RKAVV

Leidschendam
10-01-1922 - Heden

Het ontstaan van voetbalvereniging R.K.A.V.V.

Het vaststellen van de exacte oprichtingsdatum van voetbalvereniging R.K.A.V.V. is moeilijk te achterhalen. Immers uit het eerste jaarverslag, dat loopt over de periode 1 juni 1921 t/m 1 juni 1923, blijkt dat op initiatief van de heer Coomans op 1 juni 1921 de voetbalvereniging door de kapelaan Van Emmerik werd opgericht met 30 leden. Bij deze oprichting werd bepaald dat uitsluitend Patronaatsleden tot de vereniging konden toetreden. Het bestuur van de vereniging bestond uit de heren: J.Coomans (voorzitter), W.Bleijs (secretaris), A.van Rijn (penningmeester), A.Starrenburg en J.de Bree (commissarissen).
In november 1921 werd echter bepaald dat ook de leden van de Maria-congregatie lid van de vereniging mochten worden, waardoor het ledental een belangrijke uitbreiding onderging. Deze wel zeer snelle groei, van de nog jonge vereniging, stelde het bestuur blijkbaar voor zulke grote problemen dat men in de ledenvergadering van 8 januari 1922 besloot om de vereniging op te heffen en terstond een nieuwe vereniging op te richten. Hoewel in de statuten van R.K.A.V.V. 10 januari 1922 als oprichtingsdatum staat aangegeven, kan uit de oudste archiefbescheiden niet anders worden geconcludeerd dan dat R.K.A.V.V. op 8 januari 1922 werd opgericht.

Bij deze nieuwe oprichtingsvergadering van A.V.V. (Aloysius Voetbal Vereniging) werd het bestuur als volgt geformeerd: J.Coomans (voorzitter), J.P.de Bree (secretaris), A.van Rijn (penningmeester), W.Bleijs en J.Lelyveld als commissarissen. Reeds in de  daaropvolgende maand werd de geestelijke adviseur kapelaan Van Emmerik overgeplaatst naar Delft en werd opgevolgd door kapelaan A.J.Knots.

Voor een bedrag van f.300,- per jaar werd er een terrein gehuurd aan de Smidslaan, waar dus eigenlijk de bakermat lag van de voetbalsport-beoefening in Leidschendam. De A.V.V.-leden moesten om de toerbeurt voor de wedstrijd wel nog even de krijtlijnen trekken.

De jaren 1921 t/m 1929

Reeds in het seizoen 1921-1922 werden pogingen ondernomen om met het eerste elftal van A.V.V. aan de competitie van de D.H.V.B. (Diocesane Haarlemsche Voetbal Bond) deel te nemen.
Het eerste elftal werd ingedeeld in de 4e Klasse van de D.H.V.B., waarin hoofdzakelijk clubs speelden uit de omgeving van Gouda. In verband met de hoge reiskosten moest A.V.V. echter van deelname aan deze competitie afzien.
Voor het 2e elftal van A.V.V. kwam er wel een oplossing, want dit team kon deelnemen aan de competitie van de afdeling Den Haag de J.S.V.(Jongelingen Sport Verbond).
Op 23 april 1922 werd door het 1e elftal van A.V.V. deelgenomen aan de seriewedstrijden van S.J.C. te Noordwijk en op 23 juli aan die van Blauw Zwart te Wassenaar, maar in beide gevallen werd er geen resultaat geboekt.
Dit alles was echter geen reden om bij de pakken neer te gaan zitten en in augustus werden door het bestuur medaille-wedstrijden uitgeschreven. Hieraan werd deelgenomen door Blauw Zwart 1, Leiden 2, LenS 3 en A.V.V.1. A.V.V. eindigde uiteindelijk op een derde plaats.

Dat het met de vereniging goed ging bleek wel dat A.V.V. voor het seizoen 1922-1923 met maar liefst 3 elftallen aan de competitie ging deelnemen. Het 1e elftal eindigde dit seizoen op een vierde positie in de 4e Klasse D.H.V.B.
Het 1e elftal van A.V.V. bestond uit Doelverdediger: J.Romijn, Achterspelers: W.Berk en C.van Zon, Halflinie: P.Groenewegen, J.P.de Bree en Voorhoede: H.Mol, A.van Rijn, J.Coomans, A.v.d.Zalm en A.Starrenburg.

Het bestuur van A.V.V. bestond veelal uit jeugdige personen en blijkbaar was deze “jonkheid” één van de oorzaken dat men niet voldoende overwicht op de leden had en men zodoende weinig “aanzien” van buiten de vereniging genoot. Om dit euvel te verhelpen werd er door de geestelijke adviseur ouderen heren, die geen lid van de vereniging waren, gevraagd om een clubcommissie te vormen.
Deze clubcommissie kon gelijk aan de slag want naast het voeren van onderhandelingen over de huur van een nieuw terrein, zorgde men ook voor de aankoop van twee koperen ketels voor de clubtent en ging men achter de achterstallige contribuanten aan. Kapelaan Knots nam, als veredelde “duizendpoot”, hiermee het voortouw.
Kapelaan Knots leidde ook, bij ontsteltenis van voorzitter Coomans, de ledenvergadering van 4 december 1923, waarin hij mededeelde dat A.V.V. vanaf 13 januari 1924 een nieuw terrein zal gaan betrekken. Dit terrein lag achter de boerderij van de heer Den Elzen, aan de St.Willibrordustraat te Leidschendam.
De openingswedstrijd, in het bijzijn van Burgemeester Keijzer, tegen O.V.V. werd voor maar liefst 500 toeschouwers door A.V.V. met 1-0 gewonnen.

Aan het einde van de competitie 1923-1924 bezette zowel het 1e- als het 2e-elftal van A.V.V. de vijfde plaats op de ranglijst. Een resultaat dat vooral ten aanzien van het 1e elftal toch wel teleurstelling verwekte.
Alvorens het seizoen 1924-1925 een aanvang nam, vonden er in de leiding van de vereniging enige belangrijke mutaties plaats. Doordat kapelaan Knots werd overgeplaatst naar Scheveningen verloor A.V.V. helaas deze actieve geestelijke adviseur., die werd opgevolgd door kapelaan Schretlen. Doordat de heer de Bree zijn werkzaamheden als secretaris moest beëindigen, was ook een aanvulling van het bestuur nodig geworden. In verband hiermee verliet de heer Coomans de voorzittersstoel en ging de functie van secretaris vervullen. De heer N.Verkleij, die reeds deel uitmaakte van de clubcommissie, werd de nieuwe voorzitter van A.V.V.

Was het tot heden noodzakelijk om lid van het Patronaat en de Maria-congregatie te zijn teneinde te kunnen toetreden tot A.V.V., na langdurig beraad werd besloten om ook anderen in de gelegenheid te stellen lid van A.V.V. te worden. Hier was echter één voorwaarde aan verboden, n.l. je moest minstens 20 jaar zijn en in Leidschendam wonen! Uit deze leden zou een afzonderlijk elftal worden geformeerd, dat zou worden aangeduid als het elftal der veteranen. Het mocht dus duidelijk zijn dat deze vergroting van de mogelijkheid om lid te worden van A.V.V. een belangrijke ledenaanwas tot gevolg had. Helaas waren de prestaties van de drie elftallen van A.V.V. in het seizoen 1924-1925 niet denderend te noemen. Veel clubs moesten zich in de loop van de competitie terugtrekken, waardoor het geheel er niet overzichtelijker op werd.

In het seizoen 1925-1926 werd besloten om ook spelers van buiten Leidschendam als lid aan te nemen. Deze “vreemdelingen” kregen wel eerst een proeftijd van drie maanden die in eer en deugd doorstaan moest worden. In september 1926 ging ook Kapelaan Schretlen Leidschendam verlaten en werd als geestelijk adviseur opgevolgd door Kapelaan Pronk. Werden tot dat moment de elftallen tijdens bestuursvergaderingen samengesteld, in 1927 was er voor het eerst sprake bij A.V.V. van een elftalcommissie. De heren die zich voor de eerste maal voor dit lastige karweitje beschikbaar stelden waren: N.Verkleij, M.Ruiterman en P.Wensveen.
Inmiddels vierde A.V.V. in 1927 haar eerste lustrum met een algemene Heilige Commune, een gezamelijk ontbijt, medaille-wedstrijden en een feestavond. Gelijktijdig met dit vijfjarig bestaan werd het 2e elftal kampioen van de 4e Klasse van de D.H.V.B., terwijl het 1e elftal in de 3e Klasse als vierde eindigde.
In 1927 gaf de heer Verkleij de leiding van de vereniging uit handen en werd als voorzitter opgevolgd door de heer J.de Lange. De prestaties bij A.V.V. werden ook steeds beter want in het seizoen 1927-1928 werd het 1e elftal voor de eerste maal in het bestaan van de vereniging kampioen van haar afdeling.

De jaren 1930 t/m 1939

Door de uitbreiding van het ledental werd aan de competitie 1929-1930 voor de eerste maal met vijf elftallen deelgenomen. Ter versterking van de onderlinge band werd besloten om wekelijks op maandagavond een clubavond te houden. Het seizoen 1929-1930 was zeer succesvol voor A.V.V. want zowel het 1e- als 3e-elftal werd kampioen. Door deze successen speelde het 1e elftal in het seizoen 1930-1931 in de 2e Klasse D.H.V.B. en het 2e- en 3e-elftal in de 4e Klasse.
In februari 1931 was de heer De Langen genoodzaakt, wegens drukke werkomstandigheden, als voorzitter af te treden. Omdat er geen gegadigden waren, die stonden te dringen om deze vacature te vervullen, verklaarde geestelijk adviseur Kapelaan Pronk zich bereid om het voorzitterschap waar te nemen.
In 1931 kwam ook de crisistijd om de hoek kijken en zodoende ontstond er veel werkloosheid. De leden van A.V.V. die met deze werkloosheid te kampen kregen werden vrijgesteld van contributie. Nog in hetzelfde jaar werd de heer W.F.Vader tot voorzitter van A.V.V. gekozen, hetgeen samenviel met de overplaatsing van Kapelaan Pronk, die als geestelijk adviseur werd opgevolgd door Kapelaan Dunselman.

De viering van het 10-jarig bestaan van de vereniging bleef beperkt tot het houden van een feestvergadering.
In het seizoen 1932-1933 werd er wederom met vijf elftallen aan de competitie deelgenomen en werd er voor de junioren een afzonderlijk speelveld gehuurd. De groei van het ledenaantal vergrootte tevens de financiële zorgen van de penningmeester. Dit was op een gegeven moment zo zorgwekkend dat men op een gegeven moment de vrijstelling van contributiebetaling aan werkloze leden verleend, moest intrekken. Voor deze leden werd de contributie nu vastgesteld op f 0,10 per week.

De prestaties binnen de lijnen bewogen zich in stijgende lijn. Weliswaar was er aan het einde van het seizoen 1933-1934 geen kampioenselftal te huldigen, maar de drie senioren- en twee junioren-elftallen bezette op de ranglijsten wel de 2e of de 4e plaats.
Voor aanvang van het seizoen 1934-1935 stelde de heer C.Christiaanen zich belangeloos als trainer beschikbaar. Het seizoen 1935-1936 was voor A.V.V. zeer succesvol. Niet alleen wist het 1e elftal in de 2e Klasse van de D.H.V.B. ongeslagen het kampioenschap binnen te halen, ook werden alle promotiewedstrijden gewonnen en zodoende promoveerde A.V.V. naar de 1e Klasse van de D.H.V.B. Deze promotie was de kroon op het werk van trainer Christiaanen.


Het kampioenselftal van R.K.A.V.V. in seizoen 1935-1936. Zittend v.l.n.r: C.Jansen, W.Spigt, J.Gahrmann en M.Berk. Staand v.l.n.r: W.Vader en W.Berk (bestuursleden), C.Christiaanen, A.v.d.Helm, Th.v.Heiningen, J.Scheenaard, J.Willemse, C.Arkesteijn (bestuurslid), J.Weerdenburg, ??, A.v.d.Hulst en de bestuursleden L.Bolleboom, Th.v.d.Meer, N.Zalm, W.v.d.Meer.

Tijdens de feestavond, die ter viering van dit kampioenschap werd gevierd, werd één van de oprichters van A.V.V., de heer J.Coomans, tot Erelid benoemd.
De promotie naar de 1e Klasse D.H.V.B. had echter ook een onaangename verrassing voor A.V.V. Het Bondsbestuur besloot namelijk om het 1e elftal per seizoen 1936-1937 niet meer in het Haagse district in te delen maar in het Leidse district. Een hevig protest van A.V.V. tegen deze gewijzigde indeling was het gevolg. De kwestie werd, wat men nu zou noemen, “op hoog niveau” behandeld want de voorzitter en secretaris van A.V.V. reisden persoonlijk helemaal naar Zaandam. Daar vertelde men nogmaals welke bezwaren, n.l. de hoge reiskosten, hieraan voor A.V.V. verbonden waren. Dit pleidooi hielp uiteindelijk dan toch en A.V.V. werd alsnog in de 1e Klasse van het Haagse-district ingedeeld, waar men aan het einde van de competitie op een keurige vierde plaats eindigde. Een knap resultaat voor een debutant!
Het seizoen 1937-1938 was een goed jaar voor A.V.V., want het 1e elftal eindigde wederom op een 4e plaats, terwijl het 2e elftal van de senioren en twee junioren-elftallen kampioen werden.
Individueel kwamen enige spelers, ook buiten Leidschendam, in de belangstelling te staan, hetgeen o.a. bleek uit het opstellen van A.V.V.’s rechtsbinnen A.v.d.Hulst in het Haagse elftal, dat op 26 mei 1938 tegen een Westlands elftal voetbalde.

Het men het vorige seizoen de indeling van het 1e elftal in het Leidse district nog kunnen voorkomen, voor het seizoen 1938-1939 was dit niet meer mogelijk zodat het 1e team van A.V.V. in de Leidse omgeving kwam te spelen. Geheel overigens niet zonder resultaat want aan het einde van deze competitie bezette A.V.V. de 3e plaats.
Veel zorgen baarde de mededeling, dat A.V.V. per 1 mei 1939 haar terrein moest verlaten. De uitbreidingsplannen van de Gemeente Leidschendam waren er de oorzaak van dat het terrein werd verkocht. Het bestuur ging op zoek naar een nieuw terrein maar keek inmiddels wel met een bezorgde blik in de richting van de verenigingskas. De huur van een nieuw terrein zou ongetwijfeld duurder gaan uitvallen dan dat er voor het oude terrein werd betaald.
Zoals altijd werd er ook nu weer een oplossing gevonden. A.V.V. kreeg de beschikking over het veld van de heer Kruik aan de Veurse Achterweg. Na veel voorbereidende werkzaamheden werd dit nieuwe terrein op 23 juli 1939 op feestelijke wijze in gebruik genomen.
De situatie in de wereld was inmiddels dermate verslechterd, dat de Nederlandse regering zich genoodzaakt zag om, middels een algemene mobilisatie op 29 augustus 1939, de strijdkrachten op oorlogssterkte onder de wapenen te roepen en uiteraard waren daar dus ook meerdere A.V.V.-ers bij.

De jaren 1940 t/m 1949

I.v.m. de naderende Tweede Wereldoorlog kon de elftalcommissie van A.V.V. in een vergadering van 20 september 1939 nog niets vertellen over de indeling van de senioren-elftallen voor de competitie 1939-1940.
Maar het rumoerige wereldgebeuren was voor het bestuur geen beletsel om gestadig met de verdere uitbouw van de vereniging door te gaan. Gezorgd werd voor een rijwielstalling op het terrein en voor de verlichting van de kleedgelegenheid.
Na de beruchte 4 mei 1940 werd men gedwongen rekening te houden met de maatregelen en verordeningen van de Duitse bezetter. Eén der eerste gevolgen van de vijandelijke bezetting was het niet meer verschijnen van “De Kerkklok”, waardoor de publicatie van het verenigingsnieuws werd belemmerd.
Al spoedig kwam ook de opheffing van de Katholieke sportorganisaties ter sprake. Op 25 oktober 1940 kwam er zodoende een fusie der sportbonden en daarmee kwam geheel onverzien een einde aan de Katholieke diocesane en interdiocesane sportorganisaties.

Van A.V.V. naar R.K.A.V.V.

De fusie van de sportorganisaties had voor A.V.V. een naamsverandering tot gevolg. Immers tot aan de fusiedatum was de naam van de vereniging officieel A.V.V. (Aloysius Voetbal Vereniging). Omdat er echter in de N.V.B. (Nederlandse Voetbal Bond) een vereniging onder dezelfde naam voetbalde besloot het bestuur de verenigingsnaam te wijzigen in R.K.A.V.V. Voor vele een nietszeggende naamsverandering want in de volksmond heette de club al jaren “gewoon” R.K.A.V.V.!

Zo werd dan in het eerste oorlogs-voetbal-seizoen 1940-1941 in een geheel nieuwe competitie omgeving gespeeld. R.K.A.V.V. liet zich echter door deze gewijzigde omstandigheden niet intimideren en legde meteen beslag op het kampioenschap van de 1e Klasse H.V.B., waardoor er recht ontstond op toelating tot de N.V.B. Deze promotie naar de 4e Klasse N.V.B. bleek nog wat voeten in de aarde te hebben want het speelveld van R.K.A.V.V. voldeed niet aan de eisen die door de N.V.B. werden gesteld. Het 1e elftal vond uiteindelijk onderdak bij voetbalvereniging Terlaak, welke wel over een geschikt speelveld beschikte en zodoende kon de promotie naar de 4e Klasse N.V.B. worden bewerkstelligd.
De sombere oorlogsomstandigheden verhinderden niet, dat het 20-jarig bestaan van R.K.A.V.V. op een waardige wijze kon worden gevierd en wel op 14 juni 1942. Deze dag begon met een Heilige Mis, waaronder een algemene Heilige  Commune, gevolgd door een bekerwedstrijd tegen D.H.L., die met 4-3 werd gewonnen, en een feestavond. Tijdens deze feestavond werd de heer W.Berk gehuldigd met zijn onafgebroken lidmaatschap vanaf de oprichting van R.K.A.V.V.
Na 10 jaar de functie van secretaris op uitstekende wijze te hebben vervuld, deelde de heer L.Bolleboom in de vergadering van 18 februari 1943 mede, dat hij in verband met zijn werkzaamheden deze functie moest neerleggen. Hij werd opgevolgd door de heer D.Muusers.

