zaterdag 5e Klasse C in seizoen 2023-2024 waren; Haagse Hout, HDV, HPSV, Quick Steps, RAS, REMO, Semper Altius, De Ster, Toofan, VCS, Wanica Star en WIK.

Na de degradatie uit de 4e Klasse zag trainer Jonas dos Santos Baltazar de ideale mogelijkheid om te gaan bouwen aan een geheel nieuw team met daarin voornamelijk allemaal “echte RAS spelers”. De selectie van RAS bestond in dit seizoen zodoende uit: Dennis van Doren (keeper), Youri Steinvoort, Evert Steinvoort, Stephen Agyei, Mervoeudi Mbuangi, Daniq Baltazar, Souhail Afkiran, Edwin Sintim, Robert Raza, Emre Tuzlacik, Imad Oualhadj, Abdullah Keles, Mucahit Torun, , Sander Huijbers, Gino Spaans, Serkan Tuzlacik, Cuma Aygun en Edgar Vlegas da Lomba.

<

In eerste instantie kon RAS op zaterdag 20 april de kroon op het prachtige seizoen zetten als men thuis concurrent Semper Altius wist te verslaan. Helaas voor de geel-zwarte formatie aan de Albardastraat niet verder dan 1-1 en zodoende moest het mogelijke kampioenschap twee weken worden uitgesteld.
Op zaterdag 4 mei 2024 moest het dan gaan gebeuren! RAS kon op die dag in de uitwedstrijd tegen Wanica Star officieel het kampioenschap van de 5e Klasse C binnen halen. Normaal gesproken zou zo’n dag een hele happening voor de club zijn maar de entourage was nu even iets minder. De wedstrijd Wanica Star – RAS betrof namelijk het restant van slechts 28 minuten uit een eerder dit jaar gestaakte wedstrijd. Met al een 1-3 voorsprong en tegen een 9 man spelend Wanica Star kon het sowieso al niet meer mis gaan voor de mannen van trainer Jonas dos Santos Baltazar. Voor weinig publiek eindigde de wedstrijd uiteindelijk nog in 2-4 en was RAS hiermee officieel kampioen. Omdat het die dag ook dodenherdenking was had de club besloten om de huldigingen en kampioensfeest met een weekje uit te stellen.

>

Tijdens de Algemene Ledenvergadering van maandag 3 juni j2024 kon het bestuur terugblikken op een geweldig seizoen. Naast het kampioenschap van zowel RAS 1 als 2, vielen ook veel jeugdteams in de prijzen. Ook op andere gebieden ging het de club best voor de wind. Toch was er natuurlijk nog veel te wensen en te verbeteren. Zo waren de kleedkamers op het RAS-complex al jaren aan vervanging toe en daarvoor zou de komende periode hard gespaard moeten worden. Al met al was voorzitter Mark Voogd trots op hetgeen bereikt was, maar waarschuwde ook dat een club zonder voldoende vrijwilligers het ook lastig kan gaan krijgen. 
Tijdens de ALV werd ook besloten dat de contributie m.i.v. komend seizoen met 10% zal worden verhoogd, met name om te kunnen sparen voor de broodnodige nieuwe kleed accommodatie. Met ingang van juli zou RAS ook een “No cash”-vereniging worden. Dat betekende dat bij betalingen alleen nog maar gepind kon worden.

Seizoen 2024-2025

>

<

 

Palmares RAS (zaterdag)

Kampioenschappen:
1931-1932 1e klasse HVB *
1932-1933 1e klasse B HVB *
1942-1943 2e klasse B HVB
1945-1946 1e klasse A HVB *
1949-1950 1e klasse A HVB
1951-1952 4e klasse A *
1991-1992 2e klasse A HVB
2023-2024 5e Klasse C
* = geen promotie

Andere prestaties
2009-2010 promotie naar 2e Klasse KNVB

Parade der trainers bij Hvv RAS:

1951-1952 Frans van der Nolck van Gogh
1960-1961 ?
1961-1962 ?
1962-1963 ?
1963-1964 ?
1964-1965 ?
1965-1966 ?
1966-1967 ?
1967-1968 ?
1968-1969 ?
1969-1970 Wienus Schook
1970-1971 ?
1971-1972 Wienus Schook
1972-1973 Wienus Schook
1973-1974 Wienus Schook
1974-1975 Wienus Schook
1975-1976 Jan Lobel
1976-1977 Jan Lobel
1977-1978 Wim van der Zant
1978-1979 Cees Glaudemans
1979-1980 Cees Glaudemans
1980-1981 Cees Glaudemans
1981-1982 Cees Glaudemans
1982-1983 Cees Glaudemans
1983-1984 Cees Glaudemans
1984-1985 Cees Glaudemans
1985-1986 Wim Vooijs
1986-1987 ?
1987-1988 Jaap Tuit
1988-1989 Jan Niemeijer
1989-1990 Frans Caffa
1990-1991 ?
1991-1992 ?
1992-1993 Frans Kaffa
1993-1994 Theo Zuijderwijk
1994-1995 Theo Zuijderwijk
1995-1996 Theo Zuiderwijk
1996-1997 Kees Roos
1997-1998 Kees Roos
1998-1999 ?
1999-2000 Jaap Colpa
2000-2001 ?
2001-2002 ?
2002-2003 Wim Zoutendijk
2003-2004 Wim Zoutendijk
2004-2005 Wim Zoutendijk
2005-2006 Kees van der Kolk
2006-2007 Kees van der Kolk
2007-2008 Kees van der Kolk / Wim Zoutendijk (a.i.)
2008-2009 Eki Korte
2009-2010 Eki Korte
2010-2011 Eki Korte
2011-2012 Jimmy Charité
2012-2013 Jimmy Charité / Jordi Domingos (a.i.)
2013-2014 Jan Linkerhof
2014-2015 Dick Jol (t/m dec.2014) / Stefan Barrett en Jordi Domingos (a.i.)
2015-2016 Jordi Domingos
2016-2017 Jordi Domingos
2017-2018 Jordi Domingos
2018-2019 Jordi Domingos
2019-2020 Jordi Domingos
2020-2021 Jordi Domingos
2021-2022 Jordi Domingos
2022-2023 Jonas dos Santos Baltazar
2023-2024 Jonas dos Santos Baltazar

Parade der voorzitters bij Hvv RAS:

1928-1933 Jacobs
1933-1938 P. Advokaat
1938-1955 Jaap Traksel
???? -???? ?
1958- ???? M.C.P.Stapelkamp
???? – ???? ?
???? -1973 Geerlink
1973- ???? C. Flink
1977 -???? A.Rog
???? – ???? Hans Ludikhuize
???? -1983 Hans Rouw

1983-1988 Arie Zalm
1988-2003 Chris Schook
2003-2012 Ron Hendriksen
2012-heden Mark Voogd (a.i.)

Erevoorzitters bij Hvv RAS:

Chris Schook
J. Traksel
Geerlink

Ereleden bij Hsv RAS:

?
Ed Das
P. Advokaat
Martense
Paulides
Huls
Mark Voogd (2015)
Pim Beekink (2015)
?
?

Leden van Verdienste bij Hvv RAS:


Pim Giezen (2009)
Hans Pronk (2009)

>

Zijn we verder nog naar op zoek……….

>

>

>

Chris Schook

Op maandag 1 december 2008 kwam erevoorzitter Chris Schook op 65- jarige leeftijd te overlijden. Hij was al geruime tijd ernstig ziek, maar zijn overlijden komt voor iedereen binnen RAS toch als een grote schok. Chris Schook was n.l.al 50 jaar lid van RAS en heeft vele functies binnen de club bekleed. Chris Schook was de belichaming voor alles waar RAS voor stond en staat: Openheid, sportiviteit en vriendschap. Hij heeft de vereniging in moeilijke jaren gediend als voorzitter en wist altijd de juiste toon te vinden. Hij was ook geen bestuurslid, die in een ivoren torentje wilde zitten. Chris Schook was en zal voor altijd “Mister RAS” blijven.

Vijf jaar geleden, tijdens de viering van het 75-jarig jubileum, kreeg hij van de Gemeente Den Haag nog de stadspenning vanwege zijn vele verdiensten voor de club en de maatschappij. Ook werd hij benoemd tot lid van de Orde van Oranje Nassau. Daarnaast was hij in het bezit van de Zilveren KNVB-speld.