De steeds moeilijker wordende oorlogsomstandigheden konden de verdere groei van R.K.A.V.V. niet weerhouden, want op 11 maart 1943 bleek in korte tijd 33 nieuwe junioren-leden te zijn aangemeld. Voor de eerste maal in het bestaan van de vereniging werd er een betaalde trainer, te weten de heer Van Osch, aangesteld.
Midden in het seizoen 1943-1944 moest R.K.A.V.V. het terrein van de heer Kruik verlaten en na veel beraad en grote zorgen van de penningmeester werd op 29 februari 1944 het terrein van de heer A.P.Westgeest in gebruik genomen met het spelen van de competitiewedstrijd tegen Naaldwijk.
De moeilijke financiële positie van R.K.A.V.V. werd geklaard met de medewerking van de Z.E.H. Pastoor, die toestemming gaf tot het houden van een collecte in de kerk op zondag 30 januari 1944. Zowel het 1e- als het 2e-elftal behaalde in het seizoen 1943-1944 een vijfde positie.
De omstandigheden tijden de Tweede Wereldoorlog waren zo verslechterd dat het reizen als een gevaarlijke bezigheid werd beschouwd. Aan alles, zelfs aan de meest eenvoudige levensbehoefte bestond gebrek zodat er in het seizoen 1944-1945 helemaal niet gevoetbald kon worden in Nederland.
In de ledenvergadering van 25 augustus 1944 trad voorzitter, de heer W.Vader, af nadat hij deze belangrijke post gedurende 13 jaren op uitstekende wijze bezet had. De heer W.G.v.d.Meer volgde hem op als voorzitter.
Op 5 mei 1945 kwam dan eindelijk de onvergetelijke bevrijdingsdag, de dag die voor allen, die hem bewust beleefden, nimmer zal worden vergeten. Zo kwam dan een einde aan de vijf lange bezettingsjaren, die door R.K.A.V.V., in vergelijking met andere voetbalverenigingen, goed werd doorstaan. De terrein-accomodatie had wel onder de oorlog geleden want de doelpalen waren weg en de toiletten en een gedeelte van de afrastering waren verdwenen door gebruikt als brandstof.

In de na-oorlogse tijd woei er door het verenigingsleven een nieuwe frisse wind en ook R.K.A.V.V. wist zich daar in vele opzichten van te profiteren. Tal van activiteiten vroegen de aandacht van het bestuur en dat men ook spijkers met koppen durfde te slaan werd bewezen door het tot stand komen van het clubblad A.H.O.I. en de aansluiting bij de pas opgerichte Nederlandsse Katholieke Sportbond.

een RKAVV-krantje uit 1978

De resultaten in het eerste na-oorlogse seizoen waren voor het 1e- en 2e-elftal uitstekend. Het 1e elftal had in de 4e Klasse van de KNVB het kampioenschap voor het grijpen maar moest uiteindelijk met een tweede plaats genoegen nemen. Het 2e elftal eindigde samen met Blauw Zwart op de tweede plaats, terwijl VUC 5, dat niet naar de KNVB kon overgaan, kampioen werd.

De viering van het 25-jarig bestaan van R.K.A.V.V. werd op 8 januari 1947 gehouden. Aangezien dit jubileum in het parochiehuis werd gehouden en daar dus niet gedanst mocht worden, verwekte nogal beroering omdat voor veel leden een feest zonder bal na geen echt feest was. De viering van het 25-jarig bestaan was tevens aanleiding om de edelachtbare burgemeester van Leidschendam, de heer H.A.C. Banning, tot ERe-voorzitter te benoemen.

De zondag 4e Klasse B van de KNVB was in het seizoen 1946-1947 uit de volgende clubs samengesteld: BTC, ESDO, sv De Jagers, LenS, RKAVV, Rouwkoop, Rijswijk, Wilhelmus, ZLC en Zwart Blauw.

Inmiddels fungeerde de heer W. Kant op zeer verdienstelijke wijze als trainer van R.K.A.V.V. Op 19 februari 1947 werd het 1e elftal van R.K.A.V.V., na een 3-2 overwinning op Wilhelmus, kampioen van de 4e Klasse KNVB.
Van de 18 competitiewedstrijden wist men er 14 te winnen, 2 gelijk te spelen en 2 te verliezen. Hiermee behaalde men 30 punten, en een doelsaldo van 71-27. Wilhelmus eindigde op de tweede positie met 24 punten.

Echter pas op 6 juli 1947 werd de beslissende promotiewedstrijd gespeeld tegen het Leidse Lugdunum, die door R.K.A.V.V. met 5-2 werd gewonnen, waardoor het team van trainer Kant promoveerde naar de 3e Klasse van de KNVB. Dit promotieelftal bestond o.a. uit de spelers: G.Schuyt, S.Hortens, C.Halverhout, G.Ruiterman, A.Ruiterman, C.v.Rijswijk, J.Hakkaart, J.Willemse, F.Hakkaart, A.v.d.Hulst, E.Schroder en W.v.d.Meer.

De promotie van het 1e elftal maakte het noodzakelijk om te streven naar een betere terrein-accomodatie. De heren Coomans, Hagen, Hoenselaar en Oosterveer vonden een nieuw terrein aan de Van Ruysdaelllaan, waar R.K.A.V.V. vanaf het seizoen 1947-1948 kon gaan spelen. Uiteraard bracht een dergelijke ingrijpende wijziging ook grote financiële zorgen met zich mede, maar de heer Coomans bleek een financier van formaat te zijn en wist door de oprichting van een bouwfonds de beschikking over de nodige gelden te verkrijgen.
De promotie van het eerste elftal en het nieuwe complex had de vereniging geen windeieren opgeleverd want de publieke belangstelling nam alleen maar toe.
De eerste jaren had R.K.A.V.V. echter een zware strijd te voeren om het behoud van het 3e Klasser-schap. Zo werd het seizoen 1948-1949 op de voorlaatste plaats beëindigd, met slechts twee punten voorsprong op SJC, dat degradeerde.

Seizoen 1950-1951

Het seizoen 1950-1951 bracht nogal wat belangrijke wijzigingen binnen de vereniging. De heer M.Weber werd de nieuwe trainer en de heer W.G.v.d.Meer trad in juni 1951 af als voorzitter, na deze functie gedurende zeven jaren op verdienstelijke wijze te hebben vervuld. De heer v.d.Meer werd opgevolgd door de heer W.Bleijs. Eén van de oprichters van de vereniging, de heer Coomans, was om gezondheidsredenen genoodzaakt om zijn bestuursfunctie neer te leggen.

In het seizoen 1950-1951 slaagde het 2e elftal erin om kampioen te worden van de 1e Klasse der Haagse Onderafdeling. Door ook bovenaan te eindigen in de promotiecompetitie promoveerde het 2e elftal naar de reserve 3e Klasse van de KNVB.

Seizoen 1951-1952

Een geweldige vooruitgang van de terreinaccommodatie werd gemaakt in 1951, toen een bedrag van f.2.500,= tot verbetering van het speelveld, afrastering en kleedgelegenheid werd besteed. De nieuwe entourage werd op 30 september 1951 in gebruik genomen voor aanvang van de competitiewedstrijd tegen Blauw Zwart.
Nadat de heer Weber als trainer werd opgevolgd door de heer Kant, die deze functie dus voor de tweede maal ging vervullen, werd de heer Kant reeds na een jaar opgevolgd door de heer v.d.Dool.

Seizoen 1952-1953

In 1952 werd de heer Maiburg de nieuwe voorzitter van R.K.A.V.V. Teneinde de verenigingsband te verstevigen werd in 1952 besloten om het A.H.O.I. als maandblad uit te geven en daarnaast wekelijks aan de leden een mededelingenblad te verstrekken.

>

received_10154366474276506RKAVV 1 begin seizoen 1952-1953 op het veld van Wilhelmus op het Oosteinde te Voorburg. Staand v.l.n.r: Gerard van Dorp, Cor van Dorp, Nico Bolleboom, Piet van der Voort, Wim van Rijswijk en. Gerard Hakkaart. Knielend v.l.n.r; Piet Hakkaart, Frans Hakkaart, Mouk Sman, Jan Hakkaart en Henk van Oosten.

<

In 1953 overleed de heer Coomans, één van de oprichters van R.K.A.V.V.
De tribune, die na vele financiële zorgen op het complex was geplaatst, moest door een hevige storm het onderspit delven. Dit zou zich nogmaals herhalen in 1957, toen het bouwsel wederom in de sloot terecht kwam.

Seizoen 1956-1957

Voor aanvang van het seizoen 1956-1957 moest het KNVB-bestuur bijzondere maatregelen treffen i.v.m. het invoeren van het betaalde voetbal in Nederland. Eén van deze maatregelen was een versterkte promotie in de amateurafdeling. Ook R.K.A.V.V. pofiteerde van deze versterkte promotie en werd ingedeeld in de 2e Klasse KNVB. De heer v.d.Dool was inmiddels als trainer opgevolgd door de heer Jans.

De zondag 2e Klasse A West II van de KNVB was in het seizoen 1956-1957 uit de volgende clubs samengesteld: Blauw Zwart, HBS, HVV, LFC, Lugdunum, De Musschen, RKAVV, Spartaan’20, VDL, VIOS, VUC en sv Wassenaar.

In het jaar 1957 werd het 35-jarig bestaan van R.K.A.V.V. op luisterrijke gevierd en bij deze gelegenheid werden vele werkers van het eerste uur tot Ere-lid van de vereniging benoemd, zoals de heren W.Vader, W.v.d.Meer, W.Berk, H.Ruiterman, L.Bolleboom, Th.v.d.Meer, J.de Winter, P.v.Niel, H.Mol, B.Hoenselaar, A.v.d.Hulst, Ant. Haage en A.v.Rijn. Ook werd er in 1957, met eigen krachten, een kantine en bestuurskamer op het terrein gebouwd, terwijl ook de restauratie van de omgewaaide tribune opnieuw werd gestart.

Seizoen 1957-1958

>

De zondag 2e Klasse A West II van de KNVB was in het seizoen 1957-1958 uit de volgende clubs samengesteld: Blauw Zwart, DCV, HBS, HVV, Laakkwartier, LFC, Lugdunum, RKAVV, VFC, Vriendenschaar, VUC en sv Wassenaar.

<

Seizoen 1958-1959

>

De zondag 2e Klasse A West II van de KNVB was in het seizoen 1958-1959 uit de volgende clubs samengesteld: Blauw Zwart, Fluks, HBS, HVV, Leerdam Sport, LFC, RKAVV, Roodenburg, Sliedrecht, VFC, VUC en sv Wassenaar.

<

Seizoen 1959-1960

>

Aan het einde van het seizoen 1959-1960 eindigde het 1e elftal van R.K.A.V.V., samen met Blauw Zwart, op de onderste plaats van de 2e Klasse der KNVB. Op 10 mei 1960 volgde zodoende een beslissingswedstrijd op “Houtrust” te Scheveningen. Hoewel R.K.A.V.V. in het veld zeker niet de mindere was werd deze beslissingswedstrijd toch met 2-1 verloren en degradeerde zodoende weer naar de 3e Klasse.
Aan het einde van dit seizoen werd de heer Maiburg als voorzitter opgevolgd door de heer W.Spigt. Onder leiding van de nieuwe trainer J.v.d.Broek werd in het seizoen 1960-1961 getracht om het getij te doen keren en zo het verloren terrein te herwinnen.

>

Seizoen 1960-1961

<

>

Seizoen 1961-1962

>

<

Seizoen 1962-1963

Op de Algemene Ledenvergadering van 30 juli 1962 werd het bestuur van RKAVV als volgt samengesteld: W. Spigt (voorzitter), A. Kappetein (vice-voorzitter), P. Ruijters (secretaris), C. van Kampen (2e secretaris), C. Heemskerk (penningmeester), C. van Rijswijk (2e penningmeester) en de commissarissen A. v.d. Hulst, W. v.d. Meer en H.J. Bunnik. Geestelijk adviseur was Kapelaan P. Langendijk.

Het eerste elftal van RKAVV werd voor het seizoen 1962-1963 ingedeeld in de zondag 3e Klasse A van de KNVB, samen met de navolgende verenigingen; Alphia, DHL, Foreholte, Hillegom, HVV, Lisse, Lugdunum, SJC, VCS, Wassenaar en Wilhelmus.

Het bestuur had voor dit seizoen de heer C.P. Wegman aangesteld als de nieuwe trainer van RKAVV.

<

Seizoen 1963-1964

>

<

Seizoen 1964-1965

>

De zondag 3e Klasse A van de KNVB was in het seizoen 1964-1965 uit de volgende clubs samengesteld: Alblasserdam, Alphen, DHL, GDA, Naaldwijk, ODI, Olympia, Oranjeplein, RAVA, RKAVV, Spoorwijk en Verburch.

Het seizoen 1964-1965 bracht grote vreugde met zich mee door het kampioenschap van het eerste elftal van RKAVV. Van de 22 competitiewedstrijden werden er 14 gewonnen, 7 gelijk gespeeld en 1 verloren. Met 35 punten, en een doelgemiddelde van 52 voor en 21 tegen, werd RKAVV dus kampioen met 4 punten voorsprong op de nummer twee Alblasserdam. 
RKAVV 1 kampioen seizoen 1964-1965 van de zondag 3e Klasse A van de KNVB. Staand v.l.n.r: keeper Siem van Brecht, Bernard de Koning, grensrechter Ton v.d. Krogt, Sjaak Willemse, Nico v.d. Valk, leider Joop Willemse, trainer Casparis Wegman, Jan v. Leeuwen en Piet v.d. Voort. Gehurkt: Rob Ruivenkamp, Siem Bolleboom, Hans v. Benten, Jan Bolleboom en Niek Gahrmann.

>

Seizoen 1972-1973

>

De zondag 2e Klasse A van de KNVB was in het seizoen 1972-1973 uit de volgende clubs samengesteld: Blauw Zwart, DHC, DHL, Laakkwartier, LFC, Lugdunum, Naaldwijk, RKAVV, Texas, TOGB, VUC en Wilhelmus.
O.l.v. trainer Theo Cremers draaide het 1e elftal van RKAVV een uitstekend seizoen en hadden de Leidschendammers lang uitzicht op de titel. Met op de laatste speeldag Wilhelmus-RKAVV en VUC-TOGB op het programma was de stand als volgt: RKAVV 21-26, VUC 21-25 en Wilhelmus 21-24.
RKAVV kon waarschijnlijk de druk niet aan en verloor bij Wilhelmus. VUC won thuis wel met 3-2 van TOGB en werd hiermee alsnog kampioen van de 2e Klasse A.

Van de 22 competitiewedstrijden werden er door RKAVV 9 gewonnen, 8 gelijk gespeeld en 5 verloren. Met een puntentotaal van 26 en 40 doelpunten voor en 30 tegen, eindigde RKAVV (samen met Wilhelmus) dus op een gedeelde tweede plaats in de 2e Klasse A.

<

Seizoen 1973-1974

>

De zondag 2e Klasse A van de KNVB was in het seizoen 1973-1974 uit de volgende clubs samengesteld: Blauw Zwart, DHL, Laakkwartier, LENS, LFC, Lugdunum, Naaldwijk, RKAVV, Texas DHB, VELO, Verburch en Wilhelmus.

Door de nieuwe invoering van een Hoofdklasse KNVB in seizoen 1974-1975 bij het zondagvoetbal konden dit seizoen de eerste vier clubs in het eindklassement naar de 1e Klasse van de KNVB promoveren. Dat zou een mooie prestatie zijn als RKAVV dit zou kunnen realiseren maar het liep echter helaas net anders. Van de 22 competitiewedstrijden wist RKAVV er 7 te winnen, 10 gelijk te spelen en 5 werden er verloren. Met 24 punten, en een doelsaldo van 25 voor en 16 tegen, eindigde RKAVV namelijk op een gedeelde vijfde positie, met slechts een punt achterstand op plaats vier, en zodoende moesten de Leidschendammers ook volgend seizoen weer uitkomen in de 2e Klasse KNVB.

<

Seizoen 1974-1975

<

De zondag 2e Klasse A van de KNVB was in het seizoen 1974-1975 uit de volgende clubs samengesteld: Blauw Zwart, DHC, Lugdunum, Naaldwijk, Olympia, Randstad Sport, RKAVV, Scheveningen, Texas DHB, Teylingen, VELO en Verburch.

>

Seizoen 1975-1976

>

<

Seizoen 1976-1977

>

De zondag 2e Klasse A van de KNVB was in het seizoen 1976-1977 uit de volgende clubs samengesteld: Celeritas, DHC, DHL, LDWS, Lugdunum, ONA, RKAVV, Texas DHB, Teylingen, VELO, Verburch en VIOS.

VIOS werd dit seizoen kampioen en RKAVV en Teylingen degradeerden. RKAVV wist van de 22 wedstrijden er slechts 1 te winnen (2-1 thuis tegen Texas DHB) en speelde 5 keer gelijk, de overige wedstrijden werden verloren. Opvallend was wel dat van de 16 nederlagen er maar liefst 10 met slechts één doelpunt verschil werd verloren. Met andere woorden, RKAVV behaalde dit seizoen slechts 7 punten en een doelsaldo van 15 voor en 43 tegen en eindigde hiermee op de twaalfde positie van de ranglijst.

<

Seizoen 1977-1978

>

De zondag 3e Klasse A van de KNVB was in het seizoen 1977-1978 uit de volgende clubs samengesteld: Delfia, DoCos, Hillegom, HMSH, HVV, Laakkwartier, S.c. Lisse, Van Nispen, De Postduiven, RKAVV, Teylingen en TOGB.
Van de 22 competitiewedstrijden wisten de mannen van trainer Wim Anderiesen er 9 te winnen, 7 gelijk te spelen en werd er 6 maal verloren. Met 25 punten, en een doelsaldo van 29 voor en 24 tegen, eindigde RKAVV op een keurige vierde plaats in de eindrangschikking van de 3e Klasse A. Dit waren vijf punten minder dan kampioen HVV.

<

Seizoen 1978-1979

>

Dit seizoen speelde RKAVV, in de zondag 3e klasse B, tegen Celeritas, De Hollandiaan (kampioen), Groeneweg, Haastrecht, PDK, Quick, RFC, Scheveningen, VELO, Waddinxveen en Woerden.
Voor RKAVV 1 speelden o.a. Rob Hoogstad, Henk Hooymans, Theo Dobben, Peter van der Voort, Rene van Zelst, Rob van der Tas, Cees Metselaar, Cees Vader, Blaaser, Bert Vogelaar, Peter Hakkaart en Koos Hooymans. Trainer was Wim Anderiesen.

Omdat Scheveningen en RKAVV in punten gelijk eindigden (17) moest een beslissingswedstrijd aan te pas komen om te bekijken wie er met Celeritas zou degraderen naar de 4e klasse. Op een door de regen bijna onbespeelbaar veld van RVC in Rijswijk won Scheveningen met 1-0. Het meest curieuze moment vond plaats in de laatste seconden. Een inzet van Bert Vogelaar rolde over de doellijn, echter dat gebeurde in de eerste slottoon van scheidsrechter Van Dorp. “Exact op dat moment was het tijd” zo beweerde de scheidsrechter achteraf (bron: Leidschendammer, 6 juni 1979) en telde het doelpunt dus niet.

<

Seizoen 1979-1980

>

Na de degradatie van vorig seizoen kwam het eerste elftal van RKAVV dit seizoen uit in de zondag 4e Klasse A van de KNVB met daarin als tegenstanders; ADO, ASC, BMT, Concordia (H), DoCoS, Foreholte, KRV, MMO, SVLV, UDO en sv Wassenaar.

De formatie van de nieuwe trainer Fred Eckhardt werd bij aanvang van dit seizoen nog gezien als één van de kandidaten voor de titel. Echter door verschillende oorzaken, en tevens ook door een oppermachtig ADO, speelde RKAVV dit seizoen geen rol van betekenis. ADO werd uiteindelijk, met 34 punten uit 22 duels, kampioen van de 4e Klasse A. Van de 22 wedstrijden wist RKAVV er 9 te winnen, 7 gelijk te spelen en 6 te verliezen. Met 25 punten, en een doelgemiddelde van 36 voor en 31 tegen, eindigde men op een vierde positie van de ranglijst.
Cees Metselaar werd bij RKAVV 1, met 14 doelpunten, topscorer en eindigde hiermee ook op de tweede positie van het Topscorersklassement van het Dagblad ‘Het Binnenhof’.

<

Seizoen 1980-1981

>

In het seizoen 1980-1981 was de zondag 4e Klasse B van de KNVB uit de volgende clubs samengesteld: Archipel, Bernardus, Celeritas, GDS, Graaf Willem II VAC, Meerburg, RKAVV, SJZ, SVLV, VCS, sv Voorburg en sv Wassenaar.

Uiteindelijk eindigde RKAVV op de tweede plaats met 32 punten uit 22 wedstrijden. Dit waren twee punten minder dan kampioen Celeritas.

<

Seizoen 1981-1982

>

In het jubileumjaar (60 jarig bestaan van RKAVV) speelde het vlaggenschip van de club voor het laatste seizoen in de zondag 4e Klasse KNVB. In een competitie met Alphen, Altior, Bernardus, DOCOS, DOSR, Meerburg, MMO, SJZ, SVLV, VTL en VVP eindigde RKAVV met vijf punten voorsprong op de concurrent VVP bovenaan de ranglijst. De 13 overwinningen en 6 gelijke spelen leverde 32 punten op. Het doelsaldo (43 voor en 20 tegen) was voor een kampioen bescheiden, maar dat mocht de pret niet drukken: RKAVV werd kampioen van de 4e Klasse B en promoveerde hiermee naar de  naar de 3e Klasse.
Overigens kon RKAVV bij DOCOS kampioen worden, maar deze wedstrijd moest worden gestaakt omdat de scheidsrechter geblesseerd raakte. De laatste 15 minuten van deze wedstrijd werd op 4 mei 1982 (Dodenherdenking) uitgespeeld en het bleef 0-0, wat voldoende was voor de titel. Vanwege de Dodenherdenking die avond werden de festiviteiten naar de eerstvolgende wedstrijd uitgesteld. RKAVV speelde deze wedstrijd op het eigen complex, tegen de nummer twee van de ranglijst VVP, met 2-2 gelijk. Peter Hakkaart en Bert Vogelaar scoorden voor RKAVV.

Het kampioensteam van trainer Rob Wijnstok en leider bestond o.a. uit: Ed van Brecht, Ferry Roek, Fred Huisman, Marcel Kouwenhoven, Henk Hooijmans, Gerard Smits, Peter Hakkaart, Wim Hooijmans, Rob van der Tas, Bert Vogelaar, Rene van Zelst, R. de Ruiter, Tonnie van de Berg en Jos Portugies, Rob Greuter en Theo Kok.

<

Seizoen 1982-1983

>

In het seizoen 1982-1983 was de zondag 3e Klasse A van de KNVB uit de volgende clubs samengesteld: Celeritas, HBS, HMSH, HVV, LFC, Quick, RKAVV, Rijswijk, TONEGIDO, UDO, Vredenburch en VVSB.

De succesformatie van trainer Rob Wijnstok behaalde dit seizoen het tweede achtereenvolgende kampioenschap en keerde hierdoor, na vijf jaar afwezigheid, weer terug in de 2e Klasse. Na de twaalfde competitieronde nam RKAVV voor het eerst dit seizoen de koppositie van HVV over en deze positie werd tot aan de finish niet meer afgestaan.

Het was sowieso een uiterst succesvol seizoen voor RKAVV want ook het 2e- en 3e-elftal wisten promotie te bewerkstelligen.

Seizoen 1983-1984

>

Na het kampioenschap van vorig seizoen kwam het eerste elftal van RKAVV dus weer uit in de zondag 2e Klasse van de KNVB. In de zondag 2e Klasse werd er gespeeld tegen Alphense Boys, Blauw-Zwart, Gouda, GSV, Hellevoetsluis, LenS, FC Lisse, Olympia, SJC, UVS, VELO en Verburch.  Een competitie dus van 13 ploegen.

RKAVV eindigde uiteindelijk op de 9e plaats, twee punten boven de degradatiestreep. Van de 24 wedstrijden werden er 7 gewonnen en leverden er 8 wedstrijden een punt op. RKAVV scoorde 43 keer en kreeg 44 doelpunten tegen. Opmerkelijk waren de 4-0 thuiszege op UVS dat uiteindelijk kampioen werd en de twee klinkende overwinningen op VELO 4-1 en 1-5. VELO degradeerde overigens.

<

Seizoen 1984-1985

>

De zondag 2e Klasse A van de KNVB was in het seizoen 1984-1985 uit de volgende clubs samengesteld: Alphense Boys, Blauw Zwart, Gouda, GSV, HMSH, LenS, Olympia, Quick (H), RKAVV, SJC, Verburch, VIOS en Westlandia.
O.l.v. trainer Rob Wijnstok draaide RKAVV een uitstekend seizoen. Van de 24 competitiewedstrijden werden er 12 in winst omgezet, 6 gelijk gespeeld en zesmaal werd er verloren. Met 30 punten, en de doelcijfers 45 voor en 35 tegen, eindigde RKAVV op de vijfde plaats in de eindrangschikking van de 2e Klasse A. Dit waren slechts 4 punten minder dan kampioen Blauw Zwart.

Seizoen 1985-1986

>

De zondag 2e Klasse A van de KNVB was in het seizoen 1985-1986 uit de volgende clubs samengesteld: Alphense Boys, Den Hoorn, HMSH, LenS, Lugdunum, Quick (H), RKAVV, Roodenburg, SJC, TONEGIDO, Verburch, VIOS en Westlandia.

Het 1e elftal van RKAVV handhaafde zich op de valreep in de 2e klasse A. Van de uiteindelijk 24 competitiewedstrijden won men er 5, speelde 10 keer gelijk en werd er 9 maal verloren. Met 20 punten, en de doelcijfers 40-46, eindigde RKAVV op de tiende positie van de ranglijst. Dit was nog net voor Den Hoorn (20 punten), SJC (18) en VIOS (10).

De grootste prestatie dit seizoen kwam vanuit de jeugd: de A-regionaal plaatste zich, o.a. ten koste van SBV Excelsior, voor de nieuw te vormen landelijke A competitie. De vierde plaats achter Feyenoord, Sparta en FC Den Haag was hiertoe voldoende. Als toetje mocht RKAVV A1 meespelen in de playoffs om het landelijk kampioenschap, maar lootte direct Ajax in de 1/8 finales. In een druk bezocht duel werd Ajax op 2-2 gehouden en uiteindelijk bleken de Amsterdammers na strafschoppen te sterk. Jeugdspeler Edwin Vurens maakte hierna de overstap naar het betaalde voetbal en speelde uiteindelijk voor Sparta, FC Twente, FC Servette en Roda JC en één interland voor Nederland.

<

Seizoen 1986-1987

In dit seizoen overleed Wim Spigt, de voorzitter van RKAVV die op dat moment 27 jaar voorzitter van RKAVV was. Chris Schouten nam in dit seizoen de rol van voorzitter op zich.

Het eerste elftal van RKAVV werd in het seizoen 1986-1987 wederom ingedeeld in de zondag 2e Klasse A van de KNVB, met ditmaal als tegenstanders: Alphense Boys, Den Hoorn, Fortuna Vlaardingen, LenS, Lugdunum, Olympia, Quick, RKAVV, Roodenburg, VCS, Verburch en Westlandia.

In de selectie van RKAVV speelden o.a. Leo de Boer, Peter Hakkaart, Rob van der Tas, Frank Dobbe, Gurby Bulo, Frank Vader, Pieter van Reisen, Rob van Pruijssen, Martien van der Valk, Ton Key, Paul van Oosten, Wim Hooymans.

Het team van trainer Ferry Nijhuis, kende een ongekend succesvol seizoen. Door een 0-0 gelijkspel in de voorlaatste wedstrijd van de competitie werd RKAVV, op het veld bij Tonegido (complex Damsigt) zelfs kampioen. Van de 24 competitiewedstrijden wist men er namelijk 16 in winst om te zetten, speelde 6x gelijk en werd er slechts 2x verloren. Met 38 punten, en de doelcijfers 51-28, werd RKAVV kampioen van de 2e Klasse A.

Maar het seizoen was nog niet afgelopen want het team van Ferry Nijhuis behaalde in dit seizoen ook de finale van de HC Cup. Deze werd echter van hoofdklasser RVC met 0-1 verloren.

De A jeugd van RKAVV speelde dit seizoen op het hoogste landelijke jeugdniveau (twee hoofdklassen) met, naast DWS en Geldrop, alleen teams van betaald voetbalorganisaties. In de hoofdklasse B werd RKAVV A1 van trainer John Kila verdienstelijk 6e, net achter FC Den Haag A1, maar hoger dan de andere amateurverenigingen. In RKAVV A1 speelden o.a. Patrick Petrici (later o.a. De Graafschap) en Marcel Oosterbaan (later o.a. SBV Excelsior).

<

Seizoen 1987-1988

>

Na de promotie kwam het vlaggenschip van RKAVV dit seizoen uit in de zondag 1e Klasse B van de KNVB met daarin als tegenstanders: Hsv ADO, Blauw Zwart, DCV, DFC, Hermes DVS, HMSH, Nieuwenhoorn, Sliedrecht, Sparta, SVW, Unitas, VUC en Xerxes.

In de selectie had trainer Ferry Nijhuis de beschikking over o.a: Sebastiaan Gijsbertsen, Pieter van Reisen, Peter Hakkaart, Frank Dobbe, Rob en Ton van Pruijssen, Wim Hooijmans, Rob Greuter, Ton Key, Martien van der Valk, Steven Faber, Frank Vader, Tim de Leede en Paul van Oosten.

Het debuutjaar in de 1e klasse kende een grillig verloop. Na een zwak begin (twee punten uit drie wedstrijden) stond RKAVV voor de Kerstdagen op een keurige tweede plaats met 16 punten uit 13 wedstrijden. Dat alle ploegen zeer aan elkaar gewaagd waren in deze competitie en veel punten aan elkaar verspeelden kwam tot uiting in het geringe verschil in punten tussen koploper Xerxes (17) en rode lantaarndrager VUC (10). Nadat eind februari RKAVV de 1e plaats overnam, ging het mis in de strijd om een tweede opeenvolgende promotie. Uiteindelijk zakte RKAVV zelfs terug naar een 8e plaats in de eindklassering. Van de maar liefst 26 competitiewedstrijden werden er 8 gewonnen, 10 gelijk gespeeld en 8 verloren. Hiermee behaalde RKAVV 26 punten en een doelsaldo van 39 voor en 45 tegen.

De landelijk A jeugd handhaafde zich wederom in de hoogste jeugdcompetitie na een beslissingsduel met FC Den Bosch.

<

Seizoen 1988-1989

>

In het seizoen 1988-1989 speelde het eerste elftal van RKAVV wederom in de zondag 1e Klasse B met ditmaal als tegenstanders: Hsv ADO, Alphense Boys, Blauw Zwart, DCV, Hermes DVS, HMSH, Nieuwenhoorn, Sliedrecht, Slikkerveer, Sparta, SVV en Xerxes.

In de selectie had trainer Ferry Nijhuis de beschikking over: Sebastiaan Gijsbertsen, Pieter van Reisen, Rob en Ton van Pruijssen, Rob Greuter, Ton Key, Steven Faber, Frank Vader, Tim de Leede, Paul van Oosten, Jeffrey Kettenis, John Barnhoorn, Martin Munier, Ruud Bruggeman, John van der Meer, Edwin Roos, Johan van der Helm, Sander van der Togt, John Williams en Hans Kwetters.

Met een zeer jonge ploeg begon RKAVV aan de competitie met twee punten uit de eerste 5 wedstrijden. Op de zesde speeldag werd de eerste overwinning behaald: 1-0 tegen Slikkerveer. Vanaf dat moment sprokkelde RKAVV de punten bij elkaar om net boven de degradatiestreep te blijven. RKAVV zette rond de winterstop een goede reeks neer door drie keer met 1-0 te winnen. Tegen Sliedrecht, Xerxes en HMSH was Frank Vader de matchwinnaar en gaf de verdediging van RKAVV geen krimp. Vanaf het paasweekend ging het mis en verloor RKAVV te veel punten en na de nederlaag tegen koploper Sparta (2-3) was RKAVV terug te vinden op een degradatieplaats, drie wedstrijden voor het einde van de competitie met vier verliespunten afstand op de veilige plekken. De, van een buitenlands cricketavontuur, teruggekeerde Tim de Leede maakte echter het verschil: hij opende de score tegen Blauw Zwart (4-0 winst) en de wedstrijd erna tegen ADO maakte hij de winnende goal (2-1), nadat hij ’s morgens eerst zijn slagbeurt bij cricketvereniging VCC had afgemaakt. In de laatste wedstrijd bij Nieuwenhoorn scoorde Tim de Leede de 0-1 en de uiteindelijk 2-2 was voldoende voor RKAVV om zich te handhaven. Een uitstekende prestatie van de jonge equipe van Ferry Nijhuis die dit seizoen de benodigde papieren (oefenmeester 1 diploma) haalde om RKAVV in de 1e klasse te mogen blijven trainen.

Van de 24 competitiewedstrijden werden er in totaal 7 gewonnen, 7 gelijk gespeeld en 10 verloren. Met 21 punten, en de doelcijfers 24 voor en 39 tegen, eindigde RKAVV op een veilige tiende positie van de ranglijst. Dit was nipt voor Xerxes (20 punten), Sliedrecht (20) en Blauw Zwart (5).

De landelijk A jeugd lukte het helaas niet om zich te handhaven in de hoogste jeugdcompetitie en degradeerde uit de landelijke Hoofdklasse terug naar de regionale divisie.

<

Seizoen 1989-1990

>

Voor het derde opeenvolgende seizoen werd RKAVV in de zondag 1e klasse B van de KNVB ingedeeld. De tegenstanders waren ditmaal: Hsv ADO, Hermes DVS, HMSH, Neptunus, Nieuwenhoorn, Slikkerveer, Sparta, SVW, Unitas, UVS en sv Voorburg.

In de selectie had trainer Ferry Nijhuis de beschikking over: Sebastiaan Gijsbertsen, Pieter van Reisen,  Rob en Ton van Pruijssen, Rob Greuter, Tim de Leede, Paul van Oosten,  John Barnhoorn, Edwin Roos, Johan van der Helm, Steven Faber, Sander van der Togt, John Williams, Jos van der Helm, Henk Hooymans, Marco van der Voort.

RKAVV begon het seizoen zeer slecht met vier nederlagen, waaronder tegen nieuwkomer sv Voorburg (0-2) en ADO (3-0). Vervolgens werd van Neptunus en de uiteindelijke kampioen UVS met 2-1 gewonnen en vond de jonge ploeg de weg naar boven op de ranglijst. Mooie overwinningen op HMSH (2-5) en Sparta (1-2) en een gelijkspel uit tegen UVS (1-1) zorgden ervoor dat tegenstanders met een lichte angst aan de wedstrijden tegen RKAVV begon. Op de laatste speeldag had een zege op HMSH een ticket opgeleverd voor de nacompetitie echter bleven de Leidschendammers op 0-0 steken.
Van de 22 competitiewedstrijden werden er 10 gewonnen, 4 gelijk gespeeld en 8 verloren. Met 24 punten en een doelsaldo van 34 voor en 39 tegen eindigde RKAVV op een keurige zesde plaats.

<

Seizoen 1990-1991

>

In het seizoen 1990-1991 werd het eerste elftal van RKAVV ingedeeld in de zondag 1e klasse A van de KNVB. Deze klasse bestond uit allemaal clubs uit District West I (Noord Holland). Dit betekende voor het eerst in de historie van de club langere reistijden en kennismaking met de nieuwe tegenstanders: AFC’34, EDO, Hilversum, Holland, NFC, OSV, De Sloterplas, Stormvogels, Volendam, Zeevogels, Zilvermeeuwen.

Ook dit seizoen was de selectie van trainer Ferry Nijhuis zeer jong: Sebastiaan Gijsbertsen, Pieter van Reisen, Rob van Pruijssen, Rob Greuter, Johan Vogelaar, Jeroen van Beek, Timo Redeker, Jan van Rijn, Tim de Leede, Paul van Oosten, John Barnhoorn, Edwin Roos, Johan van der Helm, Sander van der Togt, John Williams, Corne Klaassen, Hans van Kempen, Hans Kwetters, Patrick van Rijn.

In de eerste wedstrijden bleken de tegenstanders zo’n beetje allemaal oud profs in de gelederen te hebben (o.a. Pier Tol van AZ bij Volendam, Gerrie Kleton van Ajax bij De Sloterplas en Gert Kruijs van FC Utrecht bij Holland) en die ervaring en klasse was RKAVV te machtig. Maar liefst de eerste zeven wedstrijden werden verloren. Pas in november werden de eerste punten behaald: 1-2 bij EDO in Haarlem. Ondanks dat RKAVV steeds beter weerstand bood in de wedstrijden werden voor de winterstop wisselende resultaten behaald; klinkende overwinningen op Zilvermeeuwen (1-6) en Zeevogels (4-0) volgden op schlemielige nederlagen bij FC De Sloterplas (1-0, eigen doelpunt Redeker) en Holland (1-2). In de eerste wedstrijd na de winterstop wordt van NFC met 3-1 gewonnen en hiermee verlaat RKAVV, voor het eerst in het seizoen, de laatste plaats. RKAVV wint nog wel van Volendam (3-2) en Zilvermeeuwen (4-0), maar speelt nooit gelijk in deze competitie. Tegenover de 6 overwinningen staan 16 nederlagen. Met 12 punten en een doelsaldo van 30 voor en 41 tegen kwam RKAVV 3 punten tekort om zich veilig te spelen en degradeert het naar de 2e Klasse. Keeper en aanvoerder Gijsbertsen wordt in de een na laatste wedstrijd gehuldigd voor 100 aaneengesloten, volledige wedstrijden in RKAVV 1 (competitie+beker).

Na vijf mooie, maar ook intensieve, jaren gaan trainer Ferry Nijhuis en RKAVV uit elkaar. Nijhuis vervolgt zijn carrière bij het Leidse Lugdunum. Naast het afscheid van Nijhuis wordt ook afscheid genomen van het complex aan de Heuvelweg. Het terrein van SEV en RKAVV zal worden gebruikt voor nieuwbouw. In het nieuwe seizoen zal gespeeld gaan worden aan de noord rand van Leidschendam: de Kastelenring.

<

Seizoen 1991-1992

>


De kantine op sportpark Kastelenring, waar RKAVV sinds 1991 speelt.

Na vier seizoenen op het een na hoogste amateurniveau gespeeld te hebben, keerde RKAVV dit seizoen terug in de zondag 2e klasse A (West II). Op het nieuwe complex aan de Kastelenring werd in de competitie gespeeld tegen ADO, Blauw Zwart, Hermes DVS, Oliveo, Olympia, Quick, RKAVV, Roodenburg, VCS, Velo, Verburch en VIOS.

De nieuwe trainer Paul Driesen (31 jaar) maakte gebruik van de volgende spelers: Sebastiaan Gijsbertsen, Rob van der Tas, Frank Vader, Michel Spittje, Pieter van Reisen, Rob van Pruijssen, Rob Greuter, Jeroen van Beek, Jan van Rijn, Tim de Leede, Andre Schuijt, Edwin Roos, Jos van der Helm, Alex (Sascha) Serbanescu, Stefan Dekker en Eduard van der Star.

Ook dit seizoen start RKAVV slecht aan de competitie, na een 1-1 gelijkspel in de openingswedstrijd werd drie keer ruim verloren waarna van Verburch (2-1) en Quick (0-1) wel werd gewonnen. Vanaf dat moment bivakkeerden de ploeg net boven de degradatiestreep. Een eindsprint leverde nog een derde periode titel op. Uit de 22 competitiewedstrijden behaalde RKAVV 20 punten en de doelcijfers 25-34. Hiermee eindigde men op de achtste positie van de ranglijst. In de nacompetitie moest RKAVV samen met ADO en Velo strijden om promotie Hsv ADO toonde zich het sterkste van die drietal en promoveerde hiermee naar de 1e Klasse.

Het veteranenteam (RKAVV 14) werd kampioen door VUC in een beslissingsduel met 3-0 te verslaan.

Seizoen 1992-1993

In de nacht van 31 augustus op 1 september 1992 heeft een felle uitslaande brand het clubhuis en de kleedkamers van de Leidschendamse voetbalvereniging RKAVV volledig in de as gelegd. De schade werd geschat op zo’n tweeënhalf miljoen gulden. Het clubhuis van RKAVV, dat eigendom was van de gemeente Leidschendam, was net één jaar oud. De oorzaak van de brand was blikseminslag. Bij de brand is ook heel veel historisch materiaal van RKAVV verloren gegaan.

De indeling van het amateurvoetbal voor de regioclubs in district West II seizoen 1992-1993 in de zondag 2e Klasse A zag er als volgt uit: Westlandia, Foreholte, Fortuna Vlaardingen, Gouda, Hermes DVS, HMSH, Oliveo, Quick, RKAVV, Roodenburg, VELO en VIOS.

De selectie van RKAVV bestond uit de volgende spelers: Sebastiaan Gijsbertsen, Rob van der Tas, Frank Dobbe, Frank Vader, Pieter van Reisen, Rob van Pruijssen, Rob Greuter, Jan van Rijn, Tim de Leede, Andre Schuijt, Edwin Roos, Jos van der Helm, Stefan Roodakkers, Vyrin Raghoebarsing, John van der Meer, Johan Vogelaar, Hans van Kempen, Hans Kwetters. Op Roodakkers en Van Kempen na speelde iedere speler uit de selectie in de jeugd bij RKAVV. De 31 jarige Rob van de Tas begon aan zijn 20e seizoen bij RKAVV, waarvan 11 seizoenen in RKAVV 1.

O.l.v. de nieuwe trainer Joop Korevaar begon RKAVV niet best aan de competitie. In het openingsduel thuis tegen Hermes DVS werd het 1-1 (doelpunt Rob van Pruijssen), gevolgd door een 2-1 nederlaag in en tegen Gouda en een 1-1 tegen Roodenburg. Op zondag 27 september behaalde RKAVV haar eerste overwinning door Oliveo met 2-0 te verslaan. De resultaten van RKAVV werden steeds beter en in de elfde speelronde, toen er met 1-2 werd gewonnen bij Westlandia, veroverde de Leidschendammers zelfs de koppositie in de 2e Klasse A. Het was sowieso ongekend spannend aan kop van de 2e Klasse A want de stand was nu als volgt: 1. RKAVV 10-14, 2. Quick 11-14, 3. HMSH 9-13, 4. VIOS 10-13, 5. VELO 11-13 en 6. Hermes DVS 10-12.
Helaas kon RKAVV niet lang genieten van de koppositie want uit bij Hermes DVS liep men tegen een 3-1 nederlaag op. Tot aan de winterstop werd er nog wel gewonnen tegen Gouda (2-1) maar in de topper tegen VIOS (4-2 nederlaag) had men niet veel in te brengen.

In de tweede seizoenshelft kon RKAVV de strijd om de koppositie niet lang volhouden omdat de koplopers Quick en HMSH steeds verder uitliepen. Van de uiteindelijke 22 competitiewedstrijden behaalde RKAVV 26 punten en een doelsaldo van 42 voor en 40 tegen. Hiermee eindigde men op de zesde positie van de ranglijst en kwam men slechts 1 punt tekort om zich voor de nacompetitie te plaatsen.

Spits Frank Vader kreeg de Persprijs die uitgereikt werd door de lokale media (Leidschendammer en Radio Midvliet), Frank Dobbe behaalde als enige de 100% score om de befaamde Joop-Joop bokaal (kruisjeswedstrijd) op de donderdagavonden.

Seizoen 1993-1994

>

De zondag 2e Klasse A van de KNVB was in het seizoen 1993-1994 uit de volgende clubs samengesteld: Foreholte, Hermes DVS, HMSH, LenS, Lugdunum, Rijswijk, RKAVV, SJC, VELO, VIOS, sv Voorburg en Westlandia.

Met nederlagen tegen HMSH (0-3) en Westlandia (2-1) begon RKAVV niet al te best aan de competitie maar op zondag 19 september behaalde RKAVV dan toch haar eerste seizoenoverwinning door de uitwedstrijd bij sv Voorburg met 0-2 te winnen. Door deze overwinning kregen de mannen van de nieuwe trainer Cees Pouwiel extra zelfvertrouwen door hierna ook Rijswijk (5-2) en SJC (0-3) te verslaan. Helaas bleek dit een kleine opleving want op 17 oktober verloor RKAVV thuis met 1-3 van het nog puntloze Hermes DVS en verloren de Leidschendammers tot aan de winterstop bijna al haar wedstrijden. Alleen bij VIOS (0-2) wist men nog te winnen. Met 8 punten uit 10 wedstrijden ging RKAVV dan ook op een tiende positie van de ranglijst de winterstop in.

In de tweede seizoenshelft wist RKAVV alleen nog te winnen van LenS (1-0), VIOS (1-0) en Foreholte (1-0) en behaalde men gelijke spelen tegen Foreholte (0-0), SJC (0-0) en sv Voorburg (0-0). Alle overige wedstrijden gingen verloren. De laatste wedstrijd bij LenS was typerend: kansloos 5-0 verlies in een wedstrijd die gewonnen moest worden om niet te degraderen. Met 17 punten uit 22 wedstrijden, en de doelcijfers 23-39, eindigde RKAVV dan ook op de elfde plaats van de 2e Klasse A en keerde de Leidschendamse club na een periode van 11 jaar weer terug in de zondag 3e Klasse van de KNVB.

<

Seizoen 1994-1995

>

Bij de terugkeer in de zondag 3e klasse B werd RKAVV ingedeeld bij Concordia, Cromvliet, Delfia, DHL, DSO, DWO, GDS, GONA, Oliveo, RAVA, RKAVV en sv Voorburg.

De selectie van RKAVV bestond uit de volgende spelers: Sebastiaan Gijsbertsen, Rob van der Tas, Frank Dobbe, Pieter van Reisen, Rob van Pruijssen, Raymond Bevelander, Branko van Pruijssen, Patrick van Rijn, Tim de Leede, Edwin Roos, Jos van der Helm, Johan van der Helm, Richard Bolleboom, John van der Meer, Gerard Gilds, Ronald van der Lans, Rene van der Lubbe, Patrick van Pruijssen, Hans van Kempen, Hans Kwetters, Roger van Bukel, , Pieter van Schie, Ronald Laarhoven, Vyrin Raghoebarshing en Raymond Olijhoek.

Na 8 jaar werd eindelijk op de 1e speeldag een wedstrijd door RKAVV gewonnen: 1-2 bij Delfia. RKAVV trok deze lijn netjes door en na 4 wedstrijden stond de equipe van trainer Cees Pouwiel bovenaan, samen met de tegenstander van de volgende wedstrijd: Oliveo. De topper werd door RKAVV met 4-1 verloren en dat werkte na in de volgende wedstrijden. Van RAVA werd met 1-3 en van DSO met 0-4 verloren. Het herstel kwam in de wedstrijd tegen Cromvliet (9-1 met drie doelpunten van Pieter van Schie) en in de winterstop had RKAVV zich netjes in de subtop genesteld. De tweede helft van het seizoen verspeelt de ploeg, waarvan trainer Pouwiel aan het eind van het seizoen afscheid zal nemen, te veel punten om voor directe promotie op te gaan, maar plaatst zich wel voor de nacompetitie. Van de 22 wedstrijden wist RKAVV er 8 te winnen, 4 gelijk te spelen en 10 te verliezen. Met 20 punten en een doelsaldo van 34 voor en 32 tegen eindigde men op de zevende positie van de ranglijst.

In de nacompetitie wordt er kansloos verloren van sv Voorburg (0-4) en DHL (2-5). Na 206 competitie- en bekerwedstrijden achter elkaar en volledig gespeeld te hebben, mist doelman Gijsbertsen door een blessure de wedstrijd bij DSO. Saillant detail is dat Gijsbertsen in het Toto duel voor de Haagsche Courant een “1” invult. DSO wint thuis met 3-0 van RKAVV en Gijsbertsen wint uiteindelijk de rubriek Toto duel dit seizoen.

<

Seizoen 1995-1996

>

In het seizoen 1995-1996 was de zondag 3e Klasse A van de KNVB uit de volgende clubs samengesteld: Blauw Zwart, DoCoS, DSO, DWO, Gouderak, HVV, FC Lisse, Nieuwkoop, NSV’46, RKAVV, SVLV, UNIO en VEP.

De A-selectie van de nieuwe RKAVV-trainer Peter van der Zwan bestond uit de volgende spelers: Vincent van Kippersluis, Rob van der Tas, Pieter van Reisen, Patrick van Rijn, Tim de Leede, Edwin Roos, Jos van der Helm, Johan van der Helm, Richard Bolleboom, Danny Toorenburg, Ron Vanhauten, Gerard Gilds, Ronald van der Lans, Patrick van Pruijssen, Branko van Pruijssen, Glenn Seder, Ryan Tjin, Hans Kwetters, Roger van Bukel, , Mark de Leede, Edwin Develing, Horbert Dompig, Danny van der Ham, Rob Kleij, Edwin de Konink, Ronald Laarhoven, Vyrin Raghoebarshing en Raymond Olijhoek.

De invoer van het 3-puntensysteem voor een overwinning hielp RKAVV niet echt aan veel punten. In de slotfase van de competitie nam Rob Kiebert zelfs de rol van trainer over van Peter van der Zwan. Van de uiteindelijk 24 wedstrijden wist RKAVV er 10 te winnen, 2 gelijk te spelen en 12 te verliezen. Met 32 punten en een doelsaldo van 45 voor en 46 tegen eindigde de Leidschendammers op de achtste positie van de ranglijst.

<

Seizoen 1996-1997

>

Met Rob Kiebert voor het eerste hele seizoen voor de groep, mocht het eerste elftal van RKAVV in de zondag 3e klasse A de degens kruisen met; Alkmania, Altior, DoCoS, DWO, HVV, FC Lisse, NSV’46, Oliveo, Rijswijk en VUC.

De selectie van RKAVV bestond dit seizoen uit de volgende spelers: Vincent van Kippersluis, Sebastiaan Gijsbertsen, Rob van der Tas, Pieter van Reisen, Patrick van Rijn, Tim de Leede, Edwin Roos, Johan van der Helm, Richard Bolleboom, Ron Vanhauten, Patrick van Pruijssen, Roger van Bukel, , Mark de Leede, Tim de Leede, Edwin Develing, Danny van der Ham, Edwin de Konink, Ronald van Voorthuizen, Erwin Oudshoorn, Rob van der Meer jr, Jan Willem van der Lubbe, Branko van Pruijssen en Raymond Olijhoek.

Half oktober lijkt het of Rijswijk rechtstreeks op de titel afgaat na de eerste zes wedstrijden gewonnen te hebben. Rijswijk raakt hierna het spoort bijster en RKAVV en DWO komen op toeren. Zeker de zegereeks tegen NSV’46 (8-0, zes doelpunten van Tim de Leede), Alkmania (1-5) en DoCoS (5-0) is sterk van RKAVV. DWO staat bij de winterstop bovenaan de ranglijst, gevolgd door RKAVV. Na de winterstop wint RKAVV de eerste twee wedstrijden met 2-1 (bij Altior en thuis tegen HVV) in de dying seconds … het geluk van een kampioen? Met nog vier wedstrijden te spelen spelen nog 4-5 ploegen om te titel, DWO staat op 32 punten, HVV op 31, RKAVV op 30. Als DWO eerst van HVV wint en de week erop van Oliveo verliest komt RKAVV voor het eerst dit seizoen op de koppositie. Op de een na laatste speeldag kan RKAVV bij DWO kampioen worden, als het wint. Onder het toeziend oog van vele honderden Leidschendammers wil het de eerste helft niet lukken. Vlak voor rust wordt de 2-0 achterstand gehalveerd door Mark de Leede. Lange tijd ziet het er naar uit dat de gelijkmaker niet zal vallen, totdat Roger van Bukel de tips van zijn medespelers (“Buuk niet schieten”) in de wind slaat en genadeloos uithaalt: 2-2. Weliswaar nog geen kampioenschap, maar wel een uitzinnige vreugde. Op 27 april 1997 wordt RKAVV, voor een vol huis, dankzij een 4-0 overwinning op Rijswijk kampioen en konden de feesten beginnen.

Van de 20 competitiewedstrijden won kampioen RKAVV er 11, speelde er 7 gelijk er werd er 2 keer verloren. Hiermee behaalde men 40 punten en een doelsaldo van 51 voor en 20 tegen.

RKAVV vierde dit seizoen namelijk ook haar 75 jarig jubileum en deed dit o.a. door een jubileumwedstrijd te spelen tegen Oud Oranje waarin afscheid werd genomen van good old Rob van der Tas en Pieter van Reisen (laatstgenoemde speelde meer dan 200 competitiewedstrijden in RKAVV 1). Bij Oranje speelden o.a. René van der Gijp, Ben Wijnstekers, Frank Rijkaard, Arie Haan en Andre Stafleu (ook oud-RKAVV) mee. Piet Tol scoorde voor de oud internationals, maar Mark de Leede en Johan van der Helm zorgden voor een zeldzame nederlaag van de ex-profs. Tim de Leede behaalde de 3e plaats bij de verkiezing van Sportman van het jaar in Leidschendam dankzij zijn vele doelpunten voor RKAVV en zijn rol als aanvoerder van het Nederlands Cricketteam.

<

Seizoen 1997-1998

>

Sinds de periode van Ferry Nijhuis werd Rob Kiebert dit seizoen de langstzittende trainer bij RKAVV. Van alle trainers tussen hem en Ferry Nijhuis hield alleen Cees Pouwiel het twee volle seizoenen vol.

Bij de terugkeer in de zondag 2e klasse C waren dit de tegenstanders van RKAVV: ADO Den Haag, Alphense boys, DSO, Foreholte, HMSH, RVC, SJC, Verburch, VVSB, Westlandia.

De selectie van RKAVV bestond uit de volgende spelers: Sebastiaan Gijsbertsen, Vincent van Kippersluis, Bandy den Hollander, Olav Goulooze, Marco van Haaften, Tim de Leede, Alex van der Harst, Patrick van Rijn, Jan-Willem van der Lubbe, Edwin Roos, Danny van der Ham, Rob van der Meer jr, Edwin de Konink, Aydin Uluc, Michael ter Horst, Randall van der Broek, Arthur Achterhof, Patrick van Pruijssen, Roger van Bukel, Mark de Leede, Rob van der Tas, Pieter Welling en Raymond Olijhoek.
Na 10 jaar wist RKAVV het eigen Heuveltoernooi (nu dus niet meer gespeeld op ‘de Heuvel’, maar de naam bleef behouden) weer eens te winnen. In een keiharde finale werd hoofdklasser Tonegido met 3-2 verslagen. In de competitie werd de 1e wedstrijd met 2-3 verloren van Alphense Boys, maar daarna zette RKAVV een ongeslagen reeks in van 5 wedstrijden, echter zaten hier, na de knappe 2-3 zege bij VVSB, vier opeenvolgende gelijkspelen bij (RVC 3-3, Foreholte 3-3, DSO 1-1 en Westlandia 1-1) waarvan de eerste drie een voorsprong uit handen werd gegeven. Hierdoor stond RKAVV na 6 wedstrijden op een 6e plaats op zes punten achterstand op koploper VVSB. Na het verlies bij Verburch (2-0) herstelde RKAVV zich met zeges op SJC (2-1) en HMSH (0-3). Omdat in november en december nog verloren werd tegen de koplopers ADO Den Haag en Alphense Boys en nog twee gelijkspelen werden behaald, ging RKAVV als kampioen van de gelijke spelen de winterstop in op de 7e plaats. Na de winterstop werd een keurige reeks tegen Verburch (2-1 winst), SJC (0-1 winst) en HMSH (2-1 winst) afgesloten met een klapper tegen DSO: 9-1 voor de Leidschendammers. In de laatste twee wedstrijden die om des keizersbaard werden gespeeld, werd er volop gescoord. Tegen degradant Foreholte werd met 3-4 (rust 0-0!) verloren en bij kampioen ADO Den Haag werd met 3-6 gewonnen. Het thuisduel tegen Foreholte werd op het terrein van sv Voorburg gespeeld vanwege bouwwerkzaamheden op het complex. Naast twee nieuwe kleedkamers recht voor het hoofdveld, wordt (op die kleedkamers) een sponsorhome en bestuursruimte gebouwd.
Van de uiteindelijk 20 competitiewedstrijden won RKAVV er 8, speelde 6x gelijk en werd er 6x verloren. Met 30 punten en een doelsaldo van 50 voor en 42 tegen eindigde men op de vijfde positie van de ranglijst. ADO Den Haag behaalde 42 punten.

Het 2e elftal, onder leiding van trainer Frank Dobbe, werd kampioen in de reserve 2e klasse. Het team gebruikte maar liefst 42 verschillende spelers, waaronder de oer RKAVV-ers Rob Hoogstad, John van der Meer en Ronald van der Lans.

<

Seizoen 1998-1999

>

In het tweede seizoen in de zondag 2e klasse C speelde RKAVV onder leiding van trainer Rob Kiebert tegen: Alphense Boys, Blauw Zwart, DoCoS, DSO, DWO, Kranenburg, ONA, SJC, Verburch, VIOS en VVSB.

De selectie van RKAVV bestond uit de volgende spelers: Sebastiaan Gijsbertsen, Raymond Bevelander, Michael ter Horst, Bandy den Hollander, Alex van der Harst, Patrick van Rijn, Jan-Willem van der Lubbe, Edwin Roos, Rob van Pruijssen, Kevin Braber, Aydin Uluc, Randall van der Broek, Patrick van Pruijssen, Roger van Bukel, Mark de Leede, Johan Vogelaar, Marco Wijnants, Pieter Welling, Tim de Leede, en Raymond Olijhoek.

RKAVV begon met een bredere selectie dan eerdere jaren aan het seizoen en speelde een sterke voorbereiding. Maar net als in vele jaren hiervoor was de start van de competitie ronduit slecht: na drie speelronden was RKAVV puntloos onderaan de ranglijst te vinden. Doelpunten van Patrick van Rijn en Mark de Leede hielpen RKAVV aan de 1-2 overwinning bij Blauw Zwart en zo de eerste punten. De week erop was Kevin Braber de grote man met twee doelpunten: 2-1 tegen Alphense Boys. De weken erna wisselden zeges en nederlagen elkaar af, maar klom RKAVV gestaag op de ranglijst. Met de kerst was RKAVV op de 5e plaats te vinden, maar dit kwam ook omdat RKAVV verreweg de meeste wedstrijden had gespeeld. RKAVV speelde er al 11, waar staartploeg SJC er pas 6 speelde… De contractverlenging met twee jaar van Rob Kiebert bracht niet de rust na de winterstop, de eerste vier wedstrijden gingen kansloos verloren, onder meer tegen Kranenburg (3-1) en SJC (4-0). In de uitwedstrijd tegen Alphense Boys begon RKAVV furieus, na 5 minuten werd de bal met hand door een speler van AB van de lijn gehaald, penalty en direct rood. In de protesten die hierop volgden kreeg nog een speler van AB een rode kaart (2x geel) en stonden de Leidschendammers tegenover 10 man. Bandy den Hollander mistte echter de strafschop, maar van een wedstrijd was geen sprake meer. Echter kwam RKAVV pas halverwege de tweede helft op voorsprong door een doelpunt van Patrick van Pruijssen. Vervolgens werd de score opgevoerd tot 0-5. Vanwege een schorsing van doelman Gijsbertsen stond good old Rob Hoogstad (40 jaar) in het doel. Daarmee heeft, volgens eigen zeggen, Hoogstad het record van oudste keeper in een competitiewedstrijd van RKAVV 1 in handen. Vervolgens speelde RKAVV goed tegen VVSB (slechts 1-1), maar verloor het weer onnodig van Olympia (2-1). Het was tijd voor een al oude truuk: Tim de Leede terughalen. In het april 1989 kwam Tim al eens eerder terug van een buitenlands cricketavontuur en behoedde hij RKAVV van degradatie uit de 1e klasse. In het kampioens seizoen 96/97 kwam Tim, dit keer na het WK Cricket voor B-landen in Kuala Lumpur, op tijd terug voor de beslissende, een na laatste, wedstrijd uit bij DWO (2-2 en een week later werd RKAVV kampioen). En laat DWO nou net de volgende tegenstander zijn van RKAVV. “O nee niet weer” was af te lezen bij de spelers van DWO. De nu van een crickettour in Zuid Afrika teruggekeerde Tim de Leede scoorde zelf niet, maar zijn jongere broer deed dat wel twee keer: 4-1 winst. Een week later werd titelkandidaat FC Kranenburg in een spectaculair duel met 4-3 verslagen en was RKAVV zo goed als veilig. Tim de Leede kon zich weer gaan focussen op het cricketseizoen. In de maand mei won RKAVV nog van VIOS (0-1) en DoCoS (2-1) en eindigde in de 3e periode net achter VVSB, dat kampioen werd. De vervangende periodetitel ging niet naar RKAVV, maar naar de hoogst gerangschikte ploeg zonder periodetitel op de reguliere ranglijst. Bij de laatste wedstrijd werd niet één speler tot man of the match uitgeroepen, maar het drietal dat aan zijn laatste seizoen bezig was: Pieter Welling, Edwin Roos (184 competitiewedstrijden in RKAVV 1) en Sebastiaan Gijsbertsen (243 keer competitie in RKAVV 1). Laatstgenoemde liet zien dat hij redelijk wat verstand van het Haagse amateurvoetbal heeft. Voor de derde keer wint Gijsbertsen het Toto Duel klassement van de Haagsche Courant. Dat heeft nog geen speler of trainer hem nagedaan.

Van de 22 competitiewedstrijden wist RKAVV er 9 te winnen, 2 gelijk te spelen en 11 te verliezen. Met 29 punten en een doelsaldo van 42 voor en 43 tegen eindigde men op een keurige zesde positie van de ranglijst.

In de strijd op de Haagsche Courant Cup nam FC Kranenburg revanche (voor de nederlaag in de competitie, mede waardoor zij naast de titel grepen) op RKAVV door in de halve finale na strafschoppen te winnen. Geen RKAVV dus in de HC Cup finale op het RKAVV complex, maar Wilhelmus en Kranenburg (uitslag 4-2).

<

Seizoen 1999-2000

De seniorenafdeling van RKAVV was in het seizoen 1999-2000 bij de KNVB vertegenwoordigd door 10 seniorenelftallen, 2 damesteams en 7 zaalteams. De jeugdafdeling was dit jaar op peil gebleven en bestond uit 33 teams. De B1 van RKAVV speelde dit seizoen voor het eerst in de landelijke competitie.

Evenals de twee voorgaande jaren kwam het eerste elftal van RKAVV ook dit seizoen weer uit in de 2e Klasse C van de KNVB met daarin als tegenstanders: Alphense Boys, Blauw Zwart, DoCoS, DWO, Kranenburg, Lugdunum, RVC/Rijswijk, VCS, VELO, Verburch en VVM.

Trainer Rob Kiebert had de beschikking over de volgende selectiespelers; Dave Kraaijenbrink, Patrick Vreeman, Patrick van Rijn, Curtis Martels, Alex Ploegman, Ismael el Haddioui, Sandy Irmawan, Rob van Pruijssen, Ron Vanhauten, Patrick van Pruijssen, Johan Vogelaar, Jan Willem v.d. Lubbe, Mark de Leede, Randell v.d. Broek en John Roest.

<

 

Seizoen 2000-2001

>

De zondag 2e Klasse C van District West III bestond in het seizoen 2000-2001 uit de volgende verenigingen: ADO Den Haag, Alphense Boys, DoCoS, Laakkwartier, Lugdunum, RKAVV, RVC/Rijswijk, SJC, VCS, VELO, VUC en VVM.

Na het hele seizoen in de 2e Klasse C een nek-aan-nek-race te hebben gevoerd om de bovenste plaats met VUC lukte het RKAVV op zondag 6 mei 2001 om de vlag in top te hijsen. Op deze dag werd namelijk, uit bij VVM, het kampioenschap definitief binnengehaald door een 1-4 overwinning. Doelpuntenmakers in deze kampioenswedstrijd waren Cees van Tongeren (2x), Steve Faber en Edwin Rosenbrand. RKAVV-keeper Dave Kraaijenbrink (o.a. ook ADO en Scheveningen) nam met deze titel op gepaste afscheid van zijn voetbalcarrière.

>

Seizoen 2001-2002

>

<

Seizoen 2001-2002

>

<

Seizoen 2002-2003

>

<

Seizoen 2003-2004

>

De zondag 1e Klasse B van de KNVB was in het seizoen 2003-2004 uit de volgende clubs samengesteld: Blauw Wit Amsterdam, EBOH, Excelsior’20, sc Feyenoord, HBS, Leonidas, OVV, RKAVV, Sparta, UVS, VVSB en Wilhelmus.

<

Seizoen 2004-2005

>

<

Seizoen 2005-2006

>

<

Seizoen 2006-2007

>

<

Seizoen 2007-2008

>

<

Seizoen 2008-2009

Bij aanvang van het seizoen 2008-2009 mocht RKAVV een lucratief contract met de nieuwe hoofdsponsor Werk & Vakmanschap ondertekenen. In het bijzijn van bestuursleden, leiders, selectie, spelers van overige elftallen, zaalteams en een aantal belangstellenden hadden Henry Steffens, regiomanager van Werk & Vakmanschap, de voorzitter van de sponsorcommissie, Paul van Rede en de penningmeester Rob Zuiderwijk in het bijzijn van voorzitter Lucas de Romijn, het contract ondertekend.  Aansluitend werd met alle aanwezigen het glas geheven op deze voor de Kastelenring-bewoners zo belangrijke overeenkomst.

>

Tijdens een geslaagde vrijwilligersbijeenkomst, gehouden eind mei 2009  in het clubgebouw aan de Kastelenring in Leidschendam.  werden diverse ‘werkers’ weer in het zonnetje gezet. Jacques Berkhout was al erelid, en inmiddels al 63 jaar lid van de club, kreeg op de avond een KNVB-onderscheiding. Paul van Rede werd benoemd tot Erelid. Hij begon als nieuwe ouder meteen als leider van een jeugdelftal en werd voorzitter van de jeugdafdeling. Hij vervulde die functie gedurende vijf  jaar. Hij volgde Chris Schouten sr op als algemeen voorzitter en bekleedde die functie ook vijf jaar. Hij speelde een fantastische rol voor de Kastelenringbewoners op gemeentelijk niveau bij het samengaan van de beide gemeenten Leidschendam en Voorburg.
Ook Rob Zuiderwijk ontving het predikaat Erelid. Hij was al 21 jaar actief voor de club en had veel verdiensten bij de jeugd. Hij was achtereenvolgens leider, hoofdleider en penningmeester van de jeugd. Na het plotselinge overlijden van Eric Weijnschenk werd hij tot op heden penningmeester van de hele vereniging.

Seizoen 2009-2010

>

Tijdens de Algemene Ledenvergadering van RKAVV op donderdag 11 maart 2010 werd Henry Steffens officieel benoemd tot voorzitter van de club op sportpark de Kastelenring. Steffens was niet nieuw bij RKAVV want hij was er al zo´n vijftien jaar actief. Eerder werkte hij intensief mee bij het opstellen van een jeugd technisch beleidsplan. Henry Steffens, broer van hoofdtrainer Bas, was zeer ambitieus.
Rob van Pruijssen werd benoemd als bestuurslid Technische Zaken.

O.l.v. de nieuwe trainer Bas Steffens werd het eerste elftal van RKAVV dit seizoen ingedeeld in de 1e Klasse B met als tegenstanders DHC, Nieuwenhoorn, Quick, Leonidas, Neptunus, Alphense Boys, HVV, JHR, TOGB, SJC en VUC.
Door de vorming van de Topklasse komen er in het seizoen 2010-2011 extra plaatsen vrij in de Hoofdklasse. Dit betekende dus dat in dit voetbalseizoen 2009-2010 een verzwaarde promotie regeling gold in de 1e Klasse B.

Later hier meer over het seizoen 2009-2010…….

.>

>

>

Tijdens de druk bezochte medewerkersavond van RKAVV op vrijdag 28 mei werd  Theo van der Meer tot erelid van RKAVV benoemd. Joop van der Lans werd lid van verdienste. Theo van der Meer was vele jaren bestuurslid van RKAVV en met name verantwoordelijk voor sponsoring en P.R.-zaken. Hij was jarenlang ‘het uithangbord’ van RKAVV. Vorig jaar moest hij om gezondheidsredenen stoppen met zijn werkzaamheden. Joop van der Lans werd op die avond benoemd tot lid van verdienste van RKAVV. Hij was ruim 30 jaar lid, waarvan 22 jaar lid van de ‘oud-papier-ploeg’.

 

Seizoen 2010-2011

Aan het begin van het seizoen 2010-2011 was het ledenaantal bij RKAVV opgelopen tot 870, onderverdeeld in 15 seniorenteams, 22 jeugdteams (A t/m D), 19 jeugdzeventallen (E t/m F) en 4 zaalvoetbalteams. Bovendien schreef RKAVV voor het eerst in de geschiedenis van de club voor het seizoen 2010-2011 in alle leeftijdscategoriën, van de A- t/m de F-jeugd, een meisjesteam in.

Het eerste elftal van RKAVV, o.l.v. trainer Bas Steffens, werd dit seizoen ingedeeld in de zondag 1e Klasse B van het district West II met als tegenstanders FC Boshuizen, Neptunus, Excelsior’20, GDA, TOGB, Blauw-Wit A’dam, VUC, HVV, SJC, Wilhelmus, SCO’63, WRW en Quick.

Al tien seizoenen lang voetbalde het vlaggenschip van RKAVV in de eerste klasse van het zondagvoetbal en vrijwel altijd eindigde men in de middenmoot maar daarin zou in dit seizoen verandering in komen.

>

>
RKAVV had op zondag 8 mei 2011 een belangrijke stap kunnen zetten richting kampioenschap. De Leidschendammers lieten het echter afweten tegen HVV en moesten genoegen nemen met een gelijkspel, na bij rust nog met 0-2 te hebben achter gestaan. Het team van trainer Bas Steffens moest nu op zondag 15 mei in de laatste competitiewedstrijd tegen Wilhelmus uit, dat de punten nog hard nodig had in de strijd voor degradatie.
Voor aanvang van deze wedstrijd was er al een sfeertje gecreëerd door de meer dan 1000 RKAVV aanhangers, waardoor deze wedstrijd in feiten niet verloren kon worden. Vanaf de Kastelenring ging een grote radiowagen op weg gevolgd door fietsende RKAVV-supporters. Zodat dit op de Westvlietweg leidde tot (grote) opstoppingen, maar dat mocht de pret niet drukken.
Na een soeverein gespeelde eerste helft had RKAVV, door doelpunten van Michael Drosten en Michael Nolet  een 0-2 voorsprong genomen en leek op rozen te zitten. Na de thee verscheen er echter een Wilhelmus dat plotseling uit een geheel ander vaatje tapte en maakte vlak voor tijd zelfs de 2-2.
Plotseling viel het geplande scenario in duigen en leek RKAVV veroordeeld tot de nacompetitie. Concurrent SJC stond voor tegen Neptunus en was eerder afgelopen, waardoor men in Noordwijk al aan het feesten was. Tot het moment in de tweede minuut van blessuretijd. De mee opgekomen linksback Michael Drosten kreeg de bal in de voeten na een langlopende RKAVV aanval en haalde vanaf ruim 25 meter verwoestend met rechts uit. Doelman Verstraten van Wilhelmus was kansloos en zag de bal in de uiterste hoek verdwijnen. Daarna barstte het feest los, omdat niet veel later de arbiter affloot. ,,Ik voelde al bij het afdrukken, dat het raak was”, waren de (legendarische) woorden van Michael Drosten na afloop. Drosten die een hoofdrol speelde en RKAVV het zo gewenste kampioenschap bezorgde.

Een ongekend succesvol seizoen voor RKAVV want ook bij het 2e elftal kon de vlag in top na het kampioenschap in de reserve hoofdklasse.

Het seizoen was echter nog niet afgelopen want op zaterdag 28 mei 2011 was Sportpark Irene aan de Schaapweg in Rijswijk het decor van een Leidschendam/Voorburgs onderonsje in de finale van het Haaglanden Voetbal Toernooi om de “Sir Winston Cup” met het treffen tussen RKAVV uit Leidschendam en Wilhelmus uit Voorburg. RKAVV  had deze finale bereikt via een overwinning op DSVP (1–3) , GONA (1-3) en thuis werd Forum Sport in de derde ronde met 5–0 in bedwang gehouden. In de kwartfinale werd DUNO uit met 3–5 teruggewezen. En in de halve finale moest Topklasser Haaglandia/Winston er aan geloven en werd met 3–2 aan de Leidschendamse zegekar gebonden.

Aan het einde van het seizoen had het bestuur van RKAVV weer haar jaarlijks vrijwilligersavond georganiseerd voor alle medewerkers. Tijdens deze avond ontving Theo van der Meer van de KNVB een zilveren speld voor zijn vele verdiensten voor de club. Zo had Theo bijvoorbeeld voor voetbalvereniging RKAVV de sponsorcommissie opgezet en de PR verzorgd. Ook was hij de oprichter van de Leidschendamse Business Club (LBC).
Ook Jan en Ria van Leeuwen werden in de bloemetjes gezet voor meer dan 40 jaar vrijwilligerswerk binnen RKAVV en door voorzitter Henry Steffens benoemd tot lid van verdienste.

>

Seizoen 2011-2012

Het gehele seizoen 2011-2012 zou in het teken komen te staan van het 90-jarig bestaan van het Leidschendamse RKAVV.
Aan het begin van dit seizoen werd al een sponsorloop gehouden voor de jeugd waarbij de opbrengst werd gebruikt voor de aanleg van een “pannaveldje” op Sportpark Kastelenring. In december ontving RKAVV van de KNVB het eervolle certificaat Sportiviteit & Respect. Op dinsdag 10 januari 2012 werd de officiële jubileumreceptie van RKAVV gehouden. Meer dan 200 mensen kwamen af op het gecombineerde 90 jarig verjaardagsfeestje en nieuwjaarsreceptie waaronder de burgemeester van Leidschendam-Voorburg dhr. Van der Sluijs, wethouder Gregor Rensen, vertegenwoordigers van ADO Den Haag en de KNVB, oud scheidsrechters Charles Corver en Lau van Ravens en verschillende vertegenwoordigers van andere verenigingen waren aanwezig. Voorzitter Henry Steffens keek in zijn speech terug op het mooie en rijke verleden van de club en leidde al de fantastische jubileumactiviteiten in die het komend half jaar zouden gaan plaatsvinden. Op zaterdag 28 januari vond het grote jubileumfeest plaatst. Deze dag begon al ‘s ochtends toen de jongste jeugd met ongeveer 150 kinderen de Bubble Jungle in Leiderdorp op stelten zette. Voor de oudere jeugd was eerst een 4 tegen 4 toernooi georganiseerd bij RKAVV en na een voetbalquiz kon ‘s middags geschaatst worden bij De Volle Maan in Leidsenhage . Bijna 900 mensen gingen ‘s avonds los in de feesttent die op het parkeerterrein van RKAVV was neergezet. Na een spectaculaire openingsact van de “Leidschendamse Village People” (met selectiespelers) werd er o.a. opgetreden door Mariska en de Mooie Meneren, One Two Trio, DJ Jan en de hoofdact: Wolter Kroes. Bijna 900 mensen gingen ’s avonds los in de feesttent.
Verder werden er in dit jubileumseizoen nog meer activiteiten georganiseerd. Zoals een herendiner op 30 maart, een jubileumwedstrijd tegen ADO Den Haag op 7 april, een Old Stars reënie op 21 april, een veiling op 1 juni en de Familiedag op 3 juni 2012.
Op zaterdag 7 april 2012 ontving dus het jubilerende RKAVV aan de Kastelenring de hoofdmacht van ADO Den Haag. De Hagenaars speelden in de eerste helft met allemaal spelers die regelmatig in het eerste actief waren en gingen rusten met een magere 1-2 voorsprong. Na de thee, met aan beide kanten veel invallers, wist alleen RKAVV nog het net te vinden: 2-2. Sjors Verhagen en Richard van Brecht waren de doelpuntenmakers voor RKAVV.

Op vrijdagavond 1 juni hield RKAVV in haar clubgebouw aan de Kastelenring een unieke, spectaculaire veiling. Op deze veiling werden door leden, sponsors en particulieren gratis beschikbaar gestelde artikelen bij opbod verkocht. RKAVV had de stichting DaDa toegezegd om 10% van de opbrengst van de jubileum veiling (10.000 euro) aan DaDa te schenken. Dit bracht dus 1.000 euro op. Het RKAVV bestuur besloot dit bedrag te verdubbelen en met de opbrengst van de lopende collecte resulteerde dit uiteindelijk  in een donatie van RKAVV aan de stichting DaDa van 2.500 euro.

>
Na de ongelooflijke ontknoping vorig seizoen met een fantastisch kampioenschap was het dan eindelijk zover, RKAVV kwam dit seizoen voor het eerst in de geschiedenis van de vereniging uit in de HOOFDKLASSE. Deze Hoofdklasse A bestaat naast RKAVV uit; ADO’20 (Heemskerk), AFC’34 (Alkmaar), Alphense Boys (Alphen ad Rijn), FC Chabab (Amsterdam), DHC (Delft), Elinkwijk (Utrecht), Feijenoord (Rotterdam), Koninklijke HFC (Haarlem), Leonidas (Rotterdam), Nieuwenhoorn (Hellevoetsluis), Purmersteijn (Purmerend), Westlandia (Naaldwijk) en De Zouaven (Grootebroek). Het enige nadeel van deze promotie was dat de club moest voldoen aan strengere veiligheidseisen van de KNVB. Zo moesten er bijvoorbeeld bij iedere thuiswedstrijd van het eerste elftal 15 stewards langs het veld aanwezig zijn maar ook dit “probleem” werd door de club opgelost.
Op zondag 4 september 2011 debuteerde RKAVV uitstekend in de Hoofdklasse door in Leidschendam met 3-0 te winnen van Purmersteijn. RKAVV speelde in deze wedstrijd voor het eerst in het speciale jubileumtenue van de club. Ook werd het nieuwe clublied ten gehore gebracht. Na deze fantastische seizoensopening kregen de mannen van trainer Bas Steffens het toch even moeilijk in de Hoofdklasse. Vooral het scorend vermogen liet te wensen over want tegen Chabab (0-0), ADO’20 (0-0), Alphense Boys (1-0) en Elinkwijk (0-1) wist men het net niet te vinden. Op 9 oktober wist RKAVV in de uitwedstrijd tegen Feijenoord via Matthijs Seilberger eindelijk weer eens te scoren maar men kreeg ook zes doelpunten “om de oren”. Trainer Steffens kreeg zijn team uiteindelijk toch weer op de rails en tot aan de winterstop werden er overwinningen behaald op De Zouaven (2-3), HFC (3-0), AFC’34 (1-0), Nieuwenhoorn (2-1) en Westlandia (0-1) en zodoende ging de  debutant met 21 punten uit 13 wedstrijden knap als vijfde in de Hoofdklasse A de winterstop in.
Tijdens deze winterstop verlengde trainer Bas Steffens zijn contract met RKAVV met maar liefst twee jaar.
RKAVV begon de tweede seizoenshelft in mineur want de Leidschendamers verloren op 15 januari op eigen veld met maar liefst 1-6 van FC Chabab maar herstelde deze nederlaag een week later weer met een knappe uitzege (0-1) bij Purmersteijn. Ook de hierop volgende wedstrijd stuntte RKAVV door in het thuisduel één van de titelkandidaten Alphense Boys met 2-0 te verslaan. Aan alle euforie leek op 4 maart een einde te zijn gekomen toen de club met 2-1 van Elinkwijk verloor maar niets was minder waar. Het team van trainer Steffens bleef in de loop van de tweede seizoenshelft knap zijn punten binnenhalen met overwinningen op sc Feijenoord (1-0), DHC (1-0) en Nieuwenhoorn (1-4) en drie keer een 1-1 gelijkspel tegen De Zouaven, HFC en AFC’34. Van Leonidas (1-2) en Westlandia (1-2) werd nog wel gewonnen. Al met al eindigde de debutant van de Hoofdklasse A met 40 punten uit 26 wedstrijden, samen met sc Feijenoord, op een zeer knappe vierde positie op de eindranglijst. Sander van Akkeren werd met 6 doelpunten topscorer bij RKAVV 1.

De selectie van RKAVV had haar afscheidsavond van het seizoen bij Pitch en Putt van sponsor Mariën van Wijk. Tijdens deze avond werd er afscheid genomen van de vertrekkende spelers en werden de vrijwilligers bedankt. Daarna was het de beurt aan hoofdtrainer Bas Steffens om de ‘speler van het jaar’ van het dit seizoen in de hoofdklasse debuterende RKAVV bekend te maken. Dat werd doelman Kevin Jansen, die zijn eerste seizoen op een hoger niveau met zeer weinig tegendoelpunten afsloot. Jim Hagenaar werd hier tweede en Robin Steffens derde.

 

>

Seizoen 2012-2013

Bij aanvang van het seizoen 2012-2013 telde R.K.A.V.V. 839 leden (730 mannen en 109 vrouwen) onderverdeeld in 13 seniorenteam, 23 jeugdteams (A t/m D), 16 jeugdteams (E t/m F) en 5 zaalvoetbalteams.
Op zondag 9 september 2012 opende RKAVV op sportpark Kastelenring een pannaveld. Jeugdspeler Justin Groeneweg uit de D3 verzorgde samen met de RKAVV jeugdvoorzitter Carl de Koning de officiële opening van het nieuwe veldje.

Ook in dit seizoen werd RKAVV ingedeeld in de Hoofdklasse A samen met Alphense Boys, Argon, DHC, HFC EDO, Elinkwijk, FC Hilversum, SC Feyenoord, Koninklijke HFC, Leonidas, Nieuwenhoorn, Quick, Westlandia en De Zouaven.

Het was een moeizame eerste seizoenshelft voor de mannen van trainer Bas Steffens, waarin alleen van Argon (1-2), Alphense Boys (1-2) en Quick (1-2) werd gewonnen en slechts eenmaal gelijk werd gespeeld tegen FC Hilversum. De overige 8 wedstrijden werden verloren. Met dus 10 uit 12, en de doelcijfers 14-29, ging RKAVV op een 12e positie van de ranglijst de winterstop in.

Tijdens de winterstop verbleef zondag hoofdklasser RKAVV enkele dag in het Portugese Albufeira. Aan de Algarve (Portugese kust) bereidde men zich goed voor op de tweede seizoenshelft.

De Leidschendammers begonnen dan ook uitstekend aan de tweede seizoenshelft met overwinningen op Argon (2-1) en DHC (2-3). In het verloop van de competitie versloeg RKAVV ook nog De Zouaven (0-1), Nieuwenhoorn (1-2), sc Feyenoord (2-1), Elinkwijk (0-3) en FC Hilversum (0-2). Door deze uitstekende tweede seizoenshelft handhaafde RKAVV zich voor de Hoofdklasse. Met 33 punten uit 26 wedstrijden, en de doelcijfers 34-49, eindigde men op de 10 e positie van de ranglijst.

RKAVV zette op 4 juni 2013 op een zeer geslaagde avond haar grote vrijwilligerskorps weer in het zonnetje via het jaarlijks terugkerende vrijwilligersfeest. Met o.a. het eerste elftal in de bediening, ving deze avond aan met een Chinees en Indisch buffet, waarna voorzitter Henry Steffens een toespraak hield met onder meer een terugblik op het afgelopen seizoen. Vervolgens werden Leo van de Ende, Frans Heemskerk, Kees Went en Hans en Lida Wildenberg tot Lid van verdienste benoemd vanwege de vele verdiensten voor RKAVV.

Seizoen 2013-2014

Het bestuur van RKAVV schreef voor het seizoen 2013-2014 voor de zondagcompetitie 6 seniorenelftallen en 1 veteranenteam in en voor de zaterdag 2 seniorenelftallen, 1 veteranenteam en 2 dameselftallen. De jeugdafdeling bestond dit seizoen uit: 3 A-elftallen, 4x B, 4x C, 6x D, 7x E, 9x F en 2 Minipupillen-teams. De meisjes-afdeling van RKAVV bestond uit 1 MA, 1 MB, 1MC, 2x MD en 1 ME.

Bij aanvang van dit seizoen presenteerde RKAVV met trots zijn nieuwe shirtsponsoren. Na vijf jaar hoofdsponsorschap van Werk en Vakmanschap had sponsor VCSW nu het stokje overgenomen.
In september werd oer-RKAVV-er Peter Remmerswaal door het bestuur van de Leidschendamse voetbalclub tot erelid benoemd. Remmerswaal was op dat moment al ruim 40 jaar vrijwilliger van RKAVV.
>
In de zondag Hoofdklasse A speelde het 1e elftal van RKAVV in seizoen 2013-2014 ditmaal tegen DHC (Delft), sv DOSKO (Bergen op Zoom), ASV De Dijk (Amsterdam), De Zouaven (Grootebroek, NH), HFC EDO (Haarlem), FC Boshuizen (Leiden), Goes, Hollandia (Hoorn), Koninklijke HFC (Haarlem), Nieuwenhoorn (Hellevoetsluis), Quick (Den Haag), VOC (Rotterdam) en Westlandia (Naaldwijk). Niet alleen deze indeling maar ook de afstanden die RKAVV moest gaan afleggen voor uitwedstrijden waren nu bekend. De Zouaven (107 km), sv Dosko (97,8 km) & ASV De Dijk (64,9 km) lagen het verste weg; DHC (12,3 km) het dichtste bij.

Tot aan de winterstop wist RKAVV alleen te winnen van Nieuwenhoorn (0-4), Goes (1-2), FC Boshuizen (5-1) en Kon. HFC (3-1) en werd er tegen DHC 3-3 gelijk gespeeld. De overige 8 wedstrijden gingen verloren waardoor RKAVV met 13 punten, en de doelcijfers 22-39, op de voorlaatste plaats van de Hoofdklasse de winterstop in ging.

Om zich optimaal te kunnen voorbereiden op de tweede seizoenshelft ging de A-selectie van RKAVV van 10 t/m 12 januari 2014 op trainingskamp in Mierlo – Noord Brabant.
Na de winterstop kwam RKAVV iets beter voor de dag. Er werd vijf keer gewonnen en driemaal gelijk gespeeld. Van de uiteindelijke 26 competitiewedstrijden werden er dus in totaal 9 keer gewonnen, 4 maal gelijk gespeeld en 13 keer verloren. Met 31 punten, en de doelcijfers 42-62 eindigde RKAVV op de 12e positie van de Hoofdklasse A en moest hiermee p/d-wedstrijden spelen.

De mannen van trainer Bas Steffens kregen dus de mogelijkheid om via de nacompetitie alsnog in de Hoofdklasse te blijven. In het eerste tweeluik versloeg RKAVV zowel thuis (2-1) als uit (0-3) SJC. Tegen OFC moest het dan gebeuren. De uitwedstrijd in Oostzaan werd door de Leidschendammers met 3-1 verloren. Op donderdag 29 mei viel het doek definitief voor RKAVV. Het Oostzaanse OFC walste over de Leidschendammers heen en won met maar liefst 1-5. Hierdoor deed RKAVV na drie jaar Hoofdklasse weer een stapje terug. Dit was overigens de eerste degradatie voor de Rood-witten sinds 1994.

Op donderdagavond 12 juni werden op de eindavond van de selectie van RKAVV ook de spelers van het afgelopen seizoen bekend gemaakt. Bij het eerste elftal werd Jeroen Peschier vrijwel unaniem gekozen tot speler van het jaar. Op de tweede plaats eindigde Jop Verhagen gevolgd door broer Sjors. Luc van Zelst werd bij het tweede elftal tot speler van het jaar gekroond.
Rowendy Schoop werd dit seizoen, met 13 doelpunten, topscorer bij RKAVV.

De leden van Zaalvoetbalvereniging Gymnova uit Leidschendam hadden tijdens een Buitengewone Algemene Ledenvergadering op 28 mei 2014 besloten samen te gaan met voetbalvereniging RKAVV. Er waren geen tegenstemmers. De gepresenteerde samenwerkingsplannen van secretaris en waarnemend voorzitter Sylvester Bos van Gymnova en Henry Steffens, voorzitter van RKAVV, werden goed ontvangen.
Met ingang van het seizoen 2014-2015 gingen dus alle Gymnova teams doorvoetballen onder de naam RKAVV. Gymnova wordt ontbonden en opgeheven als zaalvoetbalvereniging. Een ernstig tekort aan kaderleden belemmerde de vereniging in haar ontwikkeling en bracht de continuïteit van de verenigingsactiviteiten in gevaar.
Bij RKAVV speelden, naast de veldvoetbalteams, ook vier zaalvoetbalteams in de KNVB competitie. RKAVV wilde de zaalactiviteiten nieuw leven inblazen en zo mogelijk uitbreiden. Het samengaan met ZVV Gymnova zorgde hierdoor voor de wederzijds gewenste continuïteit van het zaalvoetbal.

Bij de jeugdafdeling van RKAVV kon dit seizoen bij twee elftallen de kampioensvlag in top. De C4 werd kampioen in de 6e Klasse 02 en de D3 in de 4e Klasse 01.

Seizoen 2014-2015

Op dinsdag 16 september 2014 heeft de gemeenteraad van Leidschendam-Voorburg ingestemd met de aanleg van een kunstgrasveld met verlichting op het hoofdveld van het sportpark Kastelenring. De raad nam unaniem een daartoe strekkende motie aan, ingediend door de fracties van Gemeentebelangen Leidschendam-Voorburg, VVD, PvdA en D66. Alle woordvoerders in de raad omarmden het initiatief en onderstreepten daarmee het belang van de voetbalsport in het algemeen en de jeugdsport in het bijzonder. Wethouder Frank Rozenberg bleef niet achter en gaf te kennen dat het college ernaar streefde om het kunstgrasveld en verlichting in de zomer van 2015 te realiseren, zodat RKAVV en SEV in het nieuwe seizoen 2015-2016 goed van start zouden kunnen gaan.

De besturen van SEV en RKAVV waren met de voorzitter van de SSK op de publieke tribune aanwezig en waren uiteraard erg verheugd over dit unanieme raadsbesluit. Zij spreken in dit kader ook hun expliciete dank uit richting de gemeenteraad, het college en het ambtelijk apparaat. Aan het een en ander is immers een langdurig voorbereidingstraject voorafgegaan waarbij goed met de gemeente is samengewerkt. Van niet geringe waarde was daarbij ook de bijdrage van het bestuur van de Stichting Sportpark Kastelenring.

Voor het seizoen 2014-2015 schreef het bestuur van RKAVV voor de zondagafdeling 6 seniorenelftallen en 1 veteranenteam in bij de KNVB. Op zaterdag kwamen er dit seizoen 2 seniorenelftallen en 3 vrouwenteams in actie. De jeugdafdeling van RKAVV bestond ditmaal uit 3 A-elftallen, 4x B, 5x C, 4x D, 8x E, 7x F en 2 mini-pupillen teams. De meisjesafdeling schreef 2 MB-, 1 MC-, 1 MD- en 3 ME-teams in voor de competitie.
De zaalvoetbalafdeling van RKAVV bestond dit seizoen uit 8 teams en een B1- en C1- jeugdteam.

Voor de “nieuwe” zondag eersteklasser RKAVV was op Goes en FC Boshuizen, die vorig seizoen ook uit de hoofdklasse A degradeerden, na iedereen in poule 1B nieuw. De nacompetitiedegradant moest dit seizoen verder tegen GDA, HMSH (beiden Den Haag), IFC (Hendrik Ido Ambacht), Kocatepe (Rotterdam), Nieuwerkerk, Olympia (Gouda), PSVPoortugaal, VELO (Wateringen), fusieclub Wateringse Veld/GONA (Den Haag), XerxesDZB (Rotterdam) en Zwervers CVV (Capelle a/d IJssel) uitkomen.

De Leidschendammers werden verder voor de beker ingedeeld in groep 1 poule 02 met FC Rijnvogels, Alphense Boys en Voorschoten’97 (za.), waar RKAVV als eerste op bezoek ging in de eerste officiële wedstrijd van het seizoen.

De mannen van trainer Bas Steffens gingen in de competitie uitstekend van start. De eerste zes wedstrijden tegen HMSH (1-4), GDA (2-0), Olympia (1-6), VELO (5-2), sv Wateringse Veld/Gona (0-4) en Kocatepe (3-0) werden allemaal ruim gewonnen. Pas op zondag 26 oktober liep RKAVV tegen haar eerste puntenverlies op toen er in Leiden met 2-1 werd verloren van FC Boshuizen. Hierna volgde er in eerste instantie weer herstel toen er van IFC (4-1) en Goes (2-0) werd gewonnen maar de topper uit tegen Nieuwerkerk verloor RKAVV met 3-2. De wedstrijden tegen PSV Poortugaal (1-0), Xerxes DZB (1-3) en Zwervers CVV (5-3) werden dan wel weer in winst omgezet.
Met 33 punten uit 13 wedstrijden, en een doelsaldo van 42 voor en 14 tegen, ging RKAVV als koploper van de 1e Klasse B de winterstop in, gevolgd door Nieuwerkerk (30 punten) en PSV Poortugaal (28 punten).

Na een zeer geslaagd trainingsweekend van 8 t/m 11 januari 2015 in het Brabantse Leende begon voor RKAVV 1 op zondag 25 januari de tweede seizoenshelft van de competitie met een uitwedstrijd bij GDA. In Loosduinen werd het een simpele 0-3 overwinning en na de hierop volgende overwinningen op Olympia (3-2), VELO (1-3), sv Wateringse veld/Gona (1-0), Kocatepe (1-6) en FC Boshuizen (3-1) werd er een flinke stap richting kampioenschap gezet.
Eind maart haperde de “machine” van Bas Steffens enigszins na de gelijke spelen tegen IFC (1-1) en Goes (2-2) en de verrassende 0-1 thuisnederlaag tegen de enige overgebleven concurrent Nieuwerkerk. Nadat hierna achtereenvolgens Zwervers CVV (3-4) en HMSH (6-1) werden verslagen kon RKAVV zich op gaan maken voor het kampioenschap in de 1e Klasse B

In de voorlaatste competitieronde moest RKAVV op zondag 3 mei 2015 op de Kastelenring aantreden tegen het Rotterdamse Xerxes DZB. RKAVV won door doelpunten van Gino Lauwers en, in blessuretijd, door Peter Lomanaco, met 2-0 en moest daarna nog enige tijd wachten op de uitslag van IFC – Nieuwerkerk. Toen de eindstand (1-1) van deze wedstrijd eindelijk bekend werd barstte het feest op het veld los. RKAVV was kampioen van de 1e Klasse B en promoveerde de Leidschendamse voetbalclub, na één seizoen, weer terug naar de zondag Hoofdklasse.

20150503_160324Het feestende RKAVV 1 op zondag 3 mei 2015 na het behalen van de titel van de zondag 1e Klasse A

Ook de laatste competitiewedstrijd wist RKAVV te winnen. Bij PSV Poortugaal werd het, o.a. door 3 doelpunten van Remco Overdevest, 0-4.
Van de 26 competitiewedstrijden wist RKAVV er dus maar liefst 21 te winnen, speelde men 2 keer gelijk en werd er 3 maal verloren. Hiermee behaalde men 65 punten en kende RKAVV een doelsaldo van 80 voor en 27 tegen.
Remco Overdevest werd dit seizoen met 20 doelpunten topscorer bij RKAVV. Met dit aantal doelpunten eindigde Remco Overdevest uiteindelijk op de tweede positie van Het Haagse Voetbalhistorie Topscorersklassement seizoen 2014-2015.

Maar het seizoen 2014-2015 was echter nog niet voorbij voor trainer Bas Steffens en zijn mannen. RKAVV had zich namelijk ook nog geplaatst voor de KNVB bekerfinale van het district West II. De weg naar de finale behaalde men via overwinningen op: FC Rijnvogels (2-1), Alphense Boys (3-2), Voorschoten’97 (6-2), PFC (4-4 en w.n.s.), vrijgeloot, Zuidland (4-1), Barendrecht (0-1) en Ter Leede (2-2, RKAVV w.n.s.). Vooral de kwartfinale tegen zaterdag Topklasser Barendrech (0-1 in de 94e minuut door Youri Buwalda) en de halve finale tegen zaterdag Hoofdklasser Ter Leede waren natuurlijk uitstekende prestaties van de club uit Leidschendam.

Op zaterdag 16 mei 2015 volgde dan, op het terrein van sc Monster om 15.30 uur de finale tegen de zondag Topklasser HBS. De kersverse kampioen uit de zondag-1e Klasse B kwam al snel op een 1-0 voorsprong toen Jari de Jong uit een strafschop scoorde. Na rust kopte Gino Lauwers de 2-0 voor RKAVV binnen. HBS scoorde nog wel de aansluitingstreffer (2-1) maar daarna werd het 3-1 door Jop Verhagen en 4-1 door Steven Sanchez. Na het laatste fluitsignaal veroverde RKAVV dus nu ook de KNVB beker van het district West II, een ongekende prestatie.
Als winnaar van de districtsbeker West II moest RKAVV nu op zaterdag 30 mei aantreden in de halve finale van de landelijke KNVB Beker voor amateurs tegen zaterdag Topklasser IJsselmeervogels. In alle opzichten (historie, begroting, sponsoring, accommodatie en spelersgroep) was IJsselmeervogels de betere. Ondanks dat RKAVV de eerste 50 van de 90 minuten goed meedeed verloren de Leidschendammers met 5-0 en kwam er hiermee een einde aan een lang en zo uiterst succesvolle seizoen.

Op de jaarlijkse afsluitavond van de RKAVV-selectie van werden de spelers van het jaar bekend gemaakt. Gino Lauwers werd verkozen tot speler van het jaar van RKAVV 1, Luc van Zelst prolongeerde de titel bij RKAVV 2. Bij RKAVV 1 eindigde Jari de Jong op de derde plek, trainer Bas Steffens roemde één van zijn jongste spelers om zijn volwassen, stabiele en vertrouwde spel. Jedsel Markes werd tweede.

Niet alleen het Vlaggenschip van RKAVV werd dit seizoen kampioen. Bij de jeugdafdeling werden ook de B2 (in de 3e Klasse 9), B4 (6e Klasse 11), E3 (5e Klasse 02), MD1 (2e Klasse 08) en de ME1 (1e Klasse 02) kampioen.

<

Seizoen 2015-2016

Tijdens de zomerstop veranderde het hoofdveld (veld 1) van de Kastelenring van natuur- in kunstgras. Samen met de gemeente Leidschendam–Voorburg werkten SSK, RKAVV en SEV de plannen verder uit. Op maandag 15 juni 2015 was het zover en ging de aannemer van start. Als alles volgens planning zou verlopen dan zou er acht weken later een fantastisch strak voetbalveld liggen op het hoofdveld. Op en rond het hoofdveld stond er overigens een complete renovatie te wachten. Zo ging de bestaande omheining weg en werden ballenvangers en doelen verwijderd. Ook ging de staantribune volledig op de schop.
Natuurlijk waren de werkzaamheden aan veld 1 deze zomer het meest spectaculair. Maar dat was niet het enige, want de gemeente was ook op de andere (natuurgras)velden gestart met het onderhoud. En daarbij was er bijzondere aandacht voor de velden 8 en 9. Deze E/F veldjes werden opgehoogd en opnieuw ingezaaid zodat ze er fonkelnieuw bij lagen. De kleinste talenten van SEV hadden dan ook een ‘biljartlaken’ tot hun beschikking.

Op vrijdag 18 september 2015 werd het nieuwe kunstgras-hoofdveld van RKAVV en SEV officieel geopend. De beide voorzitters Rob de Ruiter (SEV) en Henry Steffens (RKAVV) liepen hiervoor samen met wethouder Nadine Stemerdink arm in arm richting de middenstip. Wethouder Stemerdink verrichte vervolgens op symbolische wijze de aftrap. Een junior van RKAVV en SEV gingen daarna combinerend richting het doel om vervolgens een doelpunt te maken. Voor beide bewoners van de Kastelenring was dit hoofdveld een aanwinst en zou men er veel gebruik van gaan maken.
20160303_114815-001Het compleet gerenoveerde hoofdveld van RKAVV en SEV op de Kastelenring, voorzien van kunstgras.

Op de veiling van vrijdagavond 11 december 2015 hadden de hoogste bieders van de jaarlijkse veiling op RKAVV gezorgd voor een recordopbrengst van, afgerond, 24000 euro! Het Feyenoord-shirt van Dirk Kuyt deed de gemoederen sidderen. Marco Rimmelzwaan De uiteindelijk winnaar (Marco Rimmelzwaan) mocht het shirt meenemen voor 1150 euro. Rob van Pruijssen werd in de pauze gebombardeerd tot Lid van Verdienste van RKAVV.

<
In november 2015 werd al bekend dat trainer Bas Steffens, na een periode van zeven jaar, RKAVV aan het einde van dit seizoen, ging verlaten.

>

Seizoen 2016-2017

Op vrijdag 18 november 2016, tijdens de Vrijwilligersavond van RKAVV gaf voorzitter Henry Steffens aan dat hij zich niet meer herkiesbaar zou stellen voor het voorzitterschap. Henry was al zeven jaar voorzitter van RKAVV en had deze functie met veel overtuiging en passie ingevuld. Tijdens zijn termijnen als voorzitter stond hij aan de basis van veel mooie RKAVV-momenten: Een onvergetelijk 90-jarig bestaan, twee keer gepromoveerd naar de Hoofdklasse, het nieuwe vrijwilligersbeleid, ambassadeur van RKAVV naar allerlei externe instanties, het groot maken van het meiden voetbal, RKAVV en haar maatschappelijk verantwoordelijkheid, het buurthuis van de toekomst, etc. Dit betekende dus dat RKAVV op zoek moest gaan naar een nieuwe voorzitter.
Tevens werden op deze avond Patrick van Pruijssen en Peter Haneveld benoemd tot Lid van Verdienste van RKAVV. In een afgeladen kantine gingen de handen op elkaar voor deze twee clubkanjers! Na een buitengewoon bevlogen speech van voorzitter Henry Steffens werden de twee mannen één voor één toegesproken en geroemd om wat zij al voor RKAVV hadden gedaan.

Op de ALV van donderdag 12 januari 2017 werd Frans van Rossen door de leden tot voorzitter benoemd van RKAVV. Van Rossen was hiervoor bijna 7 jaar penningmeester van RKAVV en kende de club als zijn broekzak. Opvolger van Van Rossen als nieuwe penningmeester werd Jos Derksen. Naast het afscheid van Steffens nam ook Lorenz Mooij na zes jaar afscheid van het bestuur, hij werd bekroond als Lid van Verdienste van RKAVV. Op zondag 12 maart 2017, tijdens de receptie van de aftredende voorzitter, werd Henry Steffens benoemd tot erelid van RKAVV. Na een schitterende speech van zijn opvolger Frans van Rossen, werd het erelid-speldje bij Henry opgespeld.

Voor het seizoen 2016-2017 had de KNVB voor een nieuw competitiemodel gekozen, die ging bestaan uit een Eredivisie, een Eerste Divisie, de Tweede Divisie, twee Derde Divisies (zaterdag en zondag) en vier Hoofdklassen (zaterdag en zondag). In deze competities kwam er ook ruimte voor de beloftenteams van betaald voetbalclubs, die voorheen nog uitkwamen in een gesloten competitie. De naam Topklasse bestond dus vanaf dit seizoen niet meer omdat deze was veranderd in Derde Divisie. Voor het vlaggenschip van RKAVV veranderde er eigenlijk dit seizoen niet veel want ook in dit seizoen kwam de club uit in de zondag Hoofdklasse.

Er was echter nog een verandering vergeleken met het vorige seizoen. Vanaf het seizoen 2017-2018 ging de KNVB bij het jeugdvoetbal een aantal grote veranderingen doorvoeren. Deze pasten in het streven van de KNVB naar verbetering van kwaliteit en aantrekkelijkheid van het voetbal en spannende competities. Om de overgang geleidelijk te laten verlopen startte men in het seizoen 2016-2017 met de nieuwe aanduiding voor alle jeugdcompetities. De benaming voor de leeftijdscategorieën F tot en met A verdwenen. Daarvoor in de plaats kwamen de gebruikelijke aanduidingen die internationaal al geldde, Onder 19 tot en met onder 9.
De nieuwe benaming werd nu als volgt; Onder 19 (JO19), was voorheen A-junioren, Onder 17 (JO17), voorheen B-junioren, Onder 15 (JO15), voorheen C-junioren, Onder 13 (JO13), voorheen D-pupillen, Onder 11 (JO11), voorheen E-pupillen en Onder 9 (JO9) voorheen F-pupillen. De afkorting ‘JO’ betekent ‘Jeugd onder’. De opgave van teams ging op dezelfde manier als de jaren hiervoor. Alleen heette bijvoorbeeld het B1-elftal voortaan het O17-1 elftal en het D4 team het O13-4 team.

Het bestuur van RKAVV schreef voor de zaterdagcompetitie 4 seniorenelftallen en 2 damesteams en voor de zondagcompetitie 5 seniorenelftallen en 1 veteranenteam in bij de KNVB. De jeugdafdeling van RKAVV bestond ditmaal uit: 2x JO-19, 4x JO-17, 4x JO-15, 5x JO-13, 7x JO-11, 8x JO-9 en 1 JO-7 team(s). De meisjesafdeling bestond ditmaal uit 1 MO-17 , 2 MO-15, 2 MO-13 en 3 MO-11-elftallen. De zaalvoetbalafdeling van RKAVV was dit seizoen uit 8 herenteams en 2 vrouwenteams samengesteld.

De zondag Hoofdklasse B van de KNVB was in het seizoen 2016-2017 uit de volgende clubs samengesteld: Blauw Geel’38 (Veghel), Chevremont (Kerkrade), DESO (Oss), DHC (Delft), DOSKO (Bergen op Zoom) Groene Ster (Heerlerheide), EHC/Heuts (Hoensbroek), Gemert (Gemert), Gestel (Eindhoven), Halsteren (Halsteren), IFC (Hendrik Ido Ambacht), Nuenen (Nuenen), OSS’20 (Oss), Quick (Den Haag), RKAVV (Leidschendam) en Vlissingen (Vlissingen).
Door de aanpassing van de voetbalpiramide in het amateurvoetbal bestond de Hoofdklasse B dit seizoen dus uit 16 teams. Het eerste elftal van RKAVV was nu dus ingedeeld in ‘Zuid’, wat inhield dat de Leidschendammers in de hoofdklasse B tegen clubs uit Zeeland, Noord-Brabant en Limburg moesten spelen. Dat betekende lange en dure busreizen, weinig supporters die meegaan en thuisduels tegen weinig aansprekende opponenten.

Als opvolger van Bas Steffens had het bestuur van RKAVV Robin Knoester aangetrokken als nieuwe hoofdtrainer. Er werd in eerste instantie een contract overeengekomen voor de duur van één seizoen. Het vlaggenschip van RKAVV kende een uiterst moeizame eerste seizoenshelft waarin het vooral ontbeerde in scorend vermogen. Van de 15 competitiewedstrijden werden er slechts 2 gewonnen, speelde men 5 keer gelijk en werd er 8 maal verloren. Met 11 punten, en de doelcijfers 14-26, ging RKAVV op een voorlaatste plaats van de ranglijst de winterstop in.

Tijdens de winterstop kwamen RKAVV en hoofdtrainer Robin Knoester, in goed overleg, overeen om de samenwerking aan het einde van het seizoen te beëindigen. De doelstelling van beide partijen bleef natuurlijk om RKAVV te behouden voor de Hoofdklasse.

In de tweede seizoenshelft stond RKAVV dus voor een moeilijke klus om het eerste elftal voor degradatie te behoeden maar dit lukte uiteindelijk trainer Knoester en zijn manschappen wel. RKAVV presteerde in 2017 uitstekend want van de maar liefst 30 competitiewedstrijden werden er in totaal 9 gewonnen, 8 gelijk gespeeld en 13 verloren. Met 35 punten, en de doelcijfers 35 voor en 48 tegen, eindigde RKAVV op een veilige elfde positie van de ranglijst van de Hoofdklasse B.

Remco Overdevest werd dit seizoen met 10 doelpunten topscorer bij RKAVV 1. Jari de Jong werd bij het eerste elftal van RKAVV verkozen tot de speler van het jaar.

Bij vijf teams van RKAVV mocht aan het einde van het seizoen 2016-2017 de kampioensvlag in top. De JO15-2 werd met 44 punten uit 18 duels kampioen van de 4e Klasse 05. De JO15-3 met 47 uit 18 kampioen van de 6e Klasse 19. De JO11-2 met 38 uit 18 kampioen van de 5e Klasse 09. De MO17-1 met 35 uit 14 kampioen van de 1e Klasse 1 en de MO13-1 met 38 uit 16 kampioen van de Hoofdklasse 1.

Seizoen 2017-2018

Tijdens de zomerstop werden op sportpark Kastelenring de kunstgrasvelden vervangen.

Op vrijdag 15 december 2017 vond bij RKAVV weer de inmiddels traditionele veiling plaats. De veiling leverde de club uiteindelijk een recordopbrengst op van 28.500 euro.

De jaarlijkse Algemene Leden Vergadering (ALV) van RKAVV vond dit seizoen plaats op donderdag 8 februari 2018. Naast de vaste financiële onderwerpen waren ook de onderwerpen “Buurthuis van de Toekomst” en “RKAVV in verandering” geagendeerd. In het Hoofdbestuur had Carl de Koning, secretaris, aangegeven zich niet herkiesbaar te stellen.

Het bestuur van RKAVV schreef voor dit seizoen voor de zondagcompetitie 5 seniorenelftallen en 1 veteranenteam in en voor de zaterdagcompetitie 4 seniorenelftallen en 2 damesteams. De jeugdafdeling van RKAVV bestond ditmaal uit; 3 JO19-teams, 3x JO17, 5x JO15, 2x JO13, 2x JO12, 4x JO11, 3x JO10, 6x JO9, 2x JO8 en 1 JO7-team. De meisjesafdeling bestond uit 2 MO17-, 2 MO15-, 2 MO13- en 2 MO11-teams. De zaalvoetbalafdeling van RKAVV bestond in het seizoen 2017-2018 uit 5 heren- en 2 dames-teams.

Voor het seizoen 2017-2018 werd het eerste elftal van RKAVV ditmaal ingedeeld in de zondag-Hoofdklasse A, Divisie Noord. Achilles 1894 (Assen), Alphense Boys (Alphen aan den Rijn), De Bataven (Gendt), DHC (Delft), Heerenveen (Heerenveen), Hollandia (Hoorn), Jong Achilles ’29 (Groesbeek), Leonidas (Rotterdam), MSC (Meppel), Purmersteijn (Purmerend), RKHVV (Huissen), SDO (Bussum), Silvolde (Silvolde), SJC (Noordwijk) en SWZ Boso Sneek waren dit seizoen de tegenstanders van het vlaggenschip van RKAVV.

Onder de nieuwe trainer Maurizio Ceccucci moest de Leidschendamse ploeg dit seizoen dus weer de nodige kilometers afleggen voor enkele uitduels. RKAVV kende een redelijke eerste seizoenshelft want van de 14 competitiewedstrijden werden er 3 gewonnen, 7 gelijk gespeeld en 4 verloren. Met 16 punten ging men op de elfde positie van de ranglijst de winterstop in.

De A-selectie van RKAVV verbleef van 5 tot 9 januari 2018 in Albufeira (Portugal) waar men zich optimaal kon voorbereiden op de tweede seizoenshelft. Na de winterstop zagen we een beter presterend RKAVV dat zich dan ook keurig in de middenmoot nestelde. Van de uiteindelijk 30 competitiewedstrijden werden er 11 gewonnen, 8 gelijk gespeeld en gingen er 11 verloren. Met 41 punten, en een doelgemiddelde van 55 voor en 51 tegen, eindigde men op de negende positie van de ranglijst van de Hoofdklasse A.
Remco Overdevest werd ook dit seizoen topscorer van RKAVV 1 met ditmaal 15 competitiedoelpunten.

Ook in het bekertoernooi West II presteerde RKAVV dit seizoen uitstekend maar werd men helaas in de achtste finale uitgeschakeld door FC ‘s-Gravenzande.

Bij de afsluiting van het seizoen werd Jordy de Wit verkozen tot de speler van het jaar van RKAVV 1. Riemer Bovet eindigde op de tweede- en Mike ten Kroode op de derde plaats.

Dit seizoen kon er bij vier teams van RKAVV de kampioensvlag in top. De VE.1 werd kampioen van de 3e Klasse 2, JO15-5 van de 5e Klasse 14 (VJ), de JO10-2 van de 2e Klasse 1 en het 5e zaalvoetbalteam van de 5e Klasse 2. Bij de competitie’s vanaf JO9 en lager werden vanaf dit seizoen geen uitslagen en standen meer weergegeven. De KNVB vond dat die spelers in deze leeftijdscategorieën zich in een ontwikkelfase bevonden, waarbij de competitie geen doel maar een middel was dat bijdroeg aan het spelplezier en de individuele ontwikkeling.

Seizoen 2018-2019

In het 97e levensjaar telde RKAVV 840 leden (76,9% man en 23,1% vrouw). Het aantal seniorenteams bedroeg dit seizoen 6 op de zondag en 4 op de zaterdag. OP de zaterdag kwamen er ook 2 vrouwenteams uit in de competitie. De jeugdafdeling van RKAVV bestond dit seizoen uit: 3x JO19-teams, 3x JO17, 5x JO15, 2x JO13, 2x JO12, 4x JO11, 4x JO10, 4x JO9, 2x JO8 en 1 JO7 en 1 JO5-team. De meisjesafdeling bestond uit 2 MO17-, 3 MO15-, 2 MO13- en 2 MO11, 2x MO9 en 1x MO5-team(s). De zaalvoetbalafdeling van RKAVV bestond in het seizoen 2018-2019 wederom uit 5 heren- en 2 dames-teams.

RKAVV 1 werd dit seizoen ingedeeld in de zondag Hoofdklasse B regio Zuid Nederland, met daarin als tegenstanders: Alphense Boys, Baronie, Gemert, Groene Ster, Halsteren, IFC, Leonidas, Magreb’90, De Meern, RKSV Minor, Nuenen, sv Meerssen, UDI’19/CSU, Unitas en V.C. Vlissingen.

De totale afstand die het eerste elftal van RKAVV dit seizoen moest afleggen was maar liefst 3336 kilometer. Sterker nog, daar kwamen nog eens 450 kilometer bij want op zondag 17 december 2018 reed RKAVV voor een competitiewedstrijd tegen sv Meerssen voor niets naar Limburg want daar eenmaal aangekomen werd de wedstrijd alsnog afgekeurd.

Later hier meer……

>

Seizoen 2019-2020

>

Op de Algemene Ledenvergadering van donderdag 28 november 2019 zien we de wisseling van het voltallige bestuur van RKAVV. Aftredend voorzitter Frans van Rossen werd opgevolgd door Alex Wijnen. De andere nieuwe bestuursleden die beëdigd werden waren: Edwin Langeweg (Algemene Zaken), John Stolk (Voetbalzaken), Henk Damen (Facilitaire Zaken) en Cecilia Ramesar en Ehab Shabaan (bestuurssecretariaat).

De traditionele veiling van RKAVV leverde op vrijdag 13 december een nieuw record op want er werd maar liefst 32000 euro opgebracht! Hiervan ging 10% daarvan gaat naar het goede doel. Dit jaar was dit voor de Stichting Den Haag Texel, die middelen verzamelt voor de kinderen van het Juliana Kinderziekenhuis.

>

 

 

 

 

 

Parade der kampioenschappen R.K.A.V.V.

Kampioenschappen:
1929-1930 3e klasse DHBV
1935-1936 2e klasse DHBV
1940-1941 1e klasse E HVB
1946-1947 4e klasse B
1964-1965 3e klasse A
1971-1972 3e klasse B
1981-1982 4e klasse B
1982-1983 3e klasse A
1986-1987 2e klasse A
1996-1997 3e klasse A
2000-2001 2e klasse C
2010-2011 1e Klasse B
2014-2015 1e Klasse B

Andere prestatie’s:
2014-2015 KNVB Bekerwinnaar District West II

Parade der trainers bij R.K.A.V.V.

1960-1961 J.v.d.Broek
1961-1962 J.v.d.Broen
1962-1963 Casparis Wegman
1963-1964 Casparis Wegman
1964-1965 Casparis Wegman
1965-1966 Casparis Wegman
1966-1967 ? Wiersma
1967-1968 ? Wiersma
1968-1969 Piet van der Harst
1969-1970 Piet van der Harst
1970-1971 Piet van der Harst
1971-1972 Theo Cremers
1972-1973 Theo Cremers
1973-1974 Theo Cremers
1974-1975 Theo Cremers
1975-1976 Theo Cremers
1976-1977 Wim Anderiesen
1977-1978 Wim Anderiesen
1978-1979 Wim Anderiesen
1979-1980 Fred Eckhardt
1980-1981 Fred Eckhardt
1981-1982 Rob Wijnstok
1982-1983 Rob Wijnstok
1983-1984 Rob Wijnstok
1984-1985 Rob Wijnstok
1985-1986 Rob Wijnstok
1986-1987 Ferry Nijhuis
1987-1988 Ferry Nijhuis
1988-1989 Ferry Nijhuis
1989-1990 Ferry Nijhuis
1990-1991 Ferry Nijhuis
1991-1992 Paul Driesen
1992-1993 Joop Korevaar
1993-1994 Cees Pouwiel
1994-1995 Cees Pouwiel
1995-1996 Peter van der Zwan / Rob Kiebert (a.i.)
1996-1997 Rob Kiebert
1997-1998 Rob Kiebert
1998-1999 Rob Kiebert
1999-2000 Rob Kiebert
2000-2001 Rob Kiebert (kampioen 2e Klasse C)
2001-2002 Rob Kiebert
2002-2003 Jos van der Helm
2003-2004 Jos van der Helm
2004-2005 Jos van der Helm
2005-2006 Jos van der Helm
2006-2007 Peter Klomp
2007-2008 Peter Klomp
2008-2009 Peter Klomp
2009-2010 Bas Steffens
2010-2011 Bas Steffens
2011-2012 Bas Steffens
2012-2013 Bas Steffens
2013-2014 Bas Steffens
2014-2015 Bas Steffens
2015-2016 Bas Steffens
2016-2017 Robin Knoester
2017-2018 Maurizio Ceccucci
2018-2019 Maurizio Ceccucci
2019-2020 Maurizio Ceccucci

Parade der voorzitters bij R.K.A.V.V.

1922-1924 J. Coomans
1924-1927 N. Verkleij
1927-1931 J. de Langen
1931-1931 Kapelaan Pronk (a.i.)
1931-1944 W.F. Vader
1944-1951 W.G. v.d. Meer
1951-1952 W.J. Bleijs
1952-1960 J. Maiburg
1960-1987 W. Spigt
1987-2003 Chris Schouten sr
2003-2008 Paul van Rede
2008-2009 Lucas de Romijn
2009-2010 Frans van Wissen en Paul van Rede (a.i.)
2010-2017 Henry Steffens
2017-2019 Frans van Rossen
2019-heden Alex Wijnen

Terreinen waar R.K.A.V.V. heeft gevoetbald:

1922 Smidslaan.
1924 St.Willibrordustraat, 13 januari 1924, achter de boerderij van de heer Den Elzen.
1939 Veurse Achterweg, het veld van de heer Kruik. 23 juli 1939.
1943 terrein van de heer A.P. Westgeest.
1947 Van Ruysdaelllaan, vanaf het seizoen 1947-1948.
1959 Gebied tussen de Van Ruysdaellaan en de spoorbaan Leiden-Den Haag
1965 Heuvellaan, 7 augustus 1965.
1991 Sportpark Kastelenring

 

Ereleden R.K.A.V.V.

A.N.M.Gruson
C.J.van Kampen
J.Nap
Mevr. A.Nolet
K.Ooms
Chr.P.Schouten (sr.)
Aad Veelenturf
P.H.G. van der Voort
W.de Vreeze
J.P.Buschman
E.J. Weynschenk
W. Vader
W.v.d. Meer
W. Berk
H. Ruiterman
L. Bolleboom,
Th.v.d. Meer
J. de Winter
P. v. Niel
H. Mol
B. Hoenselaar
A.v.d. Hulst
Ant. Haage
A. v. Rijn
Paul van Rede (2009)
Rob Zuiderwijk (2009)
Jacques Berkhout (2009)
Theo van der Meer (2010)
Henry Steffens (2017)

Lid van Verdienste R.K.A.V.V.

W.J. Berk
N.M. Bolleboom
C. van de Bos
A. Bosmeier
G. Bouten
C.W.F. Dorp
Leo van de Ende
C. Frederiksz
E.R. van Gils
P.G. Hakkaart
F.J. Hakkaart
J. Hakkaart
Peter Haneveld
Frans Heemskerk
Mevr. J.T. Hooijmans
W. van de Horde
J.P.P.M. Lans
Joop van der Lans
Jan van Leeuwen
Ria van Leeuwen
A. Lochem
M. van der Lubbe
Th. van der Meer
Mevr. J. Meere
G.
Lorenz Mooij
Nieuwenbroek
Patrick van Pruijssen
Rob van Pruijssen
P.L.M. Remmerswaal
R. van der Reijden
L.W.J. van Rijswijk
H. Schmall
Chr. P. Schouten jr.
J.V.T. van Uffelen
W.A.J. van Veen
R. van Vliet
Mevr. T. van Vliet
Kees Went
Hans Wildenberg
Lida Wildenberg
Rob Willemse
G.G.P.M. van den IJssel
M. Zalm
R.C. Zuiderwijk

>